Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-09-2009
Aflevering 17
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe inwerkingtreding van de Wet dwangsom
CiteertitelJBa 2009/214
SamenvattingVolgens een al in 2003 door de Algemene Rekenkamer gehouden onderzoek leidt het niet tijdig nemen van besluiten tot veel extra werk voor de Nationale Ombudsman, de rechterlijke macht en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu is het zover! Op 1 oktober 2009 zal de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking treden. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van ministers Ter Horst en Hirsch Ballin van Justitie. Zoals wellicht bekend, is de wet een initiatief van de voormalige Tweede Kamerleden Wolfsen en Luchtenveld. Tegelijk met deze wet treedt de wet in werking die voorziet in aanpassing van de beslistermijnen voor bezwaarschriften in de Algemene wet bestuursrecht en voor aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De reden van deze aanpassing is dat deze beslistermijnen in de praktijk veelal niet haalbaar bleken te zijn. Die wetswijziging laat ik in het navolgende buiten beschouwing. De inwerkingtreding van de Wet dwangsom geeft aanleiding om een overzicht te geven van de strekking van deze wetswijziging. [...]
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina270-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807323/1/R2
CiteertitelJBa 2009/215
SamenvattingBelanghebbende. Verkeer. Afstandcriterium. Zichtcriterium.

(X / GS van Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Arnhem (hierna: de raad) bij besluit van 25 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Malburgen-Oost".
Pagina274-274
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200808788/1/M1
CiteertitelJBa 2009/216
SamenvattingBelanghebbende. Milieugevolgen.

(X / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor de duur van tien jaar voor een inrichting bestemd voor de op- en overslag en bewerking van afvalstoffen gelegen aan [locaties] te [plaats]. Dit besluit is op 3 november 2008 ter inzage gelegd.
Pagina275-275
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200808175/1/H1
CiteertitelJBa 2009/217
SamenvattingBelanghebbende. Afstandcriterium. Zichtcriterium.

(X e.a. / B en W van Dongen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling verleend voor de bouw van een woning op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
Pagina275-275
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200802966/1/R1
CiteertitelJBa 2009/218
SamenvattingBelanghebbende. Feitelijke werkzaamheden.

(X sub 1 t/m 5 / GS).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2008, kenmerk 2008/0023962, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hof van Twente (hierna: de raad) bij besluit van 3 juli 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 1997 Markelo, herziening Groningerveldweg 2a, Markelo".
Pagina275-276
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200805804/1/R2
CiteertitelJBa 2009/219
SamenvattingBelanghebbende. Afstandcriterium. Zichtcriterium.

(X, Y en Z / GS van Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2008, kenmerk 2008-000008, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Barneveld (hierna: de raad) bij besluit van 18 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Blankensgoed" (hierna: het plan).
Pagina276-276
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200902158/1/H1
CiteertitelJBa 2009/220
SamenvattingBesluit. Vaststelling parkeernorm. Rechtsgevolg.

(X e.a. / B en W van Sluis).
Samenvatting (Bron)Op 23 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college), voor zover thans van belang, de parkeernorm voor het plan Duinhof-Zuid vastgesteld op 1,2 parkeerplaats per appartement.
Pagina276-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200901005/1/H2
CiteertitelJBa 2009/221
SamenvattingBijstand gemachtigde.

(college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland / X en B en W van Westland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland (hierna: het hoogheemraadschap) aan de gemeente Westland vergunning verleend voor het graven en dempen van water en het maken en hebben van kunstwerken binnen fase 3 en 4 van het woningbouwproject Woerdblok te Naaldwijk, waaraan het voorschrift is verbonden dat de kosten voor krozen en baggeren worden afgekocht voor een bedrag van 14.887,25.
Pagina277-279
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200806316/1/R2
CiteertitelJBa 2009/222
SamenvattingTerinzagelegging. Onjuiste informatie.

(X / GS van Friesland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel (hierna: de raad) bij besluit van 25 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Oentsjerk, locaties Van Haersmasingel, Kaetsjemuoiwei en Hofwegen 2006" (hierna: het plan).
Pagina279-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807252/1/M1
CiteertitelJBa 2009/223
SamenvattingHeroverweging. Grondslag.

(X e.a. / GS van Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) de melding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAR Duurzame brandstoffen B.V. (hierna: VAR), als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van een tweetal veranderingen van haar inrichting aan de Spijksedijk te Spijk, geaccepteerd.
Pagina280-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-09-2009, 200807531/2/H2
CiteertitelJBa 2009/224
SamenvattingWrakingsverzoek. Tijdig verzoek.

(de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud-Zuid).
Pagina280-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200807401/1/M2
CiteertitelJBa 2009/225
SamenvattingVernietiging. Milieuvergunning. Rechtsgevolgen.

(X e.a. / B en W van Laarbeek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het fabrieksmatig produceren van koek- en biscuitproducten aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina281-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-09-2009, 200905662/2/H3
CiteertitelJBa 2009/226
SamenvattingVoorlopige voorziening. Positief besluit. Discretionaire bevoegdheid. Onzorgvuldige besluitvorming.

(X e.a. / de raad van de gemeente Lansingerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2007 heeft de raad van de gemeente Lansingerland (hierna: de raad) geweigerd parkeerplaatsen aan het Harlingerpad aan de achterzijde Kamperpad nrs. 4 tot en met 8 te Berkel en Rodenrijs aan openbaar gebied te onttrekken en besloten deze niet aan te wenden voor verhuur aan de eigenaren van de woningen Kamperpad nrs. 2 en 12 tot en met 18.
Pagina281-282
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7190
Artikel aanvragenVia Praktizijn