Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-10-2009
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelRek en ruimte in een hoofdpijndossier
CiteertitelAgr.r 2009, p. 409
SamenvattingDe Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) blijft de gemoederen bezig houden, niet in de laatste plaats in de agrarische sector. Met name de aanpak van stikstofdepositie is een heet hangijzer. In dit verband hebben de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 april 2009 (200802600 en 200807857) veel stof doen opwaaien. Kort gezegd oordeelde de Afdeling dat met in het kader van de Wet milieubeheer vergunde rechten bij beoordeling van een vergunningaanvraag op grond van de Nbw geen rekening worden gehouden. Hoewel inmiddels per 1 februari 2009 de vergunningplicht voor bestand gebruik voorlopig buiten werking is gesteld (totdat het eerste beheerplan voor Natura 2000-gebied onherroepelijk is geworden) lopen agrarische ondernemers juridische risico's zodra zij de bedrijfsvoering willen wijzigen.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina409-410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHealth check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid II
CiteertitelAgr.r 2009, p. 411
SamenvattingIn de uitgave april 2009 van dit tijdschrift bent u ge´nformeerd over de evaluatie, ook wel 'health check' genoemd, van het Europese landbouwbeleid, waarbij met name aandacht is besteed aan de zogenoemde bedrijfstoeslagregeling. Deze bedrijfstoeslagregeling is in Nederland op 1 januari 2006 in werking getreden. Nederland heeft bij de invoering gekozen voor een stelsel gebaseerd op het historisch model. In dit model zijn de aan de landbouwers toegekende toeslagrechten gebaseerd op individuele historische referentiebedragen. De toenmalige Minister van LNV, de heer C.P. Veerman, gaf reeds in 2004 te kennen dat zijn voorkeur niet naar het historisch model uitging.
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina411-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 415
SamenvattingStudiemiddag Actualiteiten pacht:
17 november 2009, te Zwolle, De Koperen Hoogte
25 november 2009, te Wageningen, hotel de Wageningse Berg
26 november 2009 te Waalwijk, RKC Mandemakers Stadion.

Studiedag Natura 2000 en landbouw:
12 november 2009 te Arnhem, Best Western Hotel Haarhuis.
Pagina419-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-09-2009, 08/04390
CiteertitelAgr.r 2009, p. 421
SamenvattingPacht. Procesrecht. Overgangrecht. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Pacht. Overgangsrecht. Niet-ontvankelijkheid. Per 1 september 2007 in werking getreden procesrechtelijke bepalingen voor pachtzaken sluiten cassatie niet uit. Voor lopende procedures geldt art. 74 lid 1 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. Van kracht worden van deze processuele bepalingen niet van invloed op mogelijkheid tot instellen rechtsmiddelen.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina421-425
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI6942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-02-2009, 200.003.790
CiteertitelAgr.r 2009, p. 425
SamenvattingPacht. Vordering schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst. Verjaring. Stuiting.
Samenvatting (Bron)BW art. 3:303, 3:306, 3:317, 7:317, 7:322, Ow nieuw BW art. 68a lid 1 Schriftelijke vastlegging van pachtovereenkomst. Vordering tot betaling van de pachtprijs. Overgangsrecht. Pachter vordert in conventie schriftelijke vastlegging van pachtovereenkomst met het oog op vordering tot schadevergoeding van hem jegens verpachter. De termijn van verjaring van de vastleggingsvordering van twintig jaar sinds het aangaan van de overeenkomst is nog niet verstreken. Pachter heeft geen belang bij vastleggingsvordering als zijn vordering tot schadevergoeding gedoemd is te mislukken. Hof gelast overlegging brieven met het oog op beantwoording van de vragen of de pachter de verjaring van de schadevergoedingsvordering tijdig heeft gestuit en of de pachter zijn recht op schadevergoeding heeft verwerkt. De vordering van de verpachter in reconventie tot betaling van de pachtprijs is niet toewijsbaar nu geen sprake is van een door de pachtkamer goedgekeurde pachtovereenkomst. Onmiddellijke werking van de nieuwe pachttitel.
Pagina425-429
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BJ7136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-09-2009, 104.002.890
CiteertitelAgr.r 2009, p. 430
SamenvattingPacht. Melkquotum. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Melkquotum. Mondelinge pacht. Bewijswaardering. Verpachter slaagt niet in aanvullend bewijs van bestaan pachtovereenkomst. Daarom is hof met rechtbank van oordeel dat vordering verpachter tot betaling van helft waarde van met gepachte samenhangend melkquotum dient te worden afgewezen.
Pagina430-436
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK0225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 415
SamenvattingPacht:
Wijziging Pachtprijzenbesluit/Uitvoeringsregeling pacht.

Ruimtelijke Ordening:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Landinrichting:
Ecologische hoofdstructuur (EHS).
Rechtspraak: Landinrichtingswet/ruilverkaveling.

Beheer landelijk gebied:
Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 en ammoniak.
Wetsvoorstel Crisis en herstelwet: gevolgen natuurbeschermingswet 1998.

Marktordening:
Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten.

Dieren:
Transport.
Wetsvoorstel verbod seks met dieren.
Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren(GWWD).
Regeling doden van dieren.

Producten
Rechtspraak: diervoeders.

Milieurecht:
Mest: wetsvoorstel tot wijziging Meststoffenwet.
Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet geurhinder veehouderij.

Diversen:
Begrotingsstaten LNV.Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina415-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-10-2009, AWB 08/963
CiteertitelAgr.r 2009, p. 436
SamenvattingRegeling GLB-inkomenssteun 2006. Toeslagrechten. Kennelijk fout.
Samenvatting (Bron)Regeling GLB-inkomenssteun 2006
Pagina436-440
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BJ9445
Artikel aanvragenVia Praktizijn