AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-06-2009
Aflevering 25
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805627/1
CiteertitelAB 2009/187
SamenvattingVerlening lichte bouwvergunning en 'kruimel'-vrijstelling van bestemmingsplan t.b.v. aanbouw aan achterzijde woning; weigering privaatrechtelijke toestemming mede-eigenaar tot verwijdering tuinmuur; privaatrechtelijke belemmering met evident karakter voor verlenen vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (hierna: het college) een lichte bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel [locatie] te Zwolle.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina857-858
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804999/1
CiteertitelAB 2009/188
SamenvattingBouwvergunning- en vrijstellingverlening t.b.v. vergroten balkons aan woningen; strijd met burenrechtelijke bepaling, privaatrechtelijke belemmering met evident karakter, ten onrechte zelf in de zaak voorzien door weigering bouwvergunning en vrijstelling door de rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 30 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) aan [appellant sub 2a] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten van de balkons bij zeven geschakelde woningen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina858-861
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200806785/1
CiteertitelAB 2009/189
SamenvattingNiet tijdig beslissen door staatssecretarissen van V&W en van VROM op bezwaar (in derde ronde) tegen besluit inzake aanwijzing luchthaventerrein Eelde; verweerders worden opgedragen te beslissen binnen zes weken nadat Europese Commissie heeft besloten over verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van de Rijkssteunmaatregel i.v.m. baanverlenging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 27, in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet (hierna: de Lvw), het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962, waarbij het luchtvaartterrein Eelde is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit). Bij besluit van gelijke datum, kenmerk M175, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat, toepassing gegeven aan artikel 26 van de Lvw in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het luchtvaartterrein Eelde (hierna: het RO-besluit).
Pagina861-863
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200804996/1
CiteertitelAB 2009/190
SamenvattingOvergangsrecht Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de raad van de gemeente Den Haag (hierna: de raad) op diens verzoek vrijstelling verleend van de verplichting om 63 bestemmingsplannen te herzien.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina863-868
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-04-2009, 200805599/1
CiteertitelAB 2009/191
SamenvattingConcretiserend besluit van algemene strekking of algemeen verbindend voorschrift?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) de "selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Gerechtshoven te Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch, alsmede de Rechtbanken te Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Zutphen en Zwolle-Lelystad en de onder hen ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke macht over de periode vanaf 1950" en de daarbij behorende toelichting vastgesteld.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina868-872
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH9233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200805859/1
CiteertitelAB 2009/192
SamenvattingIntrekking verblijfsvergunning; gevolgen schorsende werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2007 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) de aanvraag van [appellant] om hem een vluchtelingenpaspoort te verlenen afgewezen.
AnnotatorH.B. Winter
Pagina872-876
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2008, 200801834/1
CiteertitelAB 2009/193
SamenvattingEen beleidsregel als rechtsgrond ex art. 8:69 lid 2 Awb.

(X / de Staatssecretaris van Justitie).
AnnotatorR. Ortlep
Pagina876-880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-02-2009, 08/2818 WAO
CiteertitelAB 2009/194
SamenvattingVerzoek om terug te komen van eerder besluit, verwarring gezaaid door het bestuursorgaan is geen nieuw gebleken feit of veranderede omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Onduidelijkheid wat appellant van het Uwv verlangde. Hoe dan ook wenste appellant een bedrag in verband met de WAO te ontvangen. Beslissing waartegen bezwaar is ingesteld heeft besluitkarakter. Ten onrechte heeft rechtbank bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Raad voorziet zelf. Beroep tegen het bestreden besluit om niet terugkomen op eerder genomen besluit, aangezien geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, wordt ongegrond verklaard.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina880-884
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BH5252
Artikel aanvragenVia Praktizijn