Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 12-09-2009
Aflevering 7322
TitelEen opknapbeurt voor bedrijventerreinen
CiteertitelGst. 2009, 85
SamenvattingVeel bedrijventerreinen kampen met veroudering en verval. Dat terwijk alle bedrijven er belang bij zouden moeten hebben dat hun bedrijventerrein er goed onderhouden, veilig en representatief uitziet. Doordat veel bedrijven zich echter vooral laten leiden door individuele en kortetermijnbelangen en weinig oog hebben voor de openbare ruimte, kan de veroudering en verloedering inzetten. De Experimentenwet bedrijveninvesteringszones (BI-zones) maakt het mogelijk dat een gemeente via een verordening een verplichte heffing kan instellen voor een bedrijventerrein, wanneer voldoende bedrijven daarmee instemmen. Deze heffing komt vervolgens in de vorm van subsidie ten goede aan de vereniging of stichting die tot doel heeft het opwaarderen van het bedrijventerrein.
Auteur(s)M.H.P. Claassen , R.M.P.G. Niessen-Cobben , F. van Westrhenen
Pagina391-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200806520/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 86
SamenvattingBestuursdwangaanschrijving ter verwijdering van op pad aangebrachte afsluiting. Doorkruising Wegenwet. Op grond van APV-verbod om 'weg' anders dan overeenkomstig de bestemming te gebruiken, mag rechthebbende niet worden gedwongen verkeer toe te laten dat valt buiten de reikwijdte van zijn duldplicht ingevolge de Wegenwet. (Ubbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van het college van 21 juni 2005 opnieuw ongegrond verklaard. Bij laatstgenoemd besluit heeft het college, voor zover thans van belang, [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de uit een scharnierend houten hekwerk en palen bestaande afsluiting van het pad Keteldal te Beek-Ubbergen (hierna: het Keteldal) alsmede de door hem bij twee wandelpaden langs de percelen C65 en C66 geplaatste prikkeldraadafscheidingen te verwijderen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina402-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200800626/1
CiteertitelGst. 2009, 87
SamenvattingWeigering exploitatievergunning vanwege gedrag exploitant. Exploitant ongeschikt voor een exploitatievergunning. Illegale gokactiviteiten hebben negatieve invloed op woon- en leefsituatie omgeving café en de openbare orde. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2006 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) geweigerd [appellant] een exploitatievergunning voor [cafébar] (hierna: het café) te verlenen.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina406-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806627/1/H1
CiteertitelGst. 2009, 88
SamenvattingAfwijzing handhavingsaanvraag tegen 'burger gebruik' agrarische bedrijfswoning en verlening persoonsgebonden gedoogbeschikking. Redelijke uitleg Wet geurhinder en veehouderij: bij vaststelling van mate van bescherming tegen geurhinder uitgaan van juridisch-planologische status van een - vanveehouderij afgesplitste - woning. (Nederland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend optreden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina408-411
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-02-2008, AWB 07/259
CiteertitelGst. 2009, 89
SamenvattingOntheffing voor zondagavondopenstelling voor winkel die op werkdagen tijdens reguliere tijden is geopend. Supermarkt. Hoofdzakelijk eet- en drinkwaren. (Zaanstad)
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina411-415
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BC4612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200802097/1/R2
CiteertitelGst. 2009, 90
SamenvattingBestemmingsplan buitengebied. 'Goede ruimtelijke ordening'. Bestemmingsplanregeling die onderscheid maakt tussen (schenken van) alcoholische drank ruimtelijk niet relevant. (Veere)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008, kenmerk 08002787/33/10, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Veere (hierna: de raad) bij besluit van 27 september 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied, 3e herziening".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina415-418
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200802097/1/R2
CiteertitelGst. 2009, 91
SamenvattingVerandering boerderij ten behoeve van bewoning. Wijziging van feitelijk bestaande gebruik leidt tot bouwvergunningplicht. (Gemert-Bakel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008, kenmerk 08002787/33/10, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Veere (hierna: de raad) bij besluit van 27 september 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied, 3e herziening".
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina419-421
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2664
Artikel aanvragenVia Praktizijn