Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 31-10-2009
Aflevering 10
RubriekAnnotatie
TitelEen slechte gewoonte. Annotatie bij CRvB 28 mei 2009, LJN: BI7032, en CRvB 19 februari 2009, TAR 2009, 105
CiteertitelTAR 2009,
SamenvattingDe ontslaggronden 'onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan' en strafontslag overlappen elkaar tot op zekere hoogte. Zij dekken elkaar natuurlijk niet volledig. Er zijn tal van voorbeelden denkbaar van gedrag waaruit blijkt van onbekwaamheid of ongeschiktheid die beslist niet als plichtsverzuim aan te merken zijn. De ambtenaar die braaf zijn best doet, maar zijn functie niet aankan is onbekwaam, maar van plichtsverzuim is geen sprake. Omgekeerd zal niet ieder plichtsverzuim, en zelfs niet ieder ernstig plichtsverzuim, blijk geven van ongeschiktheid van de ambtenaar voor zijn functie.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina511-514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2009, 07/5818 AW
CiteertitelTAR 2009, 149
SamenvattingOntslag wegens strafrechtelijke veroordeling.
Samenvatting (Bron)Verduistering in privť-sfeer. Ontslag wegens onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf. De Raad is van oordeel dat, ook al heeft het delict waaraan appellant zich schuldig heeft gemaakt zich buiten de werksfeer afgespeeld, het college gelet op de aard van het delict groot gewicht heeft mogen toekennen aan het karakter van de functie van appellant.
Pagina515-517
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI4835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2009, 08/54 AW
CiteertitelTAR 2009, 150
SamenvattingGelijke behandeling bij tegemoetkoming ziektekosten.
Samenvatting (Bron)Weigering tegemoetkoming in ziektekosten. De voorwaarde dat slechts een vergoeding van ziektekosten wordt verleend indien de betrokken ambtenaar de basis-verzekering en een aanvullende verzekering bij IZA heeft afgesloten, mag worden gesteld. Objectieve en redelijke rechtvaardiging voor onderscheid tussen de ambtenaar die wel en de ambtenaar die niet deelneemt aan de collectieve verzekering van de IZA.
Pagina517-518
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI3885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2009, 07/6091 AW + 09/1687 AW
CiteertitelTAR 2009, 151
SamenvattingOntslag op eigen verzoek.
Samenvatting (Bron)Ontslag op eigen verzoek. Rechtbank vernietigt dit besluit. Ter uitvoering van aangevallen uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar. Ontslagverzoek moet ot een in vrijheid genomen beslissing kunnen worden herleid. In dit geval is aan deze voorwaarde voldaan. Geen sprake van ongeoorloofde druk of dwang. Vernietiging aangevallen uitspraak. Ongegrondverklaring bij de rechtbank ingestelde beroep. Nu de aangevallen uitspraak niet in stand kan blijven ontvalt de grondslag aan het ter uitvoering van die uitspraak gegeven nieuwe besluit op bezwaar, zodat ook dit besluit moet worden vernietigd.
Pagina518-520
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI3906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-05-2009, 05/617 MAW + 06/1554 MAW
CiteertitelTAR 2009, 152
SamenvattingAansprakelijkheid voor geneeskundig handelen.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid bij medische fout. Oordeel deskundige cardioloog gevraagd: mede gelet op de leeftijd die betrokkene indertijd had, is het niet aannemelijk dat hoge bloeddruk, indien daarvan al sprake was, een oorzakelijke factor was bij het optreden van de dissectie van de thoracale aorta bij betrokkene. De Raad acht geen grond aanwezig deze conclusie van de door hem ingeschakelde deskundige niet te volgen. Deze conclusie ligt ook in de lijn van die van de eerder als deskundige geraadpleegde vaatchirurg. De Staatssecretaris van Defensie is niet aansprakelijk voor de gestelde schade. Zo betrokkene immers al vůůr het optreden van de dissectie een (zeer) hoge bloeddruk had, moet de kans dat deze de oorzaak is van de dissectie als zeer gering worden beschouwd. De vraag of na augustus 1996 vanwege appellant bloeddrukcontroles bij betrokkene hadden moeten worden gehouden, mist hier daarom relevantie.
AnnotatorJ.A. van der Vliet
Pagina520-523
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI4831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-05-2009, 07/5443 AW
CiteertitelTAR 2009, 153
SamenvattingGebruik van normaal sturingsmiddel.
Samenvatting (Bron)Handelswijze van ambtenaar. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren. Uitnodigingsbrief tot gesprek is geen appellabel besluit: wegens het ontbreken van een beoogd rechtsgevolg. Het gesprek is geen appellabel besluit: niet voldaan aan het vereiste van schriftelijkheid.
Pagina523-524
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI4834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2009, 07/6804 AW + 07/6805 AW
CiteertitelTAR 2009, 154
SamenvattingSituatie ten tijde van nieuwe beslissing op bezwaar beslissend.
Samenvatting (Bron)Afwijzing sollicitatie, na vernietiging door de Raad, opnieuw gehandhaafd. Ook tweede sollicitatie afgewezen. Bij het nemen van het besluit van 2 oktober 2006 zijn de feiten en omstandigheden betrokken zoals die zich op dat moment voordeden (appellant was inmiddels verdachte in een strafrechtelijke procedure geworden en had strafontslag gekregen). Gelet op de aard van de te nemen beslissing, de eventuele plaatsing bij de politie, mocht de korpsbeheerder dit doen, ook al betrof de aanstellingsdatum kennelijk een datum in het verleden. Naar aanleiding van de tweede sollicitatie is uit informatie bij een referent gebleken dat appellant solistisch te werk kan gaan, hetgeen bevestiging vindt in het zich onder de gedingstukken bevindende verslag van een beoordelingsgesprek, terwijl de geambieerde functie juist veel en nauwkeurige samenwerking met collegas vereist. Waar het gaat om de beoordeling van een kandidaat in het kader van een sollicitatieprocedure en de vergelijking van diens kwaliteiten met die van andere kandidaten, moet aan het bevoegd gezag een grote mate van vrijheid worden gelaten. De rechterlijke toetsing van de uitkomst van het afwegingsproces, tegen de achtergrond van de eisen die de functie stelt, kan slechts een terughoudende zijn.
Pagina525-526
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2009, 08/4948 AW
CiteertitelTAR 2009, 155
SamenvattingSchorsing tijdens strafrechtelijke vervolging.
Samenvatting (Bron)Schorsing. Ten tijde van het treffen van de maatregel was sprake van een concrete verdenking van ernstige strafbare feiten; ten tijde van het nemen van het bestreden besluit was sprake van een strafvervolging van appellant voor (ambts)misdrijven. Dat verweerder groot gewicht heeft toegekend aan de functie van appellant, acht de Raad begrijpelijk. De nadelige gevolgen van de schorsing voor het persoonlijk belang van appellant om te kunnen functioneren zijn niet onevenredig in verhouding met het door de schorsing te dienen doel dat het openbaar ministerie geloofwaardig functioneert. Met de schorsing werd een redelijk doel gediend, ook nu appellant ziek was.
Pagina526-528
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2009, 08/125 AW
CiteertitelTAR 2009, 156
SamenvattingStrafontslag wegens niet zakelijk gebruik informatiesysteem.
Samenvatting (Bron)Oplegging disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag zoals bedoeld in artikel 1003, eerste lid, aanhef en onder f, van het Ambtenarenreglement Amsterdam (ARA) wegens ongeschiktheid voor haar betrekking anders dan uit hoofde van ziekten of gebreken zoals bedoelt in artikel 1122, eerste lid, aanhef en onder c, van het ARA. Plichtsverzuim. Naar het oordeel van de Raad komt genoegzaam naar voren dat appellante veel vaker dan zij toegeeft de bedoelde systemen op niet-zakelijke gronden heeft geraadpleegd om te zoeken naar gegevens van haar bekende personen, veelal niet in het bezit van een bijstandsuitkering en ook woonachtig buiten Amsterdam. De Raad acht de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag gezien de aard en ernst van de gedragingen in het licht van de terecht gestelde eisen van betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers van de DWI, niet onevenredig aan het plichtsverzuim. Appellante gold als gewaarschuwd mens en is niettemin doorgegaan met haar gedrag.
Pagina528-529
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-05-2009, 08/506 AW + 08/580 AW
CiteertitelTAR 2009, 157
SamenvattingOntslag op andere gronden niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Het ontslag dat het college met ingang van 1 juli 2005 aan appellante heeft verleend, vindt niet een feitelijke grondslag in een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie ten gevolge van mislukte re-integratie-pogingen maar, althans in hoofdzaak, in het op 7 september 2004 begonnen en door het college aanvaarde ziekteverzuim van appellante. In een dergelijk geval kan het college niet aan artikel 1122, eerste lid, aanhef en onder d, van het ARA de bevoegdheid ontlenen aan appellante ontslag te verlenen. Veeleer ligt in een dergelijk geval de toepassing van artikel 1221, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, van het ARA voor, mits ten tijde van het ontslagbesluit aan de voorwaarden voor het kunnen toepassen van dit voorschrift is voldaan.
Pagina530-532
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-05-2009, 08/1184 AW
CiteertitelTAR 2009, 158
SamenvattingTen uitvoerlegging straf wegens door blijven rijden met bus.
Samenvatting (Bron)Appellant is wegens het overtreden van de ziektevoorschriften voorwaardelijk de disciplinaire maatregel opgelegd van vermindering van salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee periodieke verhogingen gedurende ten hoogste twee jaar, met een proeftijd van drie jaar. In artikel 79, tweede lid, van het Ambtenarenreglement Rotterdam is onder meer bepaald dat bij het opleggen van de straf kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer zal worden gelegd indien de ambtenaar zich gedurende een bij het opleggen van de straf te bepalen termijn van ten hoogste drie jaar niet opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim. De Raad is van oordeel dat het gedurende een kwartier blijven rijden met de bus zonder bij haltes de passagiers de gelegenheid te bieden de bus te verlaten ernstig plichtsverzuim oplevert. Met betrekking tot het duwincident staat voor de Raad, mede op grond van de verklaring van de cbas, voldoende vast, dat appellant de passagier naar buiten heeft geduwd. Daarmee heeft hij in strijd gehandeld met de Algemene instructie openbaar vervoer, waarin is beschreven dat de klant moet worden aangezegd dat hij het voertuig moet verlaten en dat het niet is toegestaan geweld te gebruiken. Appellant had de hulp kunnen inroepen van de cbas die ter plekke waren en het toepassen van fysieke handelingen achterwege moeten laten. Het college heeft dit handelen terecht aangemerkt als plichtsverzuim.
Pagina532-534
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-05-2009, 09/1181 AW
CiteertitelTAR 2009, 159
SamenvattingSchadevergoeding na vernietigd ontslag.
Samenvatting (Bron)Schadevergoeding. Wettelijke rente over nabetaalde bezoldiging en inhaaltoelage. Fiscale schade. Renteverlies inzake lening auto. Verlies neveninkomsten. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Omzetderving bedrijf echtgenote. Resterende materiŽle schade. ImmateriŽle schade.
Pagina534-537
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-05-2009, 06/4870 AW + 09/2334 AW + 09/2336 AW
CiteertitelTAR 2009, 160
SamenvattingBeoordeling opgemaakt tijdens procedure in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Achterwege laten van een beoordeling en de weigering om appellante te bevorderen naar schaal 13. Met nadere besluiten niet (geheel) tegemoet gekomen. De Raad acht de gehandhaafde (negatieve) beoordeling op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Naar het oordeel van de Raad kan de gehandhaafde weigering om appellante structureel in te delen in schaal 13 evenmin de rechterlijke toets doorstaan. De Raad voorziet zelf: appellante wordt structureel ingeschaald in schaal 13 en bepaalt dat de uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde salarisbesluit.
Pagina537-541
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI8581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-05-2009, 08/931 AW
CiteertitelTAR 2009, 161
SamenvattingHonorering medisch specialist.
Samenvatting (Bron)Ter uitvoering van de uitspraak van de Raad heeft het bestuur op 22 augustus 2006 een nieuw besluit op bezwaar genomen Hierbij heeft het bestuur opnieuw geweigerd appellante met toepassing van het 12/14 reparatiebeleid per 1 januari 2000 in te schalen in de AHS-schaal. Wel is appellante een (niet in geschil zijnde) vergoeding van 2.176,90 toegekend ter compensatie van renteschade, maar het verzoek om vergoeding voor de door appellante gemaakte kosten in bezwaar heeft het bestuur afgewezen. De Raad: het bestuur is er niet in geslaagd aan te tonen dat de situatie van appellante in die mate verschilt van die van de door haar genoemde gevallen, dat inschaling als AHS per 1 januari 2000 ten aanzien van appellante achterwege mocht blijven. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt dus. De Raad voorziet zelf. Geen vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase: de handelwijze van het bestuur na de totstandkoming van het primaire besluit dient buiten beschouwing te blijven. Overschrijding van de redelijke termijn bestuurlijke fase: schadevergoeding 4.000,-.Proceskostenveroordeling beroep en hoger beroep.
Pagina541-545
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI9047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-06-2009, 08/549 AW
CiteertitelTAR 2009, 162
SamenvattingHerhaalde afwijzing vergoeding kosten van rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Eervol ontslag burgemeester. Vergoeding kosten van juridische bijstand. Verzoek om herziening. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
Pagina545-547
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI8576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInformatief
TitelWetgeving + Literatuur + Cursussen + Varia
CiteertitelTAR 2009,
Pagina548-548
Artikel aanvragenVia Praktizijn