Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-07-2009
Aflevering 7320
TitelSubsidietendering. In de greep van de beginselen van het aanbestedingsrecht
CiteertitelGst. 2009, 69
SamenvattingDe belangstelling voor de bestuursrechtelijke subsidietender neemt toe. Een subsidietender is een verdelingsmechanisme waarbij meerdere kandidaten strijden om een voor hen begeerlijke bron van inkomsten. Als zodanig is zij vergelijkbaar met een privaatrechtelijke aanbesteding. In de aanbestedingspraktijk spelen de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht een belangrijke rol. Een aanbesteding is een competitie en de beginselen van gelijkheid, transparantie en objectiviteit zien toe op een eerlijk wedstrijdverloop. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de voor en bestuursrechtelijke subsidietender geldende algemene rechtsnormen worden 'ingekleurd' door de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht.
Pagina315-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFouilleringsbevoegdheid bij noodverordening
CiteertitelGst. 2009, 70
SamenvattingDe burgemeester van Amsterdam heeft ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor, tijdens en na de Dodenherdenking van 4 mei 2009 op de Dam een noodverordening vastgesteld. In die verordening bepaalt art. 2: 'Een ieder die zich bevindt in het gebied ... dient zich te onderwerpen aan fouillering aan kleding en tassen door de politie, wanneer daar naar het oordeel van de politie - in verband met het in art. 1 bepaalde - aanleiding toe is ...'. Art. 1 houdt een verbod in om 'voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben die aanwezigen in dat gebied in gevaar kunnen brengen, of met de kennelijke bedoeling om daarmede in dat gebied de openbare orde te verstoren'. Deze regeling roept de vraag op of de burgemeester bij noodverordening een plicht tot onderwerping aan fouillering en een fouilleringsbevoegdheid vermag te creëren. Om deze vragen te beantwoorden dient een aantal aspecten in ogenschouw te worden genomen. Hierna volgt successievelijk een bespreking van de fouilleringsbevoegdheid van de politie (§ 1) en de plicht van de justitiabele zich te onderwerpen aan fouillering (§ 2). Met name de in § 1 te bespreken problematiek vraagt aandacht. Het betreft een vraag welke bij mijn weten tot heden niet aldus is gesteld, laat staan beantwoord.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina321-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIngezonden bijdrage
CiteertitelGst. 2009, 71
SamenvattingIn zijn opstel 'Publiek domein en de legaliteitseis' (Gst. 2009, 47) verdedigt Teunissen dat art. 16 Wegenwet een wettelijke grondslag biedt tot handhavend optreden tegen degene die een openbare weg 'aantast'.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina325-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200708864/1
CiteertitelGst. 2009, 72
SamenvattingGrootschalige publieksevenementen. Gebruik van de weg, opstelling podia, ontheffing verbod geluidhinder. Veiligheid als weigeringsgrond. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 31 mei 2005 heeft de burgemeester van Nijmegen (hierna: de burgemeester), voor zover thans van belang, de stichting Stichting SAM (hierna: SAM) en café Malle Babbe vergunningen verleend voor het exploiteren van een terras(uitbreiding), tevens vermaakcentrum en voor de bouw van podia binnen deze terrassen en ontheffingen verleend voor het doen ten gehore brengen al dan niet middels geluidsversterking van muziek, zang en gesproken tekst in het vermaakcentrum aan de Augustijnenstraat, onderscheidenlijk de Molenstraat, te Nijmegen tijdens de van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 juli 2005 te houden 36e Vierdaagsefeesten 2005.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina326-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-03-2009, AWB 09/126
CiteertitelGst. 2009, 73
SamenvattingZondagsopenstelling winkels in Amsterdam-Noord. Belanghebbendheid rechtspersonen. Concretiserend besluit van algemene strekking. Buitenwerkingstelling verbod met instrument dat WTW niet kent. Ernstige twijfel aan verbindendheid toerismebepaling in Winkeltijdenverordening stadsdeel. Strikte interpretatie toerismebepaling. Relevante mate toerisme meer ambitie dan gegeven. (Amsterdam)
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina331-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805960/1/R1
CiteertitelGst. 2009, 74
SamenvattingMét ontwerp-bestemmingsplan moeten ook bijbehorende relevante stukken, waaronder onderzoeksrapporten, ter visie worden gelegd. (Deurne)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008, nr. 1353894, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Deurne (hierna: de raad) bij besluit van 7 november 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Spoorzone" (hierna: het plan).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina347-349
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4981
Artikel aanvragenVia Praktizijn