Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-07-2009
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn. Crisis- en Herstelwet
CiteertitelTBR 2009/116, p. 584-584
SamenvattingOp 25 maart jl. presenteerde het kabinet het beleidsakkoord 'Werken aan de Toekomst'. Het akkoord omvat een pakket aan maatregelen om de crisis te bestrijden. Een van de aangekondigde maatregelen is de Crisis- en Herstelwet. Hierover vermeldt het akkoord: 'de minister-president zal in samenspraak met de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en van VROM een crisis- en herstelwet bij de Tweede Kamer indienen gericht op versnelling en vereenvoudiging van planprocedures voor infrastructurele en andere grote bouwprojecten'. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer; [...].
Auteur(s)F.A.M. Hobma
Pagina584-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe relatie tussen projectbesluit en bestemmingsplan onder de Wro
CiteertitelTBR 2009/117, p. 585-591
SamenvattingTer gelegenheid van het veertigjarige jubileum van het Instituut wil ik graag iets zeggen over een belangrijk onderwerp van het ruimtelijk bestuursrecht. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het IBR een lange onderzoekstraditie kent op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. In die traditie past dat het IBR onlangs een opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ontvangen om onderzoek te doen ten behoeve van de juridische aspecten van de evaluatie van de Wro met inbegrip van de grondexploitatiewet. Uiteraard is het bestuur daar zeer verguld mee.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina585-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (deel 1). Peristaltische bewegingen
CiteertitelTBR 2009/118, p. 592-604
SamenvattingOp dinsdag 20 november 2007 om even voor half acht 's avonds werd de heer Wolfsen door de voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Timmerman-Buck, van harte gefeliciteerd met het aannemen van het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Drie jaar tevoren bij brief van 14 december 2004, had hij samen met de heer Luchtenveld de Voorzitter van de Tweede Kamer een voorstel van wet doen toekomen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Pagina592-604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe juridische status en bekendmaking van de NEN-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst. De wetgever aan zet
CiteertitelTBR 2009/119, p. 605-612
SamenvattingSoms vertoont het recht een hiaat. Als het een aanzienlijk hiaat betreft waarvoor verschillende oplossingen denkbaar zijn, is het primair aan de wetgever dat hiaat in te vullen. Zolang hij dat (nog) niet heeft gedaan, is de rechter aan zet. Zo was het ook in de Knooble-zaak, die al de nodige pennen in beweging heeft gebracht en ongetwijfeld nog zal brengen.
Auteur(s)S.A.J. Munneke , A.R. Neerhof , F.J. van Ommeren , M.R.F. Senftleben
Pagina605-612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropees architectenrecht. Naar een nieuw ontwerp?
CiteertitelTBR 2009/120, p. 613-621
SamenvattingWie het (Europees) architectenrecht de afgelopen jaren goed in de gaten heeft gehouden kan constateren dat de positie die architecten innemen in het bouwproces langzaam aan is veranderd. Waren architecten vroeger onlosmakelijk verbonden met de ontwerpfase in het bouwproces, tegenwoordig is het vervaardigen van een ontwerp niet steeds het exclusieve domein van architecten. De positie van architecten in het bouwproces lijkt af te zwakken. Professionals vanuit andere disciplines, zoals aannemers, (technisch) adviseurs en projectontwikkelaars, nemen ontwerpactiviteiten van architecten over.
Auteur(s)S. van Gulijk
Pagina613-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelM. Barendrecht, C. Jansen, M. Loos, A. Pinna, R. Cascao, S. van Gulijk, Principles of Eurpean Law, Service Contracts
CiteertitelTBR 2009/121, p. 622-632
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina622-632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDelegatie van de bestemmingsplanbevoegdheid
CiteertitelTBR 2009/122, p. 633-633
SamenvattingIk onderschrijf van harte de aanbeveling van Van Minderhoud en Van Bommel in TBR 2009/104, p. 530 om delegatie van de bestemmingsplanbevoegdheid door de raad aan burgemeester en wethouders wettelijk mogelijk te maken.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Pagina633-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/135, p. 674-677
Pagina674-677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2009/, p. 678-684
Pagina678-684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806366/1/M2
CiteertitelTBR 2009/123, p. 634-636
SamenvattingGoedkeuringsbesluit bestemmingsplan vernietigd. Aaanvraag milieuvergunning in strijd met vigerende bestemming. Strijd met bestemmingsplan dwingende weigeringsgrond?

(Weigering milieuvergunning Emmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een [sportlandgoed] aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina634-636
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 12-06-2009, 200901350/2/R3
CiteertitelTBR 2009/124, p. 636-640
SamenvattingBestemmingsplan met exploitatieplan. Verplichte kennisgeving planvoornemen? Belanghebbendebegrip. Schorsing bestemmingsplan leidt niet noodzakelijkerwijs tot schorsing exploitatieplan. Aanhoudingsplicht.

(Exploitatieplan Gemeente Bladel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Bladel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het bestemmingsplan) en het exploitatieplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het exploitatieplan) vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina636-640
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200803691/1
CiteertitelTBR 2009/125, p. 640-642
SamenvattingIntrekking van rechtswege verleende bouwvergunning. Bij vergunningaanvraag onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.

(Intrekkig bouwvergunningen Bergen (L.)).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L) (hierna: het college) de aan [appellant] in 2000 van rechtswege verleende bouwvergunning voor het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een hoofdgebouw, een opslaggebouw en een koetshuis op het perceel [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel) en de aan hem bij besluiten van 3 september 2002 en 19 december 2002 verleende bouwvergunningen voor het veranderen/uitbreiden van opslagruimten, onderscheidenlijk het uitbreiden/vergroten van een bedrijfsruimte op het perceel, ingetrokken.
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina640-642
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit, 21 januari 2009, nr. 09.000109
CiteertitelTBR 2009/126, p. 642-644
SamenvattingZelfrealisatie. Tijdig kenbaar maken plannen. Planuitvoering.

(Kenbaar maken zelfrealisatie Breda).
Auteur(s)B.S. ten Kate
Pagina642-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Zutphen, 23-04-2009, 96694 / HA RK 08-72
CiteertitelTBR 2009/127, p. 644-649
SamenvattingDe gemeente is ingevolge art. 27 Wvg verplicht een perceel grond te verwerven. De omstandigheid dat B en W na de indiening van het verzoek van de eigenaar het gemeentelijk voorkeursrecht hebben ingetrokken, maakt dat niet anders. De status van het perceel blijft namelijk onzeker. Het gemeentebestuur kan binnen twee jaar opnieuw een voorkeursrecht vestigen. De rechtbank acht voorts bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig.

(Voorkeursrecht Hattem).
Samenvatting (Bron)Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 27. Verzoekschrift tijdig ingediend. Gemeente kende grondslag verzoek, summiere onderbouwing verzoek leidt daarom niet tot niet-ontvankelijkheid. Verzoeker heeft ook na intrekking aanwijzing WVGem belang bij voorziening. Al voor aanwijzing WVGem werden aspirant-kopers afschrikt door mededelingen gemeente, ook na intrekking aanwijzing blijft onzekerheid over bestemming gebied.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina644-649
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2009:BI3824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200802747/1
CiteertitelTBR 2009/128, p. 649-651
SamenvattingPlanschade. Gelijkheidsbeginsel.

(Planschade Echt-Susteren).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 3 november 2005 heeft de raad van de gemeente Echt-Susteren (hierna: de gemeenteraad) [6 wederpartijen] (hierna: [6 wederpartijen]) vergoeding van planschade toegekend.
Pagina649-651
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 08-04-2009, 20080786/2/H2
CiteertitelTBR 2009/129, p. 651-653
SamenvattingPlanschade. Gelijkheidsbeginsel.

(Planschade Breda).
Pagina651-653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-10-2008, 306268 / HA ZA 08-784
CiteertitelTBR 2009/130, p. 653-659
SamenvattingSchade natuurstenen tegelvloer. Deskundige opdrachtgever. Waarschuwingsplicht aannemer. Schadeverdelingsmaatstaf art. 6:101 BW.
Samenvatting (Bron)waarschuwingsplicht van de (onder)aannemer, eigen schuld van de opdrachtgever
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina653-659
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG4175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-03-2008, 27.844
CiteertitelTBR 2009/131, p. 659-663
SamenvattingOntduplexen woningen. Waarschuwingsplicht aannemer. Schadeverdelingsmaatstaf art. 6:101 BW.

(Waarschuwingsplicht aannemer en eigen schuld opdrachtgever I).
Pagina659-663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-12-2008, 105.005.510/01
CiteertitelTBR 2009/132, p. 663-667
SamenvattingVerzakkende uitbouw. Deskundige opdrachtgever Waarschuwingsplicht aannemer. Niet treffen schadeperkende maatregelen. Schadeverdelingsmaatstaf 6:101 BW.

(Waarschuwingsplicht aannemer en eigen schuld opdrachtgever II).
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid aannemer voor verzakking uitbouw i.v.m. onvoldoende vooronderzoek; eigen schuld opdrachtgever door het niet treffen van schadebeperkende maatregelen.
Pagina663-667
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2008:BH1267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 23-02-2009, 29.963
CiteertitelTBR 2009/133, p. 667-671
SamenvattingLekkages boven schuifpui. Waarschuwingsplicht aannemer. Aansprakelijkheid voor gevolgschade.

(Aansprakelijkheid voor niet-waarschuwen).
Pagina667-671
Artikel aanvragenVia Praktizijn