StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 09-06-2009
Aflevering 2
RubriekArtikel
TitelVan alara naar BBT: Hoe is het gesteld met het beschermingsniveau?
CiteertitelStAB 2009, nr.
SamenvattingIn de Wet milieubeheer (Wm) zoals die luidde van 1993 tot 1 december 2005 was in artikel 8.11, derde lid het alara-beginsel neergelegd als belangrijkste norm voor het toetsen van het beschermingsniveau in milieuvergunningen. Het beginsel hield in dat aan een milieuvergunning voorschriften moeten worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen nadelige gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat laatste werd wel de economische redelijkheidstoets genoemd, wat impliceert dat in beginsel de kosten van de voor te schrijven milieumaatregelen redelijk moeten zijn.
Auteur(s)H.P. Nijhoff
Pagina8-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200800781/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-35
SamenvattingEmissiegrenswaarden in Besluit verbranden afvalstoffen terecht buiten toepassing gelaten nu deze waarden niet zijn te beschouwen als een uitvloeisel van het toepassen van de beste beschikbare technieken.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) de voorschriften aangevuld van de bij besluit van 27 augustus 2002 verleende milieuvergunning voor de inrichting van de naamloze vennootschap N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna: AZN) voor het verbranden van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstromen aan de Middenweg 34 te Moerdijk. Dit besluit is op 20 december 2007 ter inzage gelegd.
Pagina17-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200800956/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-36
SamenvattingFontein is geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Stadsdeel Oost / Watergraafsmeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer (hierna: het dagelijks bestuur) het verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de fontein gelegen op de kruising van de Hogeweg met de Linnaeusparkweg te Amsterdam afgewezen.
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200801519/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-37
SamenvattingIndien aan de algemene regels van het Besluit huisvesting wordt voldaan, is een individuele toets aan (het vereiste van de beste beschikbaarheid technieken in) artikel 8.11 lid 3, Wm niet meer aan de orde.

(Oudewater).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oudewater (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij met camping en Bed & Breakfast op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 23 januari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200800255/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-38
SamenvattingOp basis van de Wet Bibob mag een vergunning voor een beperkte termijn worden verleend.

(Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het in- en uitwendig reinigen en het opwarmen van tankauto's en tankcontainers aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 29 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina29-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200802533/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-39
SamenvattingMet een beroep op het 'Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden' van het ministerie van LNV kan niet zonder meer een toename van de ammoniakdepositie worden toegestaan. Rechtsgevolgen van vernietigde besluit blijven in stand.

(Oirschot).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oirschot (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met nertsen en rundvee aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 maart 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200806605/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-40
SamenvattingMet het voldoen aan de eisen die het Besluit landbouw stelt aan de opslag van mest, is voldaan aan de eis dat de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast.

(Woudenberg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] (hierna: [De Maatschap]) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200900930/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-41
SamenvattingEr kan ook worden gemeld als de onderliggende vergunning nog niet in werking is getreden.

(Uden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uden (hierna: het college) een verklaring gegeven als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een wijziging van de veehouderij van [vergunninghouder] (hierna: de maatschap) aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 29 december 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina38-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200801863/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-42
SamenvattingDe milieuvergunning is niet strijdig met artikel 8 EVRM.

(Hengelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Combi Terminal Twente B.V. (hierna: CTT) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van containers aan de Zuidelijke Havenweg 4 te Hengelo. Dit besluit is op 30 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200804250/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-43
SamenvattingHet behoort tot de taak van het bevoegd gezag om te beoordelen in hoeverre de beste beschikbare technieken zijn toegepast.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2008, verzonden op 20 mei 2008, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (hierna: vergunninghoudster) ten behoeve van de aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht gelegen inrichting bij besluit van 24 september 1998 verleende revisievergunning krachtens artikel 8.22, tweede lid, en artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer gewijzigd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina41-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH6346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200806199/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-44
SamenvattingTen gevolge van overgangsrecht gelden voor de inrichting geen voorschriften ter beperking van stankoverlast.

(Heemstede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (hierna: het college) een verzoek van [appellante] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [vergunninghouder] aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina44-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH6322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200801440/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K14
SamenvattingOf een object stankgevoelig is, wordt bepaald door de feitelijke situatie en niet door de planologische bestemming.

(Meerlo-Wanssum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerlo-Wanssum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200800799/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K15
SamenvattingVoor een calamiteitenstal hoeven geen voorwaarden te worden gesteld aan de ammoniakuitstoot.

(Best).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200801126/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K16
SamenvattingAppellante is belanghebbende omdat het thans gaat om materiële voortzetting van een zaak.

(Wierden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wierden (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 3 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200801960/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K17
SamenvattingAppellante had opnieuw zienswijzen naar voren moeten brengen nu is gekozen voor het opstellen van een nieuw ontwerp-besluit.

(Hardenberg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleeskuikenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 februari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200804697/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K18
SamenvattingOf een hotel als kwetsbaar object kan worden aangemerkt, is afhankelijk van het vloeroppervlak en niet van het aantal personen.

(Veghel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 13 februari 2001 aan BP Nederland V.O.F. verleende milieuvergunning voor een inrichting voor de verkoop van motorbrandstoffen op het perceel Udenseweg 5 te Veghel gewijzigd. Dit besluit is op 28 mei 2008 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200800675/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. K19
SamenvattingOnderhoudswerkzaamheden aan en gebruik van spoorlijn dienen als project voor de beoordeling van vergunningsplicht krachtens de Nbw te worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2007 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het verzoek om handhavend op te treden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) ten aanzien van handelingen met betrekking tot de spoorlijn Budel-Weert in de nabijheid van de speciale beschermingszone "Weerter- en Budelerbergen" afgewezen.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3997
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200801461/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. K20
SamenvattingTraditionele huisvestingssystemen zijn als BBT aan te merken omdat ze in de Oplegnotitie bij BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij en in de Nota van toelichting bij het Besluit huisvesting onder bepaalde voorwaarden als zodanig worden aangemerkt.

(Reusel-De Mierden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkens- en rundveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200801785/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K21
SamenvattingGeen rechtstreeks beroep op Europese richtlijnen over luchtkwaliteit nu er geen aanleiding is voor oordeel dat deze richtlijnen niet behoren in (titel 5.2 van) de Wet milieubeheer zijn omgezet.

(GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het opslaan en overslaan van afvalstoffen, het composteren van groenafval en het drijven van een loonbedrijf, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200802396/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K22
SamenvattingDoor methode van interne saldering kan stal met een traditioneel huisvestingssysteem als BBT worden aangemerkt.

(Horst aan de Maas).
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200800490/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-45
SamenvattingWgv. Belemmeringen voor uitbreidingsmogelijkheden veehouderij. Afwijken op basis van verordening mogelijk. Verordening was op moment van besluit echter nog niet vastgesteld.

(Elburg / bestemmingsplan 'Vossenakker').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Elburg (hierna: de raad) bij besluit van 25 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Vossenakker" (hierna: het plan).
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200708763/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-46
SamenvattingGemeente heeft bij bepalen omvang geluidcontour ten onrechte mede de geluidsbelasting van bedrijven gelegen op gronden waar geen grote lawaaimakers zijn toegestaan, betrokken.

(Paraplubestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Heimanswetering).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007, kenmerk PZH-2007-513268, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de raad) bij besluit van 1 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Heimanswetering".
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200804932/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-47
SamenvattingLuchtkwaliteit. Het begrip autonome ontwikkeling betreft een feitelijk begrip dus dient ook de feitelijke situatie te worden bezien zoals die onafhankelijk van het project bestaat.

(Utrecht / vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan de gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) vrijstelling verleend voor het reconstrueren van aan het verkeersknooppunt Majella gelegen gedeelten van de Vleutenseweg, de Thomas à Kempisweg en de Spinozaweg te Utrecht.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2008, 274010 / HA ZA 06-3308
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-48
SamenvattingBepalingen uit het Bouwbesluit inzake NEN-normen zijn nog niet in werking getreden en daarom nog niet verbindend.
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Aangezien de NEN-normen niet op de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, zijn de hiervoor bedoelde bepalingen van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit nog niet in werking getreden en dus nog niet verbindend.
Pagina56-59
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG8465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Alkmaar, 12-01-2009, 08/3471
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-49
SamenvattingHet voorbereidingsbesluit als bedoeld in art. 3.7 Wro is op de negatieve lijst bij art. 8.5 Awb geplaatst en niet meer appellabel.
Samenvatting (Bron)Het voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro is op de negatieve lijst bij artikel 8:5 Awb geplaatst en niet meer appellabel. Het overgangsrecht is niet van toepassing. Derhalve is geen bezwaar en beroep mogelijk. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RBALK:2009:BH1750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802863/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-50
SamenvattingGeen ontheffing mogelijk voor soorten die op grond van bijlage IV van de HR zijn beschermd vanwege het belang van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

(LNV / ontheffing Flora- en Faunawet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de gemeente Edam-Volendam (hierna: de gemeente) ten behoeve van het projectgebied "Zuidpolder-Oost", voor het tijdvak 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 ontheffing verleend van de verbodsbepalingen in de artikelen 9, 11 en 13 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw), voor zover die betreffen het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, vervoeren en onder zich hebben van de rugstreeppad (Bufo calamita).
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802863/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-51
SamenvattingEen scoutinggebouw is, gelet op de verblijfsduur en de brief van de minister van VROM van november 2008, geen gevoelig object in de invloedszone van een hoogspanningslijn.

(Apeldoorn / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de gemeente Edam-Volendam (hierna: de gemeente) ten behoeve van het projectgebied "Zuidpolder-Oost", voor het tijdvak 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 ontheffing verleend van de verbodsbepalingen in de artikelen 9, 11 en 13 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw), voor zover die betreffen het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, vervoeren en onder zich hebben van de rugstreeppad (Bufo calamita).
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200800347/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-52
SamenvattingOvergangsreccht regelgeving milieueffectrapportage.

(Ede / bestemmingsplan 'Woongebied Kernhem').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) als ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Ede (hierna: de raad) bij besluit van 12 april 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Woongebied Kernhem" (hierna: het plan).
Pagina67-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Almelo, 23-01-2009, 09 / 2 WW44 V1 V
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-53
SamenvattingIngevolge artikel 122 van de Gemeentewet is het vierde lid van artikel 352 van de bouwverordening van rechtswege vervallen.
Samenvatting (Bron)Indicatie: Artikel 8:69, eerste lid, van de Awb; ambtshalve toetsing; artikel 122 Gemeentewet; hetzelfde onderwerp. Met de inwerkingtreding van de Wro is in afdeling 3:3 het projectbesluit en zijn in paragraaf 3.4.3. ontheffingen geïntroduceerd. Door gebruik te maken van één van de mogelijkheden die de Wro biedt, kan verweerder hetzelfde rechtsgevolg bereiken als met toepassing van artikel 352, vierde lid, van de bouwverordening, namelijk de opheffing van het gebruiksverbod. Dat betekent dat de Wro voorziet in hetzelfde onderwerp als de bepaling van het vierde lid van artikel 352 van de bouwverordening. Ingevolge artikel 122 van de Gemeentewet is het vierde lid van artikel 352 van de bouwverordening van rechtswege vervallen. Het overgangsrecht zoals neergelegd in de Invoeringswet Wro biedt hier geen aanknopingspunt om tot een ander oordeel te komen.
AnnotatorT. Lam
Pagina70-72
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BH0753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200802497/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-54
SamenvattingWvg. Uitleg begrip geurgevoelig object betekent dat nagenoeg elk bedrijf geurgevoelig is. Andere geurnormen in verordening zijn mogelijk.

(Maasdriel / bestemmingsplan 'De Kampen-Noord').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Maasdriel (hierna: de raad) bij besluit van 14 augustus 2007 vastgestelde bestemmingsplan "De Kampen-Noord".
Pagina72-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200800554/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-55
SamenvattingUitleg overgangsrecht. Doorzet in milieuvergunning is uitgangspunt beoordeling externe veiligheid. Afweging plaatsgebonden risico en verantwoording groepsrisico.

(Epe / bestemmingsplan 'Klaarbeek').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2007, nummer 2005-007917, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) opnieuw beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Epe (hierna: de raad) bij besluit van 19 februari 2004 vastgestelde bestemmingsplan "Klaarbeek".
Pagina75-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803874/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-56
SamenvattingBouwplan voor recreatiebungalows in strijd met bestemmingsplan. Overeenkomst met exploitant biedt onvoldoende garantie.

(Apeldoorn / Bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 9 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan Bospark Beekbergen B.V. (hierna: Bospark) en Landgoed De Valouwe B.V. (hierna: De Valouwe), beide gevestigd te Beekbergen, reguliere bouwvergunningen eerste fase verleend voor het oprichten van respectievelijk 42 recreatiebungalows op het perceel Hoge Bergweg 16 en 17 recreatiebungalows op het perceel Lage Bergweg 31 te Beekbergen (hierna: het bouwplan).
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200804996/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-57
SamenvattingVrijstelling van de verplichting als bedoeld in artikel 33 van de WRO niet in strijd met art. 9.1.4, vierde lid Invoeringswet Wro.

(Zuid-Holland / vrijstelling planherzieningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de raad van de gemeente Den Haag (hierna: de raad) op diens verzoek vrijstelling verleend van de verplichting om 63 bestemmingsplannen te herzien.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Groningen, 16-02-2009, AWB 09/117 en 09/118
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-58
SamenvattingOntheffing ex artikel 3:22, eerste lid, van de Wro ten behoeve van kinderdagverblijf. Criterium tijdelijke behoefte stringenter geclausuleerd dan in artikel 17 WRO.
Samenvatting (Bron)Ontheffing ex artikel 3:22, eerste lid, van de Wro ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf in tijdelijke units. B&W kunnen slechts met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan. In dit geval is geen sprake is van een voorziening in een tijdelijke behoefte. Niet aannemelijk gemaakt dat over vijf jaar geen behoefte meer zal bestaan aan kinderopvang in deze nieuwe wijk. Voor verweerder bestond dan ook geen ruimte om een tijdelijke ontheffing te verlenen.
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2009:BH7793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Arnhem, 19-02-2009, AWB 08/2974
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-59
SamenvattingRechtbank is met ingang van 1 juli 2008 niet langer bevoegd om te oordelen over beroepen tegen de weigering om wijzigingsbevoegdheid toe te passen.
Samenvatting (Bron)Gelet op artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder c van de Wro en artikel 9.1.5, tweede lid, van de Invoeringswet Wro, is de rechtbank met ingang van 1 juli 2008 niet langer bevoegd om te oordelen over beroepen die zijn gericht tegen de weigering om toepassing te geven aan een wijzigingsbevoegdheid in de zin van artikel 11 van de vroegere WRO (voor zover de weigering niet is voorafgegaan door terinzagelegging van een ontwerpwijzigingsplan).
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BH5074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200801539/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-60
SamenvattingVoor de bepaling van de WOZ-waarde is vooral de feitelijke situatie van belang en wordt met de maximale mogelijkheden ingevolge het voorheen geldende planologische regime geen rekening gehouden. In het verzoek is in algemene bewoordingen schade gesteld als gevolg van een vrijstellingsbesluit en twee bestemmingsplannen. Dit verzoek diende daarom ruim te worden uitgelegd.

(Berkelland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft de raad van de gemeente Berkelland (hierna: de gemeenteraad) aan [appellant] ten behoeve van twee woningen planschadevergoeding toegekend ten bedrage van 16.000,00 onderscheidenlijk 5.000,00.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200802343/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-61
SamenvattingDe raad mocht niet zonder nader onderzoek vaststellen dat appellant met zijn mondelinge verklaring de omvang van zijn schriftelijk gemotiveerde verzoek om vergoeding van planschade heeft beperkt. Ook bij een uitbreidingsplan geldt een uitwerkingsplicht. Een feitelijk bouwverbod betekent niet dat bij de planvergelijking hetgeen na uitwerking maximaal mogelijk was buiten beschouwing dient te worden gelaten.

(Veenendaal / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2005 heeft de raad van de gemeente Veenendaal (hierna: de raad) het verzoek van [appellant sub 2] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200803236/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-62
SamenvattingBurgemeester en wethouders konden ontheffing verlenen van het bepaalde in de bouwverordening ten aanzien van de toegestane dakhelling. De WOZ-waarde van een woning kan van belang zijn voor de bepaling van de omvang van te vergoeden schade, indien sprake is van een planologische verslechtering.

(Heerhugowaard / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Heerhugowaard (hierna: de raad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200803364/1 en 200803403/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-63
SamenvattingHet feit dat geen bouwrechten aan afzonderlijke percelen zijn toegekend, betekent niet dat op voormeld peilmoment geen bouwrechten bestonden. De intentie van appellanten bij de aankoop van het perceel om daarop één zomerhuis te bouwen, is niet van belang bij het bepalen van de omvang van de schade. Voorts beperkt de enkele toezegging van de raad ter zitting van de rechtbank dat medewerking zal worden verleend aan een vrijstelling krachtens artikel 19 van de WRO voor de bouw van één zomerhuis op het onbebouwde perceel van appellant haar schade niet, nu die vrijstelling afhankelijk is van onzekere nadere besluitvorming.

(Ommen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2005 heeft de raad van de gemeente Ommen (hierna: de raad) verzoeken van [appellant sub 1A] en [appellanten sub 1B] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina90-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200804799/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-64
SamenvattingEen vrijstelling voor de bouw van staand glas met een oppervlakte van 100 hectare zou in rechte geen stand hebben gehouden, aangezien de vrijstelling in dat geval zou ledien tot een planologisch relevante verandering die zich niet zou verdragen met het bepaalde in artikel 15 van de WRO. Bij de waardeverminderende factoren geluid- en lichthinder kan ook milieuregelgeving en de handhaving daarvan relevant zijn.

(Reimerswaal / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft de raad van de gemeente Reimerswaal (hierna: de raad) een verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200808368/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-65
SamenvattingVaststaat dat de bestemming 'Industrie' niet was verwezenlijkt en dat, gelet hierop, het verbod van artikel 352 van de Bouwverordening niet van toepassing was. Hieruit volgt dat er geen beperkingen golden aan het gebruik van het perceel.

(Helmond / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Helmond (hierna: de gemeenteraad), voor zover thans van belang, een verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade, afgewezen.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5522
Artikel aanvragenVia Praktizijn