Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-12-2009
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: Recordpoging mislukt
CiteertitelTBR 2009/212, p. 1060-1060
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet (hierna Chw) komt met een enorme snelheid op ons af. In een ongekend snel tempo is het wetsvoorstel door de tweede Kamer behandeld. In het maart-nummer van dit jaar schreef ik in dit tijdschrift een column over de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (hierna Wvbw). Ook dit wetsvoorstel is in een recordtempo voorbereid en vervolgens in werking getreden; op 27 september 2008 werd het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en op 24 april 2009 trad de wet in werking.
Auteur(s)A.Z.R. Koning
Pagina1060-1060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (deel 2): Gevolgen voor het ruimtelijk bestuursrecht
CiteertitelTBR 2009/213, p. 1061-1071
SamenvattingIn de juli-aflevering van dit tijdshrift werd de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen besproken (deel 1). Daarbij is uitgebreid ingegaan op de aanleiding voor de wet, de achtergronden, de wetsystematiek en de gevolgen voor de praktijk in algemene zin. In het artikel werd aangekondigd dat in een tweede deel specifiek aandacht zou worden besteed aan de gevolgen die voornoemde wet heeft voor besluitvorming in het ruimtelijk bestuursrecht, waarbij dan tevens de situatie zoals die zal zijn na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zou worden belicht.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , A.G.A. Nijmeijer
Pagina1061-1071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe afnemende waardering van het aanhoudingssysteem: van Woningwet tot Wabo
CiteertitelTBR 2009/214, p. 1072-1078
SamenvattingIn 1921 heeft de wetgever ter bescherming van de overgang van een oud naar een nieuw stedenbouwkundig regime het aanhoudingssysteem voor bouwvergunningen ingevoerd. Kort gezegd kwam dit systeem erop neer dat niet tot bouwvergunningverlening mocht worden besloten zolang er geen duidelijkheid was over de inhoud van het nieuwe stedenbouwkundige regime.
Auteur(s)T. Peters
Pagina1072-1078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rechtspositie van omwonenden van een bouwperceel
CiteertitelTBR 2009/215, p. 1079-1093
SamenvattingIn 1974 verscheen het tweede preadvies van de Vereniging voor Bouwrecht van de hand van Th.J.C. Verduin en J.L. de Wijkerslooth, getitield: De rechtspositie van de omwonenden van een bouwperseel. In de stijl, die kenmerken voor de BVR zou worden, hield Verduin zich bezig met de publiekrechterlijke kant van het onderwerp en De Wijkerslooth met de privaatrechterlijke kant. Na 1974 is het onderwerp, voor zover het het privaatrecht in ieder geval betreft, eigenlijk geen voorwerp van zelfstandige studie meer geweest, getuige het overzicht in de 'Groene serie Privaatrecht'.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina1079-1093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200807110/1/R2
CiteertitelTBR 2009/216, p. 1094-1099
SamenvattingNertsenfokkerij en -pelserij. Milieuvergunning. Vergunning Nbw 1998. Bestaand rechtmatig gebruik. Speciale beschermingszone. Significante gevolgen. Ammoniakdepositie. Saldering. Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2008, kenmerk 2008/10631, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] voor het exploiteren van een nertsenfokkerij en -pelserij in de omgeving van het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Mariapeel".
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1094-1099
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200809331/1/H1
CiteertitelTBR 2009/217, p. 1099-1101
SamenvattingBestemmingsplanprocedure. Zelf voorziend goedkeuring onthouden aan definitie in plantvoorschrift. Planvoorschrift onherroepelijk zonder desbetreffende definitie.

(Paardenhouderij De Bilt)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een africhtingsstal, paardenboxen, een stro- en kuilvoeropslag, alsmede een vaste mestopslag op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1099-1101
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200808942/1/H3
CiteertitelTBR 2009/218, p. 1101-1111
SamenvattingStrafbare feiten. 'Redelijkerwijs doen vermoeden' en 'in relatie staan' tot strafbare feiten. Aannemelijke feiten. Voldoende aannemelijk. Zakelijk samenwerkingsverband. Politiemutaties. Verklaring anonieme getuige. Eis van samenhang. Bureau Bibob. Adviseur. Zorgvuldigheid van het onderzoek. Kwaliteit van adviezen. Vergewisplicht. Fair trail. Equality of arms. Ongestoord genot van eigendom. (Yab Yum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2007 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) geweigerd aan [appellante sub 1] een vergunning te verlenen ten behoeve van de exploitatie van prostitutiebedrijf Yab Yum, gevestigd op het adres Singel 295 te Amsterdam (hierna: Yab Yum). Bij dit besluit heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) de aan [appellante sub 1] verleende vergunning als bedoeld in de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW) ingetrokken. Voorts heeft de burgemeester [appellante sub 1] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van het prostitutiebedrijf en het horecabedrijf binnen vier weken na verzending van het besluit te beŽindigen. Hoger beroep van LJN BG2826
AnnotatorP.C.M. Heinen , A.G.A. Nijmeijer
Pagina1101-1111
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200900535/1/H1
CiteertitelTBR 2009/219, p. 1111-1114
SamenvattingVerzakkingsgevaar. Graafwerkzaamheden. Bestuursdwang. Bouwstop.

(Verzakkingsgevaar Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) [appellant] gelast het op het perceel [locatie A] te Amersfoort ontstane verzakkingsgevaar vanwege de door hem verrichte graafwerkzaamheden op het perceel [locatie B] weg te nemen en weg te houden, zulks onder aanzegging van bestuursdwang indien niet binnen de genoemde begunstigingstermijn aan de aanschrijving is voldaan.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1111-1114
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-12-2008, 106.003.463
CiteertitelTBR 2009/220, p. 1115-1118
SamenvattingMisbruik van omstandigheden. Tegenprestatie voor door gemeente verrichtte werkzaamheden. 'Lump sum'

(Gronduitgifte Amsterdam)
AnnotatorD. Schipper
Pagina1115-1118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem, 07-04-2009, 104.004.101
CiteertitelTBR 2009/221, p. 1119-1123
SamenvattingAansprakelijkheid bouwtechniek adviesbureau. Opstellen inschrijfbegroting. Eigen schuld. Controle. Billijkheidscorrectie.

(Aansprakelijkheid adviesbureau)
Samenvatting (Bron)Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Tekortschieten bij het opstellen van een inschrijfbegroting. Toepasselijkheid van artikel 6:101 lid 1 BW.
AnnotatorA.M. Ubink
Pagina1119-1123
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI2152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 31-07-2009, 71.336
CiteertitelTBR 2009/222, p. 1123-1127
SamenvattingGevelbeplanting kantoorgebouw. Herstel gebrekken. Functionele ongeschiktheid. Garantie.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina1123-1127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 19-05-2009, 105.006.441/01 / 07/576
CiteertitelTBR 2009/223, p. 1127-1136
SamenvattingAanbesteding winkelpand. Schadevordering projectontwikkelaar. Onrechtmatige daad gemeente. Vergoedig positief contractsbelang. Inschatting kans op gunning 50%. Voorwaardelijke bieding.

(Biedprocedure winkelpand)
Samenvatting (Bron)Aanbesteding winkelpand; schadevordering projectontwikkelaar; onrechtmatigde daad gemeente?
AnnotatorA.C.M. Fischer-Braams
Pagina1127-1136
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BI4344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/225, p. 1139-1142
Pagina1139-1142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJaarregister
CiteertitelTBR 2009/, p. 1143-1153
Pagina1143-1153
Artikel aanvragenVia Praktizijn