Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-10-2009
Aflevering 7324
TitelDe veiligheidsregio's: verlengd lokaal bestuur of toch functioneel bestuur?
CiteertitelGst. 2009, 97
SamenvattingOp dit moment ligt de Wet veiligheidsregio's in de Eerste Kamer. Daarnaast is de Aanpassingswet veiligheidsregio's in behandeling bij de Tweede Kamer. Tot slot zijn inmiddels ook ontwerpen opgesteld van het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's. De nieuwe rechtsvorm van de veiligheidsregio komt daarmee steeds dichterbij. Inmiddels zijn al enkele veiligheidsregio's operationeel, en andere zijn in oprichting. Maar hoe wordt de veiligheidsregio nu eigenlijk vormgegeven? Uitgangspunt voor de veiligheidsregio is dat het gaat om zogenoemd verlengd lokaal bestuur. Wat dat betekent zal in deze beschouwing aan bod komen. Maar is de veiligheidsregio wel echt een vorm van verlengd lokaal bestuur of is het meer een vorm van functioneel bestuur?
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina449-456
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-06-2009, 07/10902
CiteertitelGst. 2009, 98
SamenvattingSchadevergoeding, onrechtmatige overheidsdaad. Weigering privaatrechtelijke toestemming waardoor standplaatsvergunning niet kan worden benut. Doorkruisingsleer. Misbruik van bevoegdgheid, maatstaf (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering door gemeente (eigenaar van ontwikkelingslocatie) van privaatrechtelijke toestemming tot benutten van een publiekrechtelijke vergunning (standplaats); misbruik van bevoegdheid, maatstaf; onaanvaardbare doorkruising publiekrechtelijke regeling?
AnnotatorJ.A.E. van der Does , P.J. Huisman
Pagina457-468
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH7845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200806522/1/H2
CiteertitelGst. 2009, 99
SamenvattingWaterschapskeur inzake waterbergingsgebieden. Vooruitlopen op Waterwet. Regelgevende bevoegdheid waterschapsbestuur ter zake is reeds neergelegd in Waterschapswet. Waterkwantiteitsbeheer door waterschap niet bepekrt tot watergangen (Aa en Maas).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2007 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas (hierna: het algemeen bestuur) de Keur op de waterberging waterschap Aa en Maas 2007 (hierna: de Keur) vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina468-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-07-2009, 200802145/1/R1
CiteertitelGst. 2009, 100
SamenvattingHet opnemen van een uitvoerige samenvatting van een onderzoeksrapport in de plantoelichting betekent dat het onderzoeksrapport zelf niet ter inzage hoeft te worden gelegd (Gennep).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 08/5086, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Gennep (hierna: de raad) bij besluit van 26 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Regionaal Bedrijventerrein De Brem" (hierna: het plan).
AnnotatorC. van Deutekom
Pagina471-473
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200801483/1
CiteertitelGst. 2009, 101
SamenvattingPreventieve bestuurlijke rechtshandhaving. Bewijskracht strafvonnis, ex nunc (Brabant-Noord).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2006 heeft de korpschef van de politieregio Brabant-Noord appellant toestemming tot het verrichten van beveiligingswerkzaamheden onthouden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina473-476
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200904065/1/H2
CiteertitelGst. 2009, 102
SamenvattingWijziging aanduiding politieke groepering in de register centraal stembureau; in hoofdzaak overeen stemmen met reeds geregistreerde aanduiding (Son).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Son en Breugel (hierna: het centraal stembureau) het verzoek van de politieke groepering Gemeentelijke Samenwerking Son en Breugel (hierna: GSSB) om de aanduiding Gemeentelijke Samenwerking Son en Breugel (GSSB) in het register van aanduidingen als bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet te wijzigen in "Dorpsvisie Son en Breugel (Dorpsvisie)", ingewilligd.
Pagina476-477
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
Titel'Due proces' zet immuniteit onder druk
CiteertitelGst. 2009, 103
Samenvatting'Due proces' zet immuniteit onder druk. Anders dan in andere landen - bijvoorbeeld Duitsland en ItaliŽ - is de immuniteit voor volksvertegenwoordigers in ons land gekoppeld aan hetgeen in een vergadering wordt gezegd, dan wel schriftelijk aan de vergadering van de volksvertegenwoordiging wordt voorgelegd. Achtergrond van de immuniteit is de vroegere constellatie waarbij te kritische volksvertegenwoordigers door regerende instanties gevangen werden genomen (in de 'Tower' werden opgesloten) dan wel anderszins via juridische interventies in hun functioneren werden belemmerd.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina480-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn