Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 23-10-2009
Aflevering 9
TitelGrenzeloos alternatievenonderzoek in milieueffectrapportage
Citeertitel«JM» 2009/
SamenvattingOp 21 juli 2009 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de afdeling) een interessante uitspraak gedaan over het alternatievenonderzoek binnen milieueffectrapportage (m.e.r.). Volgens de Afdeling kan het in sommige gevallen zo zijn dat dit alternatievenonderzoek verder dient te reiken dan het grondgebied van het bevoegde gezag. Dit betekent dat de territoriale reikwijdte van het alternatievenonderzoek soms groter moet zijn dan tot nu toe het geval was in de m.e.r.-praktijk De uitspraak gaat over het bestemmingsplan 'Circuit de Peel' dat de gemeenteraad van Venray op 30 oktober 2007 heeft vastgesteld en dat op 12 februari 2008 is goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Limburg. Het plan voorziet in een juridisch planologisch kader voor het realiseren van een motorcrossterrein aanwezig ten noorden van de Bakelsedijk, gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
Auteur(s)M.A. Poortinga
Pagina781-787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInrichtingen
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809032/1/M2
Citeertitel«JM» 2009/107
SamenvattingHouden van honden - Beek/Nuth/Stein

Handhaving. Verzoek om handhaving. Inrichting. Begrip inrichting. Honden. Houden van honden. Bedrijfsmatigheid. Bedrijfsmatige omvang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2008 heeft het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein (hierna: het dagelijks bestuur) afwijzend beslist op het verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van de, naar [appellanten] stellen, inrichting in de zin van de Wet milieubeheer van [vergunninghouders] aan [locatie] te [plaats].
Annotator Zigenhorn
Pagina787-790
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-362/06 P
Citeertitel«JM» 2009/108
SamenvattingBeroepsmogelijkheden particulieren bij het Europese Hof van Justitie.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. Rechtstreeks geraakt. Rechtsbescherming. Landeigenaren. Aanwijzing speciale beschermingszones. Beroep. Habitatrichtlijngebieden. Begrenzing.

(Markku Sahlsedt / Commissie van de Europese Gemeenschappen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 april 2009. # Markku Sahlstedt e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Bescherming van natuurlijke habitats - Bij beschikking van Commissie vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang voor boreale biogeografische regio - Ontvankelijkheid van door natuurlijke of rechtspersonen ingesteld beroep tot nietigverklaring van deze beschikking. # Zaak C-362/06 P.
Annotator Douma , Vloemans
Pagina790-796
UitspraakECLI:EU:C:2009:243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State, 14-07-2009, 200902832/2/R3
Citeertitel«JM» 2009/109
SamenvattingGeluidsoverlast dierenpension - Oudewater

Milieuzonering. Dierenpension. Geluidhinder. Geluidhinder dierenpension. Akoestisch onderzoek. Zonering. Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2009 heeft de raad van de gemeente Oudewater (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Landelijk gebied Oudewater, 1e herziening Waardsedijk 38" (hierna: het plan) vastgesteld.
Annotator Arents
Pagina796-800
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200807186/1/M2
Citeertitel«JM» 2009/110
SamenvattingVaststellen hogere waarden - Middelharnis

Hogere waarden. Industrielawaai. Industrieterrein. Wegverkeerslawaai. Hoogst toelaatbare geluidbelasting. Geluidgrenswaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege industrielawaai en wegverkeer, vastgesteld voor 253 nieuw te bouwen woningen op het terrein van Hernesseroord te Middelharnis. Dit besluit is op 4 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Annotator Arents
Pagina800-802
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200807595/1/M2
Citeertitel«JM» 2009/111
SamenvattingOvergangsrecht Wet geluidhinder - Wormerland

Overgangsrecht. Bekendmaking. Hogere grenswaarden. Geluidhinder. Toelaatbare geluidsbelasting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wormerland (hierna: het college) op grond van de Wet geluidhinder waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai van in het bestemmingsplan "Poort van Wormer" geprojecteerde woningen. Dit besluit is op 10 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina802-803
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State, 21-07-2009, 200801853/1/R2
Citeertitel«JM» 2009/112
SamenvattingBestemmingsplan 'Circuit de Peel' - Venray

Milieueffectrapportage. Alternatieven. Alternatievenonderzoek. Zorgvuldigheid. Motorcircuit. Nut en noodzaak. Geluid. Belanghebbende. Motivering. Motorcrossterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 2008/5136, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Venray (hierna: de raad) bij besluit van 30 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Circuit de Peel" (hierna: het plan).
Annotator Poortinga
Pagina804-813
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Leeuwarden, 26-05-2009, AWB 09/651 en AWB 09/652
Citeertitel«JM» 2009/113
SamenvattingVleermuizentunnel - Leeuwarden

Dwingende redenen van groot openbaar belang. Alternatieven. Motivering. Vleermuizen. Strikt beschermde soorten. Compenserende maatregelen. Dwingende redenen. Openbaar belang. Vleermuizentunnel. Gewone dwergvleermuis. Watervleermuis.
Annotator Boerema
Pagina814-820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200803225/1/R2
Citeertitel«JM» 2009/114
SamenvattingMechanische Kokkelvisserij - Oosterschelde

Mechanische kokkelvisserij. Aantasting natuurlijke kenmerken. Kennisleemte. Onderbouwing besluit. Bemonsteringsmethode. Motiveringsplicht. Kokkelvisserij. Natuurlijke kenmerken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. (hierna: de CPO), voor het vissen op kokkels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
Annotator Zijlmans
Pagina820-824
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State, 11-06-2009, 200903355/2/M1
Citeertitel«JM» 2009/115
SamenvattingZandwinning - West Maas en Waal

Spoedeisend belang. Zandwinning. Ontgronding. Duur ontgronding. Belangenafweging. Beton- en metselzand.
Samenvatting (Bron)Het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) heeft bij besluit van 18 maart 2009 aan de commanditaire vennootschap Over de Maas C.V. (hierna: Over de Maas C.V.) een vergunning onder voorschriften als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor een periode van ten hoogste acht jaar voor het ontgronden van (gedeelten van) percelen kadastraal bekend gemeente Dreumel, sectie E, nrs. 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1375, 1377, 1379, 1380, 1381, 1391, 1393, 1394, 1395, 1397, 1400, 1425, 1426, 1427 en 1428; gemeente Dreumel, sectie H, nrs. 505, 515, 545, 547, 557, 558, 559, 571 en 572; gemeente Appeltern, sectie G, nrs. 12, 13, 17, 38, 39, 43, 46, 54, 55, 56, 57, 59, 60 en 62; gemeente Appeltern, sectie H, nrs. 35 en 1004; gemeente Alphen, sectie C, nrs. 473, 1266, 1277, 1342, 1388, 1397, 1398, 1399, 1400 tot en met 1406, 1409, 1410, 1412, 1414, 1459, 1460, 1514, 1515, 1516, 1517, 1524, 1527, 1530, 1532, 1533, 1542 en 1543, ten behoeve van de winning van zand, grind en klei en de herinrichting van het gebied als natuurgebied.
Annotator de Vries
Pagina825-828
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWater
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-06-2009, 106.006.685/01
Citeertitel«JM» 2009/116
SamenvattingDijkdoorbraak - Wilnis.

Waterkering. Veendijk. Tussenboezemkade. Dijkverschuiving. Opstalaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkehid. Droogte. Schadestaatprocedure. Dijkdoorbraak.
Samenvatting (Bron)Uitspraak gemeente De Ronde Venen/Hoogheemraadschap inzake dijkdoorbraak Wilnis
Annotator Bos , Jong
Pagina829-836
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BI7389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200802551/1/M2
Citeertitel«JM» 2009/117
SamenvattingAanwijzing zeer kwetsbare gebieden - Overijssel

Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden. Zeer kwetsbaar gebied. Voor verzuring gevoelig gebied. Belanghebbende. IPPC-omgevingstoets. Rode lijstsoorten. Maatwerkbeoordeling. Maatwerkcriteria. Ammoniakdepositie. Kritische depositiewaarde. EHS.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2007 hebben provinciale staten van Overijssel (hierna: provinciale staten) krachtens artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij gebieden in de provincie Overijssel aangewezen die als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt.
Annotator Bokelaar
Pagina837-852
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200803134/1
Citeertitel«JM» 2009/118
SamenvattingHerziening reconstructieplan 'Salland-Twente' - Overijssel

Reconstructieplan. Herziening reconstructieplan. Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden. Zeer kwetsbaar gebied. Kwetsbaar gebied. Extensiveringsgebied. Verwevingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2007, nr. PS/2007/742, hebben provinciale staten van Overijssel (hierna: provinciale staten) de herziening van het reconstructieplan "Salland-Twente" vastgesteld.
Annotator Bokelaar
Pagina852-856
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2009/
Pagina866-867
Artikel aanvragenVia Praktizijn