Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-09-2009
Aflevering 7323
TitelHet staatssteun-argument als breekijzer bij bestemmingsplannen. Staatssteunrechtelijke aandachtspunten bij gebiedsontwikkeling
CiteertitelGst. 2009, 92
SamenvattingIn de zaak Haaksbergen leidde een beroep op het bestaan van verboden staatssteun tot vernietiging van een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan. Sindsdien wordt voor de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in toenemende mate een beroep gedaan op staatssteun in de poging een bestemmingsplan onderuit te halen. In dit artikel wordt aangegeven wanneer bij gebiedsontwikkeling sprake kan zijn van staatssteun. Vervolgens wordt aan de hand van een jurisprudentieoverzicht bezien hoe de Afdeling omgaat met het staatssteunargument. Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan aan gemeenten om te voorkomen dat een bestemmingsplan met succes ter discussie wordt gesteld.
Auteur(s)S.J. Sterk
Pagina423-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200901661/1/R3
CiteertitelGst. 2009, 93
SamenvattingWeigering vaststelling wijzigingsplan. Uitleg overgangsrecht Invoeringswet Wro. Rechtbank blijft bevoegd in eerste aanleg. (Buren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om een wijzigingsplan vast te stellen ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf aan de [locatie] in [plaats] afgewezen.
AnnotatorC. van Deutekom
Pagina432-435
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809235/1/H1
CiteertitelGst. 2009, 94
SamenvattingBouwvergunning voor vergroting woning boven bestaande uitbouw. Aanbouw dan wel uitbreiding die opgaat in het hoofdgebouw zelf? In geval van gemotiveerde bestrijding. Ook als advies welstandscommissie op zichzelf niet gebrekkig is en geen deskundig tegenadvies wordt overgelegd, mag niet worden volstaan met verwijzing naar welstandsadvies indien dit gemotiveerd wordt bestreden. (Kaag en Braassem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkemade, thans gemeente Kaag en Braassem (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina435-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200801516/1
CiteertitelGst. 2009, 95
SamenvattingVerplichting tot opstellen van een beheerplan laat vereiste toetsing bestemmingsplan aan art. 19j NB-wet 1998 (oud) onverlet. (Fryslân)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008, kenmerk 00732789, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) als ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heerenveen (hierna: de raad) bij besluit van 25 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2007".
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina438-445
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200807977/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 96
SamenvattingOpenbaarheid conceptrapport, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, goede en democratische bestuursvoering. (Vught)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vught (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van [appellante] om verstrekking van een afschrift van een door Venrooy & Partners opgesteld rapport.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina445-448
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1890
Artikel aanvragenVia Praktizijn