EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht
Datum 26-06-2009
Aflevering 6
TitelHet huwelijk en de kredietcrisis (I)
CiteertitelEB 2009, 40
SamenvattingDe huidige kredietcrisis geeft aan dat de afstand tussen het bewonen van een villa en het slapen onder een viaduct in een paar maanden kan worden afegelegd. Het snelle geld heeft veel mensen beïnvloed. Op basis van welke verwachtingen een bank aan een particulier met een inkomen van € 27.000 een lening verstrekt van € 400.000 is mij niet duidelijk. Het aangaan van grote schulden beperkt zich niet alleen tot de lagere inkomensgroepen. Ook de topinkomens weten van wanten met het afsluiten van enorme leningen.
Auteur(s)A.N. Labohm
Pagina103-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerrekenbeding en winst
CiteertitelEB 2009, 41
SamenvattingEen verrekenbeding leidt tot verrekening van inkomsten of vermogen. Aan echtelieden kan een vermogen toebehoren in de vorm van een eenmanszaak, een in de vorm van een vennootschap onder firma gedreven bedrijf of beroep en doordat één van de echtelieden aandelen bezit in een besloten of naamloze vennootschap. In zo'n geval zal de waarde van een onderneming tussen de echtelieden moeten worden verrekend op grond van het bepaalde in art. 1:136 lid 2 BW, de bewijsregel van art. 1:141 lid 3 BW c.q. via de weg van art. 1:141 lid 1 BW. Het kan ook zijn dat een onderneming niet direct onder de verrekenplicht valt, maar dat in zo'n onderneming winsten zijn 'opgepot' die in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de verrekenplicht.
Auteur(s)L.H.M. Zonnenberg
Pagina109-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDga-pensioen en echtscheiding. Hoge Raad zet stapje verder
CiteertitelEB 2009, 42
SamenvattingInzake de problematiek van het al dan niet verplicht afstorten bij een verzekeraar van de pensioenrechten die de echtgenoot van een dga jegens een BV verkrijgt ten gevolge van een scheiding had de Hoge Raad al twee belangrijke arresten gewezen: HR 12 maart 2004 (NJ 2004, 636) en HR 9 februari 2007 (NJ 2007, 306). In het arrest van 20 maart 2009 (C07/201HR: LJN BG9458) zet de Hoge Raad een stapje verder dan in het arrest van 12 maart 2004.
Auteur(s)D.W. Bakker , F.H. van der Kamp
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNiet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
CiteertitelEB 2009, 43
SamenvattingHet is goed gebruik, dat de verwerende partij in een procedure tot echtscheiding een zelfstandig tegenverzoek doet, strekkende tot het uitspreken van de echtscheiding tussen partijen. De primaire gedachte is dan steeds, dat als de tot echtscheiding verzoekende partij tot intrekking van het verzoek tot echtscheiding mocht besluit, de echtscheiding op basis van het tegenverzoek toch kan worden uitgesproken. Het nalaten van een zodanig tegenverzoek, terwijl het ingediende principale verzoek wordt ingetrokken, kan voor de eventueel in het kader van de echtscheidingsprocedure getroffen voorlopige voorzieningen tot verstrekkende gevolgen leiden.
Auteur(s)H. Loonstein
Pagina116-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-02-2009, 313745 08-4790
CiteertitelEB 2009, 45
SamenvattingMan verzoekt veroordeling vrouw tot betaling van aantal kostenposten gemaakt ten behoeve van hun kind; uitleg echtscheidingsconvenant volgens Haviltex; kosten internaat zijn geen onderwijskosten, huiswerkcursussen daarentegen wel, vrouw in helft daarvan veroordeeld; geen verhaalsaanspraak jegens vrouw en geen vordering op basis van art. 1:392 noch op grond van redelijkheid en billijkheid, man had een wijzigingsverzoek ex art. 1:401 BW moeten doen.
Samenvatting (Bron)Alimentatie
Pagina119-121
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BH8285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelRechtbank Zutphen, 01-04-2009, 96929 / HA ZA 08-1131
CiteertitelEB 2009, 46
SamenvattingBij echtscheidingsbeschikking is een kinderbijdrage door man te betalen vastgesteld; vrouw maakt na vier jaar aanspraak op betaling van achterstallige kinderalimentatie; man heeft in plaats daarvan premies ziektekosten en autoverzekering van vrouw voldaan; man stelt dat hij dat met vrouw heeft afgesproken en vordert deze onverschuldigd betaalde verzekeringspremies terug; geen voldoen aan natuurlijke verbintenis jegens vrouw door man; alsnog verdeling gemeenschapsschuld.
Pagina121-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - IPR
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-10-2008, HD 103.005.776/01
CiteertitelEB 2009, 47
SamenvattingRechtsmacht ter zake van echtscheidingsconvenant; Nederlandse partijen gehuwd en gescheiden in België, vrouw woont nog in België, man in Nederland; man verzoekt verdeling te vernietigen op grond van onrechtmatige daad; toepasselijk recht.
Samenvatting (Bron)Rechtsmacht ter zake van een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering tot vernietiging van een echtscheidingsconvenant. EEX-Vo niet van toepassing maar Nederlands-Belgisch Executieverdrag 1925 in verbinding met art. 2 en 6 Rv.
Pagina122-124
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BG2209
Artikel aanvragenVia Praktizijn