Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 09-09-2009
Aflevering 7/8
RubriekKort & bondig
TitelIs het vernieuwen van de Successiewet een haastklus geworden?
CiteertitelAgr.r 2009, p. 301
SamenvattingOp 20 april jl. werd het langverwachte wetsvoorstel betreffende de wijziging van de successiewet 1956 bekend gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarin vormt de vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling. Staatssecretaris De Jager stelt in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel dat schenk- en erfbelasting (de nieuwe terminologie) de continuÔteit van de onderneming moeten worden onttrokken. Kern van de voorgestelde regeling is dat de schenk- of erfbelasting vanwege het belang van onbelemmerde voortzetting van economische bedrijvigheid, geen bedreiging mag vormen voor de overdracht van reŽle ondernemingen. De voorgestelde regeling voldoet op vele punten aan dit vereiste, maar toch is er een aantal zaken waarin de wetgever wat te kort door de bocht is gegaan of te gehaast is geweest.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina301-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelKroniek Wet voorkeursrechten
CiteertitelAgr.r 2009, p. 303
SamenvattingVoor de zevende keer op rij wordt in deze kolommen aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De jurisprudentie die werd gevormd onder oud recht blijft voor het overgrote deel van belang voor de praktijk onder de nieuwe Wvg. De eerste ervaringen met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn, zeker als het om de toepassing van de Wvg gaat, niet bijster positief. De nieuwe systematiek, waarbij het voorkeursrecht slechts eenmaal door de raad wordt gevestigd en automatisch wordt verlengd zolang maar tijdig de planologische vervolg-besluitvorming plaatsvindt, roept ondanks de ogenschijnlijke eenvoud de nodige vragen op. Het overgangsrecht is, evenals het overgangsrecht voor de Wro zelf, onvoldoende doordacht. [...]
In deze bijdrage zullen wij daarom slechts kort stilstaan bij de meest recente wetswijziging, die verband houdt met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Auteur(s)C. Kuijvenhoven , W.J.E. van der Werf
Pagina303-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelOntwikkelingen in het Agrarisch Recht. Verslag jaarvergadering 2009 Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2009, p. 309
SamenvattingOp donderdag 9 april 2009 heeft de 50ste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch recht plaatsgevonden. Deze vergadering werd gehouden in het Vredespaleis te Den Haag en bestond uit twee delen; een wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. In deze bijdrage zal ik het wetenschappelijke deel beschrijven. Het thema luidde: 'Ontwikkelingen in het Agrarisch Recht'. In deze bijdrage zal ik de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen schetsen en de inhoud van de gevoerde discussie kort weergeven.
Auteur(s)H.A. van Basten
Pagina309-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
Titel50 jaar Vereniging voor Agrarisch Recht. Voordracht tijdens de jubileumvergadering in het Vredespaleis te 's-Gravenhage op 9 april 2009
CiteertitelAgr.r 2009, p. 313
SamenvattingHet begon allemaal met een mededeling in het tijdschrift De Pacht, in december 1958 (zie afbeelding hierboven). Een groep van 19 personen had het initiatief genomen tot het oprichten van een vereniging voor agrarisch recht. Het streven was er op gericht de vereniging 'niet te beperken tot juristen, maar haar te maken tot een verband van al degenen, die in de praktijk met het agrarisch recht in aanraking komen'. In verband hiermee was de mededeling gericht tot 'leden van pacht- en grondkamers, advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen, consulenten en andere ambtenaren bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, bestuurders en medewerkers van publiekrechtelijke landbouworganisaties en boerenleenbanken, rechtskundig adviseurs en rentmeester', en ieder ander die interesse had. Belangstellenden werden uitgenodigd om zich te melden bij J.M. Polak te Wageningen.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina313-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe ontwikkelingen in het Europees landbouwrecht. Preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2009, p. 316
SamenvattingHet bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht heeft de preadviseur voor een moeilijke, doch boeiende taak gesteld. Toekomstige ontwikkelingen van het recht bedschrijven is niet een alledaagse taak voor juristen, zeker niet voor praktijkjuristen, zoals de schrijver van dit preadvies. Deze houden zich eerder bezig met de interpretatie van het bestaande recht en zij procederen dikwijls over het niet meer bestaande recht. Als zij zich al buigen over het toekomstige recht, dan is dat bijna altijd de ontwikkeling op korte termijn, de tijd van een wetsvoorstel. [...] Om in die omstandigheden toch een zinvolle uiteenzetting over het toekomstige Europees landbouwrecht te geven zal ik op basis van het bestaande recht en rekening houdend met een aantal mogelijke politieke ontwikkelingen een extrapolatie maken naar de toekomst.
Auteur(s)T.P.J.N. van Rijn
Pagina316-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 325
SamenvattingAlgemeen:
Literatuur: subsidiegids 2009

Pacht:
Pachtprijzenbesluit - Jurisprudentie pacht;

Ruimtelijke ordening:
Besluit ruimtelijke ordening - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Literatuur: Wabo - Literatuur: Wegwijzer Wro.

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000 - Natuurbeschermingswet 1998: vergunningverleningen - Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 en ammoniak - Natuurbeschermingswet 1998: bespreking rechtspraak - Faunafonds - Ecologische hoofdstructuur (EHS).

Structuurbeleid:
Intensieve veehouderij - LNV-subsidies.

Marktordening:
Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun.

Dieren:
Legkippenbesluit 2003: verrijkte kooi.

Milieurecht:
Luchtkwaliteit - Kunstmest - Mest: Uitvoeringsbesluit meststoffenwet, Besluit meststoffen, Besluit glastuinbouw - Programma luchtwassers - Luchtkwaliteit - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet ammoniak en veehouderij/interne saldering - Rechtspraak: luchtwassers - Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij.

Fiscaal recht:
Successiewet en inkomstenbelasting.

Bedrijfsopvolging:
Bedrijfsopvolgingsregeling.

Europees agrarisch recht:
Landbouw- en Visserijraad.

Diversen:
Wet elektronische bekendmaking - algemene wet bestuursrecht (Awb).
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina325-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 331
SamenvattingStudiedag Personenvennootschappen
Docenten:
prof mr. M.J.A. van Mourik
mr. W. Burgerhart.
Datum en locatie:
13 oktober 2009 te Zwolle, Grand Hotel Wientjes
19 oktober 2009 te Waalwijk, RKC stadion.

Studiemiddag Actualiteiten pacht
Datum en locatie
17 november 2009 te Zwolle de Koperen Hoogte
25 november 2009 te Wageningen, hotel De Wageningse Berg
26 november 2009 te Waalwijk, RKC Mandemakers Stadion
Docenten
Prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen
Mw. mr. E.H.M. Harbers, CMS Derks Star Busmann Advocaten, Arnhem.
Pagina331-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-02-2008, 104.003.363
CiteertitelAgr.r 2009, p. 333
SamenvattingPacht. Eigendomsovergang. Melkquotum. Samenhang.

(Het Weeshuis / Bergsma).
Samenvatting (Bron)Melkquotum. Eigendomsovergang van het gepachte. 34 Pachtwet (oud); 6:212 BW, 7:361 BW. Vraag of de samenhang tussen het melkquotum en het gepachte op 9 november 1984 is verbroken doordat op die datum het gepachte aan verpachtster in eigendom is overgedragen, terwijl bovendien op hetzelfde moment de voordien geldende pachtovereenkomst werd vervangen door een nieuwe pachtovereenkomst op deels andere voorwaarden. Volgens artikel 34 Pachtwet (oud) volgde bij eigendomsovergang van het gepachte op een derde deze de verpachter in alle rechten en verplichtingen op, met uitzondering van die rechten en verplichtingen die vůůr de eigendomsovergang opeisbaar waren geworden. In overeenstemming met de regeling in geval van huur en in overeenstemming met het huidige artikel 7:361 Burgerlijk Wetboek moet de bepaling van artikel 34 in die zin worden verstaan, dat de bedoelde rechtsopvolging alleen plaatsvindt voor zover er een onmiddellijk verband bestaat met de kernverplichtingen van verpachter en pachter, namelijk het verschaffen van het gebruik en het betalen van de pachtprijs. Wat betreft de vraag of ook de verplichting van de pachter om bij beŽindiging van de pacht het melkquotum aan de verpachter over te dragen, alsmede de daartegenover staande verplichting van de verpachter om ter gelegenheid van die overdracht aan de pachter een vergoeding te betalen, in onmiddellijk verband staan met bedoelde kernverplichtingen van verpachter en pachter in de zin als hiervoor bedoeld, is het volgende van belang. Artikel 7 lid 1 van de Verordening (EEG) nr. 857/84, zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 590/85, bepaalde dat bij overdracht van het bedrijf de overeenkomstige referentiehoeveelheid aan de koper, huurder of erfgenaam wordt overgedragen en het vierde lid van dat artikel 7 bepaalde dat in het geval van het verstrijken van een pachtovereenkomst zonder dat de pachter recht heeft op verlenging van de pacht onder soortgelijke voorwaarden, de lidstaten kķnnen bepalen dat de referentiehoeveelheid die overeenkomt met het bedrijf waarop de pacht betrekking heeft, ter beschikking van de vertrekkende pachter wordt gesteld, indien hij voornemens is de melkproductie voort te zetten. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 13 juli 1989 (5/88, Wachauf/BRD, AB 1992, 14) geoordeeld dat de leden 1 en 4 van artikel 7 tezamen gelezen aantonen dat de gemeenschapswetgever de referentiehoeveelheid aan het einde van de pacht in beginsel wilde laten terugkeren naar de verpachter, die opnieuw de beschikking over het bedrijf verkrijgt, onverminderd de mogelijkheid voor de lidstaten om de referentiehoeveelheid geheel of gedeeltelijk aan de vertrekkende pachter toe te kennen. Aldus bestaat naar de bedoeling van de gemeenschapswetgever een onmiddellijk verband tussen het door de verpachter aan de pachter ter beschikking gestelde bedrijf in de zin van het geheel van productie-eenheden die door de producent (gedurende de pacht: de pachter) worden beheerd en die op het geografisch grondgebied van de Gemeenschap zijn gevestigd (art. 12 onder d van Verordening (EEG), nr. 857/84) en het melkquotum. Mede tegen de achtergrond van het beginsel van conforme interpretatie dat de verhouding tussen het nationale recht en het gemeenschapsrecht beheerst, moet daarom worden aangenomen dat eigendomsovergang van het gepachte op een derde mede tot gevolg heeft dat de pachter bij beŽindiging van de pacht het melkquotum aan deze opvolgende verpachter dient over te dragen, onverminderd de (door het nationale recht beheerste, Hof van Justitie 24 maart 1994, 2/92) verplichting van de verpachter om tegen de achtergrond van het beginsel zoals dit ten grondslag ligt aan artikel 6:212 Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met de vaste rechtspraak van deze kamer van het hof ter gelegenheid van die overdracht aan de pachter een vergoeding te betalen die in overeenstemming is met de omvang van zijn bijdrage in de opbouw van de melkproductie van het bedrijf. De omstandigheid dat op 9 november 1984 de voordien geldende pachtovereenkomst werd vervangen door een nieuwe pachtovereenkomst op deels andere voorwaarden brengt in het voorgaande geen verandering. In overeenstemming met de bedoeling van de gemeenschapswetgever om het melkquotum aan het einde van de pacht in beginsel te laten terugkeren naar de verpachter, moet worden aangenomen dat de omstandigheid dat partijen een pachtovereenkomst aangaan die een voorafgaande pachtovereenkomst vervangt, niet tot gevolg heeft dat de samenhang tussen het melkquotum en het gepachte wordt verbroken, behalve voor zover partijen anders zijn overeengekomen. Pachter heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat partijen anders zijn overeengekomen (zie arrest).
Pagina333-337
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BC7324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-10-2008, 104.004.196
CiteertitelAgr.r 2009, p. 337
SamenvattingPacht. Eigendomsovergang. Varkensrechten. Samenhang.

(Kutschruiter / Rattlestok).
Samenvatting (Bron)Volgens art. 34 Pachtwet (oud) volgde bij eigendomsovergang van het gepachte op een derde deze de verpachter in alle rechten en verplichtingen op, met uitzondering van die rechten en verplichtingen die vůůr die eigendomsovergang opeisbaar waren geworden. In overeenstemming met de regeling in geval van huur en in overeenstemming met het huidige art. 7:361 Burgerlijk Wetboek moet de bepaling van art. 34 in die zin worden verstaan, dat de bedoelde rechtsopvolging alleen plaatsvindt voor zover er een onmiddelijk verband bestaat met de kernverplichtingen van verpachter en pachter, namelijk het verschaffen van het gebruik en het betalen van de pachtrpijs. De verplichting van pachter om bij gelegenheid van het einde van de pacht de varkensrechten kosteloos "terug te doen komen op naam van verpachter" en het daartegenoverstaande recht van de toenmalige verpachter staan niet in onmiddelijk verband met het verschaffen van het gebruik van het gepachte. Hof vult leemte in pachtovereenkomst op grond van eisen van redelijk en billijkheid.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina337-343
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG3869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-10-2008, 104.004.197
CiteertitelAgr.r 2009, p. 343
SamenvattingPacht. Procesrecht. Bevoegdheid pachtkamer in hoger beroep.

(Kutschruiter / Van der Wel).
Samenvatting (Bron)Bevoegdheid pachtkamer in hoger beroep Indien wegens verknochtheid met een pachtzaak een zaak niet betrekkelijk tot de pacht naar de pachtkamer van de rechtbank is verwezen, is in hoger beroep de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem bevoegd.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina343-346
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG3617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 10-03-2009, 104.003.428 en 104.004.343
CiteertitelAgr.r 2009, p. 346
SamenvattingPacht. Vordering vastlegging pachtovereenkomst. Beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Misbruik van procesrecht.

(Gerrits / Roben).
Samenvatting (Bron)BW 3:13, 6:2, 6:248 en 7:317 Vastleggingsvordering stuit af op beperkende werking redelijkheid en billijkheid en misbruik van procesrecht. Verpachter is onder druk van de gemeente tegemoet gekomen aan de noodtoestand aan de zijde van pachter en heeft voor gebruik van stalruimte een zeer beperkte tegenprestatie bedongen. Thans wil pachter de bescherming die hij in beginsel aan het pachtrecht kan ontlenen, gebruiken om een derde, namelijk de gemeente onder druk te zetten. Gelet op een en ander is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat pachter zich op die bescherming beroept. Tevens misbruik van procesrecht.
Pagina346-349
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH9134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-06-2009, 104.004.271
CiteertitelAgr.r 2009, p. 349
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst.

(Heldens / Heldens).
Samenvatting (Bron)7:311 BW Pacht of gebruiksregeling tussen deelgenoten? De omstandigheid dat partijen deelgenoten zijn van de gronden, sluit niet de mogelijkheid uit dat tussen hen een pachtverhouding bestaat. Voor de vraag of dit het geval is, zijn hun (kenbare) bedoelingen bepalend.
Pagina349-352
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI8652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 14-07-2009, 200.020.505
CiteertitelAgr.r 2009, p. 352
SamenvattingProcesrecht. Vordering tot schorsing van uitvoerbaarheid bij voorraad.

(Besuijen / Staat der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)Artikel 360 Rv. Incidentele vordering tot schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Geen noodtoestand.
Pagina352-354
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BJ3049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200801516/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 354
SamenvattingTeeltvrij zone. Teelt van bloembollen. Bestemmingsplan Buitengebied. Verhouding beheerplan tot het bestemmingsplan.

(Bloembollen Friesland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008, kenmerk 00732789, heeft het college van gedeputeerde staten van Frysl‚n (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) als ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heerenveen (hierna: de raad) bij besluit van 25 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2007".
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina354-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn