Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 29-08-2009
Aflevering 7321
RubriekOp-recht bekeken
TitelLuchtkwaliteit. Weer nieuwe regels; het kader compleet!
CiteertitelGst. 2009, 75
SamenvattingHet komt goed tussen de luchtkwaliteit en de ruimtelijke ordening is ons land! Na jaren van impasse en geploeter bij de besluitvorming over infrastructuur en stedelijke ontwikkelingen is er eindelijk een werkbare systematiek. Makkelijk zal het nooit worden, daar is de luchtkwaliteit een te belangrijk goed voor. Maar werkbaar is al voldoende voor de enige lidstaat die door de Europese luchtregels volledig op slot werd gezet. Na stevig ingrijpen van de wetgever beschikt het bevoegd gezag inmiddels over een ruim palet aan instrumenten om ook op het punt van de luchtkwaliteit tot robuuste besluitvorming te komen. De recente wijziging van de Wet milieubeheer, waarbij de nieuwste Europese richtlijn inzake luchtkwaliteit is geÔmplementeerd, vormt daarvan het sluitstuk. Met behulp van de Afdeling bestuursrechtspraak is de saldobenadering volledig uitgekristalliseerd. Mits zorgvuldig toegepast, biedt saldering een solide basis voor ruimtelijke besluiten, zoals blijkt uit de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de aanleg van de Tweede Coentunnel. Er is, na een periode van door schade en schande wijs worden, duidelijkheid over de (technische) uitgangspunten van de luchtkwaliteitsberekeningen, welke rekenmodellen daarbij gebruikt mogen worden waar wel en waar niet aan de normen getoetst moet worden. Door invoering van de niet in betekende mate-regeling kunnen projecten met een kleine, niet betekenisvolle, bijdrage van de luchtkwaliteit toch doorgang vinden. En dan is er eindelijk het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat uitkomst biedt voor projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Redenen te over dus om onze reeks over luchtkwaliteit in dit tijdschrift na vier jaar af te sluiten met een vierde en laatste deel met daarin, zoals u dat inmiddels van ons gewend bent, een grondige beschouwing van de recente stand van zaken op het gebied van regelgeving en jurisprudentie.
Auteur(s)H.J.M. Besselink , E.C.M. Schippers
Pagina351-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelBurgemeester en veiligheid
CiteertitelGst. 2009, 76
SamenvattingWat heeft een burgemeester nodig om zijn verantwoordelijkheid op het veiligheidsterrein waar te maken? Het antwoord daarop luidt: bestuurlijke kwaliteiten, een gedegen informatiepositie, een goede relatie met de gemeenteraad en het college en bevoegdheden die toegesneden zijn op de praktijk. In het Bestuursakkoord van juni 2007 hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de afspraak gemaakt een visie op te stellen over de openbare-ordeportefeuille van de burgemeester. De aanleiding daarvoor is de discussie die is ontstaan over het waarom van de (nieuwe) bevoegdheden in het veiligheidsdomein, en vooral over de rol van de burgemeester in de gemeente: burgervader of boeman? Waar liggen de mogelijkheden en de beperkingen van de rol van de burgemeester in het veiligheidsdomein? Het politieke en maatschappelijke debat over de rol van de burgemeester in het veiligheidsdomein is na het maken van de afspraak in het bestuursakkoord niet verstomd. De roep om de burgemeester als 'veiligheidsbaas' is groter geworden en nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester, ook buiten het klassieke openbare ordeterrein, zijn de afgelopen jaren voorbereid. Over al deze ontwikkelingen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in dit voorjaar de notitie 'Burgemeester en Veiligheid' aan de Tweede Kamer gestuurd. Het document schetst het beeld van de burgemeester die de huidige samenleving nodig heeft. Het beeld van een burgemeester die, ongeacht de schaal van de gemeente, proactief is, coŲrdinerend, regisserend, die problemen signaleert en oppakt en die tegelijkertijd verbindend is: zowel binnen het college van burgemeester en wethouders, als naar de gemeenteraad, als naar de instellingen en maatschappelijke organisaties, als naar de burgers. In dit artikel bespreken wij enkele onderdelen van de notitie.
Auteur(s)H.G.M. Cornelissen , A.B. Engberts
Pagina364-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200707325/1
CiteertitelGst. 2009, 78
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie vanwege vergunningaanvraag? Veehouderij niet in werking conform die aanvraag. last onder dwangsom (Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Heensehoeve B.V. (hierna: de Heensehoeve) een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) houden van een varkenshouderij aan de Heensedijk 16b te De Heen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina375-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806366/1/M2
CiteertitelGst. 2009, 79
SamenvattingStrijd met bestemmingsplan, geen verplichte weigering milieuvergunning. (Emmen)
Noot onder de Gemeentestem 2009/80.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een [sportlandgoed] aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.H. Lam
Pagina379-380
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRechtbank Arnhem, 22-04-2009, AWB 09/1515
CiteertitelGst. 2009, 80
SamenvattingStrijd met bestemmingsplan; ontheffing, projectbesluit, geen vrijstelling. (Zaltbommel)

(Sachem Europe B.V. / 1. college B&W Zaltbommel; 2. Stichting Woonlinie)
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. In de situatie dat sprake is van een bouwaanvraag van na 1 juli 2008, kan een strijdigheid met het bestemmingsplan niet worden ondervangen door een op grond van de WRO verleende vrijstelling.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.H. Lam
Pagina380-383
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BI6003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200801480/1
CiteertitelGst. 2009, 81
SamenvattingAfwijzing handhavingsaanvraag ten aanzien van geluidhinder door spelende kinderen op speelterrein basisschool. Activiteitenbesluit toepasselijk? Binnenterrein of buitenterrein? (Heemstede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (hierna: het college) opnieuw besloten op het door [appellanten] gemaakte bezwaar tegen de besluiten van 15 maart 2005 waarbij het college de verzoeken van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de op het perceel Crayenestersingel 37 te Heemstede gelegen Crayenesterbasisschool (hierna: de school) heeft afgewezen. Het college heeft de besluiten van 15 maart 2005 herroepen en in heroverweging de verzoeken van [appellanten]om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de school afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina383-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806534/1/R1
CiteertitelGst. 2009, 82
SamenvattingBestemmingsplan dat o.a. voorziet in nieuwe locatie basisschool. Voldoende parkeervoorzieningen? Geluidshinder door spelende kinderen meewegen bij beoordeling ruimtelijke aanvaardbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2008, kenmerk 2008-30263, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) bij besluit van 29 november 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Zaandam Oud-West".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina385-387
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809228/1/M2
CiteertitelGst. 2009, 83
SamenvattingAfwijzing handhavingsaanvraag ten aanzien van geluidhinder door spelende kinderen basisschool Basisschool wťl 'inrichting' in de zin van Wet milieubeheer, maar niet aangewezen in Bijlage ! bij Inrichtingen- en vergunningenbesluit. Activiteitenbesluit derhalve niet toepasselijk. (Den Haag)

(X / College van B&W Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de aan de Paulus Buijsstraat 51 te Den Haag gelegen Eben HaŽzerbasisschool (hierna: de basisschool) afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina387-388
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan wie is de burgemeester?
CiteertitelGst. 2009, 77
SamenvattingOp 9 april 2009 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een notitie uitgebracht onder de titel 'Burgemeester en Veiligheid'. Zoals de titel van de notitie al duidelijk maakt, gaat het hier om de burgemeester als bewaker van de openbare orde en veiligheid; de burgemeester als 'veiligheidsbaas'. Het lijkt dan ook logisch dat daar het accent op wordt gelegd. Maar men kan die functie niet los zien van de andere taken van de voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad. Het is jammer dat dat onvoldoende gebeurt, waardoor de lezer van de notitie een wat eenzijdige blik krijgt op de functie van de burgemeester. Nu dreigt hij losgezongen te worden van zijn andere functies. Daarnaast is mijn belangrijkste punt van kritiek dat miskend wordt dat de burgemeester een politicus is in de zin dat hij voor zijn functioneren het vertrouwen van de gemeenteraad dient te genieten. Zowel voor zijn benoeming als voor zijn herbenoeming is hij politiek afhankelijk van de raad. Dit aspect wordt in de notitie zeer onderbelicht. Te veel wordt de burgemeester beschouwd als een onafhankelijke functionaris die boven de partijen staat. Dat is hij echter allesbehalve; hij is permanent verantwoording schuldig aan de raad, een zeer politiek lichaam. Dat maakt dat de burgemeester in zijn functioneren onder politieke invloed en soms politieke druk staat. [...]
Auteur(s)J.A. Peters
Pagina371-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelGemengde klassen
CiteertitelGst. 2009, 84
SamenvattingVolgens de kranten - over officiŽle stukken beschik ik niet - wil minister Eberhard van der Laan, de bewindsman voor oude wijken en integratievraagstukken, de gemeentebesturen met een zacht lijntje proberen zo ver te brengen dat ze integratiecursussen voor autochtone Nederlander alleen nog aanbieden in gemengde klassen, dat wil zeggen vrouwen en mannen dooreen.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina390-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn