Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-09-2009
Aflevering 16
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina266-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina266-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina267-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Algemene wet bestuursrecht na de vierde tranche
CiteertitelJBa 2009/202
SamenvattingHet heeft lang moeten duren alvorens de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking is getreden. Op 1 juli 2009 was het dan eindelijk zover. In deze bijdrage wordt teruggekeken op wat deze aanbouwwet in vier tranches heeft opgeleverd. Wat is nu de stand van zaken en wat staat ons nog te wachten?
Auteur(s)P.E.M. Franssen
Pagina254-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200808949/1/H2
CiteertitelJBa 2009/203
SamenvattingBelanghebbende. Feitelijke werkzaamheden.

(X / B en W van Ommen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ommen (hierna: het college) aan de stichting Stichting Landstede een monumentenvergunning (hierna: de vergunning) verleend voor het bouwen van een onderwijsgebouw bij kasteel Eerde te Ommen.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200900307/1/M2
CiteertitelJBa 2009/204
SamenvattingBelanghebbende. Sanering. Geurhinder.

(X e.a. / GS van Noord Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) bepaald dat de twee gevallen van verontreiniging op de locatie Havenkade 26 te 's Gravenmoer ernstig zijn en dat spoedige sanering voor het geval met olieverontreiniging niet, en voor het geval met creosootverontreiniging wel noodzakelijk is. Tevens heeft het college bij dit besluit ingestemd met een saneringsplan voor deze gevallen van verontreiniging. Het besluit is op 5 december 2008 ter inzage gelegd.
Pagina258-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200900586/1/R2
CiteertitelJBa 2009/205
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang. Plangrens.

(X / GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Deventer (hierna: de raad) bij besluit van 4 april 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Het Eikendal" (hierna: het plan).
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200806666/1/R2
CiteertitelJBa 2009/206
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon.

(X / GS van Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008, kenmerk 2008-004483, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Groesbeek (hierna: de raad) bij besluit van 21 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Groesbeek Dorp".
Pagina259-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200808810/1/R2
CiteertitelJBa 2009/207
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.

(X / GS van Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de vereniging Vereniging Natuurmonumenten (hierna: de vereniging) voor het afgraven van teelaarde tot de zandondergrond om laagtes te accentueren, het ophogen van terreingedeelten om akkers te accentueren en het omleggen van een watergang in en nabij het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Dwingelderveld".
Pagina260-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200807583/1/M1
CiteertitelJBa 2009/208
SamenvattingBelanghebbende. Ontvankelijkheid. Afstand.

(X e.a. / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer gewijzigd de aan [vergunninghoudster] verleende revisievergunning voor een inrichting voor onder meer de op- en overslag en het bewerken van grond-, bouw- en afvalstoffen op het adres [locatie] te [plaats] voor wat betreft het aan die vergunning bij besluit van 18 januari 2008 verbonden voorschrift 2.6.5.
Pagina261-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200806949/1/M1
CiteertitelJBa 2009/209
SamenvattingIn behandeling nemen. Aanvraag.

(X e.a. / B en W van Haarlemmermeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) aan de vereniging Hoofddorpse Luchtvaartclub (hierna: de vereniging) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een vliegterrein voor modelvliegtuigen aan de Dr. Heijelaan te Abbenes. Dit besluit is op 7 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina261-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200901283/1/H1
CiteertitelJBa 2009/210
SamenvattingBestuursdwang. Op schrift stellen. Heroverweging.

(X / B en W van Ridderkerk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk (hierna: het college) zijn mondelinge beslissing van 9 november 2006 om bestuursdwang toe te passen door de werkzaamheden ter zake van de sloop van 196 etagewoningen en bijbehorende bergingen aan de Retiefstraat, De la Reijstraat, Generaal Smutsstraat, Pretoriusstraat en Gerrit Maritzstraat te Ridderkerk (hierna tezamen: het sloopterrein) met onmiddellijke ingang stil te leggen, op schrift gesteld.
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200808097/1/H1
CiteertitelJBa 2009/211
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder. Verhuurder.

(X / het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois).
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 2 juli 2007, heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois (hierna: dagelijks bestuur) [appellante] de kosten van het beŽindigen van het gebruik van het pand op het perceel [locatie] te Rotterdam (hierna: het pand) voor hennepteelt op 2 en 3 mei 2007 in rekening gebracht.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200807416/1/H1
CiteertitelJBa 2009/212
SamenvattingHeroverweging. Hoorplicht.

(X e.a. / B en W van Winterswijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk (hierna: het college), voor zover thans van belang, appellanten (hierna tezamen: [appellanten]) op straffe van een dwangsom gelast de op de zolder van het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) aangebrachte badkamer te verwijderen.
Pagina263-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200808850/1/M2
CiteertitelJBa 2009/213
SamenvattingHeroverweging. Vernietiging. Nieuw besluit. Gedeeltelijke herroeping. Vertraagde besluitvorming. Verschoonbaarheid.

(ProRail BV e.a. / de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006, kenmerk LMV 2006280639, heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege het spoorweggedeelte traject 661, km 16.090-20.400, gelegen in de gemeente Woensdrecht, van de gevels van de in het besluit genoemde te saneren woningen en andere geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Tevens zijn bij dit besluit maatregelen, waaronder tijdelijke, vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting.
Pagina264-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6084
Artikel aanvragenVia Praktizijn