Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 17-12-2009
Aflevering 23
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBesluit onder voorwaarden. Onder welke voorwaarden?
CiteertitelJBa 2009/279
SamenvattingIn veel omgevingsrechtelijke wetten wordt aangegeven in welke gevallen aan een publiekrechtelijke toestemming (bijvoorbeeld een vergunning, ontheffing of projectbesluit) voorschriften kunnen worden verbonden. Het komt voor dat aan een bestuursrechtelijke toestemmingsfiguur niet alleen voorschriften, maar ook voorwaarden worden gesteld. Door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de bijbehorende Invoeringswet is meer duidelijkheid ontstaan over het onderscheid tussen voorschriften en voorwaarden. Bestaat voor laatstgenoemde rechtsfiguur een grondslag in het bestuursrecht? Zo niet, is het wenselijk dat het leerstuk van voorwaarden wordt gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina374-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200805564/1/R1
CiteertitelJBa 2009/280
SamenvattingBelanghebbende. Afstandcriterium.

(X e.a. / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008, nummer 1340464, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Breda (hierna: de raad) bij besluit van 18 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Bouverijen-Woonakker" (hierna: het plan).
Pagina381-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809174/1/M2
CiteertitelJBa 2009/281
SamenvattingBesluit. Geluidbelasting. Omwonende.

(X / minister van VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege de spoorweg "traject 180" voor de gevels van de in dit besluit genoemde te saneren woningen en school vastgesteld. Tevens heeft de minister bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting van de betrokken woningen en de school.
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200902182/1/H1
CiteertitelJBa 2009/282
SamenvattingBelanghebbende. Dwangsom. Overtreder. Eigendomsrecht.

(X e.a. / B&W van 's-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 31 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Jumbo supermarkten B.V. (hierna: Jumbo) en [appellant sub 1 A] gelast: a. binnen zes maanden na de datum van het besluit het gebruik van het pand en het perceel [locatie] (hierna: het perceel) ten behoeve van een supermarkt te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 50.000,00 per dag, met een maximum van 10.000.000,00. b. binnen zes weken na de onder a gegeven begunstigingstermijn van zes maanden het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat, te weten die waarin het zich bevond voorafgaand aan de op 13 mei 2005 verleende bouwvergunning, onder oplegging van een dwangsom van 2000,00 per dag met een maximum van 80.000,00.
Pagina382-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901438/1/R3
CiteertitelJBa 2009/283
SamenvattingTerinzagelegging. Ontwerp-bestemmingsplan. Grondexploitatie. Belanghebbende. Elektronische beschikbaarstelling.

(X / de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnewoude).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Halfweg West 2008" vastgesteld.
Pagina383-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200902826/1/H1
CiteertitelJBa 2009/284
SamenvattingHandhaving. Overleg. Houding ambtenaren. Vergunning. Concrete toezegging.

(X / B&W van Zaanstad).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een bedrijfsunit op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina384-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200908332/1/M2
CiteertitelJBa 2009/285
SamenvattingHandhaving. Beginselplicht. Ingediende aanvraag. Afwijking bestaande situatie. Concreet zicht op legalisatie.

(X / B&W van Hardenberg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) een verzoek van [verzoeker] om toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de varkenshouderij van [vergunninghouder] aan de [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina384-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-12-2009, 200908536/1/M1
CiteertitelJBa 2009/286
SamenvattingLast onder dwangsom. Begunstigingstermijn.

(X / het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2009 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest (hierna: het dagelijks bestuur) aan [verzoekster] een last onder dwangsom opgelegd.
Pagina385-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200901141/1/H1
CiteertitelJBa 2009/287
SamenvattingProces-verbaal. Juistheid.

(Coöperatief Produktschap De Oorsprong UA / B&W van Deventer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) Coöperatie de Oorsprong (hierna: de Oorsprong) onder oplegging van een dwangsom gelast de bouwwerkzaamheden op het perceel Spanjaardsdijk 68 te Schalkhaar, gemeente Deventer (verder: het perceel) met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.
Pagina385-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina386-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina386-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken I 2009-2010, 32127, nr. A
CiteertitelJBa 2009/
SamenvattingRegels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet). Gewijzigd voorstel van wet.
Pagina386-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema bijgewerkt t/m 4 december 2009
CiteertitelJBa 2009/
Pagina387-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn