Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-11-2009
Aflevering 20
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe crisis- en herstelwet
CiteertitelJBa 2009/243
SamenvattingEen specifiek probleem in het ruimtelijk domein wordt gevormd door de complexiteit en de stroperigheid van besluitvorming, die ervoor zorgen dat (urgente) projecten vertraging oplopen. Volgens het kabinet rechtvaardigt de huidige economische situatie wat dit betreft een ongewone aanpak, ook op het gebied van wet- en regelgeving. Teneinde de economische crisis en zijn gevolgen te bestrijden, is op 15 september 2009 het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (de Crisis- en herstelwet) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de effecten van de economische crisis en bevat daartoe tijdelijke en permanente maatregelen, die beogen bij te dragen aan een versterking van de economische structuur op de korte en lange termijn. Bovendien neemt het wetsvoorstel belemmeringen weg in wet- en regelgeving ten behoeve van een versnelde aanvang en uitvoering van projecten. Het wetsvoorstel is recent aangevuld en gewijzigd. In deze bijdrage staat het (gewijzigde) wetsvoorstel centraal, waarbij onder meer wordt ingegaan op de inhoud van het wetsvoorstel in relatie tot het algemeen bestuursrecht.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina318-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200900522/1/H2
CiteertitelJBa 2009/244
SamenvattingBesluit. Mededinging van informatieve aard.

(Stichting Gelre Ziekenhuizen / College sanering zorginstellingen).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 december 2007 heeft het College sanering zorginstellingen (hierna: het college) de Stichting Gelre Ziekenhuizen (hierna: Gelre) medegedeeld, voor zover thans van belang, dat het een eigen bijdrage van een derde deel zal vragen in de asbestgerelateerde sloopkosten van de ziekenhuislocatie 'Het Spittaal' te Zutphen (hierna: de ziekenhuislocatie), dat het met subsidiŽring van de liquidatiebegroting voor de jaren 2009-2015 voor een bedrag van 9.131.087,00 heeft ingestemd en dat het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag zal worden bepaald op basis van de door de accountant goedgekeurde declaraties van de asbestgerelateerde sloopkosten.
Pagina324-324
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Breda, 16-10-2009, 09/4061
CiteertitelJBa 2009/245
SamenvattingBesluit. Cannabisbeleid.

(X e.a. / B&W van Roosendaal).
Samenvatting (Bron)Intrekking horeca-exploitatievergunning coffeeshops te Roosendaal onder verlening nieuwe vergunning o.g.v. APV. Nieuw cannabisbeleid (nulbeleid) gemeente Roosendaal niet kennelijk onredelijk. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Intrekking horeca-exploitatievergunning onder verlening nieuwe vergunning is een appellabel besluit. De nieuwe horeca-exploitatievergunning moet (mede) worden aangemerkt als een weigering te gedogen. Volgens vaste jurisprudentie kan een weigering te gedogen behoudens bijzondere omstandigheden niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in dit geval sprake. Het risico op langdurige sluiting brengt met zich dat van verzoekers in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij een handhavingsbesluit uitlokken. Nulbeleid in Nota Cannabisbeleid 2009 niet kennelijk onredelijk. Overgangstermijn 6 maanden niet onredelijk kort. Geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder van zijn beleid had moeten afwijken
Pagina324-325
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BK0452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200806671/1/M2
CiteertitelJBa 2009/246
SamenvattingBevoegdheid bestuurlijke sanctie. Geen preventieve last. Verandering wetgeving.

(X / de minister van VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan [appellante] vier lasten onder dwangsom opgelegd.
Pagina325-325
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Amsterdam, 16-10-2009, AWB 09/522 VEROR
CiteertitelJBa 2009/247
SamenvattingLast onder dwangsom. Kamerbemiddeling.

(X e.a. / B&W van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft de last onder dwangsom van het college van B&W van Amsterdam herroepen, waarin eiser werd opgedragen zijn activiteiten met betrekking tot woning- en kamerbemiddeling in Amsterdam te staken. Woningzoekenden kunnen zich via een website bij eiser aanmelden voor een sms-abonnementsdienst. Voor 1,50 per sms krijgen abonnees dagelijks maximaal 2 sms-berichten met daarin de contactgegevens van de door eiser op het internet gevonden woningaanbieders. Bij de gemeente waren klachten van woningzoekenden binnengekomen over de werkwijze van eiser, omdat zijn gegevens niet altijd juist of achterhaald waren. De rechtbank heeft geoordeeld dat de werkwijze van eiser niet onder de definitie van bemiddeling valt zoals opgenomen in de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006 van de gemeente Amsterdam. Eiser heeft voor zijn activiteiten dan ook geen vergunning nodig op grond van deze Verordening en hij kan daarom ook niet wegens het ontbreken van die vergunning door het college van B&W gedwongen worden zijn activiteiten te staken. De rechtbank heeft ten overvloede overwogen dat, voor zover het gaat om bescherming van consumenten, er andere wegen openstaan om dergelijke praktijken te bestrijden.
Pagina325-326
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK0595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-09-2009, 200902874/2/R3
CiteertitelJBa 2009/248
SamenvattingVoorlopige voorziening. Spoedeisend belang. Aanwijzing.

(X / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan de raad van de gemeente Heeze-Leende (hierna: de raad) een aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot het door de raad bij besluit van 2 februari 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het plan).
Pagina326-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200901204/1/H3
CiteertitelJBa 2009/249
SamenvattingTermijn bij niet tijdig nemen besluit. Onredelijk laat beroep.

(X e.a. / burgemeester van Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 26 juni 2003 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen (hierna: de voorzieningenrechter) het beroep van [appellant A] tegen het besluit van de burgemeester van Groningen (hierna: de burgemeester) van 20 maart 2003 gegrond verklaard en dit besluit vernietigd. Het besluit van 20 maart 2003 strekte tot ongegrondverklaring van het bezwaar van [appellant A] tegen het besluit van de burgemeester van 9 augustus 2002, waarbij hem vergunningen voor de exploitatie van twee seksinrichtingen zijn verleend.
Pagina326-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200900870/1/H1
CiteertitelJBa 2009/250
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Illegale bouwwerken. Geen toezegging.

(X / B&W van Oost Gelre).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre (hierna: het college), voor zover thans van belang, [appellanten] (hierna: [appellant]) onder aanzegging van bestuursdwang gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] zonder bouwvergunning geplaatste bouwwerken (hierna: chalets) te verwijderen.
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina329-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn