Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-08-2009
Aflevering 8
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/152, p. 780-784
Pagina780-784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2009/, p. 785-788
Pagina785-788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEén jaar Wro. 9 inspanningsplannen, 160 projectbesluiten, 1201 bestemmingsplannen en 44 exploitatieplannen later
CiteertitelTBR 2009/136, p. 686-695
SamenvattingIn dit artikel wordt teruggeblikt op een jaar ervaringen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarbij de nadruk zal liggen op de Afdeling Grondexploitatie. Gezien de hoeveelheid informatie en te behandelen onderwerpen in relatie tot het beshikbare aantal woorden zal het een terugblik op hoofdlijnen zijn, zonder daarbij volledigheid te veronderstellen.
Auteur(s)J.W. Santing , G.I. Sheer Mahomed
Pagina686-695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming bij publiekrechtelijk kostenverhaal. De gevolgen van de 'Grondexploitatiewet'
CiteertitelTBR 2009/137, p. 696-702
SamenvattingPubliekrechtelijk kostenverhaal als 'stok achter de deur', dat is wat de wetgever heeft beoogd met de Grondexploitatiewet. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in die gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de mate waarin een projectontwikkelaar bijdraagt in de kosten van te realiseren openbare voorzieningen, alsnog die kosten via de publiekrechtelijke weg te verhalen. Hiermee wordt onder andere beoogd de juridische positie van de gemeente te verbeteren. Maar, hoe zit dat met de rechtspositie van de burger? In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen van de Grondexploitatiewet voor de rechtsbescherming bij publiekrechtelijk kostenverhaal ingeval van particuliere grondexploitatie.
Auteur(s)B. Wedding
Pagina696-702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwingsplicht van de aannemer naar Nederlands en Duits recht
CiteertitelTBR 2009/138, p. 703-710
SamenvattingBij de beoordeling of de aannemer de opdrachtgever had moeten waarschuwen voor fouten in het ontwerp of gebrekkige aanwijzingen spelen diverse factoren een rol. Gekeken wordt onder andere naar de deskundigheid van de betreffende aannemer, naar de evidentie van de fout en naar de risicofactoren in het ontwerp. Onduidelijk is echter of ook de deskundigheid van de opdrachtgeve een rol moet spelen bij de beoordeling van de waarschuwingsplicht.
Auteur(s)N.E. Tijssens
Pagina703-710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelBouwen bij functiewijziging vergunningsvrij?
CiteertitelTBR 2009/139, p. 711-711
SamenvattingReactie op de annotatie van Bert Rademaker in het mei-nummer van dit tijdschrift (TBR 2009/89, p. 433 e.v.).
Auteur(s)W.A. van der Kint
Pagina711-711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNaschrift
CiteertitelTBR 2009/140, p. 712-712
SamenvattingNaschrift van mr. ing. B. Rademaker op de ingezonden bijdrage van W.A. van der Kint (TBR 2009/139, p. 7611) inzake vermeend vergunningsvrij bouwen bij functiewijziging.
Auteur(s)B. Rademaker
Pagina712-712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200903332/1/R3
CiteertitelTBR 2009/141, p. 713-715
SamenvattingVerzoek tot vaststellen bestemmingsplan gedaan onder vigeur van de WRO. Weigering gemeenteraad na 1 juli 2008. Besluit gemeenteraad appellabel op grond van Wro?

(Overgangsrecht Voerendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2008 heeft de raad van de gemeente Voerendaal (hierna: de raad), voor zover hier van belang, zijn besluiten van 13 juli 2005, nr. 2005/5/3, en 13 mei 2008, nr. 2008/4/5, ingetrokken.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina713-715
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 06-05-2009, 200804977/1
CiteertitelTBR 2009/142, p. 715-718
SamenvattingBijgebouwenregeling. Redelijke eisen van welstand. Advies welstand. Advies welstandcommissie. Tegenadvies. Deugdelijke motivering.

(Overnemen welstandsadvies Aa en Hunze).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze (hierna: het college) [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend ten behoeve van het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina715-718
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200808909/1/H1
CiteertitelTBR 2009/143, p. 718-721
SamenvattingVerbouwing bergruimte tot verblijfsruimte. Bouwvergunningplichtig. Ambtshalve omzetting van aanvraag om lichte bouwvergunning.

(Bouwvergunning Amsterdam Oud-Zuid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd aan [appellant sub 1] bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van de indeling van de zolderverdieping van het pand [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel) en het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van dit pand.
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina718-721
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-12-2008, 104.003.312
CiteertitelTBR 2009/144, p. 721-728
SamenvattingLuchtkwaliteit. Grenswaarden. Actieplannen.

(Luchtkwaliteit gemeente Utrecht).
Samenvatting (Bron)In de stellingen van [appellant] ligt besloten dat de Gemeente tekortschiet in het geleidelijk terugdringen van de overschrijdingen van de verschillende normen. Hij stelt immers dat de Gemeente tot nu toe onvoldoende maatregelen heeft genomen, bijvoorbeeld door de vuilniswagens en stadsbussen niet te voorzien van een fijnstoffilter. De reactie van de Gemeente laat zich samenvatten als de situatie is op dit moment nog niet ideaal, maar zal op termijn verbeteren. Daarbij valt op dat in de loop der jaren in de plannen van de Gemeente een aantal voornemens steeds terugkomt, die blijkbaar nog (steeds) niet tot uitvoering zijn gekomen. Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde plannen is - voor zover het hof dat kan nagaan - beperkt tot het doseren van verkeer op bepaalde wegen (zoals op de zuidelijke Catharijnesingel), het verhogen van de parkeertarieven en het instellen van een milieuzone in een deel van de binnenstad, waardoor daar bepaalde types vrachtautos, behoudens een tegen betaling te verkrijgen ontheffing, niet meer mogen komen. De vraag rijst dan ook in hoeverre de tot nu toe door de Gemeente ontwikkelde plannen en de ter uitvoering daarvan genomen maatregelen daadwerkelijk tot een vermindering van overschrijdingen hebben geleid. Het is aan de Gemeente om daarover duidelijkheid te verschaffen.
AnnotatorE.T. Schutte-Postma
Pagina721-728
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BH2911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802863/1
CiteertitelTBR 2009/145, p. 728-733
SamenvattingBouwplan woningen. Ontheffing Ff-wet in verband met aanwezigheid rugstreeppad, diersoort van Bijlage IV bij Habitatrichtlijn. Ontheffingsgrond ruimtelijke inrichting niet toegelaten onder Habitatrichtlijn en daarom in strijd met Habitatrichtlijn.

(Rugstreeppad Edam-Volendam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de gemeente Edam-Volendam (hierna: de gemeente) ten behoeve van het projectgebied "Zuidpolder-Oost", voor het tijdvak 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 ontheffing verleend van de verbodsbepalingen in de artikelen 9, 11 en 13 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw), voor zover die betreffen het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, vervoeren en onder zich hebben van de rugstreeppad (Bufo calamita).
Pagina728-733
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 01-04-2009, 200802600/1/R2
CiteertitelTBR 2009/146, p. 733-735
SamenvattingVeranderingsvergunning NB-wet 1998 voor bestaande inrichting met Wm-vergunning, maar zonder eerdere Nb-wet 1998 vergunning: Nb-wet 1998 vergunning voor de gehele inrichting. Het bestaan van een Hw- of Wm-vergunning levert geen 'vergunde rechten' onder de Nb-wet 1998 op en is niet relevant voor de vraag of Nb-wet 1998 vergunning nodig is.

(SBZ Deursnee Peel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] voor het exploiteren van een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] in de omgeving van het beschermde natuurmonument "Deurnese Peel" en het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Deurnese Peelgebieden".
Pagina733-735
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH9262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200802624/1
CiteertitelTBR 2009/147, p. 736-747
SamenvattingStatutaire bepalingen voldoende concreet, stichting en vereniging belanghebbend. Bouw-plan woningen in plaats van voormalig ziekenhuis. Reductie bebouwing. Tijdelijke vlucht voor werkzaamheden niet altijd opzettelijke verontrusting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister), voor zover thans van belang, de commanditaire vennootschap Park Brederode C.V. (hierna: de vennootschap) ten behoeve van de realisatie van het project "Park Brederode" ontheffing verleend van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor zover het betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de laatvlieger, de ruige dwergvleermuis, de watervleermuis, de groene specht en de grote bonte specht.
AnnotatorG.C.W. van der Feltz
Pagina736-747
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Amsterdam, 15-04-2009, 373539/HA ZA 07-1793
CiteertitelTBR 2009/148, p. 747-755
SamenvattingStalen brug. Explosieve stijging staalprijzen. Aanzienlijkheidscriterium. Te vergoeden kosten.
Pagina747-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-02-2008, C0500325
CiteertitelTBR 2009/149, p. 755-769
SamenvattingExplosie cv-ketel. Aansprakelijkheid. Verjaringsbeding. Derdenwerking. Doorwerking.

(Derdenwerking verjaringsbeding).
Samenvatting (Bron)Op 3 juli 1996 heeft de gemeente Noordoostpolder (hierna: de Gemeente) aan GTI opdracht gegeven tot vervanging van de cv-ketel in een school te Emmeloord. Op de opdracht zijn de ALIB-voorwaarden van toepassing verklaard. GTI heeft aan Buderus opdracht gegeven de ketel te leveren, samen te bouwen, en in bedrijf te stellen. De ketel is op 12 juli 1996 geleverd en op 15 juli 1996 in de kelder van de school samengebouwd door werknemers van Buderus. De installatie werd uitbesteed aan [persoon 1]. [persoon 1] heeft samen met een werknemer van GTI in het kader van die installatie de ketel afgeperst, waarbij geen lekkages zijn waargenomen. De ketel is toen niet ontlucht. Op 22 augustus 1996 heeft [persoon 2], werkzaam bij Buderus, werkzaamheden verricht ter inbedrijfstelling van de ketel. Daarbij heeft hij de gaskraan opengedraaid maar tot aansteken van de ketel is het niet gekomen. Er deed zich een ontploffing voor met grote schade tot gevolg, terwijl bij die explosie een dode en diverse gewonden, waaronder de monteur, zijn gevallen.
AnnotatorS.J.H. Rutten
Pagina755-769
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BC4957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad, 27-03-2009, 07/11270
CiteertitelTBR 2009/150, p. 769-776
SamenvattingOnregelmatige Europese aanbesteding? Openbare procedure. Wijziging omzeteis. Onduidelijke omzeteis. Onduidelijke bestekseisen. Alle redelijk geďnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers moeten in staat zijn de eisen op dezelfde wijze te interpreteren. Tijdig ageren tegen fout in de aanbestedingsprocedure.

(Europese aanbesteding archeologisch onderzoek Gemeente Boxmeer).
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Kort geding; rechtvaardiging van een nieuwe aanbestedingsprocedure inzake archeologisch onderzoek wegens overtreding van Raamwet-EEG-voorschriften aanbestedingen?
AnnotatorC.E.C. Jansen
Pagina769-776
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH1194
Artikel aanvragenVia Praktizijn