Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-09-2009
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelJanecek, luchtkwaliteit en de dwingende werking van richtlijnen
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
SamenvattingOm met het laatste te beginnen: artikel 249 EG-Verdrag kent richtlijnen dwingende werking toe. Het is lidstaten daarom niet toegestaan principieel uit te sluiten dat de bij een richtlijn opgelegde verplichting door de betrokkenen kan worden ingeroepen. Het Hof heeft hieraan onlangs herinnerd in de zaak Janecek vs. Freistaat Bayern (C-237/07) betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitleg van artikel 7 lid 3 van Richtlijn 1996/62 van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina403-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelImplementatie van Europese handhavingsverplichtingen in het Nederlandse milieurechtelijke handhavingssysteem
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
SamenvattingEuropese handhavingsverplichtingen moeten worden omgezet in nationaal recht. Bij specifieke handhavingsplichten kan de wetgever niet altijd terugvallen op reeds bestaande, algemeen geformuleerde handhavingsbevoegdheden. In dit artikel wordt nagegaan waartoe specifieke Europese handhavingsbepalingen thans in Nederland op adequate wijze zijn geïmplementeerd en wat de consequenties van deze Europese verplichtingen zijn voor het naar zijn aard vrij uniforme Nederlandse handhavingssysteem.
Auteur(s)A.B. Blomberg
Pagina404-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnbekend maakt onbemind? Over de sanctietoepassing in milieustrafzaken
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
SamenvattingDe Wet op de economische delicten (WED) kent diverse straffen en maatregelen die in de praktijk niet of nauwelijks lijken te worden toegepast. Het is de vraag of deze praktijk recht doet aan de doelstellingen van het sanctiestelsel in de WED, zoals de wetgever die destijds voor ogen stonden. In dit artikel wordt aan de hand van een bespreking van het sanctiestelsel in de WED, de doelstellingen ervan en de jurisprudentie gepleit voor een ruimer en creatiever gebruik van de verschillende sanctiemogelijkheden die het economisch strafrecht biedt.
Auteur(s)H.J.A. van Ham , I. Kroes , R. van den Munckhof , T. Tanghe , A.P. Verhaegh
Pagina414-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
SamenvattingAfval - Asbest - Belasting - Bestuursrecht - Bodem - Dierenwelzijn - Externe veiligheid - Industrie - Internationaal recht - Kernenergie - Klimaat - Landbouw - Lucht - MER - Milieu - Natuur - Producten - Ruimte - Stoffen - Straling - Subsidie - Vis - Water - Zee.
Pagina421-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Pagina427-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.J.M. Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging. De institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijtig jaar
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina429-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.G.W.M. Peeters, Met Recht naar Klimaatbescherming; Over de rol van het recht en de markt voor het klimaatbeleid
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina430-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelC.W. Backes, Suum Cuique! Enkele opmerkingen over de rechtsmachtverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Auteur(s)L. Wiggers-Rust
Pagina432-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelP.C. van Arnhem, J.W. Santing, G.J. Sheer Mahomed, Vraagbaak Grondexploitatiewet 2009
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Pagina432-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.N. Boeve, M.M. Bogaart, Juridisering in het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Pagina432-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR.W.M. Kluitenberg, 40 jaar Instituut voor Bouwrecht
CiteertitelM en R 2009/7, nr.
Pagina433-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 21-04-2009, 07/10925 E
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 39K
SamenvattingVervolging vanwege niet doen van een melding.
Samenvatting (Bron)Bewijs opzet t.a.v. het niet voldoen aan meldplicht Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (het Besluit). Uit s Hofs bewijsoverweging, volgt dat het Hof heeft aangenomen dat op verdachte, die 2 inrichtingen dreef i.d.z.v. het Besluit, de verplichting rustte uiterlijk binnen 12 weken na de inwerkingtreding van het Besluit op 1-10-00 aan het bevoegd gezag te melden dat hij deze inrichtingen in werking had. Voorts houden de gebezigde bewijsmiddelen in dat verdachte deze melding wat betreft de 2 inrichting op respectievelijk 23-4-04 en 7-5-04 nog niet had gedaan. In aanmerking genomen dat in een geval als i.c. niet vereist is dat het opzet ook is gericht op het niet naleven van de in de bewezenverklaring bedoelde wettelijke verplichting (vgl. HR LJN AZ8783), is de bewezenverklaring van het opzet door het Hof in zijn bewijsoverweging toereikend gemotiveerd.
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-04-2009, 20-002134-08
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 40K
SamenvattingStraat- of huishoudelijk afval; bagateldelict.
Samenvatting (Bron)Overtreding van artikel 26 Afvalstoffenverordening gemeente Maastricht 2005. Verdachte sorteert thuis afval en gooit het afval in de daarvoor bestemde bakken op het milieuperron. Daarna gooit verdachte een per abuis van huis meegenomen plastic zak, gevuld met plastic verpakkingsmateriaal, in het straatcontainertje nabij het milieuperron. Definitie van 'straatafval' a.b.i. de Afvalstoffenverordening. Symbolische strafoplegging: veroordeling tot een voorwaardelijke geldboete van EUR 3,- met een proeftijd van één dag.
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BI2753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 26-05-2009, 07/10787
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 41K
SamenvattingVervolging vanwege parkeren van oplegger met resten van gevaarlijke stoffen.
Samenvatting (Bron)Art. 11 Wet vervoer gevaarlijke meststoffen (Wvgs), Richtlijn 94/55/EG, Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Verdachte is veroordeeld voor het opzettelijk (en in strijd met art. 11 Wvgs) niet vermijden van de bebouwde kom van een gemeente, aangezien hij een trekker met oplegger waarin zich resten van een gevaarlijke stof bevonden, langs de weg binnen de bebouwde kom heeft laten staan. De voorschriften van het ADR met de bijlagen A en B maken deel uit van genoemde Richtlijn. Die bijlagen zijn thans ondergebracht in bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 8.4 van bijlage B van het ADR bevat parkeervoorschriften voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in nader aangegeven hoeveelheden. I.c. gaat het echter om een tankwagen waarin zich resten bevonden van een gevaarlijke stof. s Hofs (kennelijke) oordeel dat het de nationale wetgever vrijstaat verdergaande beschermingsmaatregelen te treffen dan voorzien in het ADR, is juist. Naar volgt uit de considerans sub 9 en uit art. 5 van de Richtlijn is het een lid-staat toegestaan bij het geven van voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen door op zijn grondgebied geregistreerde of in gebruik genomen voertuigen "stringentere bepalingen" toe te passen. Van die mogelijkheid heeft de NL wetgever gebruik gemaakt door de parkeervoorschriften van het ADR ook te laten gelden voor voertuigen met daarin resten van gevaarlijke stoffen (art. 2 Wvgs), alsmede het door hem in het leven geroepen voorschrift dat degene die met een voertuig langs de weg (resten van) gevaarlijke stoffen vervoert, de bebouwde kom dient te vermijden (art. 11 Wvgs).
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG5975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200801516/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 42K
SamenvattingVaststellen beheerplan voor speciale beschermingszone laat bescherming via bestemmingsplan onverlet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008, kenmerk 00732789, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) als ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heerenveen (hierna: de raad) bij besluit van 25 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2007".
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200804144/1/M1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 43K
SamenvattingMilieuvergunning voor afvalbedrijf vernietigd wegens hinder voor de omgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2008 heeft college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewerken, op- en overslaan van afvalstoffen op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 april 2008 ter inzage gelegd.
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200800925/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 44K
SamenvattingWanneer niet op voorhand duidelijk is dat zich geen reconstructie in de zin van art. 99 Wet geluidhinder voordoet moet akoestisch onderzoek worden verricht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2007, no. 1303203, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Breda (hierna: de raad) bij besluit van 10 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Stationskwartier".
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200800791/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 45K
SamenvattingIn bestemmingsplan voorziene studenteneenheden dienen volledig als woningen te worden meegeteld bij toets aan drempelwaarden Besluit milieu-effectrapportage 1994.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2007, kenmerk PZH-2007-687710, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Delft (hierna: de raad) bij besluit van 19 april 2007 vastgestelde bestemmingsplan "TU-Noord (De noordelijke Wippolder)".
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200803964/1/M1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 46K
SamenvattingEen fout in een milieuvergunning kan niet worden gerepareerd door de enkele verzending van een 'erratum'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerssen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een houthandel en zagerij op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 april 2008 ter inzage gelegd.
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 06-11-2008, C-381/07
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 63
SamenvattingLozing van lijst II stoffen; voorafgaande vergunning noodzakelijk, een systeem van meldingen volstaat niet. Algemene regels zijn pas mogelijk als Kaderrichtlijn water volledig is geïmplementeerd en operationeel is.

(Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS / Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 november 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivieres - TOS tegen Ministere de l'Ecologie, du Developpement et de l'Amenagement durables. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Frankrijk. # Verontreiniging van aquatisch milieu - Richtlijn 2006/11/EG - Artikel 6 - Gevaarlijke stoffen - Lozingen - Voorafgaande vergunning - Vaststelling van emissienormen - Aanmeldingsregeling - Visteelt. # Zaak C-381/07.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina442-449
UitspraakECLI:EU:C:2008:612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 05-05-2009, C-355/08 P
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 64
SamenvattingBaron von Münchhausen bestaat inderdaad niet.

(WWF-UK Ltd / Raad van de EU en Commissie EG).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina449-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 21-04-2009, 07/10109 E
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 65
SamenvattingConclusie AG met betrekking tot het meten van het equivalente geluidsniveau volgens de 'methode 1999', terwijl de methode 1981' is voorgeschreven.
Samenvatting (Bron)Conclusie AG over o.m. over de vraag of m.b.t. het meten van het equivalente geluidsniveau de methode 1991 kan worden gelijkgesteld met de methode 1981. HR: 81 RO.
Pagina452-455
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH1334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zwolle, 13-03-2009, Awb 08/1155
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 66
SamenvattingGrondwaterwetvergunning ook voor monobronsysteem voor Koude Warmte Opslag (KWO) vereist. Handhaving en dwangsom terecht.
Samenvatting (Bron)Vraag of met installatie voor koude en warmte opslag (KWO) grondwater wordt onttrokken, wordt door rechtbank gelet op de werking van het systeem bevestigend beantwoord. Nu installatie zonder de vereiste vergunning is gerealiseerd en daarmee artikel 14 van de Grondwaterwet is overtreden, is verweerder bevoegd daartegen handhavend op te treden. Beroep ongegrond.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina455-460
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2009:BH6198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200708944/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 67
SamenvattingArt. 3:12 Awb; internet ook een vorm van publiceren?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 14 juni 2005 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chemelot Site Permit B.V. (hierna: vergunninghoudster) krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor de site Chemelot in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, gewijzigd. Dit besluit is op 15 november 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina458-460
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200801444/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 68
SamenvattingScheepswerf op gezoneerd industrieterrein; toerekening activiteiten buiten inrichting aan inrichting en redelijke sommatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de bouw, het onderhoud en de reparatie van schepen en andere drijvende objecten aan de [locatie] te [plaats] besluit is op 17 januari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina460-462
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-04-2009, 200803142/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 69
SamenvattingDeelrevisievergunning bij omvangrijke en complexe inrichting; voldoende onderscheid tussen veranderde en niet veranderde gedeelte van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thermphos International B.V. (hierna: Thermphos) een (deel)revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een sinter- en fosforfabriek met bijbehorende installaties, werkplaatsen, opslagen en een afvalwaterstation op het adres Haven 9890 te Ritthem, gemeente Vlissingen. Dit besluit is op 20 maart 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina462-467
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200800948/1
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 70
SamenvattingGeen significant effect ondanks areaalverlies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit 18 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) en artikel 28, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zeewolde (hierna: de raad) bij besluit van 28 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Kustzone Polderwijk".
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina467-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-05-2009, 200809472/1/M1 en volgende
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 71
SamenvattingTussenuitspraak (bestuurlijke lus) m.b.t. het nationale toewijzingsbesluit; 3 van de 44 beroepen worden (gedeeltelijk) gegrondverklaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2008 hebben de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Economische Zaken voor de planperiode 2008 tot en met 2012 broeikasgasemissierechten toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 21 november 2008 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 2 december 2008 gepubliceerd (Stcrt. 2008, nr. 234).
AnnotatorM. Peeters
Pagina471-474
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805817/1/M2
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 72
SamenvattingBesluit tot vaststelling hogere geluidgrenswaarde. Nieuwe maatstaf ter bepaling van kring van belanghebbenden in afwijking van vaste jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) hogere geluidgrenswaarden als bedoeld in artikel 83, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bouwproject "Hoek Europalaan-Bakkerstraat" in de gemeente Valkenswaard.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina474-476
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806366/1/M2
CiteertitelM en R 2009/7, nr. 73
SamenvattingToetsing milieuvergunning aan bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een [sportlandgoed] aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina477-479
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4990
Artikel aanvragenVia Praktizijn