Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 31-10-2009
Aflevering 7325
TitelSamenwerkingsafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties over multifunctionele accomodaties in staatssteunrechtelijk en aanbestedingsrechtelijk perspectief
CiteertitelGst. 2009, 104
SamenvattingSinds de tweede helft van de jaren negentig worden in veel gemeenten in Nederland onder de noemer van 'brede school' of 'multifunctionele accomodatie' initiatieven genomen waarbij scholen samengevoegd worden met functies voor welzijn, zorg, cultuur en sport. Multifunctionele accomodaties spelen een belangrijke rol in herstructureringsprojecten. Dit soort maatschappelijk vastgoed biedt mensen een plek om te ontmoeten en te netwerken. De accomodaties geven de buurt, wijk of stad kleur en identiteit en zijn goed voor de sociale cohesie. Een goede multifunctionele accomodatie kan ook de katalysator zijn van vernieuwing en waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed.
Auteur(s)E.J.M. le Large
Pagina481-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200808942/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 105
Samenvatting'Redelijkerwijs doen vermoeden' en 'in relatie staan' tot strafbare feiten; gebruik van informatie ter onderbouwing van BIBOB-advies en -besluit; gepleegde strafbare feiten bij de overname van Yab Yum en de relatie tot de Amsterdamse Hells Angels en de zwager; zeggenschap van de zwager in Yab Yum; samenhang strafbare feiten en prostitutiebranche; niet vermelden van namen van leden Landelijk Bureau BIBOB; criminal charge en eigendomsrecht.

(Yab Yum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2007 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) geweigerd aan [appellante sub 1] een vergunning te verlenen ten behoeve van de exploitatie van prostitutiebedrijf Yab Yum, gevestigd op het adres Singel 295 te Amsterdam (hierna: Yab Yum). Bij dit besluit heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) de aan [appellante sub 1] verleende vergunning als bedoeld in de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW) ingetrokken. Voorts heeft de burgemeester [appellante sub 1] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van het prostitutiebedrijf en het horecabedrijf binnen vier weken na verzending van het besluit te beŽindigen. Hoger beroep van LJN BG2826
AnnotatorA.E.M. van den Berg
Pagina489-499
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806382/1
CiteertitelGst. 2009, 106
SamenvattingIntrekken exploitatievergunning. Medische verklaring. Het niet als leidinggevende aanwezig zijn. Betekenis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). (Beuningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beuningen (hierna: het college) de aan appellant verleende drank- en horecawetvergunning voor de exploitatie van [het cafť], [locatie] te [plaats], ingetrokken.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina499-502
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 17-07-2009, SBR 09/1787
CiteertitelGst. 2009, 107
SamenvattingOvergangsrecht Wro. Tijdstip verzoek vrijstelling en tijdstip aanvraag bouwvergunning. (Doesburg).
Samenvatting (Bron)Het verzoek richt zich tegen de door B&W verleende bouwvergunning en vrijstelling ex artikel 19, lid 2, WRO voor het bouwplan Beinum-West 1e fase. Het betreft de realisatie van 105 woningen en bijbehorende voorzieningen in de nu nog open ruimte tussen de westkant van Doesburg (de wijk Beinum) en de IJssel. Reden waarom het verzoek om schorsing wordt toegewezen is het feit dat in het plangebied de steenuil leeft, een beschermde vogelsoort ingevolge de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn. De ontheffing die voor dit bouwplan is verstrekt door de Minister van LNV van het verbod van artikel 11 van de Flora- en faunawet, is verstrekt ter bescherming van een belang (ruimelijke inrichting en ontwikkeling) dat niet onder het bereik van de Vogelrichtlijn valt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom geoordeeld dat dit niet een belang is waarop een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet kan worden gegrond. Dat oordeel volgt de voorzieningenrechter. Voor het bouwplan bestaat een belemmeringop grond van de Flora- en faunawet en daarom heeft verweerder naar voorlopig oordeel geen vrijstelling kunnen verlenen.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina502-507
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BJ2935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200803738/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 108
SamenvattingOnderzoek, verstrekken inlichtingen; voorbereidingshandeling, besluit, ontbreken extern rechtsgevolg, bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 februari 2006 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de staatssecretaris) op de voet van artikel 8, eerste lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: de WIB) de belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, opgedragen bij appellante (hierna: Nova) een onderzoek ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de WIB, in te stellen.
Pagina507-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2648
Artikel aanvragenVia Praktizijn