Migrantenrecht

Uitgever Stichting Migratierecht Nederland
Tijdschrift Migrantenrecht
Datum 08-10-2009
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelFietsendiefstalaangifte en integratie
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 287-287
SamenvattingOm in Nederland te wonen moet je weten hoe je aangifte doet van fietsendiefstal. In ieder geval in Amsterdam, waar het eerder uitzondering dan regel is als je jaren achtereen op dezelfde fiets rijdt. Volgens de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam had in 2008 gemiddeld 11 procent van de Amsterdammers in eigen woonbuurt te maken met fietsendiefstal. Om nieuwkomers voor te bereiden op deze onaangename werkelijkheid vragen we hen daarom zo'n aangifte te oefenen.
Auteur(s)M. Stronks
Pagina287-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe Wet inburgering buitenland: zelfselectie belangrijker dan selectie
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 288-292
SamenvattingDe Wet inburgering buitenland (Wib) is ruim twee jaren geleden ingevoerd. Veel discussies over deze wet betroffen de juridische houdbaarheid ervan. Deze discussie is ook ruimschoots in Migrantenrecht gevoerd. In dit artikel zal een geheel ander aspect van de inburgeringsplicht in het buitenland worden besproken. Centraal staat namelijk de vraag of we inmiddels iets kunnen zeggen over de opbrengsten en (neven-)effecten van deze wet. Ter beantwoording van deze vraag zal gebruik worden gemaakt van een recent verschenen evaluatierapport. Hieruit wordt duidelijk dat de Wib vooral van invloed is geweest op de migratie naar Nederland. Bewijzen ten aanzien van integratie in Nederland zijn nog niet te geven. In het beste geval leidt deelname aan een examen in het buitenland tot een iets betere startpositie in het kader van de Wet inburgering.
Pagina288-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEtnische profielen niet toegestaan bij vreemdelingentoezicht
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 293-295
SamenvattingIn augustus 2009 bracht de Nationale ombudsman een rapport uit over een actie van de Amsterdamse vreemdelingenpolitie in een cafť in de Bijlmer. De grootscheepse inval tijdens een Afrikaans feest in juni 2007 stond volgens hem in geen verhouding tot het doel: het aanhouden van mensen die illegaal in Nederland verbleven en zich bezighielden met internetfraude. Niet alleen was de actie stigmatiserend voor de Afrikaanse gemeenschap, maar ook discriminerend door het onderscheid dat gemaakt werd tussen kennelijke Nigerianen en Nederlanders. In feite veroordeelt de Ombudsman met dit rapport het gebruik van etnische profielen bij vreemdelingentoezicht.
Auteur(s)P.R. Rodrigues
Pagina293-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAlweer een afvaller! Het Verdrag van Straatsburg betreffende beperking van meervoudige nationaliteit
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 296-298
SamenvattingNadat De Groot al eerder in Migrantenrecht stelde dat de steun voor het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit danig aan het afnemen is, lijkt nu met de opzegging van ItaliŽ het verdrag als een nachtkaars uit te gaan. De Groot onderzoekt in deze bijdrage wat de implicaties hiervan zijn voor de Nederlandse context.
Auteur(s)G.R. de Groot
Pagina296-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVrij denken over gedwongen inburgering
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 299-301
SamenvattingHet nieuwe Nederlandse inburgeringsbeleid heeft onder meer deze drie eigenschappen: het is verplichtend; het legt verantwoordelijkheid bij de (in)burger(aar); en het strekt zich uit tot culturele waarden. Dit zijn de noties die toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk ten grondslag heeft gelegd aan de in 2006 vastgestelde inburgeringswetten: de Wet Inburgering en de Wet Inburgering Buitenland.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina299-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelezen
TitelA. Terlouw, Angst en regelgeving. Onderscheid door de overheid op grond van nationaliteit, afkomst en religie
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 301-301
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelSalah Sheekh en integratie
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 302-305
SamenvattingDe Somalische vluchteling Abdirizaq Salah Sheekh was met zijn komst naar Nederland aanleiding voor ťťn van de meest geruchtmakende vreemdelingenrechtelijke zaken van de afgelopen jaren. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde op 11 januari 2007 dat de uitzetting van Salah Sheekh strijdig zou zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De zaak gaf aanleiding tot veel ophef. Voorpagina's berichtten over de Nederlandse schending van het mensenrechten verdrag, rechtstheoretici vielen over elkaar heen over de technisch juiste interpretatie, juridische tijdschriften wijdden er gehele themanummers aan en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak verbaasde zich in een praatprogramma over de ontvankelijkheid van de zaak. Maar hoe verging het de asielzoeker om wie de zaak aanvankelijk allemaal draaide? Na een interview in de krant en een bezoek aan een discussieprogramma, werd weinig meer van Salah Sheekh vernomen. Dit terwijl zijn zaak in het vreemdelingenrecht onverminderd relevant lijkt. 11 september zocht ik Salah Sheekh op en sprak met hem over zijn ervaringen met Nederland zowel in de procedure als nu hij hier woont.
Auteur(s)M. Stronks
Pagina302-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelezen
TitelA.A. Spijkerboer, Van Hunebed tot Deltawerken. Een korte introductie in de geschiedenis van Nederland
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 305-305
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelW. Schinkel, De gedroomde samenleving
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 306-308
Auteur(s)T.P. Spijkerboer , M.C. Stronks
Pagina306-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelS. van Walsum, The Family and the Nation, Dutch family migration policies in the context of changing family norms
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 309-311
Auteur(s)P. Boeles
Pagina309-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpreekuur
TitelDe vergeten bevoorrechte positie van Turkse onderdanen
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 312-313
SamenvattingIn de rubriek spreekuur wordt door advocaten en Forum medewerkers een vraag uit de dagelijkse praktijk van het vreemdelingenrecht beantwoord.

Iedere lezer zal bekend zijn met de Associatieovereenkomst die in 1963 tussen Turkije en de EEG is gesloten. Op grond van die Overeenkomst heeft de Associatieraad een Besluit genomen, waarin de bevoorrechte positie van Turkse werknemers en hun gezinsleden is vastgelegd: Het Besluit 1/80 van de Associatieraad. Hieronder geef ik vier voorbeelden van hun bevoorrechte positie.
Auteur(s)M. van Riel
Pagina312-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelIntegratie + Boeken + Tijdschriften
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 314-316
Pagina314-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelezen
TitelP.B.P.M. Bogaers, Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp. Onderzoek naar het functioneren van de Raad voor Rechtsbijstand. De kwaliteit van de pro deo-advocatuur
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 316-316
Pagina316-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 317-317
Pagina317-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-05-2009, 26713/05
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 319-319
SamenvattingDiscriminatie. Privť-leven. Inburgering en integratie. Griekenland.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (ratione materiae);Preliminary objection joined to merits and dismissed (ratione personae);Violation of Art. 8;No violation of Art. 14+8;Non-pecuniary damage - award
Pagina319-319
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0528JUD002671305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200808969/1/V6
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 319-320
SamenvattingNauralisatie. Beslistermijn. Aruba.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2007 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister) een verzoek van [appellante] om haar het Nederlanderschap te verlenen afgewezen.
Pagina319-320
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Amsterdam, 28-05-2009, AWB 08/34330
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 320-320
SamenvattingVisum, vestigingsgevaar. Schengengrenscode. Inburgering en integratie. Zelf in de zaak voorzien. Afghanistan.
Samenvatting (Bron)Visum / geen vestigingsgevaar / zelf in de zaak voorzien Naar het oordeel van de rechtbank bestaan er, gelet op de door eiseres van een concrete onderbouwing voorziene uitleg omtrent haar reisdoel alsmede de door haar aangeboden waarborgen, voldoende concrete en objectieve aanknopingspunten om de vrees dat eiseres niet tijdig terug zou keren naar het land van herkomst weg te nemen. Niet valt in te zien dat met inachtneming van het door eiseres gedane aanbod van waarborgen niet kan worden voldaan aan de in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder c, van de SGC neergelegde toegangsvoorwaarden. Verweerder heeft zich, gelet hierop, ten onrechte op het standpunt gesteld dat er sprake is van onvoldoende garanties voor een tijdige terugkeer. Verweerder heeft zich dan ook ten onrechte op het standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de toegangsvoorwaarden van artikel 5 van de SGC. Het beroep is gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd. De rechtbank zal zelf in de zaak voorzien. Het bezwaar zal gegrond worden verklaard en het besluit in primo zal worden herroepen. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder opdracht te geven alsnog aan eiseres het door haar gevraagde visum te verlenen, met dien verstande dat verweerder daaraan voorwaarden kan verbinden, mits deze deel uitmaken van de door eiseres aangeboden waarborgen.
Pagina320-320
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BI8787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Rotterdam, 03-07-2009, Awb 08/29501 & Awb 09/7017
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 320-320
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, vereiste. Arbeid, als zelfstandige. Associatieovereenkomst EEG-Turkije. Standstill-bepaling. Belang, Nederlands.
Samenvatting (Bron)Arbeid als zelfstandige / wezenlijk Nederlands belang / standstillbepaling Zoals deze rechtbank, deze nevenzittingsplaats, onder verwijzing naar de uitspraak van deze rechtbank, deze nevenzittingsplaats, van 25 september 2008 (LJN: BG1902), eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 17 juni 2009 (AWB 08/29889, niet gepubliceerd en ter informatie van partijen aangehecht), is de gedachte achter het criterium wezenlijk Nederlands belang, dat de vreemdeling voorziet in een behoefte, waarin nog niet (voldoende) voorzien is. Wanneer de feitelijke situatie verandert - een bepaalde behoefte verdwijnt, of er wordt in voldoende mate in voorzien -, dan zal dat leiden tot een andere uitkomst. Dit mechanisme werkte op 1 januari 1973 niet anders dan nu, al waren toen de behoeften van de Nederlandse economie anders dan zij nu zijn. Het betoog van verzoeker, dat moet worden bezien of op 1 januari 1973 een vergunning zou zijn verleend - bezien naar de omstandigheden van 1 januari 1973 - moet derhalve worden verworpen. Het arrest Soysal brengt de voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het beleid van verweerder zoals dat gold ten tijde van het bestreden besluit, een redelijke invulling behelst van het criterium wezenlijk Nederlands belang. Bij gebreke aan concrete informatie - en nu het aan verzoeker is die zich beroept op de standstillbepaling is het aan hem om die informatie ter onderbouwing te leveren - is niet aannemelijk geworden dat, als in 1973 de economische situatie gelijk zou zijn aan de economische situatie ten tijde van het bestreden besluit, in 1973 wťl een vergunning zou zijn verleend en daarmee niet aannemelijk is geworden dat thans een strenger criterium wordt gehanteerd of dat dit strenger wordt toegepast dan in 1973 het geval was. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat de standstillbepaling er niet aan in de weg dat verweerder na inhoudelijke toetsing aan de vereisten voor verlening van de gevraagde verblijfsvergunning en de vaststelling dat hieraan niet wordt voldaan, (alsnog) het mvv-vereiste aan verzoeker kan tegenwerpen.
Pagina320-320
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, 29-07-2009, AWB 09/27125
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 320-321
SamenvattingUitzetting. Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht. EU-burger, familielid van. Gemeenschapsrecht. Voorlopige voorziening. Soedan.
Samenvatting (Bron)Vreemdelingenbewaring / Richtlijn 2004/38/EG / derdelander echtgenoot van begunstigd EU-onderdaan Verzoeker heeft de Soedanese nationaliteit en is in Nederland in vreemdelingenbewaring gesteld. Hem is meegedeeld dat hij zal worden uitgezet naar Soedan. Verzoeker heeft een door de Belgische autoriteiten aan zijn echtgenote afgegeven verklaring van inschrijving overgelegd. De voorzieningenrechter oordeelt dat thans is aangetoond dat de echtgenote van verzoeker zich in BelgiŽ heeft gevestigd. Vervolgens moet worden beoordeeld of verzoeker heefdt aangetoond dat hij zich in BelgiŽ bij zijn echtgenote heeft gevoegd en zijn verblijfsrechtelijke positie in een andere lidstaat van de EU aannemelijk heeft gemaakt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het aan de Belgische autoriteiten is om de aanvraag van verzoeker om afgifte van een verblijfskaart op zijn merites te beoordelen. De Nederlandse Staat, waaronder begrepen de voorzieningenrechter, kan niet in die beoordeling treden. Verzoeker dient derhalve uitsluitend aannemelijk te maken dat hij zijn echtgenote naar BelgiŽ heeft begeleid, of zich daar bij haar heeft gevestigd. Gelet op de verklaring van verzoekers echtgenote, het feit dat verzoeker en zijn echtgenote gehuwd zijn en het feit dat verzoekers echtgenote door de Belgische autoriteiten in het bezit is gesteld van een verklaring van inschrijving, moet het er vooralsnog voor worden gehouden dat verzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich bij zijn echtgenote in BelgiŽ heeft gevoegd. Nu bovendien, gelet op de verstrekte informatie, de aanvraag van verzoeker om een verblijfskaart kennelijk nog in behandeling is, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat hij in aanmerking komt voor verblijf bij zijn echtgenote in BelgiŽ op grond van richtlijn 2004/38. Uitzetting naar Soedan is bij deze stand van zaken disproportioneel. Bij afweging van alle belangen dient aan het belang van verzoeker meer gewicht te worden toegekend dan aan het belang van verweerder. Toewijzing vovo.
Pagina320-321
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelDe koning van LAND en zijn importbruiden
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 326-326
SamenvattingZaterdag 12 september begaf ik mij op uitnodiging van de schrijver Arnon Grunberg naar een stukje niemandsland in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in Utrecht. Grunberg was gevraagd om als gelegenheidskoning van LAND, ter beschikking gesteld door het Deense kunstenaarscollectief N55, zijn scepter te zwaaien over degenen die zich toegang verschaften tot deze plek. Dit alles in het kader van het Utrechtse Uitfeest.
Auteur(s)G. Westendorp
Pagina326-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelKaderverdrag bescherming Nationale Minderheden (FCNM, Council of Europe)
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 327-327
SamenvattingOnlangs bracht het Comitť van onafhankelijke Deskundigen van de Raad van Europa een advies uit aan de Nederlandse regering in verband met het Kaderverdrag voor de bescherming van Nationale Minderheden. Hoewel de 'Opinion' nog voor commentaar voorligt bij het coŲrdinerende departement voor het integratiebeleid is al wel duidelijk dat sommigen het als 'muziek in de oren klinkt' terwijl bij wie er 'een andere cd opstaat' daarvan bepaald niet vrolijk worden.
Auteur(s)P. Jorna
Pagina327-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelAngst en regelgeving, onderscheid door de overheid op grond van nationaliteit, afkomst en religie
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 328-329
SamenvattingOp de dag af acht jaar na de aanslagen in New York van 11 september 2001 vindt de oratie van Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie te Nijmegen, plaats.
Auteur(s)S. Schuitemaker
Pagina328-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMedia
TitelGelezen
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 330-330
Pagina330-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZijkant
TitelVeldruimer
CiteertitelMigrantenrecht 2009, nr. 7, p. 331-331
SamenvattingMijn oudste zus werkt al jaren bij de fiscus en gaat er stoer met vliegende brigades op uit om frauderende bedrijven aan te pakken. Een perfect klusje voor haar - vroeger wist ik al dat je beter geen geintjes met haar kon uithalen. Ze doet echter niet alleen aan controle en handhaving: het woord 'schikken' heeft daar bijna een heilige betekenis.
Auteur(s)J. Luscuere
Pagina331-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn