Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 19-06-2009
Aflevering 6
TitelDe compensatie voor schending van de redelijk termijn van art. 6 EVRM door de bestuursrechter
CiteertitelNTB 2009, 19
SamenvattingIn deze bijdrage wordt onderzocht de huidige stand van zaken bezien in de jurisprudentie op het terrein van de schadevergoeding bij schending van de redelijke termijn door de bestuursrechter waarbij ook de verhouding tot de Straatsburgse eisen aan de orde komt en of er sprake is van een systeem. Welke rechtswegen zijn er nu eigenlijk beschikbaar en hoe verhouden die zich? Auteurs stellen zich uiteindelijk de vraag of en zo ja welk soort wettelijke regeling te prefereren is en vragen aandacht voor mogelijkheden om overschrijdingen van de redelijke termijn te voorkomen.
Pagina129-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPubliekrecht in Engeland: Roomser dan de Paus? De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht
CiteertitelNTB 2009, 20
SamenvattingDe begrenzing tussen publiekrecht en privaatrecht is een problematiek die uiteraard niet alleen in het Nederlandse recht speelt. In het Engelse recht speelt dit ook en daar zijn op verschillende facetten van de begrenzing ontwikkelingen te signaleren die interessant zijn voor de Nederlandse situatie. Auteurs gaan in dit kader onder meer in op de vraag in hoeverre private instellingen die een publieke taak vervullen als bestuursorgaan kunnen worden aangemerkt en de vraag hoe de grens tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen moet worden getrokken.
Pagina142-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelLa Fleurette aan de Aa? Over wetgeving en nadeelcompensatie
CiteertitelNTB 2009, 21
SamenvattingHet Oost-Brabantse plaatsje Someren ligt aan de beek de Aa. In dat Someren is een veehouderij gevestigd die zich onevenredig benadeeld acht door de wijziging, met ingang van 2001, van de Meststoffenwet, waarbij het stelsel van pluimveerechten is ingevoerd. De ondernemer stelt dat hij er bij de aankoop van het bedrijf van mocht uitgaan dat hij 290.000 stuks pluimvee (kippen en kalkoenen) zou mogen houden, terwijl dat de nieuwe wettelijke regeling de omvang van zijn bedrijf bevroren heeft op een maximum van 190.000.
Pagina153-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2009, 22
Samenvatting1. Algemeen
2. Preventieve handhaving
3. Toezicht en opsporing
4. Sanctionering
4.1 Bestuursdwang
4.2 Dwangsom
4.3 Intrekking van een begunstigende beschikking
4.4 Bestuurlijke boete
4.5 Overige sancties
5. Gedogen
6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
Pagina156-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2009, 23
Samenvatting1. Algemeen
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
3. Vertegenwoordiging
4. Goederen-/burenrecht
5. Verjaring
6. Overeenkomsten met de overheid
7. Onrechtmatige daad
8. Onverschuldigde betaling
9. Ongerechtvaardigde verrijking.
Pagina169-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn