Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-06-2009
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelMinas in de nacompetitie
CiteertitelAgr.r 2009, p. 251
SamenvattingHet mineralenaangiftesysteem voor meststoffen is per 1 januari 2006 komen te vervallen. De op die datum in werking getreden wijziging van de Meststoffenwet schakelde over op de zogenoemde gebruiksnormen. Hoewel er destijds veel energie in is gestoken om een enigszins sluitend boekhoudsysteem voor mineralen op het agrarisch bedrijf van de grond te krijgen, is Minas nooit echt populair geweest. Veehouders zagen pas achteraf, toen Minas al verdwenen was, dat het systeem toch nog niet zo gek was, met name door de ruime mogelijkheden voor saldering. Ook rechters zijn er aan te pas gekomen om een oordeel over Minas te geven. Bekend is natuurlijk het arrest van het Europese Hof van Justitie, waarin werd geoordeeld dat het systeem een ontoereikende implementatie van de Nitraatrichtlijn vormde.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelEnige aspecten van borgtocht in de agrarische sector
CiteertitelAgr.r 2009, p. 252
SamenvattingEnige jaren geleden heb ik in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht aandacht besteed aan pandrecht en hypotheekrecht in de agrarisch sector. Pand- en hypotheekrecht zijn zogenaamde zakelijke of goederenrechtelijke zekerheidsrechetn. Bij deze zakelijke zekerheidsrechten kan de zekerheidsgerechtigde zich preferent verhalen op de opbrengst van het goed waarop het zekerheidsrecht rust. In dit artikel wil ik ingaan op een aantal aspecten dat zich voordoet bij het persoonlijke zekerheidsrecht borgtocht. Dit zekerheidsrecht komt ook veelvuldig voor in de agrarische sector.
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina252-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelGrondverwerving EHS: ondanks of dankzij staatssteun?
CiteertitelAgr.r 2009, p. 258
SamenvattingDe ambitie om voor 2018 de ecologische hoofdstructuur te hebben gerealiseerd stuit op knelpunten bij onder meer de grondverwering. Op allerlei fronten wordt driftig gestudeerd hoe eigenaren van landbouwgrond verleid kunnen worden hun grond aan de overheid te verkopen. Het huidige aankoopbeleid is gebaseerd op vrijwillige aankoop tegen de agrarische waarde. Het rijk geeft provincies de mogelijkheid om voor maximaal 10% van de oppervlakte in het uiterste geval tot onteigening over te gaan en een volledige schadeloosstelling te betalen. Daarnaast kennen de provincies, die nu verantwoordelijk zijn voor de grondverwerving, subsidieregelingen en voeren ze faciliterend beleid om de grondverwerving te stimuleren.
Auteur(s)F. Hendriksen , C.W.R.M. Kaffka , M. de Koe
Pagina258-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 266
SamenvattingPacht:
Samenvatting pachtarresten - Winstverrekening pachter;

Ruimtelijke Ordening:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Landinrichting:
Krimpend landbouwareaal.

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000 - Natura 2000: aanwijzing landbouwgronden - Natura 2000: rechtspraak - Naturabeschermingswet.

Marktordening:
Health check.

Dieren:
Verdoven slachtvarkens - Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij - Diertransporten - Stallen - Dierziekten - Verdoven pluimvee.

Milieurecht:
Luchtkwaliteit - Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij en regeling Ammoniak en veehouderij - Mest: wetsvoorstel tot wijziging Meststoffenwet - Rechtspraak: Minasheffingen - Rechtspraak: Milieueffectrapportage (m.e.r.).

Fiscaal recht: Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit - Inkomstenbelasting: waardering verpachte gronden - Rechtspraak: Minasheffingen - Rechtspraak: verfijnde mineralenheffing (Meststoffenwet).

Bedrijfsopvolging: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Diversen: Wet op de bedrijfsorganisatie.
Pagina266-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag Personenvennootschappen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 271
SamenvattingIn verband met de stagnatie in de parlementaire behandeling van titel 7.13 (personenvennootschap) is besloten de cursussen van prof. mr. M.J.A. van Mourik en mr. W. Burgerhart te verplaatsen naar het najaar. De nieuwe data zijn dinsdag 13 oktober te Waalwijk. Als cursusmateriaal zal u dan ook het dan verschenen boek getiteld 'De personenvennootschap' van de cursusleiders worden aangeboden.
Pagina271-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 27-01-2009, 104.003.990
CiteertitelAgr.r 2009, p. 272
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst. Hectarepacht. Feitelijke beŽindiging pacht.
Samenvatting (Bron)Vastlegging. Gebruik op grond van grondgebruiksverklaring pacht? Zowel naar oud als naar nieuw recht komt het aan op de vraag of het overeengekomen gebruik voldoet aan de wettelijke omschrijving van het begrip pacht en is voor een bevestigende beantwoording niet nodig dat partijen de bedoelding hebben gehad dat het overengekomen gebruik als pacht zou worden gekwalificeerd. Aan de omstandigheid dat partijen voor een grondgebruiksverklaring kozen om de kwalificatie van pacht te vermijden, komt dan ook niet het gewicht toe dat de pachtkamer in eerste aanleg daaraan heeft toegekend. Anders dan verpachtster meent, kan uit de toelichting bij de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet (Staatscourant 1997, 248, p 23) niet worden afegeleid dat het de bedoeling van de regelgever is geweest om met de grondgebruiksverklaring een nieuwe gebruiksvorm te creŽren die nimmer pacht oplevert. De strekking van de door verpachtster bedoelde passage is klaarblijkelijk dat voor de toepassing van de Meststoffenwet een grondgebruiksverklaring volstaat, onverschillig de kwalificatie volgens de (destijds van kracht zijnde) pachtwet. Een redelijke en op de pratijk afgestemde uitleg van de wet brengt mee dat een beŽindiging van het gebruik door de pachter doordat de grond feitelijk door een derde in gebruik is genomen, waarbij bovendien gewas van de pachter zonder diens toestemming is geoogst, niet is te kwalificeren als de feitelijke uitvoering van een pachtbeŽindigingsovereenkomst zoals bedoeld in art. 2 lid 3 Pachtwet respectievelijk 7:318 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een andere opvatting zou leiden tot de onaannemelijke uitkomst dat de verpachter die (al dan niet met behulp van derden) op onrechtmatige wijze een einde maakt aan het gebruik door de pachter, daardoor in een gunstiger positie komt te verkeren. De vordering in reconventie dient ook te worden afegewezen.
Pagina272-277
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 22-04-2008, 104.003.185
CiteertitelAgr.r 2009, p. 277
SamenvattingVerlenging pachtovereenkomst. Verplichte afwijzingsgrond. Bestemmingswijziging. Schadeloosstelling.
Pagina277-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-04-2009, 104.004.431
CiteertitelAgr.r 2009, p. 283
SamenvattingEinde pacht. Afstand vergoeding melkquotum. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Melkquotum; afstand Vraag of door verpachter afstand is gedaan van zijn aanspraken ter zake melkquotum. Bewijswaardering.
Pagina283-285
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI4239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200801961/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 285
SamenvattingWet Geurhinder en veehouderij. Geurgevoelig object.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een rundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 februari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina285-288
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 03-04-2009, 42468
CiteertitelAgr.r 2009, p. 288
SamenvattingMinasheffing. Grondloos bedrijf.
Samenvatting (Bron)Verfijnde fosfaatheffing en bestemmingsheffing; art. 22, 24, 35 en 52 Meststoffenwet, art. 1 Eerste Protocol EVRM, art. 34 EG, Nitraatrichtlijn. Verbindendheid uitvoeringsregelingen Meststoffenwet. In hoeverre kunnen bemonsteringsresultaten van vrachten vloeibare dierlijke meststoffen dienen als grondslag voor de heffing?
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina288-296
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BC2820
Artikel aanvragenVia Praktizijn