Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 04-07-2009
Aflevering 4
RubriekGezichtspunt
TitelArtsen zonder grenzen
CiteertitelTvGR 2009, p. 237
SamenvattingEen arts die wegens een alcoholprobleem in Engeland een beroepsbeperkende maatregel opgelegd krijgt, en daarna in Nederland gaat praktiseren. De Twentse neuroloog die met de Inspectie beroepsbeperkende afspraken maakt en naar Duitsland vertrekt. Een Nederlandse chirurg die in Duitsland strafechtelijk wordt veroordeeld en vervolgens aan de slag haat in het ziekenhuis in Emmen. Drie recente voorbeelden van grensoverschrijdende activiteiten van artsen. De roep om zowel op nationaal als op Europees niveau 'zwarte lijsten' op te stellen van beroepsbeoefenaren met een beroepsbeperking klinkt steeds luider.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe zorgelijke staat van de AWBZ
CiteertitelTvGR 2009, p. 238
SamenvattingIn augustus 2004 verscheen een rapport van het adviesbureau Boer & Croon getiteld Onderzoek naar het gebruik van AWBZ-middelen. De Minister van VWS had ernaar gevraagd naar aanleiding van vermoedens van oneigenlijke aanwending van die middelen. Er bleek inderdaad iets loos te zijn, maar niet op grote schaal. Reden om opgelucht adem te halen? Niet direct. De onderzoekers troffen een uitvoeringsorganisatie aan waarin verantwoordelijkheidsbesef voor uitgavenbeheersing ontbreekt en regelgeving die openstaat voor expansief zorggebruik. Een structureel probleem derhalve.
Auteur(s)J.M. van der Most
Pagina238-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInvoering van de zorgzwaartebekostiging in de intramurale AWBZ
CiteertitelTvGR 2009, p. 266
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2009 is voor de zorgverlening aan mensen die op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) recht hebben op zorg met verblijf een nieuwe manier van bekostigen in werking getreden: de zorgzwaartebekostiging. De zorgzwaartebekostiging maakt onderdeel uit van de Modernisering van de AWBZ, die als doel heeft vraagsturing te bevorderen en de positie van de verzekerde te versterken. Vraagsturing houdt in dit geval in dat degene die de zorg ontvangt, zelf zeggenschap heeft over wat de zorgeverlening inhoudt.
Auteur(s)M. Offerman
Pagina266-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekForum
TitelFusie Zeeuwse ziekenhuizen. Een blik op de publieke belangen in de zorg, bekeken vanuit mededingingsrechtelijk perspectief
CiteertitelTvGR 2009, p. 277
SamenvattingDe fusietendens in de zorg is nog volop aanwezig en de beoordeling van fusies door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bereikte onlangs een hoogtepunt met het besluit van de NMa inzake de fusie van de Stichting Ziekenhuis Walcheren en de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Hoewel de NMa constateerde dat de mededinging door de fusie op significante wijze zou worden belemmerd, met name omdat monopoliepositie in het leven wordt geroepen, kreeg de fusie toch groen licht, omdat deels aangetoond was en door het opleggen van voorwaarden gewaarborgd was dat de fusie zou leiden tot dusdanige efficiŽntieverbeteringen dat de mededingingsbezwaren werden weggenomen.
Auteur(s)E. Belhadj , C.T. Dekker
Pagina277-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg
CiteertitelTvGR 2009, p. 281
SamenvattingIn 2000 is in dit tijdschrift een overzicht verschenen van de jurisprudentie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: Scheidsgerecht); verslagperiode 1998 en 1999. De sindsdien verstreken periode is (veel) te lang en doet aldus onrecht aan de mate waarin de jurisprudentie - al dan niet in kort geding (door de Voorzitter van het Scheidsgerecht) gewezen arbitrale vonnissen en bindende adviezen - van het Scheidsgerecht van belang is voor de beslechting van geschillen in de gezondheidszorg. Daarmee is echter wel een rechtvaardiging gegeven van de niet geringe omvang van dit artikel. Hierin staat centraal de jurisprudentie in de periode 2000 t/m 2008.
Auteur(s)J.H.M. van Swaaij , P.J.M. van Wersch
Pagina281-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIngezonden
TitelDe rechtspositie van dove patiŽnten in de gezondheidszorg: de kwaliteit van (het recht op) communicatie in het geding?
CiteertitelTvGR 2009, p. 306
SamenvattingIedere patiŽnt heeft recht op goede communicatie met zijn hulpverlener (art. 7:448 en 7:450 BW). Dit uitgangspunt geldt ook voor dove patiŽnten die, als gevolg van hun handicap, niet in staat zijn zelfstandig te communiceren met hun hulpverlener waardoor zij ook niet optimaal gebruik kunnen maken van hun zelfbeschikkingsrecht. Een kenmerk van de moderne invulling van het zelfbeschikkingsrecht is echter dat elke patiŽnt 'ondersteuning' moet krijgen waar mogelijk is. Vanuit deze visie wordt afstand genomen van het onderliggende (enge) mensbeeld dat cliŽnten naar vrijheid, individualiteit, rationaliteit en onafhankelijkheid zouden streven.
Auteur(s)B.J.M. Frederiks , R. Gosselink
Pagina306-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg, 09-03-2009, ---
CiteertitelTvGR 2009, p. 310
SamenvattingOpzegging toelatingsovereenkomst; gewichtige redenen; verstoorde verhoudingen binnen vakgroep; gewicht rapport externe commissie; ontbreken van transparante en deugdelijk maatstaven; aan het rapport komt niet de betekenis toe van een alomvattend en in alle opzichten verantwoorde beoordeling van de medische kwalificaties van de artsen: vordering afgewezen.
AnnotatorW.R. Kastelein
Pagina310-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 11-12-2008, ---
CiteertitelTvGR 2009, p. 319
SamenvattingKinderarts; 'medische overconsumptie'; dreiging AMK-melding; schending beroepsgeheim; vermoeden 'MŁnchhausen by proxy' bij moeder; klacht gedeeltelijk gegrond: waarschuwing.
AnnotatorE.W.M. Meulemans
Pagina319-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Strafrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-06-2008, ---
CiteertitelTvGR 2009, p. 327
SamenvattingVordering tot afgifte dagrapporten uit het elektronisch patiŽntendossier; afgeleid verschoningsrecht; mogelijke doodslag op twee personen brengt niet per definitie uitzonderlijke omstandigheden met zich die het doorbreken van het verschoningsrecht rechtvaardigen: klacht gegrond.
Pagina327-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn