Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 03-06-2009
Aflevering 11
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Knooble-zaak: verwijzing naar NEN-normen in bouwregelgeving onder druk
CiteertitelJBa 2009/133
SamenvattingOp de valreep van het jaar 2008 heeft de Haagse rechtbank een juridische uitsmijter geformuleerd. Op vordering van Knooble BV wordt in een civiele procedure tegen de Staat der Nederlanden en de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut voor recht verklaard '[...] dat bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin wordt verwezen naar NEN-normen, niet verbindend zijn omdat deze algemeen verbindende voorschriften niet overeenkomstig de bepalingen van de Bekendmakingswet zijn bekend gemaakt.' Door deze uitspraak komt de verwijzing naar NEN-normen in bouwregelgeving onder druk te staan. In dit artikel volgt een bespreking van dit vonnis en de mogelijke gevolgen daarvan.
Auteur(s)R. Keuken
Pagina166-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-05-2009, 200900666/1/R2 en 200900666/2/R2
CiteertitelJBa 2009/134
SamenvattingBelanghebbende. Afstands- en zichtcriterium.

(X / GS van Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe (hierna: het college van burgemeester en wethouders) bij besluit van 23 september 2008 vastgestelde wijzigingsplan "Wijzigingsplan 119 woningen bestemmingsplan Nagtegael te Beilen".
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806822/1/H1
CiteertitelJBa 2009/135
SamenvattingBelanghebbende. Concurrent. Aanvoeren beroepsgronden.

(X / B&W van Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan JVH Amusementscentrum B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van een bedrijfsruimte in een casino annex speelautomatenhal op het perceel Arnhemseweg 147 te Apeldoorn.
Pagina171-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200807267/1/H3
CiteertitelJBa 2009/136
SamenvattingElektronische verzending. Elektronisch berichtenverkeer. Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

(X / de korpsbeheerder van de politieregio Amsterdam-Amstelland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2007 heeft de korpsbeheerder van de politieregio Amsterdam-Amstelland (hierna: de korpsbeheerder) de door [appellante] gevraagde bescheiden, voor zover het korps hierover beschikt, openbaargemaakt, en is het verzoek om toekenning van een vergoeding van de kosten voor de beroepsmatig verleende rechtsbijstand afgewezen.
Pagina171-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-05-2009, 200807605/3/R1
CiteertitelJBa 2009/137
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure. Toepasselijkheid UOV.

(X e.a. / GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 februari 2009 heeft de voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) van 19 augustus 2008, kenmerk 2008/0115539, geschorst, met uitzondering voor zover het betreft de plandelen met de bestemming "Woondoeleinden 1", "Woondoeleinden 2", "Woongebouw" en "Dagrecreatieve doeleinden".
Pagina172-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200806267/1/R2
CiteertitelJBa 2009/138
SamenvattingOpenbare kennisgeving. Terinzagelegging.

(X / GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2008, kenmerk 2008-26471, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Beverwijk (hierna: de raad) bij besluit van 21 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Aanvullende voorschriften ten aanzien van het gebruik van gronden en opstallen behorende bij de 2e partiŽle herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen Industrieplan de Pijp".
Pagina172-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200805875/1/H3
CiteertitelJBa 2009/139
SamenvattingGedragslijn. Beleidsregel. Algemen Plaatselijke Verordening.

(dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie / X).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2007 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie (hierna: het dagelijks bestuur) de aanvraag van [appellant] om een uitwegvergunning ten behoeve van het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina173-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-05-2009, 200902421/1/M2
CiteertitelJBa 2009/140
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.

(X en Y / B&W van Boxmeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer (hierna: het college) twee lasten onder dwangsom opgelegd aan [verzoekster sub 2].
Pagina173-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806137/1/H1
CiteertitelJBa 2009/141
SamenvattingDwangsom. Bestemmingsplan. EVRM.

(de Stichting Evangelisch Centrum De Rivier / B&W van Vlist).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlist (hierna: het college) Stichting Evangelisch Centrum "De Rivier" (hierna: de stichting) gelast het met het ter plaatse geldende bestemmingsplan strijdige gebruik, te weten het houden van bijeenkomsten, van het pand op het perceel Provincialeweg West 44 te Vlist (hierna: het pand) te beŽindigen en beŽindigd te houden, zulks onder oplegging van een dwangsom.
Pagina174-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200708171/1/R1
CiteertitelJBa 2009/142
SamenvattingOntvankelijkheid. Ontvankelijk. Planonderdeel.

(X / GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2007, kenmerk 2007/0567552, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Haaksbergen (hierna: de raad) bij besluit van 21 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Industrie-West 2003".
Pagina175-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200807837/1/H1
CiteertitelJBa 2009/143
SamenvattingBezwaar. Besluit op bezwaar.

(X / B&W van De Ronde Venen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een brug achter het perceel [locatie] te [plaats], alsmede een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) voor het oprichten van deze brug.
Pagina176-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-05-2009, 200901746/2/R2
CiteertitelJBa 2009/144
SamenvattingVoorlopige voorziening. Doorkruising procedures.

(X / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk 1168290, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Helmond (hierna: de raad) bij besluit van 10 januari 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Tuincentrum Akkerweg".
Pagina176-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-05-2009, 200902062/4/M1
CiteertitelJBa 2009/145
SamenvattingOpheffing. Opheffen voorlopige voorziening.

(Stichting Greenpeace Nederland / de minister van VROM).
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 29 april 2009 heeft de voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening de besluiten van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) van 9 februari 2009 en 11 september 2008 geschorst.
Pagina177-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRechtbank Rotterdam, 08-05-2009, AWB 08/ 2561, 08/ 2726 en 08/ 2826 WAV-T2
CiteertitelJBa 2009/146
SamenvattingRedelijke termijn. Overschrijding redelijke termijn.

(FDO, Deli XL en S&L Partners / de minister van SZW).
Samenvatting (Bron)De rechtbank ziet in de door eiseressen aangevoerde omstandigheden (tewerkstellingsvergunningen voor de betrokken niet EU studenten waren in het voorgaande jaar verleend, de voor hen gevraagde verlengingen zijn korte tijd later alsnog verkregen ťn er bestonden vertragingen bij de IND in de tijdige afhandeling van hun verlengingsaanvragen voor verblijf) aanleiding de opgelegde boetes op grond van de Wav met 50% te matigen in die gevallen waarin geen arbeid is verricht in strijd met het voorschrift dat maximaal 10 uur per week mag worden gewerkt. Noch in dit voorschrift, noch in paragraaf 26 van de Uitvoeringsregels Wav zijn aanknopingspunten te vinden voor de door eiseressen daaraan gegeven uitleg dat uitgegaan moet worden van een gemiddelde van 10 uur per week. Het overgrote deel van de studenten heeft meer dan 10 uur per week gewerkt en de rechtbank is van oordeel dat in die gevallen geen grond tot matiging bestaat. Wel worden de opgelegde boetes met 10% gematigd omdat de redelijke termijn van artikel 6 EVRM is overschreden.
Pagina178-179
UitspraakECLI:NL:RBROT:2009:BI3748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806492/1/H1
CiteertitelJBa 2009/147
SamenvattingBouwvergunning. Privaatrechtelijke belemmeringen.

(X / B&W van Maarssen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maarssen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een steiger op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina179-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806863/1/H1
CiteertitelJBa 2009/148
SamenvattingBouwvergunning. Meerdere bouwvergunningen. Vrijstelling.

(X / B&W van Boarnsterhim).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend aan Coltavast B.V. ten behoeve van het oprichten van vier woningen, gebouwd als twee-onder-een-kap-woningen, op het perceel, plaatselijk bekend De Koffe/hoek Oostergoostraat te Grou (hierna: het perceel).
Pagina179-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200807410/1/H2
CiteertitelJBa 2009/149
SamenvattingOntvankelijkheid. Discriminatie.

(X / de Belastingdienst).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2007 heeft Belastingdienst/toeslagen (hierna: de Belastingdienst) met ingang van 1 november 2006 de huur- en of zorgtoeslag van [appellante] stopgezet en de bedragen die zij vanaf die datum heeft ontvangen teruggevorderd.
Pagina179-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina181-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina181-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn