StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 05-12-2009
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelTwee jaar Activiteitenbesluit
CiteertitelStAB 2009, nr.
SamenvattingAlweer twee jaar geleden, op 1 januari 2008, trad het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) in werking. Het Barim, dat vanwege de koppeling van de algemene regels aan bepaalde activiteiten in plaats van zoals voorheen aan branches doorgaans wordt aangeduid als Activiteitenbesluit, vervangt een twaalftal AMvB's ex artikel 8.40 Wm. Bovendien is met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit het Wm-systeem voor de regulering van inrichting gekanteld. Voorheen was het zo dat een inrichting over een milieuvergunning diende te beschikken, tenzij er algemene regels op grond van artikel 8.40 Wm van toepassing waren (de zogenoemde vergunningplichtvervangende AMvB's).
Auteur(s)A. Blomberg
Pagina8-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200805262/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-96
SamenvattingVereisten voor concreet zicht op legalisatie. Er is geen sprake van overschrijding van de redelijke procestermijn.

(Ede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en van de aan [vergunninghoudster] op 10 januari 2006 verleende milieuvergunning voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200805508/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-97
SamenvattingIn uitzonderingssituaties kan een bestuurlijk rechtsoordeel, ondanks het ontbreken van een rechtsgevolg, als een besluit worden aangemerkt.

(Zutphen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15 februari 2007, heeft het college van burgemeester en wethouders van Zutphen (hierna: het college) aan het Kerkgenootschap Leger des Heils (hierna: het Leger des Heils) een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot het gebruik van een kerkgebouw gelegen aan het Hagepoortplein 4A te Zutphen.
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200805647/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-98
SamenvattingTen tijde van de beslissing op de aanvraag dient bij bevoegd gezag inzicht te bestaan in de op de lozing van toepassing zijnde best beschikbare technieken; dit kan niet worden ondervangen door het opleggen van onderzoeksverplichtingen.

(Waterschap Zeeuwse Eilanden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2008 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellante] voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) onder voorschriften verleend voor het lozen van afvalwater via de gemeentelijke riolering, het rioolgemaal Middelburg Elektraweg en het transportstelsel op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren in Ritthem, alsmede voor het lozen van regenwater op de Grenadiersprink. Het besluit is op 11 juni 2008 ter inzage gelegd.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806013/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-99
SamenvattingDe aangevraagde inrichting wijkt af van de werkelijke situatie; het bevoegd gezag had moeten onderzoeken of de volledige inrichting is aangevraagd.

(Oude IJsselstreek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 3 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200805470/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-100
SamenvattingOnder 'oprichten' wordt verstaan het juridisch oprichten van een inrichting. Geen bestaande rechten voor een slechts feitelijk opgerichte inrichting.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holcim Nederland B.V. (hierna: Holcim) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van steen- en betonproducten met het vervaardigen van betonmortel en betonproducten op het perceel Hoogendijk 1 te Alblasserdam. Dit besluit is op 2 juni 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-07-2009, 200802429/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-101
SamenvattingVergunninghoudster heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij een langere termijn nodig heeft om te kunnen voldoen aan de best beschikbate technieken.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2008 (hierna: het besluit) heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 22 april 2003 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shell Nederland Chemie B.V. (hierna: Shell) krachtens deze wet verleende vergunning voor een inrichting bestemd voor de productie van basischemicaliŽn aan de Chemieweg 25 te Moerdijk, gewijzigd. Dit besluit is op 25 februari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina22-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-07-2009, 200806476/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-102
SamenvattingHet nog moeten doorlopen van de bouwvergunningsprocedure is geen omstandigheid op basis waarvan de vervaltermijn van de milieuvergunning kan worden verlengd.

(Mill en Sint Hubert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vermeerderingszeugen- en rundveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200806034/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-103
SamenvattingGeen hernieuwde rechterlijke toetsing nu niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden dan wel van een relevante wijziging van het recht.

(Grootegast).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grootegast (hierna: het college) geweigerd voorschrift 9.2.1, verbonden aan de bij besluit van 4 juli 2006 aan [appellante] krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor een garagebedrijf met tankstation en wasstraat op het perceel [locatie a] en nabij [locatie b] te [plaats], met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer te wijzigen. Dit besluit is op 10 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina27-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200806955/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-104
SamenvattingStrijd met bestemmingsplan geen reden om de vergunning te weigeren, ook niet nu de herziening van het bestemmingsplan naderhand door de Afdeling bestuursrechtspraak is vernietigd.

(Bronckhorst).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een dierenpension gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807145/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-105
SamenvattingDat een kantoor geen geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder is, betekent niet dat het geen geluidgevoelig object is in de zin van de Wet milieubeheer.

(GS Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de opslag en bewerking van schroot en metalen op het adres [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 20 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200806875/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-106
SamenvattingWet stankemissie is niet in strijd met de IPPC-richtlijn.

(Venray)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venray (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een legkippen- en nertsenhouderij, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200808182/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-107
SamenvattingHet verbinden van controlevoorschriften aan doelvoorschriften is verplicht voor inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen; voor andere inrichtingen is sprake van een bevoegdheid.

(Maasbree).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasbree (hierna: het college) aan schutterij Sint Martinus en schutterij Sint Anna een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een schietterein aan de Schorweg te Maasbree. Dit besluit is op 9 oktober 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina35-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200900508/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-108
SamenvattingVergunning ten onrechte geweigerd wegens strijd met bestemmingsplan.

(Heeze-Leende).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor een agrarisch bedrijf met zoogkoeien, jongvee en vleeskalveren aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 december 2008 ter inzage gelegd.
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-09-2009, 200808889/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-109
SamenvattingVergunninghoudster kan niet worden verplicht tot het saneren van bestaande bodemverontreiniging.

(Montferland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. (hierna: GTO) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een galvaniseerbedrijf aan de Industriestraat 6 en Goorsestraat 5 te 's-Heerenberg. Dit besluit is op 29 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina40-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200805675/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K33
SamenvattingTermijnoverschrijding verschoonbaar, maar appellante heeft verzuimd om zo spoedig mogelijk beroep in te stellen.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IHC Holland Merwede Krimpen B.V. (hierna: IHC Holland) een (deel)revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het in werking hebben van een scheepswerf gelegen aan de Schaardijk 24 te Krimpen aan den IJssel. Dit besluit is op 10 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200808262/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. K34
SamenvattingGeen concreet uitzicht op legalisatie nu ten tijde van het bestreden besluit de resultaten van de habitattoets nog niet bekend waren. In de door de Habitatrichtlijn geŽiste bescherming wordt thans voorzien door de Natuurbeschermingswet 1998.

(Haaksbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen (hierna: het college) het verzoek om handhaving van [belanghebbende A] en anderen en [belanghebbende B] en anderen inzake een vleesvarkensbedrijf met paarden aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806627/1/H1
CiteertitelStAB 2009, nr. K35
SamenvattingVoormalige bedrijfswoning is geurgevoelig object, maar krijgt geen bescherming tegen geuremissie van de veehouderij waarvan de woning (voorheen) onderdeel uitmaakte.

(Nederweert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend optreden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200808090/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. K36
SamenvattingOndanks strijd met het bestemmingsplan kon de milieuvergunning worden verleend.

(Nieuwegein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een tuincentrum met vuurwerkopslag aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809032/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. K37
SamenvattingOmdat het fokken van honden in dit geval geen bedrijvigheid is die bedrijsmatig is of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, is geen sprake van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Beek-Nuth-Stein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2008 heeft het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein (hierna: het dagelijks bestuur) afwijzend beslist op het verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van de, naar [appellanten] stellen, inrichting in de zin van de Wet milieubeheer van [vergunninghouders] aan [locatie] te [plaats].
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 28-07-2009, 200806565/3/R1, 200903364/2/R1, 200903365/2/R1, 200903367/2/R1 en 200903368/2/R
CiteertitelStAB 2009, nr. K39
SamenvattingDe gevolgen van de verdieping van de vaargeul van de Westerschelde zijn ten onrechte als niet significant aangemerkt.

(minister LNV e.a.)
Samenvatting (Bron)Voorlopig geen verruiming en verdieping van de Westerschelde De Raad van State oordeelt in zijn voorlopige uitspraak dat de minister van LNV niet met voldoende zekerheid heeft kunnen concluderen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Onzeker is wat de effecten zijn van de verruiming van de vaargeul en onzeker is of met de wijze waarop zal worden gestort, negatieve effecten worden voorkomen in het natuurgebied. Deze onzekerheid is voor de Raad van State aanleiding om de vergunning te schorsen. Gevolg van de uitspraak is dat er voorlopig geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd om de Westerschelde te verruimen.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200809228/1/M2
CiteertitelStAB 2009, nr. K38
SamenvattingBasisschool niet aan te merken als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de aan de Paulus Buijsstraat 51 te Den Haag gelegen Eben HaŽzerbasisschool (hierna: de basisschool) afgewezen.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200808327/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K40
SamenvattingMaatwerkvoorschrift dat voorziet in een hogere piekgeluidgrenswaarde voor de nachtperiode is in dit geval toelaatbaar.

(Sluis).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) gesteld met betrekking tot het transportbedrijf van de [vennootschap onder firma] aan de [locatie] te Schoondijke.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807252/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K41
SamenvattingBij een melding is niet de feitelijke, maar de vergunde situatie bepalend.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) de melding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAR Duurzame brandstoffen B.V. (hierna: VAR), als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van een tweetal veranderingen van haar inrichting aan de Spijksedijk te Spijk, geaccepteerd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807568/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K42
SamenvattingLozing van koelwater is lozing van afvalstof in de zin van het Activiteitenbesluit. Een dergelijke lozing dient te voldoen aan de best beschikbare technieken of strengere voorzieningen.

(Arnhem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2008 heeft het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het dagelijks bestuur) krachtens het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld aan het lozen in het oppervlaktewater van de Ouderkerkerplas van koelwater, afkomstig van de door de naamloze vennootschap N.V. Nuon Warmte (hierna: Nuon) gedreven koudecentrale gelegen aan de Schepenbergweg 29 te Amsterdam. Dit besluit is op 4 september 2008 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200702756/3/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K43
SamenvattingEG-richtlijn verplicht tot de exacte bekendmaking van de plaats van introductie van genetisch materiaal.

(minister VROM).
Samenvatting (Bron)Bij verwijzingsuitspraak van 16 juli 2008 in zaak met nr. 200702756/1 heeft de Afdeling in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof van Justitie) verzocht bij wege van prejudiciŽle beslissing uitspraak te doen op zeven vragen, de behandeling van het beroep van de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) geschorst tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht, verwezen.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200808095/1/M1
CiteertitelStAB 2009, nr. K44
SamenvattingDe ontheffingsregeling uit de Handreiking industrielawaai is ten onrecht toegepast op de representatieve bedrijfsituatie.

(Kapelle).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kapelle (hierna: het college) op grond van artikel 2.20, zesde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van een schokgolfgenerator aan [locatie] te [plaats], kadastraal bekend [gemeente], sectie [], nummer [].
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200901661/1/R3
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-110
SamenvattingBesluit tot weigering om een wijzigingsplan vast te stellen. Bevoegdheid rechtbank dan wel Afdeling. Overgangsrecht zoals geregeld in Invoeringswet Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om een wijzigingsplan vast te stellen ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf aan de [locatie] in [plaats] afgewezen.
AnnotatorT. Lam
Pagina48-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200801422/1/R1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-111
SamenvattingHoogspanningsleidingen nabij scholen. Begrip 'bestaande situatie'.

(Oegstgeest / bestemmingsplan 'Poelgeest).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oegstgeest (hierna: de raad) bij besluit van 21 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Poelgeest" (hierna: het plan).
Pagina51-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200804800/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-112
SamenvattingUitwerkingsplan en VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Uitleg artikel 4 lid 6 Besluit Landbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2008, kenmerk PZH-2008-270891, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) bij besluit van 11 december 2007 vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan "14e uitwerking tevens gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan Nesselande, deelgebied 1, 4e fase" (hierna: het uitwerkingsplan).
Pagina54-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200903332/1/R3
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-113
SamenvattingBesluit tot weigering om een bestemmingsplan vast te stellen. Overgangsrecht zoals geregeld in Invoeringswet Wro ten aanzien van aanvragen van vůůr 1 juli 2008.

(Voerendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2008 heeft de raad van de gemeente Voerendaal (hierna: de raad), voor zover hier van belang, zijn besluiten van 13 juli 2005, nr. 2005/5/3, en 13 mei 2008, nr. 2008/4/5, ingetrokken.
AnnotatorT. Lam
Pagina58-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200808121/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-114
SamenvattingEen voorlopige bestemming (art. 12, eerste lid, onder a WRO) mag na een vrijstelling artikel 17 WRO volgen).

(Zoetermeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2008, kenmerk PZH-2008-714758, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zoetermeer (hierna: de raad) bij besluit van 28 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "2e partiŽle herziening Oosterheem 2007" (hierna: het plan).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina60-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200806627/1/H1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-115
SamenvattingWgv. Geurgevoeligheid voormalige agrarische bedrijfswoning.

(Nederweert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend optreden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Utrecht, 17-07-2009, SBR 09/1787
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-116
SamenvattingVrijstelling die onder het regime van de WRO (oud) is aangevraagd of verleend verliest zijn werking niet in geval na 1 juli 2008 om bouwvergunning wordt verzocht.
Samenvatting (Bron)Het verzoek richt zich tegen de door B&W verleende bouwvergunning en vrijstelling ex artikel 19, lid 2, WRO voor het bouwplan Beinum-West 1e fase. Het betreft de realisatie van 105 woningen en bijbehorende voorzieningen in de nu nog open ruimte tussen de westkant van Doesburg (de wijk Beinum) en de IJssel. Reden waarom het verzoek om schorsing wordt toegewezen is het feit dat in het plangebied de steenuil leeft, een beschermde vogelsoort ingevolge de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn. De ontheffing die voor dit bouwplan is verstrekt door de Minister van LNV van het verbod van artikel 11 van de Flora- en faunawet, is verstrekt ter bescherming van een belang (ruimelijke inrichting en ontwikkeling) dat niet onder het bereik van de Vogelrichtlijn valt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom geoordeeld dat dit niet een belang is waarop een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet kan worden gegrond. Dat oordeel volgt de voorzieningenrechter. Voor het bouwplan bestaat een belemmeringop grond van de Flora- en faunawet en daarom heeft verweerder naar voorlopig oordeel geen vrijstelling kunnen verlenen.
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BJ2935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-07-2009, 200801853/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-117
SamenvattingMotorcrossterrein. Alternatieven onderzoek niet volledig want beperkt tot eigen gemeentegrenzen.

(Venray).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, kenmerk 2008/5136, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Venray (hierna: de raad) bij besluit van 30 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Circuit de Peel" (hierna: het plan).
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-07-2009, 200809119/1/H1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-118
SamenvattingGebruik VNG-brochure 'Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening. Handreiking voor de praktijk'.

(Echt-Susteren).
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 15 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren (hierna: het college) aan de [maatschap] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een paardenfokkerij en stoeterij met rijhal, inclusief stallen en voorzieningen, op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina68-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-07-2009, 200904113/2/R3
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-119
SamenvattingBevoegdheid Afdeling inzake verzoek om voorlopige voorzieningen bij weigeringen om inpassingsplannen vast te stellen en om aanwijzingen te geven.

(ministerie VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2009 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister), voor zover hier van belang: a. de aanvraag van de vereniging It Fryske Gea en andere (hierna: It Fryske Gea en andere) om het vaststellen van een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) voor het door provinciale staten van Frysl‚n beoogde tracť van de zogenoemde "Centrale As", dan wel om het vaststellen van een inpassingsplan voor het door It Fryske Gea en andere voorgestelde alternatieve tracť afgewezen, b. de aanvraag van It Fryske Gea en andere om het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Wro afgewezen, c. de aanvraag van It Fryske Gea en andere om het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.26, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, zesde lid, van de Wro met betrekking tot het door provinciale staten van Frysl‚n eventueel vast te stellen inpassingsplan "De Centrale As" afgewezen.
Pagina69-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200808985/1/H1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-120
SamenvattingBiogasinstallatie en het gebruik van de 'Handreiking co-vergisting van mest'. Afwijking provinciaal beleid in casu gerechtvaardigd.

(Tynaarlo).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bio Energie Bunne Holding B.V. (hierna: Bio) voor het oprichten van een biogasinstallatie op het perceel Roderweg 0, op de hoek van de Bongveenweg en Roderweg, te Bunne (hierna: het perceel).
Pagina74-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 10-08-2009, AWB 09/1905 en AWB 09/1906
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-121
SamenvattingDe vrijstellingsmogelijkheid van artikel 7.3.1, vierde lid, van de Bouwverordening is naar het oordeel van de Voorzitter niet ingevolge artikel 122 van de Gemeentewet van rechtswege vervallen.
Samenvatting (Bron)Betreft handhavend optreden op grond van artikel 7.3.1, eerste lid, van de Bouwverordening tegen het gebruik van garageboxen als bedrijfsruimten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat genoemd artikel van toepassing is en niet van rechtswege is vervallen door de inwerktreding op 1 juli 2008 van de Wro. Het met verwijzing naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo van 23 januari 2009 (LJN:BH0753) ingenomen standpunt dat de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 7.3.1, vierde lid, van de Bouwverordening van rechtswege is vervallen, wordt niet gevolgd. Aan dit gebrek wordt voorbijgegaan omdat verweerder heeft aangegeven dat hij niet bereid is vrijstelling te verlenen. Volgt ongegrondverklaring van het beroep en afwijzing van het verzoek.
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2009:BJ5164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200806771/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-122
SamenvattingDe Watertoets moet altijd plaatsvinden ook al zijn er geen gevolgen voor de waterhuishouding te verwachten.

(Drechterland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2008, kenmerk 2008-37783, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Drechterland (hierna: de raad) bij besluit van 13 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "1e wijziging van het bestemmingsplan "Schellinkhout - De Witte Hoeve 1996".
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200708124/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-123
SamenvattingDe beleidsuitspraken in het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen zetten de eis van compensatie in geval van aantasting van natuurwaarden in de GHS niet opzij.

(Uden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007, kenmerk 1277236/1337463, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uden (hierna: de raad) bij besluit van 15 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2006".
Pagina80-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200806666/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-124
SamenvattingZakelijke inhoud van het plan is onjuist weergegeven in de kennisgeving van de terinzaggelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

(Groesbeek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008, kenmerk 2008-004483, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Groesbeek (hierna: de raad) bij besluit van 21 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Groesbeek Dorp".
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200805830/1/R2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-125
SamenvattingGolfbaan in EHS is aanvaardbaar. Uitvoering volgens het in de planvoorschriften opgenomen en daarmee juridisch bindend gemaakte inrichtings- en beheerplan. Aanleg leidt in bepaalde gebieden zelfs tot verbetering in vergelijking met huidige agrarische gebruik.

(Bronckhorst).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2008, kenmerk 2006-010977, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Bronckhorst (hierna: de raad) bij besluit van 27 april 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Uitbreiding Keppelse golfbaan".
Pagina84-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Zwolle, 04-09-2009, 09/1402
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-126
SamenvattingArtikel 3:22, eerste lid, van de Wro. Begrip 'tijdelijke behoefte'.
Samenvatting (Bron)Bouwvergunning met een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 3.22 Wro van het bestemmingsplan voor een noodschool in Deventer. De voorzieningenrechter van de rechtbank is van oordeel dat de bouw van een dergelijke noodschool, vooruitlopend op een definitief schoolgebouw, in beginsel wel valt binnen het wettelijk criterium dat daarmee wordt voorzien in een tijdelijke behoefte maar dat onvoldoende vast staat dat binnen de wettelijke termijn van vijf jaar de voorziene nieuwbouw gereed zal zijn.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2009:BJ6975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808383/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-127
SamenvattingNu niet in geschil is dat uitbreiding van de onderneming op de peildatum niet mogelijk was in verband met de aanwezigheid van de op dat moment niet tot de inrichting behorende woning aan de [locatie a], heeft de planwijziging de gestelde schade niet veroorzaakt.

(Helmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2004 heeft de raad van de gemeente Helmond (hierna: de raad) [appellant] 68.076,03, vermeerderd met wettelijke rente, ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 01-07-2009, 200807723/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-128
SamenvattingVoor zover een uitwerkingsplan is verwerkelijkt, moet bij de planvergelijking voor het desbetreffende gebied niet van de maximale mogelijkheden van de uit te werken bestemming, maar van de maximale mogelijkheden van dat uitwerkingsplan worden uitgegaan. Als peildatum voor het bepalen van de omvang van de schade geldt de datum van het van kracht worden van dat uitwerkingsplan.

(Meppel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de raad van de gemeente Meppel (hierna: de gemeenteraad) aan [wederpartij A], [wederpartij B], [wederpartij C], [wederpartij D], [wederpartij F], [wederpartij G], [wederpartij H], [wederpartij I] en [wederpartij K] op hun verzoek in verband met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Danninge Erve" (hierna: het bestemmingsplan) en "Danninge Erve, uitwerkingsplan Zuid" (hierna: het uitwerkingsplan) een bedrag van in totaal 59.000,00 aan schadevergoeding toegekend en de verzoeken van [wederpartij E] en [wederpartij J] afgewezen.
Pagina89-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200807889/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-129
SamenvattingOok al hadden appellanten ten tijde van de aankoop van hun percelen op de hoogte kunnen en moeten zijn van de aanleg van de A59, betekent dit niet dat zij ten tijde van die aankoop ook hadden moeten begrijpen dat langs de A59 geluidsschermen zouden worden opgericht waardoor hun percelen niet langer op een zogenoemde zichtlocatie zouden liggen.

(Maasdonk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2006 heeft de raad van de gemeente Maasdonk (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoeker sub 2], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel/Restaurant Nuland Exploitatie B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Valk Internationale Holding B.V. (hierna gezamenlijk: [verzoeker sub 2]), het verzoek van [verzoeker sub 1A], [verzoeker sub 1B], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLN Handelsonderneming B.V. en [verzoekster sub 1D] (hierna gezamenlijk: [verzoeker sub 1A]), het verzoek van [verzoeker sub 1E], het verzoek van [verzoeker sub 1I] en [verzoekster sub 1H] (hierna: gezamenlijk: [verzoeker sub 1I]), en het verzoek van [verzoeker sub 1G] en [verzoekster sub 1F (hierna: [verzoeker sub 1G]) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200900208/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-130
SamenvattingMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat de nieuwbouwwoningen binnen de planperiode worden opgehoogd van de met vrijstelling vergunde bouwhoogte naar de hoogte zoals het bestemmingsplan mogelijk maakt. Verrekening van voordeel door vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2007 heeft de raad van de gemeente Bunschoten (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200808589/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-131
SamenvattingUit de aanduiding 'kernrandzone' kan niet worden afgeleid dat rekening dient te worden gehouden met woningbouw op deze gronden.

(Bergen op Zoom).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 6 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom (hierna: het college) verzoeken van [appellanten A] en van [appellanten B] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200808773/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-132
SamenvattingOndanks het gestelde dorpse karakter van Halsteren, diende ten tijde van de aankoop van het perceel rekening te worden gehouden met alle woonvormen die in een woonwijk in ontwikkeling denkbaar zijn, waaronder hoogbouw in vijf bouwlagen.

(Bergen op Zoom).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2006 heeft de raad van de gemeente Bergen op Zoom (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [wederpartij]om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200900152/1/H2
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-133
SamenvattingVoor toepassing van artikel 49 van de WRO buiten de daarin opgesomde gevallen bestaat geen ruimte. In deze bepaling wordt het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb) niet als potentieel schadeveroorzakend besluit genoemd.

(Hengelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2006 heeft de raad van de gemeente Hengelo (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6678
Artikel aanvragenVia Praktizijn