Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-11-2009
Aflevering 7327
TitelHogere regelingen als bedoeld in art. 121 Gemeentewet
CiteertitelGst. 2009, 115
SamenvattingArt. 121 Gemw bepaalt dat de autonome regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen ten aanzien van onderwerpen waarin door wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is voorzien, gehandhaafd blijft, voor zover de verordeningen van het gemeentebestuur met die wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn. Deze hogere regelingen behelzen daarmee een beperking van de regelgevende bevoegdheid van de gemeentebesturen. In dit artikel zal ik ingaan op de vraag of er ook nog andere dan de hier uitdrukkelijk genoemde materiële wetgeving bevattende hogere regelingen zijn die autonome posterieure verordenende bevoegdheid van gemeentebesturen beperken. In het bijzonder zal ik stilstaan bij de Grondwet en de ministeriële regeling.
Auteur(s)W.A.E. Brüheim
Pagina549-556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 16-10-2009, 09/3990
CiteertitelGst. 2009, 116
SamenvattingIntrekking exploitatievergunning coffeeshop onder verlening nieuwe vergunning op grond van APV. Nieuw cannabisbeleid niet kennelijk onredelijk. Weigering te gedogen appelabel besluit. Vovo afgewezen. (Roosendaal)
Samenvatting (Bron)Intrekking horeca-exploitatievergunning coffeeshops te Roosendaal onder verlening nieuwe vergunning o.g.v. APV. Nieuw cannabisbeleid (nulbeleid) gemeente Roosendaal niet kennelijk onredelijk. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Intrekking horeca-exploitatievergunning onder verlening nieuwe vergunning is een appellabel besluit. De nieuwe horeca-exploitatievergunning moet (mede) worden aangemerkt als een weigering te gedogen. Volgens vaste jurisprudentie kan een weigering te gedogen behoudens bijzondere omstandigheden niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in dit geval sprake. Het risico op langdurige sluiting brengt met zich dat van verzoekers in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij een handhavingsbesluit uitlokken. Nulbeleid in Nota Cannabisbeleid 2009 niet kennelijk onredelijk. Overgangstermijn 6 maanden niet onredelijk kort. Geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder van zijn beleid had moeten afwijken
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina556-559
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BK0459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 16-10-2009, 209017 KG ZA 09-533
CiteertitelGst. 2009, 117
SamenvattingToetsing door de burgerlijke rechter van het cannabisbeleid van de burgemeesters van Bergen op Zoom en van Roosendaal op rechtmatigheid. Keuze voor een nulbeleid op zichzelf niet onrechtmatig. (Roosendaal en Bergen op Zoom)
Samenvatting (Bron)Toetsing door de burgerlijke rechter van het cannabisbeleid van de burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal op rechtmatigheid jegens de exploitanten van de voorheen gedoogde koffieshops.Nu het beleid van de burgemeester van Roosendaal door de bestuursrechter kan worden getoetst, resteert voor de burgerlijke rechter als restrechter slechts de toetsing van het beleid van de burgemeester van Bergen op Zoom. Dit beleid betreft uitsluitend diens bevoegdheid tot sluiting van een lokaal waar softdrugs worden verkocht. Bij de invulling van deze bevoegdheid komt de burgemeester beleidsvrijheid toe. De keuze van de burgemeester van Bergen op Zoom voor een nulbeleid is op zichzelf niet onrechtmatig jegens de koffieshophouders, noch is de burgemeester gehouden om in verdergaande mate aan de belangen van de koffieshophouders tegemoet te komen dan waarin zijn nieuwe beleid voorziet.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina559-563
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BK0479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806386/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 118
SamenvattingOntheffing ingevolge art. 35 lid 1 Dhw is voor niet-ondernemers mogelijk bij het voldoende gekwalificeerd zijn van de leidinggevende; begrip leidinggevende en betekenis van wetswijziging; bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard; onderscheid tussen één evenement en los van elkaar staande activiteiten. (Veghel)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 22 juni en 16 augustus 2007 heeft de burgemeester van Veghel (hierna: de burgemeester) aan [vergunninghouder] ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken voor gebruik ter plaatse tijdens onderscheiden feesten op 30 juni 2007 op het evenemententerrein te Erp, op 1 september 2007 op [locatie 1] te Erp en op 15 september 2007 op het terrein aan de [locatie 2] te Erp.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina563-566
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809343/1/H1
CiteertitelGst. 2009, 119
SamenvattingIntrekking bouwvergunning. Onvolledige aanvraag? Geen bevoegdheid tot intrekking. (Oosterhout)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) aan de stichting Stichting Delta Onderwijs (hierna: de Stichting) een reguliere bouwvergunning verleend voor de oprichting voor het verplaatsen van noodlokalen voor een periode van vijf jaar op het perceel Krijtenberg 3 te Oosterhout en bepaald dat deze noodlokalen in stand mogen blijven tot 22 mei 2012.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina566-567
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200809146/1/H1
CiteertitelGst. 2009, 120
SamenvattingBouwaanvraag voldoet niet aan indieningsvereisten. Bouwvergunning ten onrechte verleend wegens gebrekkig onderzoek. (Landsmeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vergroten van de woning aan [locatie], te [plaats] (hierna het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina567-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200803225/1/R2
CiteertitelGst. 2009, 121
SamenvattingNaleving van de vergunningvoorschriften mogelijk: significante effecten uitgesloten?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. (hierna: de CPO), voor het vissen op kokkels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina569-573
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7216
Artikel aanvragenVia Praktizijn