Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 18-06-2009
Aflevering 6
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-10-2004, C0300977
CiteertitelPJ 2009/81
SamenvattingGeen premie, wel recht. Onderzoeksplicht.

(X / Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid gevestigd te Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Anders ligt het in de visie van het hof vanaf het moment dat de Stichting via een uitvoeringsorgaan van de Sociale Verzekeringswetten op de hoogte werd gebracht van de werknemer [appellant] en gedurende de jaren 1983 tot en met 1989 opgaven bedrijfspensioen aan hem heeft gedaan. Aan de Stichting kan worden toegegeven dat die opgaven niet bindend zijn en dat een correctie achteraf van onjuiste opgaven op grond van het Reglement tot de mogelijkheden behoort, doch het had op de weg van de Stichting gelegen om vanaf het bekend worden van de naam van [appellant] in de administratie van de Stichting om nader onderzoek te doen omtrent de verplichte deelname van [appellant] aan het fonds en premies te innen voor [appellant] als verplicht deelnemer in het pensioenfonds. In ieder geval rustte op de Stichting vanaf het bekend worden van de naam van [appellant] als directeur/werknemer in een bouwbedrijf een onderzoeksplicht. Nu de Stichting zulks heeft nagelaten is zij tekortgeschoten in de verplichtingen die op haar als bedrijfspensioenfonds krachtens de wet, de Statuten en het Reglement rusten. In casu is geen sprake van een directeur groot aandeelhouder van wie meer eigen initiatief mocht worden verwacht. [appellant] was directeur/bedrijfsleider in een bouwbedrijf en hoewel het ook op zijn weg had gelegen om zich te vergewissen van de opbouw van zijn pensioenrechten, kan niet worden gezegd dat bij de Stichting geen nalatigheid heeft plaatsgevonden sedert de melding via een uitkeringsinstantie van [appellant] wegens ziekte vanaf 3 februari 1984. Uit productie 1 bij akte van 6 november 2002 zijdens [appellant] in eerste aanleg blijkt dat de Stichting op 6 mei 1986 bekend was met het bestaan van [appellant] en zijn arbeidsverleden vanaf mei 1982. Het feit dat [appellant] als directeur bekend had moeten zijn met het systeem van zegels plakken voor het verwerven van pensioenrechten laat onverlet dat op de Stichting een verplichting tot nader onderzoek rustte toen zij op andere wijze met de naam van [appellant] als werknemer in de bouw bekend werd. Deze grief slaagt derhalve zodat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina625-631
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:BB4878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Arnhem, 16-03-2009, 445272 CV Expl. 4116/06
CiteertitelPJ 2009/82
SamenvattingCollectieve waardeoverdracht. Pensioenfonds in redelijkheid gehouden tot waardeoverdracht prepensioen.

(Colt Telecom BV en 151 anderen te Amsterdam / de Stichting Flexibel uittreden Nutsbedrijven te Arnhem).
Samenvatting (Bron)Werkgever beŽindigt het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie. Daarmee eindigt de deelname van de werknemers aan de bedrijfstakpensioenregeling met betrekking tot (aanvulling op) prepensioen (FPU). De Werkgever en 151 werknemers vorderen waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds, waar zij zich bij aangesloten hebben. Beschikbare premieregeling. Het pensioenfonds is in redelijkheid gehouden de waarde over te dragen. De waarde wordt vastgesteld op de premievrij gemaakte aanspraken op grond van art. 8 lid 10 PSW.
Pagina631-636
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BI1185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-04-2008, AWB 07/3930 AW
CiteertitelPJ 2009/83
SamenvattingPensioenontslag ambtenaar bij 65 jaar, ontslagbesluit rechtmatig, geen leeftijdsdiscriminatie.

(X / de Minister van Verkeer en Waterstaat)
Samenvatting (Bron)Bij besluit heeft verweerder eiser eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Eiser heeft hiertegen bezwaar gemaakt, primair tegen het leeftijdsontslag en subsidiair tegen de ontslagdatum. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan worden gevraagd om af te wijken van de ontslagverlening. Het Besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies, dat nog van kracht was ten tijde van het bestreden besluit, bepaalt nader dat aan overheidspersoneel bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ontslag wordt verleend behoudens zeer bijzondere gevallen. Dat betekent dat de hoofdregel is dat de ambtenaar bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt ontslagen en dat verweerder beoordelingsvrijheid heeft ten aanzien van de vraag of aanleiding bestaat om in afwijking van die hoofdregel in zeer bijzondere gevallen het ontslag op te schorten tot een later tijdstip. Verweerder heeft op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving bevoegdheid om aan eiser eervol ontslag per 1 januari 2007 te verlenen. Gebleken is dat het bestreden besluit anderszins in strijd is met het geschreven of ongeschreven recht. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
AnnotatorM. Heemskerk
Pagina637-644
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BD1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-03-2009, 06/7400 AOW
CiteertitelPJ 2009/84
SamenvattingKorting op AOW-pensioen van 90% wegens 45 niet-verzekerde jaren. Appelante ontleent geen rechten aan Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met het wonen binnen het Rijk.

(X / de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank).
Samenvatting (Bron)Korting op AOW-pensioen van 90%, wegens 45 onverzekerde jaren. Appellante kan geen rechten ontlenen aan KB 632. Het KB ziet, wat betreft de gelijkstelling van wonen in Suriname met wonen in het Rijk, slechts op de overgangsvoordelen en is niet beoogd de kring van verzekerden uit te breiden. Geen overschrijding redelijke termijn.
Pagina645-647
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BH7062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-03-2009, 06/5254 ANW
CiteertitelPJ 2009/85
SamenvattingHerzien Anw-uitkering. Op grond van haar beleidsregels mocht de SVB naar het oordeel van de raad de Anw-uitkering met terugwerkende kracht herzien.

(X / de Raad van bestuur van de sociale verzekeringsbank).
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering ANW-uitkering. Beleid. Geen melding van eenmalige en meer meer dan conjuncturele verhogingen door appellante. Schending mededelingsplicht. De Raad stelt vast dat een herziening met terugwerkende kracht over een tijdvak van ongeveer vijf jaar, leidend tot een terugvordering van meer dan 7.000,-, reeds in het algemeen daadwerkelijk ingrijpend is in het leven van alledag van een ieder, zulks nog afgezien van eventuele bijzondere omstandigheden aan de zijde van appellante, waaromtrent door de Svb nog geen enkel onderzoek is verricht.
Pagina647-650
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BH7056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelRechtbank Amsterdam, 19-03-2009, AWB 08/1806 ZFW
CiteertitelPJ 2009/86
SamenvattingEiseres woont in Duitsland en ontvangt een Anw-uitkering. Eiseres heeft recht op verstrekkingen in haar woonland ten laste van Nederland.

(X / de Raad van bestuur van het College voor zorgverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Eiseres woont in Duitsland met een Anw-uitkering. Op grond van artikel 28 van EG-Verordening 1408/71 heeft zij recht op verstrekkingen in haar woonland ten laste van Nederland. Eiseres stelt dat zij in Duitsland al recht heeft op prestaties omdat zij is verzekerd tegen ziektekosten op grond van de wettelijke verzekering van haar echtgenoot. De rechtbank is echter met verweerder van oordeel dat dit een van haar echtgenoot afgeleid recht betreft dat geen afbreuk kan doen aan het zelfstandig recht op verstrekkingen dat eiseres als rechthebbende op een pensioen heeft op grond van artikel 28 van de Verordening. De rechtbank verwijst hierbij ook naar het besluit nummer 156 van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, die op grond van artikel 81, onder a, van de Verordening onder meer tot taak heeft alle vraagstukken van administratieve of interpreterende aard, voortvloeiende uit de bepalingen van de Verordening, te behandelen (besluit van 7 april 1995, 95/419/EG, Publicatieblad Nr. L 249 van 17 oktober 1995, blz. 0041 - 0042).
Pagina651-654
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BH7849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelRechtbank Haarlem, 19-03-2009, AWB 08-3632
CiteertitelPJ 2009/87
SamenvattingOuderdomspensioen terecht in mindering gebracht op WW-uitkering. Pensioen wordt in casu verstrekt wegens het beŽindigen van arbeidsleven.

(mr. ir. H.S.M. Kruijer / de Raad van bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
Pagina655-659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof Arnhem, 05-08-2008, 104.002.869
CiteertitelPJ 2009/88
SamenvattingAppellant mocht niet verwachten dat, ondanks vermelding van de CAO in de arbeidsovereenkomst, CAO-bepalingen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

(X / Weekbladcombinatie Gelderland Oost BV).
Samenvatting (Bron)Vast staat dat partijen voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst mondeling arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen, waarbij - zoals [appellant] in eerste aanleg bij de kantonrechter heeft verklaard en waarop hij in hoger beroep niet is teruggekomen - niet is gesproken over een van toepassing zijnde CAO. Wel is, zoals ook blijkt uit de handgeschreven aantekeningen van dat gesprek (productie 9 bij conclusie van antwoord in eerste aanleg), toen gesproken over het reglement van WCGO, dat volgens de stellingen van WCGO was opgesteld en gold voor haar werknemers die gezien hun functie-inhoud niet onder de werking van de CAO vielen, zoals [appellant]. In die aantekeningen wordt verwezen naar dat reglement. Achter het woordje regellement staat: ja W.C.G.O.. Uit die aantekeningen kan voorts worden afgeleid dat tussen [bedrijf] en [appellant] arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen die afweken van hetgeen was vastgesteld in de CAO voor de GrafiMedia. Zo zijn zij overeengekomen - dat wordt door [appellant] niet betwist - dat hij f. 8.500,00 per maand zou verdienen, waarmee zijn inkomen lag boven het aanvangssalaris van salarisgroep K ( 2.656,03) in de desbetreffende CAO. Ook week het aantal overeengekomen vakantiedagen - 25 - af van het bij CAO vastgestelde vakantiedagen. Voorts is blijkens de aantekeningen van het arbeidsvoorwaardengesprek gesproken over pensioen en v.u.t.. Achter beide woorden staat geschreven; nee, zodat het ervoor moet worden gehouden dat geen vut- en geen pensioenregeling is overeengekomen. Als het de bedoeling van partijen was geweest om de CAO op de arbeidsovereenkomst van toepassing te laten zijn, lag het niet in de reden dat zij uitdrukkelijk over vut en pensioen hadden gesproken, daar de CAO in dergelijke regelingen voorziet. Op grond van deze omstandigheden mocht [appellant], ondanks de vermelding van de CAO in de arbeidsovereenkomst, niet verwachten dat de bepalingen van de CAO deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Feiten of omstandigheden die meebrengen dat [appellant] dit wel mocht verwachten - en dat WCGO dat zo moest begrijpen - zijn niet gesteld of gebleken.
Pagina660-663
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BH1311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-01-2009, 105.005.217/01
CiteertitelPJ 2009/89
SamenvattingDwaling beŽindigingovereenkomst. Hoogte VUT-uitkering lager dan door werknemer verwacht.
Samenvatting (Bron)arbeid, vut, beŽindigingsovereenkomst, dwaling
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina663-668
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH6173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof Leeuwarden, 03-03-2009, 107.002.311/01
CiteertitelPJ 2009/90
SamenvattingVennootschap gebonden aan pensioentoezegging gedaan door een namens die vennootschap aangewezen (art. 2:256 BW) derde.

(X / 1. Machinery Holding BV; 2. Pensioen BV).
Samenvatting (Bron)Vennootschapsrecht. Tegenstrijdig belang. Pensioentoezegging.
Pagina668-674
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH5267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Maastricht, 29-01-2009, 306627 EJ VERZ 08-1948
CiteertitelPJ 2009/91
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst; opzegverbod OR-lidmaatschap/vakbondsactiviteiten, lidmaatschap pensioenfondsbestuur.

(Netherlands Car BV / X).
Samenvatting (Bron)Afwijzing ontbindingsverzoek. Aannemelijk is dat het verzoek mede verband houdt met voormalig OR-lidmaatschap en vakbondactiviteiten van de werknemer. Onvoldoende gewichtige redenen voorhanden die deze opzegverboden opzij zetten.
AnnotatorM. Heemskerk
Pagina674-694
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2009:BH1578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Rotterdam, 07-04-2009, 822518
CiteertitelPJ 2009/92
SamenvattingRoostertoeslag is vaste uitkering in zin van pensioenreglement. Vordering tot nakoming van arbeidsovereenkomst is deels verjaard.

(X / Stena Line BV).
Pagina694-697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelHoge Raad, 20-03-2009, 07/13611
CiteertitelPJ 2009/93
SamenvattingPartneralimentatie. Bijdrage overlijdensrisicoverzekering als voorziening ter dekking van vooroverlijden van onderhoudsplichtige.

Samenvatting (Bron)Familierecht. Partneralimentatie; bijdrage overlijdensrisicoverzekering als voorziening in zin van art. 1:157 lid 2 BW ter dekking van risico van vooroverlijden van onderhoudsplichtige, maatstaf; proceskostenveroordeling op voet van art. 289 Rv., vergoeding van werkelijke kosten.
Pagina698-736
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG7995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-12-2008, 200.009.135/01
CiteertitelPJ 2009/94
SamenvattingAlimentatie. Vrijwillig afdragen pensioenpremie. Berekening verdiencapaciteit.
Samenvatting (Bron)Behoefte aan uitkering tot levensonderhoud, verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde, aftrek hypotheekrente na twee jaar, levensonderhoud ex-echtgenote
Pagina737-742
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BH6508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelGerechtshof Leeuwarden, 10-03-2009, 200.007.096/01
CiteertitelPJ 2009/95
SamenvattingSamenloop alimentatiebijdrage en verschuldigde bijdrage uit hoofde van verevend ouderdomspensioen.
Samenvatting (Bron)Procesvertegenwoordiging. Meerderjarigenbewind. Executiegeschil. Samenloop alimentatie en pensioenverevening. Wettelijke indexering.
Pagina742-746
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2009:BH6562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelRechtbank Zutphen, 25-02-2009, 93019/HA ZA 08-463
CiteertitelPJ 2009/96
SamenvattingPensioenverevening. Afstorten pensioen door dga. Uitstellen pensioendatum door gewezen echtgenoot niet in strijd met redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Pensioenverevening. In eigen beheer opgebouwd pensioen van dga. Verplichting dga tot afstorting van kapitaal dat nodig is voor aan gewezen echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak.
Pagina746-754
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2009:BI0348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-08-2004, BK-04/03928
CiteertitelPJ 2009/97
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Geen ruimte voor donatie aan pensioenvoorziening in eigen beheer arts.

(X / de Inspecteur, de voorzitter van het managementteam van de belastingdienst)
Samenvatting (Bron)Pensioen voormalig griffier Internationaal Gerechtshof; vrijstelling?, Statuut van het IGH art. 32, lid 8, vertrouwensbeginsel, berekening verschuldigde belasting over fiscaal onzuiver pensioen van een internationale organisatie.
Pagina754-768
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2004:BH5891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof Arnhem, 21-01-2009, 07/00585
CiteertitelPJ 2009/98
SamenvattingVennootschapsbelasting. Geen ruimte van voormalig griffier Internationaal Gerechtshof wordt tot inkomsten uit werk en woning gerekend.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Dotatie aan pensioenvoorziening in eigen beheer voor arts terecht gecorrigeerd.
Pagina768-775
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH1399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelRechtbank Haarlem, 21-09-2007, 06/10718
CiteertitelPJ 2009/99
SamenvattingJaarlijkse pensioenaangroei niet aannemelijk. Onaannemelijk dat recht op aftrek van uitgaven voor lijfrente bestaat. Terechte weigering lijfrenteaftrek.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Aftrek premie voor aanvullend pensioen. Pensioentekort niet aannemelijk gemaakt. Proceskostenvergoeding bezwaarfase. Geen sprake aavn verweerder te wijten onrechtmatigheid. Eerst in bezwaar bewijsstukken overgelegd.
Pagina776-779
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BI0672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelRechtbank Breda, 06-02-2009, AWB 07/113
CiteertitelPJ 2009/100
SamenvattingPensioenregeling zonder verbod op afkoop, vervreemding of prijsgegeven. Aanspraak belast. Geen strijd met vrij verkeer van werknemers.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende werkte in het onderhavige jaar in Nederland bij een Nederlandse werkgever op basis van een nationaal arbeidscontract. Belanghebbende is afkomstig uit het buitenland en zette zijn buitenlandse pensioenregeling hier voort. De pensioenregeling van belanghebbende bevat geen verbod op afkoop, vervreemding of prijsgeven, zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, letter b, van de Wet LB, zodat de pensioenregeling naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden aangemerkt als een pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB van de Wet LB en de aanspraak belastbaar is. De rechtbank oordeelt dat dit niet in strijd is met het in artikel 39, eerste lid, van het EG-Verdrag vervatte recht op vrij verkeer van werknemers en het daaraan in artikel 39, tweede lid, verbonden discriminatieverbod, nu zowel voor Nederlandse werknemers als voor uit het buitenland afkomstige werknemers, zoals belanghebbende, dezelfde voorwaarden gelden voor de belastingheffing van pensioenpremies.
Pagina779-782
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BI0064
Artikel aanvragenVia Praktizijn