Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 14-11-2009
Aflevering 7
TitelHR 26 juni 2009: Geen verplichting meer om tijdig vragen te stellen?
SamenvattingOp 26 juni 2009 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de betekenis van het Grossmann-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) aan de orde kwam. Eiser in cassatie klaagde namelijk over het feit fat het Hof te Den Bosch in zijn arrest van 17 juli 2007 heeft overwogen dat uit de in het Grossmann-arrest geïnterpreteerde Europese richtlijn geen verplichtingen voor een individuele burger kunnen worden gedestilleerd en voorts dat 'rechtsverwerking' bij gebreke aan communautaire harmonisatie ter zake een zaak van nationaal recht is. Dienovereenkomstig werd het argument van de aanbestedende dienst dat de desbetreffende aannemer eerder met zijn klachten omtrent de ongeldigheid van het desbetreffende aannemer eerder met zijn klachten omtrent de ongeldigheid van het desbetreffende gunningscriterium had moeten komen en derhalve niet-ontvankelijk zou zijn, afgewezen. De Hoge Raad wijst het cassatieberoep op dit onderdeel af en onderschrijft de conclusie van het Hof dat een Europese Richtlijn geen verplichtingen aan een individu kan opleggen. Aardig detail is daarbij overigens dat de Hoge Raad er op wijst dat sprake was van een nationale aanbesteding in de zin van het ARW 2005, zodat ook om die reden de Europese Rechtsbeschermingsrichtlijn van het Grossmann-arrest al niet aan de orde kon zijn.
Auteur(s)J.F. van Nouhuys
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNetwerk gemeentelijke inkoopsamenwerkingen opgericht
SamenvattingVergaande inkoopsamenwerking tussen gemeenten, waarbij ook integratie van inkooporganisaties plaatsvindt, is de afgelopen jaren sterk in opkomst. Over het gehele land besluiten gemeentebesturen om samen deze taken op te pakken. Redenen hiervoor zijn de steeds schaarser wordende medewerkers met kennis en de toegenomen eisen die worden gesteld aan de gemeentelijke inkoop. Nu hebben deze inkoopsamenwerkingen met PIANOo besloten om ook met elkaar de samenwerking op te zoeken. Samenwerking tussen inkoopsamenwerkingen dus.
Auteur(s)D. Waterman
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGemengde opdrachten: is de inhoud van de opdracht of de waarde der delen onderscheidend?
SamenvattingBij opdrachten waarbij zowel sprake is van de uitvoering van een werk als het verrichten van diensten of een samenloop van leveringen en diensten, spreken we van zogenoemde gemengde opdrachten. Valt de opdracht nu onder het aanbestedingsregime van 'werken', met de hoge drempelwaarde, of onder die van 'diensten', met de lage drempelwaarde? Deze vraag is vooral relevant voor aanbestedende diensten. Een soortgelijke vraag doet zich voor bij een samenloop van leveringen van producten en diensten. Een soortgelijke vraag doet zich voor bij een samenloop van leveringen van producten en diensten: valt de opdracht nu onder het aanbestedingsregime voor 'diensten' (met de mogelijkheid dat voor de zogenoemde 2B-diensten - boven de drempelwaarde - een verlicht aanbestedingsregime van toepassing is) of onder die van 'Leveringen' (waarop alle aanbestedingsregels vanaf de Europese aankondiging met oproep tot mededinging tot en met de aankondiging van de gegunde opdracht volledig van toepassing zijn)?
Auteur(s)J. Koster-Robaard , A.W. van Wijngaarden
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelDe zaak Voerendaal
SamenvattingRecent heeft de Rechtbank Maastricht uitspraak gedaan over de vraag of een gebiedsontwikkeling al dan niet een krachtens het BAO aan te besteden opdracht betrof. Een uitspraak die thuishoort in het rijtje Vathorst en Noordwijk en, wat verder terug in de tijd, Bleiswijk, Den Haag en Kampen. Tijd voor een analyse.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGunningen in Nederland
TitelGunningen in Nederland
SamenvattingEen opdracht met de naam School en schuld is door de Gemeente Amsterdam - Dienst Werk en Inkomen gegund aan de firma Westerbeek COD BV.

De Politie Haaglanden heeft de opdracht aangaande het leveren van traditionele kerstpakketten 2009 gegund aan de firma Intercédé in Voorschotten.

Een opdracht met betrekking tot het leveren van kopieerpapier met een totale waarde van 100.000 euro is in een openbare procedure gegund aan Xerox Document Supplies in Breukelen.

Rijkswaterstaat Zeeland heeft een opdracht inzake het bouwen van een zeewering gegund aan twee bedrijven, te weten combinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV en Fl. Liebregst BV te Kerkdriel.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGezien?!
TitelGezien?!
SamenvattingOngeoorloofd contact leidt tot uitsluiting;

Géén onregelmatigheden, wel controle;

Kamer vraagt opheldering;

Commissie verzoekt Nederland om herziening contract bouwproject.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn