Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 13-11-2009
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelWaterwet in zicht
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingHet ziet er naar uit dat de Waterwet zoals beoogd eind dit jaar in werking kan treden. De wet zelf is reeds door het parlement aangenomen (Stb. 2009, 107). Nog net voor de zomer nam de Tweede Kamer de zogeheten Invoeringswet Waterwet aan. De Eerste Kamer heeft onlangs een beknopt voorlopig verslag uitgebracht (EK 2008-2009, 31858, B). Het Waterbesluit en de Waterregeling zijn bijna gereed en ook provincies en waterschappen zijn en eind gevorderd met de noodzakelijke aanpassing van hun verordeningen.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina553-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKaderrichtlijn water; waterkwaliteitseisen waterdicht geregeld
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingDe Kaderrichtlijn water (KRW) is in 2005 op hoofdlijnen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Medio oktober 2008 is het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) ter inspraak gepubliceerd. Het Bkmw 2009 implementeert de milieukwaliteitsnormen die voortvloeien uit de KRW en de beide dochterrichtlijnen, de Grondwaterrichtlijn (GWR), en de Richtlijn prioritaire stoffen (RPS). De voorbereiding van het Bkmw 2009 heeft tot buitengewoon veel discussie geleid over diverse onderwerpen die in worden geregeld. Dit is opmerkelijk. Het Bkmw 2009 is een vrijwel één op één vertaling van de KRW. Dit vloeit voort uit het kabinetsbeleid rond de implementatie van Europese richtlijnen, strikte implementatie. Het Bkmw 2009 regelt dus niet meer dan het hoogst noodzakelijke.
Auteur(s)M. Thijssen , H.E. Woldendorp
Pagina554-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs de nieuwe generatie waterplannen in een goede toestand?
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingUit door de auteurs in het afgelopen jaar uitgevoerd onderzoek naar de vraag of de nieuwe generatie waterplannen zelf wel in goede toestand verkeert, moet in algemene zin worden geconcludeerd dat dit op het moment van beoordeling nog niet het geval was. Door de belangrijke rol van de waterplannen bij de implementatie van de KRW in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009), is het noodzakelijk dat de plannen juridisch goed op orde zijn. De schrijvers is vooral opgevallen dat de planopstellers nauwelijke tot geen gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de KRW biedt. In het voorliggende artikel wordt geanalyseerd waar de verschillende onderzochte ontwerpplanmnen tekortschieten. Daarbij word concreet aangegeven wat gedaan kan worden om alsnog 'KRW-proof' te zijn.
Auteur(s)M. Aerts , P. de Putter
Pagina560-567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaterkwaliteitseisen: waterdicht geregeld?
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingIn het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 2009 (Bkmw 2009) worden op grond van art. 5.1 lid 1 van de Wet milieubeheer (WMB) milieukwaliteitseisen gesteld, waaraan de kwaliteit van waterlichamen moet voldoen. In het hiervoor opgenomen artikel werd de systematiek van het Bkmw 2009 beschreven. In dit artikel wordt in aanvulling daarop ingegaan op enkele discussiepunten die in de juridische literatuur over de waterkwaliteitseisen naar voren zijn gekomen. De kernvraag luidt: Is de regeling van de waterkwaliteitseisen juridisch waterdicht geregeld of maakt het schip water? Een waarschuwing vooraf is op haar plaats. De discussie, en dus ook dit artikel, is uiterst ingewikkeld, maar wel heel relevant voor de praktijk.
Auteur(s)M. Thijssen , H.E. Woldendorp
Pagina568-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingAfval;

Bestuursrecht;

Exoten;

Externe veiligheid;

Geluid;

Klimaat;

Landbouw;

Lucht;

Luchtvaart;

Natuur;

Stoffen;

Straling;

Vis;

Water.
Pagina579-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingEuropean Energy and Environmental Law Review (EEELR), C. van den Bergh, Biochar and Waste Law: a comparative analysis.

Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (TMA), R. Mellenbergh, Koppeling van milieuwetgeving en bedrijfsovernames, bedrijfssluiting en grondtransacties: introductie van een transfer triggered environmental act.
Pagina583-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2009/9, nr.
SamenvattingStudiedag Wabo en omgevingsvergunning, 24 november 2009 - Regardz the Globe, Den Haag.

Studiemiddag Actualiteiten Ruimtelijke Ordening, 12 november 2009 - Utrecht - ParkPlaza.

Studiemiddag Crisis- en herstelwet, 4 december 2009 van 14:00 tot 17:00 uur Hoog Brabant, Utrecht.

Duurzame energie, Studiedag Centrum voor Milieurecht, Univ. v. Amsterdam, 10 december 2009, KNAW, 9:30-16:30 uur.
Pagina584-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-07-2009, 200807602/1/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 59K
SamenvattingOpheffen geluidzone rondom bedrijventerrein heeft geen betekenis voor inrichtingen, nu er als gevolg van vervallen van de mogelijkheid van vestiging van 'grote lawaaimakers' in eerder bestemmingsplan geen gezoneerd industrieterrein meer was.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2008, kenmerk 08024647/58/9, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tholen (hierna: de raad) bij besluit van 3 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Kom Sint-Maartensdijk".
Pagina586-586
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200800689/1/R1
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 60K
SamenvattingVaststelling geluidszone rond luchtvaartterrein Eindhoven ondeugdelijk gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2007, kenmerk DRMV/2007030234, heeft de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het militaire luchtvaartterrein Eindhoven aangewezen als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Luchtvaartwet en een geluidszone rond dit terrein vastgesteld als bedoeld in artikel 25a van de Luchtvaartwet (hierna: het aanwijzingsbesluit).
Pagina586-586
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200807801/1/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 61K
SamenvattingTijdens termijn voor terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan dient onverwijld inzage te kunnen worden gegeven in het ontwerp en de daarbij behorende stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2008, nr. 2008-25486, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uitgeest (hierna: de raad) bij besluit van 5 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "HMS-terrein Uitgeest" (hierna: het plan).
Pagina586-586
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200806771/1/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 62K
SamenvattingWatertoets verplicht ook al worden van bestemmingsplan geen gevolgen voor de waterhuishouding verwacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2008, kenmerk 2008-37783, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Drechterland (hierna: de raad) bij besluit van 13 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "1e wijziging van het bestemmingsplan "Schellinkhout - De Witte Hoeve 1996".
Pagina586-587
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200806406/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 63K
SamenvattingGeen mer-plicht bij uitbreiding van een pluimveehouderij waarin meer dan 60.000 leghennen, zijnde de drempelwaarde, worden gehouden, indien de uitbreiding zelf niet meer dan 60.000 leghennen omvat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 9 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina587-587
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200806606/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 64K
SamenvattingHet stellen van geluidgrenswaarden die gelden op 50 m van de inrichting is niet overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een bakkerij aan de [locatie] te Apeldoorn.
Pagina587-587
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Almelo, 07-08-2009, 09 / 731 GEMWT W1 V en 09 / 778 GEMWT W1 A
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 86
SamenvattingGeen kortdurend en incidenteel evenement. Ontheffing mogelijk.

(X e.a. / B&W van Rijssen-Holten).
Samenvatting (Bron)Het houden van openlucht muziekfestival op een sportterrein is in strijd met de gebruiksbepaling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Tevens is dit strijdige gebruik niet kortdurend en incidenteel, zoals dit is geformuleerd in de jurisprudentie. De reden daartoe is de opbouw- en afbraaktijd van meerdere dagen en de hoeveelheid te verwachten bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders is dan ook bevoegd om preventief handhavend op te treden. Het beroep is gegrond omdat het college het standpunt heeft ingenomen dat hij hiertoe niet bevoegd is. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om een voorlopige voorziening ex artikel 8:84, vierde lid, juncto artikel 8:72, vijfde lid, Awb te treffen. De reden daartoe is dat ten tijde van het bestreden besluit een concreet zicht op legalisatie (in casu ontheffing ex artikel 3:23 Wro juncto artikel 4.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, Bro) bestond.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina587-590
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BJ5292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200804663/1
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 87
SamenvattingBeleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij niet in strijd met IPPC-richtlijn.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina590-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200809329/1/H2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 88
SamenvattingVaststelling natuurgebiedsplan. Geen gevolgen voor gebruiksmogelijkheden gronden en opstallen. Louter financieel karakter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) het Natuurgebiedsplan Overijssel (hierna: het Natuurgebiedsplan) op een aantal onderdelen gewijzigd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina593-595
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200808611/1/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 89
SamenvattingVanwege een rally met paarden, waarvan de route deels door het natuurgebied Duinen Den Helder - Callantsoog loopt, wordt een vergunning ingevolge art. 16 NB-wet 1998 aangevraagd. Het natuurgebied is aangewezen als beschermd natuurmonument en is aangemeld als Habitatrichtlijngebied.

Noot onder nr. 90.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008, kenmerk 2008-29507, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) het verzoek om handhaving van de stichting Stichting Landschap Noord-Holland (hierna: de stichting) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) ten aanzien van het houden van een rally met aangespannen paarden in het beschermd natuurmonument "Duinen Den Helder-Callantsoog", afgewezen.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina595-596
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200901430/1/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 90
SamenvattingSchadelijke effecten op beschermd natuurmonument niet uitgesloten; wel vergunningplichtig ingevolge art. 16 Nbw '98.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 9 januari 2009, kenmerk 2009-614, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een reactie gegeven op het door de vereniging Vereniging de Duinruiters (hierna: de Duinruiters) gedane verzoek om te beoordelen of ingevolge artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) een vergunningplicht geldt voor het houden van een rally met aangespannen paarden in het beschermd natuurmonument "Duinen Den Helder-Callantsoog".
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina596-600
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200803432/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 91
SamenvattingBeroep tegen vaststelling hogere geluidswaarde voor woningen gegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vanwege de rijksweg A7 op de gevels van de woningen aan het Noorderpad 11, de Volgerweg 77 en de Volgerweg 78 te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster, vastgesteld, alsmede maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg binnen deze woningen.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina600-602
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806627/1/H1
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 92
SamenvattingEen agrarische bedrijfswoning die onderdeel uitmaakt van een veehouderij wordt ingevolge de Wet geurhinder en veehouderij niet beschermd tegen geurhinder van de eigen dieren. Dit geldt ook voor een van de veehouderij afgesplitste bedrijfswoning als die woning in juridisch-planologisch opzicht nog steedsw onderdeel is van die veehouderih. [...]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend optreden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorM. Bekooy
Pagina602-606
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-07-2009, 200806383/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 93
SamenvattingBij besluit van 1 juli 2008 heeft het college van B&W van Neder-Betuwe aan X een revisievergunning als bedoeld in art. 8.4 lid 1 Wet milieubeheer verleend voor een vleesstierkalverenhouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 10 juli 2008 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit hebben [appellanten] [...] beroep ingesteld. [...] Het college heeft een verweerschrift ingediend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesstierkalverenhouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 10 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina606-607
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-07-2009, 200805926/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 94
SamenvattingDrie uitspraken (nrs. 92, 93 en 94) over geurhinder en al dan niet afgesplitste agrarische bedrijfswoningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle (hierna: het college) aan [appellanten sub 2] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij aan de [locatie] te Zevenhuizen. Dit besluit is op 26 juni 2008 ter inzage gelegd.
Pagina607-608
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200806037/1/M2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 95
SamenvattingBodemverontreiniging; triadeonderzoek ten onrechte beperkt tot bovenste 0,2 meter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) naar aanleiding van een melding van het college van burgemeester en wethouders van Maassluis vastgesteld dat de locatie [locatie] te [woonplaats] een geval van ernstige verontreiniging betreft, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is. Dit besluit is op 17 juli 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina608-610
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-07-2009, 200900425/2/R2
CiteertitelM en R 2009/9, nr. 96
SamenvattingNbw'98-vergunningverlening kolencentrale bij Waddenzee met ADC-criteria.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2008, kenmerk DRZ/08/3056/BB/SM, heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan RWE Power Aktiengesellschaft (hierna: RWE) vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw, het in werking brengen en houden en het uitvoeren van regulier onderhoud van een kolengestookte elektriciteitscentrale op het Eemshaven-terrein in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Waddenzee.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina610-615
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4098
Artikel aanvragenVia Praktizijn