Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 21-07-2009
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelE=mc2
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
SamenvattingIn 1905 publiceerde Einstein zijn speciale relativiteitstheorie met het artikel 'Ist der Trägheid eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?' Zijn antwoord was: ja. De later geformuleerde formule E=mc2 is minstens zo bekend als de Stelling van Pythagoras en de Wet van Archimedes. In 2009 zouden wij ond bij de verlening van een omgevingsvergunnin per 1 januari 2010 de vraag kunnen stellen 'Is de traagheid van een bestuursorgaan afhankelijk van de energie die er in bezwaar en beroep wordt gestoken?' Het antwoord is: ja.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina341-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMilieucriminaliteit in handen van strafrechters en beboetingsambtenaren: feiten uit Vlaanderen en Brussel
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
SamenvattingIn België staat de milieurechtshandhaving al een paar decennia op de agenda van de wetgevers en beleidsvoerders. Kennis over de praktijkwerking van het sanctie-instrumentarium is echter opvallend fragmentarisch en schaars. In deze bijdrage presenteren we de eerste resultaten van onderzoek naar de praktijk van de milieurechtshandhaving in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent (strafrechtspraak in milieudossiers) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bestuurlijke beboeting in milieudossiers).
Auteur(s)A. Balcaen , T. vander Beken , C.M. Billiet , L. Lavrysen , R. Meeus , G. de Meyer , S. Rousseau , K. Styns
Pagina342-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnze ecologische voetafdruk en het milieurecht
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
SamenvattingDe mensheid legt een te groot beslag op de aarde. Om belangrijke functies van het milieu voor het welzijn en de welvaart veilig te stellen voor de huidige en toekomstige generaties, zal de milieugebruiksruimte voor ecosysteemdiensten op mondiaal, regionaal en nationaal niveau moeten worden vastgesteld, verdeeld en beheerd. In dit artikel wordt verkend hoe het milieurecht kan helpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen: in welke richting moet de oplossing worden gezocht en welk juridisch-bestuurlijk instrumentarium is nodig?
Auteur(s)G.A. Biezeveld
Pagina350-357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & documentatie
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
SamenvattingAfval;

Ammoniak;

Bestuursrecht;

Dierenwelzijn;

Energie;

Industrie;

Landbouw;

Lucht;

Mest;

Natuur;

Producten;

Stoffen;

Water;

Westerschelde;

Zee.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina358-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
Pagina362-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2009/6, nr.
SamenvattingKLuwers's 'VROM Academy' organiseert de volgende studiedagen:

Studiedag Wabo en omgevingsvergunning;

Opleiding 'Wabo-proof';

Studiemiddag Actualiteiten Ruimtelijke Ordening;

Studiemiddag Gevolgen Wro/Bro.
Pagina363-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-03-2009, 20-001839-08
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 33K
SamenvattingHuurder/loonwerker niet verantwoordelijk voor naleving milieuvergunning.
Pagina365-365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200802437/1/M2
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 34K
SamenvattingHet buiten beschouwing laten van zeezout bij de beoordeling van de luchtkwaliteit is niet in strijd met de kader- en dochterrichtlijn luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 februari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200805900/1/M1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 35K
SamenvattingDe normen van de 'Algemene richtlijn betreffende lichthinder' bieden voldoende bescherming tegen lichthinder van lichtmasten bij sportaccomodaties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2008 heeft het dagelijks bestuur van de milieudienst West-Holland (hierna: het dagelijks bestuur) een maatwerkvoorschrift gesteld als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) met betrekking tot de inrichting van tennisvereniging "LTV De Merenwijk" (hierna: De Merenwijk) aan de Merendonk 173 te Leiden. Dit besluit is op 1 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200806571/1/M2
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 36K
SamenvattingWanneer het maximum aan dwangsommen is verbeurd, is er geen grond voor herroeping van de last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens - onder andere - overtreding van artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200804232/1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 37K
SamenvattingIs gedeeltelijke intrekking van een milieuvergunning vergunning wegens niet-gebruik gedurende drie jaar in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer de aan [appellant] krachtens de Hinderwet verleende vergunning van 6 oktober 1981 voor een veehouderij aan de [locaties] te [plaats] ingetrokken, voor zover het betreft het houden van jongvee. Dit besluit is op 2 mei 2008 ter inzage gelegd.
Pagina365-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200803143/1/M1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 38K
SamenvattingDe Afdeling stelt prejudiciële vragen over de emissieplafonds voor stikstofoxiden en zwavelstodoxiden in de NEC-richtlijn en de betekenis daarvan voor de beslissing op aanvragen om een milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap Electrabel Nederland N.V. (hierna: Electrabel) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een kolen- en biomassacentrale aan de Missouriweg te Rotterdam. Dit besluit is op 20 maart 2008 ter inzage gelegd.
Pagina366-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-362/06
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 53
SamenvattingOntvankelijkheid bij aanwijzing speciale beschermingszones.

(Markku Sahlstedt e.a. / Commissie van de EG).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 april 2009. # Markku Sahlstedt e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Bescherming van natuurlijke habitats - Bij beschikking van Commissie vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang voor boreale biogeografische regio - Ontvankelijkheid van door natuurlijke of rechtspersonen ingesteld beroep tot nietigverklaring van deze beschikking. # Zaak C-362/06 P.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina366-370
UitspraakECLI:EU:C:2009:243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 17-02-2009, C-552/07
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 54
SamenvattingOpenbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 februari 2009. # Commune de Sausheim tegen Pierre Azelvandre. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Frankrijk. # Richtlijn 2001/18/EG - Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen - Plaats van introductie - Vertrouwelijkheid. # Zaak C-552/07.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina370-374
UitspraakECLI:EU:C:2009:96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-12-2008, 104.003.312
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 55
SamenvattingActieplannen luchtkwaliteit. Awb-besluit. Formele rechtskracht staat niet in de weg aan rechterlijke toetsen van de effectiviteit. Aantonen effectiviteit door gemeente.
Samenvatting (Bron)In de stellingen van [appellant] ligt besloten dat de Gemeente tekortschiet in het geleidelijk terugdringen van de overschrijdingen van de verschillende normen. Hij stelt immers dat de Gemeente tot nu toe onvoldoende maatregelen heeft genomen, bijvoorbeeld door de vuilniswagens en stadsbussen niet te voorzien van een fijnstoffilter. De reactie van de Gemeente laat zich samenvatten als de situatie is op dit moment nog niet ideaal, maar zal op termijn verbeteren. Daarbij valt op dat in de loop der jaren in de plannen van de Gemeente een aantal voornemens steeds terugkomt, die blijkbaar nog (steeds) niet tot uitvoering zijn gekomen. Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde plannen is - voor zover het hof dat kan nagaan - beperkt tot het doseren van verkeer op bepaalde wegen (zoals op de zuidelijke Catharijnesingel), het verhogen van de parkeertarieven en het instellen van een milieuzone in een deel van de binnenstad, waardoor daar bepaalde types vrachtautos, behoudens een tegen betaling te verkrijgen ontheffing, niet meer mogen komen. De vraag rijst dan ook in hoeverre de tot nu toe door de Gemeente ontwikkelde plannen en de ter uitvoering daarvan genomen maatregelen daadwerkelijk tot een vermindering van overschrijdingen hebben geleid. Het is aan de Gemeente om daarover duidelijkheid te verschaffen.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina374-379
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BH2911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem, 07-04-2009, 21-002973-08
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 56
SamenvattingAfvoer en opslag van natte (aardappel-)tarragrond.
Samenvatting (Bron)In deze zaak is tenlastegelegd het zonder vergunning in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van afvalstoffen, bestaande uit (natte) aardappeltarragrond, afkomstig uit het proces van aardappelverwerking van een fritesfabriek, het lozen van vocht afkomstig van natte aardappeltarragrond in de bodem en het zonder omschrijving en begeleidingsbrief in ontvangst nemen van dergelijke aardappeltarragrond. Naar het oordeel van het hof is er op beide percelen van verdachte sprake geweest van het zonder vergunning in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van afvalstoffen, bestaande uit aardappeltarragrond. In het onderhavige geval betrof de aardappeltarragrond een afvalstof in de zin van artikel 1.1., eerste lid, Wet milieubeheer. De tenlastegelegde feiten worden bewezenverklaard.
AnnotatorH.J.A. van Ham
Pagina379-384
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI0507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Utrecht, 18-03-2009, 238957 / HA ZA 07-2011
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 57
SamenvattingNon-conformiteit van nieuw gekochte auto wegens 25% meer benzineverbruik dan door fabrikant opgegeven?
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit van nieuw gekochte auto wegens 25% meer benzineverbruik dan door fabrikant opgegeven?
AnnotatorB. Arentz
Pagina385-387
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2009:BH6552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200707470/1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 58
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan met schadelijke gevolgen voor EHS. Is het treffen van compenserende maatregelen voldoende verzekerd? Betekenis privaatrechtelijke overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007, kenmerk 5.3/2007010657, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) bij besluit van 20 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Zandwinning Gasselterveld".
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina388-392
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200802195/1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 59
SamenvattingLast tot verwijdering speedboot onder aanzegging bestuurdsdwang; andere geschikte wijze van bekendmaken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn speedboot te verwijderen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina392-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200709027/1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 60
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan ten behoeve van nieuw bedrijventerrein. Behoefte aan nieuw bedrijventerrein. Behoefte aan nieuw bedrijventerrein onvoldoende gebleken. Onjuiste uitleg gezoneerd bedrijventerrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007, kenmerk RMW0711673/22/3dg, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Borsele (hierna: de raad) bij besluit van 5 april 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Sloepoort".
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales , A.G.A. Nijmeijer
Pagina394-398
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-04-2009, 200801465/1/R2
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 61
Samenvatting1% criterium geaccepteerd bij habitattoets windmolens Weerribben.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster], voor de oprichting van een windturbinepark, bestaande uit vier windturbines, langs de Scholtensloot te Scheerwolde in de omgeving van de als speciale beschermingszone aangewezen gebieden "Weerribben" en "De Wieden".
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina399-401
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH9250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200806266/1/H1
CiteertitelM en R 2009/6, nr. 62
SamenvattingSchadevergoeding wegens schending redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling verleend voor een tankstation voor personenauto's op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina401-404
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0418
Artikel aanvragenVia Praktizijn