Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-10-2009
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelDe ontvankelijkheid van milieuorganisaties
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingIn het 'Verdrag van Aarhus' worden procedurele rechten gezien als middel om het recht op en adequaat leefmilieu te behartigen. Expliciet wordt daarbij onderkend dat milieuorganisaties een cruciale rol vervullen. Interessant is dat momenteel de fase wordt ingegaan waarbij de betekenis van deze procedurele rechten wordt verduidelijkt in rechtspraak.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina481-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNederland toch op slot; helaas geen aprilgrap
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingOp 1 april jl. vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissingen op bezwaar van GS van Noord-Brabant over twee vergunningen voor veehouderijen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw98). Het navolgende artikel schetst de ingrijpende gevolgen van deze uitspraken voor de Nbw-vergunningverlening en in welke richting oplossingen voor de ontstane problemen (mogelijk) gevonden kunnen worden.
Auteur(s)M. Uittenbosch
Pagina482-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Waterwet
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingDe totstandkoming van de Waterwet en bijbehorende regelgeving vordert gestaag en ligt op koers voor de beoogde inwerkingtreding op 22 december van dit jaar. De Waterwet zelf stond op 12 maart in het Staatsblad. Het wetsvoorstel Invoeringswet Waterwet is op 2 juli aangenomen door de Tweede Kamer. Binnenkort wordt het voorlopig verslag van de Eerste Kamer verwacht. De uitvoeringsregelgeving (het Waterbesluit en de Waterregeling) is eveneens grotendeels gereed. Provincies en waterschappen hebben hun nieuwe waterverordeningen ter inzage gelegd. Hoog tijd dus voor een introductie op dit regelgevingscomplex. Dit artikel schetst de hoofdlijnen van de Waterwet, waarbij de nadruk ligt op de onderdelen die van belang zijn voor het milieurecht. Tevens wordt kort ingegaan op de strekking van de Invoeringswet, het Waterbesluit en de Waterregeling.
Auteur(s)S. Handgraaf
Pagina489-496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelAlgemene regels en het begrip inrichting
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingOp 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Het hoofddoel van het Activiteitenbesluit is om meer inrichtingen onder algemene regels te brengen, waardoor een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving kan worden bewerkstelligd. In dit artikel worden drie onderwerpen besproken die door deze ontwikkeling wellicht in een ander daglicht komen te staan. Het eerste betreft de eisen die aan kleinschalige of hobbymatige activiteiten binnen inrichtingen worden gesteld. In sommige gevallen kan het Activiteitenbesluit leiden tot onevenredig zware eisen. Het tweede onderwerp betreft kortdurende of tijdelijke activiteiten. Hier biedt het Activiteitenbesluit wellicht een kans om deze beter te adresseren dan tot op heden mogelijk was. Als laatste wordt ingegaan op activiteiten die onder algemene regels zijn gebracht en die zowel binnen als buiten inrichtingen plaatsvinden, maar waarbij dat tot verschillende eisen leidt.
Auteur(s)C.R. van den Berg
Pagina497-500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag van het congres 'Europees milieurecht in de Lage Landen' op 15 mei 2009
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingOp 15 mei 2009 organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER), de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) en de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht (VMR) gezamenlijk een studiedag in Rotterdam waarbij de implementatie van Europees milieurecht in België en Nederland als thema centraal stond. Gedurende de dag kwamen er vier met dit thema verband houdende onderwerpen aan bod, ingeleid door Belgische en Nederlandse sprekers, waarna levendige discussies volgden. Het verslag van het congres wordt uitgegeven in de VMR publicatiereeks en verschijnt in het najaar van 2009.
Auteur(s)M.C. van Engelen
Pagina501-502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
SamenvattingAfval;

Bestrijdingsmiddelen;

Energie;

Industrie;

Landbouw;

Lucht;

Luchtvaart;

Mest;

Natuur;

Producten;

Ruimte;

Stoffen;

Vis;

Wabo;

Waddenzee.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina503-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
Pagina508-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelC.W. Backes, A.A. Freriks, J. Robbe, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina509-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.A.M. Janssen, J.H.J. Schaminée, Europese Natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden
CiteertitelM en R 2009/8, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina510-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200802551/1/M2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 47K
SamenvattingBelanghebbende bij besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2007 hebben provinciale staten van Overijssel (hierna: provinciale staten) krachtens artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij gebieden in de provincie Overijssel aangewezen die als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt.
Pagina514-514
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806812/1/M1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 48K
SamenvattingUitleg begrip 'binnenterrein' in Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) een verzoek om de toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de Dr. Plesmanschool (hierna: Plesmanschool), gelegen in de Papegaaistraat, nummer 4, te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, afgewezen.
Pagina514-514
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200802433/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 49K
SamenvattingStorting in provinciaal compensatiefonds en sluiten van beheersovereenkomst is niet in alle gevallen toereikend ter compensatie van verlies aan weidevogelgebied ten gevolge van woningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 00746130, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leeuwarden (hierna: de raad) bij besluit van 18 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "De Zuidlanden, Plandeel Oost".
Pagina514-514
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200805955/1/M1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 50K
SamenvattingDe mededeling dat een stof een afvalstof is, is geen besluit waartegen bezwaar en beroep open staat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) het door de rechtspersoon naar buitenlands recht [appellante] tegen een viertal brieven van 15 april 2008, 18 april 2008 en 29 april 2008 gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina514-515
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200805836/1/M1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 51K
SamenvattingWie is bevoegd gezag; onderzoeksplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van fermentatie-installaties voor de productie van bio-ethanol en vergistingsinstallaties voor de productie van biogas en het opwekken van groene stroom op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 juni 2008 ter inzage gelegd.
Pagina515-515
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200805262/1/M2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 52K
SamenvattingVoor het bestaan van concreet zicht op legalisatie is in beginsel voldoende dat een vergunningaanvraag strekkende tot legalisatie is ingediend en het bevoegd gezag geen beletselen ziet voor verlening van die vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en van de aan [vergunninghoudster] op 10 januari 2006 verleende milieuvergunning voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina515-515
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Rotterdam, 06-07-2009, 10/994707-08
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 53K
SamenvattingOverbrenging van vermeend mengsel van afvalstoffen van de groene lijst van bijlage II bij het EVOA.
Samenvatting (Bron)Overbrenging van mengsel van afvalstoffen van de groene lijst van bijlage II bij EVOA. Kennisgeving vereist, gelet op de uitspaak van het Europese Hof van Justitie in de zaak van Omni Metal Service. Verontschuldigbare rechtsdwaling na inwinnen informatie bij de Duitse autoriteiten; verdachte niet strafbaar.
Pagina515-515
UitspraakECLI:NL:RBROT:2009:BJ2696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806627/1/H1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 54K
SamenvattingVoormalige agrarische bedrijfswoning die in strijd met de bestemming wordt gebruikt als burgerwoning, is een geurgevoelig object als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij maar wordt niet beschermd tegen stank van de veehouderij waartoe deze behoorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend optreden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina515-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200805508/1/M2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 55K
SamenvattingGeen beroepbaar bestuurlijk rechtsoordeel wanneer handhaving kan worden afgewacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15 februari 2007, heeft het college van burgemeester en wethouders van Zutphen (hierna: het college) aan het Kerkgenootschap Leger des Heils (hierna: het Leger des Heils) een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot het gebruik van een kerkgebouw gelegen aan het Hagepoortplein 4A te Zutphen.
Pagina516-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200806415/1/M1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 56K
SamenvattingGroencompost dat word ingezet voor de productie van boomsubstraat is geen afvalstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) een melding als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer geaccepteerd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afvalzorg Deponie B.V. (hierna: vergunninghoudster) voor de productie van boomsubstraat binnen de inrichting aan de Zeeasterweg 40 te Lelystad.
Pagina516-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809228/1/M2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 57K
SamenvattingVerzoek om handhaving in verband met geluidoverlast van spelende kinderen op een schoolplein is terecht afgewezen, omdat de basisschool niet vergunningplichtig is en niet valt onder het Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de aan de Paulus Buijsstraat 51 te Den Haag gelegen Eben Haëzerbasisschool (hierna: de basisschool) afgewezen.
Pagina516-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-07-2009, 200801853/1/R2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 58K
SamenvattingAlternatievenonderzoek in MER voor motorcrossterrein met regionale functie had zich niet mogen beperken tot gemeentegrens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 2008/5136, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Venray (hierna: de raad) bij besluit van 30 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Circuit de Peel" (hierna: het plan).
Pagina516-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 04-06-2009, C-142/05
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 74
SamenvattingZweedse waterscooters.

(Aklagaren / Percy Mickelsson en Joakim Roos).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2009. # Aklagaren tegen Percy Mickelsson en Joakim Roos. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Lulea tingsratt - Zweden. # Richtlijn 94/25/EG - Onderlinge aanpassing van de wetgevingen - Pleziervaartuigen - Verbod om waterscooters buiten de openbare vaarwegen te gebruiken - Artikelen 28 EG en 30 EG - Maatregelen van gelijke werking - Toegang tot de markt - Belemmering - Bescherming van het milieu - Evenredigheid. # Zaak C-142/05.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina517-521
UitspraakECLI:EU:C:2009:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zutphen, 21-07-2009, 06/923559-06, 06/925364-07 en 06/925164-08
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 75
SamenvattingFIR-methode, emissiearme mesttoediening, wijze van uitrijden mest.
Samenvatting (Bron)De rechtbank oordeelt dat een Larense rundveehouder in strijd met de wet heeft gehandeld door het niet emissiearm uitrijden van mest, maar legt hem geen straf op. De rechtbank concludeert dat verdachte niet heeft gehandeld vanwege persoonlijk gewin, maar uit de overtuiging dat zijn manier van uitrijden van mest beter zou zijn. Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte een aanzienlijk bedrag aan subsidie misloopt door op haar wijze het rundveebedrijf uit te oefenen.
AnnotatorH.J.A. van Ham , I. Kroes
Pagina521-525
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2009:BJ3219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200707566/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 76
SamenvattingTen onrechte afwijzing handhavingsverzoek milieuorganisaties tegen afvoer mosselen vanaf kweekpercelen in de Waddenzee naar de Oosterschelde zonder vergunning ingevolge art. 19d lid 1 Nbw 1998. Afvoer is vergunningplichtig. De minister is bevoegd handhavend op te treden. Het bestuursorgaan moet in beginsel van deze bevoegdheid gebruik maken. Geen concrete zicht op legalisatie omdat de totstandkomingsprocedure van het beheersplan voor de Waddenzee ten tijde van het bestreden besluit nog geen aanvang had genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Stichting Faunabescherming en de Stichting WAD (hierna: de Vogelbescherming en anderen) om in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 handhavend op te treden tegen afvoer van mosselen vanaf kweekpercelen in de Waddenzee naar de Oosterschelde, afgewezen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina525-527
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200707325/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 77
SamenvattingDwangsom vanwege houden van een varkenshouderij zonder vergunning ingevolge art. 19 lid 1 Nbw 1998. GS is bevoegd handhavend op te treden. Het bestuursorgaan moet in beginsel van deze bevoegdheid gebruik maken. Geen concreet zicht op legalisatie omdat inrichting in gebruik was zonder luchtwasser die is omschreven in inmiddels aangevraagde vergunning. Ook voorgenomen generieke vrijstelling bood geen concreet zicht op legalisatie omdat dit beleid in strijd is met de Habitatrichtlijn. Ten behoeve van saldering verkregen depositierechten doen niet af aan de vergunningplicht. Nu GS de begunstigingstermijn heeft verlengd met het oog op plaatsing van de luchtwasser kan niet worden betoogd dat de begunstigingstermijn onevenredig bezwarend is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Heensehoeve B.V. (hierna: de Heensehoeve) een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) houden van een varkenshouderij aan de Heensedijk 16b te De Heen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina527-529
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200800554/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 78
SamenvattingHet besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland betreffende de goedkeuring van het bestemmingsplan 'Klaarbeek' van de gemeente Epe wordt vernietigd. Ingevolge artikel 25 Bevi is op het bestemmingsplan, waarvan het ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van het Bevi ter inzage is gelegd en is vastgesteld, artikel 13 van het Bevi niet van toepassing.

Noot onder nummer 81.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2007, nummer 2005-007917, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) opnieuw beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Epe (hierna: de raad) bij besluit van 19 februari 2004 vastgestelde bestemmingsplan "Klaarbeek".
AnnotatorA. ten Veen
Pagina530-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200804697/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 79
SamenvattingHet besluit tot ambtshalve wijziging van de verleende milieuvergunning wordt vernietigd. Ten onrecht is een pension als kwetsbaar object aangemerkt. Het bruto vloeroppervlak van het pension is 822 m2 en dat is minder dan 1500 m2, waardoor krachtens de definitie van 'kwetsbaar object' het pension niet kwalificeert als een kwetsbaar object. Uitleg 'kwetsbaar object' als verwoord in Nota van Toelichting niet maatgevend. Voor de saneringsplicht ex artikel 18 lid 2 Bevi speelt het groepsrisico ex artikel 12 lid 1 aanhef en onder b Bevi geen rol.

Noot onder nummer 81.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 13 februari 2001 aan BP Nederland V.O.F. verleende milieuvergunning voor een inrichting voor de verkoop van motorbrandstoffen op het perceel Udenseweg 5 te Veghel gewijzigd. Dit besluit is op 28 mei 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina534-535
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200806384/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 80
SamenvattingEen verandervergunning wordt verleend voor een tankstation met een LPG-installatie. Daarbij wordt geweigerd een vergunning te verlenen voor het verplaatsen van het LPG-vulpunt en het beperken van de jaarlijkse doorzet van LPG tot maximaal 1000 m3 per jaar. De aanvraag is ingediend om een met het Bevi strijdige situatie te voorkomen. De gevraagde verandering van de vergunning leidt niet tot een toename van het plaatsgebonden risico en resulteert in het opheffen van de saneringsituatie. Nieuwe activiteiten als bedoeld in het Bevi zijn niet aangevraagd. [...] Geen situatie die strijdig is met het Besluit LPG-tankstations milieubeheer.

Noot onder nummer 81.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen (hierna: het college) aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer voor het veranderen van haar garage annex tankstation aan de [locatie] te [plaats] met een LPG-installatie geweigerd. Dit besluit is op 10 juli 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina535-536
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200802364/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 81
SamenvattingKrachtens artikel 17 van het Bevi is sprake van een urgente saneringssituatie. De ontoelaatbare situatie kan wellicht worden opgelost door inwilliging van een ontvankelijke aanvraag om een veranderingsbvergunning. Die veranderingsvergunning leidt tot beperking van de doorzet en het verplaatsen van het vulpunt. In strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is geen rekening gehouden in het bestreden besluit met de aanvraag voor een veranderingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 9 mei 1989 aan [appellante] verleende milieuvergunning voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen en een verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG, gelegen aan het perceel [locatie] te [plaats], ingetrokken, voor zover het de opslag en de verkoop van LPG en de hiertoe aanwezige installaties betreft. Dit besluit is op 21 februari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina536-540
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200803516/1
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 82
SamenvattingVolgens de door het college in beroep overgelegde en in zoverre niet bestreden foto's was op de percelen ter hoogte van de in de bijlage als 'verwijderde houtwal' aangegeven locatie een niveauverschil in het landschap aanwezig met daarop beplanting. Dit niveauverschil is op de plankaart die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, aangeduid door een arcering. In de tweede editie van de Grote Provincie Atlas van 1996 is het niveauverschil ook met een arcering aangegeven en in de legenda aangeduid als 'kade: lager dan 1 m'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) [appellant] op straffe van bestuursdwang gelast het verwijderen van een houtwal, als aangegeven op de bij dat besluit behorende bijlage 1 (hierna: de bijlage), en het egaliseren van een tweetal percelen met de bedoeling deze opnieuw in te zaaien aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de percelen) te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina540-542
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-05-2009, 200803888/1/M2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 83
SamenvattingRevisievergunning voor mestvarkenshouderij. De Afdeling merkt voorschriften waarin geluidvoorschriften zijn gesteld aan als doelvoorschriften in de zin van art. 8.12 lid 1 Wm. Dientengevolge verplicht art. 8.12 lid 4 controlevoorschriften aan de vergunning te verbinden. I.c. ontbreken controlevoorschriften. Zelf in de zaak voorziend voegt de Afdeling een controlevoorschrift aan de vergunning toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met mestvarkens aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 18 april 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina542-545
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200806522/1/H2
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 84
SamenvattingVoor zover X e.a. betogen dat de Keur niet berust op een wettelijke grondslag nu deze ten onrechte is gebaseerd op de nog niet in werking getreden Waterwet, faalt dit betoog evenzeer, reeds omdat de bevoegdheid van het algemeen bestuur tot vaststelling van de Keur al in de Waterschapswet is neergelegd. Artikel 56 lid 1 van de Waterschapswet bepaalt dat het waterschapsbestuur bevoegd is tot regeling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in het reglement zijn opgedragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2007 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas (hierna: het algemeen bestuur) de Keur op de waterberging waterschap Aa en Maas 2007 (hierna: de Keur) vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina545-548
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-07-2009, 200806565/3/R1, 200903364/2/R1, 200903365/2/R1, 200903367/2/R1 en 200903368/2/R
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 85
SamenvattingVier besluiten ten behoeve van uitvoering Tracébesluit 'Verruiming vaargeul Westerschelde'. Gelet op de zeer ongunstige staat van instandhouding ten onrechte geconcludeerd dat een afname van 0,7 procent van de totale oppervlakte niet als significant kan worden aangemerkt. De morfologische voorspellingen zijn omgeven met veel onzekerheden. De voorzitter betwijfelt dan ook of de onzekerheden die gepaard gaan met de verruiming van de vaargeul kunnen worden ondervangen door het systeem van flexibel storten. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat dit systeem niet leidt tot de daarmee beoogde effecten. De minister van LNV heeft dan ook niet kunnen concluderen dat de kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast.
Samenvatting (Bron)Voorlopig geen verruiming en verdieping van de Westerschelde De Raad van State oordeelt in zijn voorlopige uitspraak dat de minister van LNV niet met voldoende zekerheid heeft kunnen concluderen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Onzeker is wat de effecten zijn van de verruiming van de vaargeul en onzeker is of met de wijze waarop zal worden gestort, negatieve effecten worden voorkomen in het natuurgebied. Deze onzekerheid is voor de Raad van State aanleiding om de vergunning te schorsen. Gevolg van de uitspraak is dat er voorlopig geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd om de Westerschelde te verruimen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina549-552
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3960
Artikel aanvragenVia Praktizijn