Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-12-2009
Aflevering 7329
TitelDe Wet tijdelijk huisverbod. Eerste ervaringen in de jurisprudentie
CiteertitelGst. 2009, 128
SamenvattingSinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) van kracht. De wet maakt het mogelijk dat de burgemeester, of namens hem de hulpofficier van justitie, een huisverbod oplegt aan een meerderjarige die huiselijk geweld pleegt of van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. In dit artikel wordt aan de hand van recente jurisprudentie nagegaan welke ervaringen met het huisverbod zijn opgedaan.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina609-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOvergangsperikelen vierde tranche Awb bij de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang
CiteertitelGst. 2009, 129
SamenvattingOp 25 juni 2009 kondigde de digitale nieuwsbrief SC Mail de inwerkingtreding van de Wet Vierde tranche Awb als volgt aan: 'Juridische procedures in het bestuursrecht worden een stuk eenvoudiger. Dat is het gevolg van de zogeheten vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die de Eerste kamer goedkeurde.'
Een aantal maanden na de inwerkingtreding van de wet blijkt het in de praktijk toch een stuk minder eenvoudig. Zo blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de vraag hoe het overgangsrecht luidt met betrekking tot de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang. Het antwoord op die vraag is niet onbelangrijk omdat de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang onder het nieuwe recht ingrijpend is gewijzigd. Het overgangsrecht van de Wet Vierde tranche Awb is neergelegd in art. III en IV. Wij zullen eerst ingaan op de reikwijdte van deze artikelen om vervolgens te bespreken hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden. Aan het slot van dit artikel komen we dan tot een antwoord op de vraag hoe het overgangsrecht luidt met betrekking tot de invordering van verbeurde dwangsommen en de kosten van bestuursdwang.
Auteur(s)U.T. Hoekstra , C.J. IJdema
Pagina617-622
LinkVolledige tekst (avdw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMededelingen van de redactie en de uitgever
CiteertitelGst. 2009, 130
SamenvattingPer 1 januari a.s. gaat Solke Munneke ons blad verlaten als eindredacteur. [...] Met ingang van de nieuwe jaargang verandert de verschijningsfrequentie van de Gemeentestem. In 2010 verschijnen de afleveringen driewekelijks in plaats van tweewekelijks. U ontvangt in totaal 17 afleveringen. [...]
Auteur(s) Redactie
Pagina622-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 13-03-2009, 100805/FA RK 09-264
CiteertitelGst. 2009, 131
SamenvattingHuisverbod. Weigering hulpverlening. Verzoek huisgenoten om terugkeer. Motivering onvoldoende. Geen schorsing, wel kostenveroordeling. (Enschede).
Samenvatting (Bron)Afwijzing voorlopige voorziening zonder kortsluiting (ivm aangekondigde verlenging), proceskostenveroordeling burgemeester.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina622-625
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BH6166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-06-2009, AWB 08/396
CiteertitelGst. 2009, 132
SamenvattingWijziging van verordening met het oog op een concreet project is geen beschikking maar een algemeen verbindend voorschrift. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Wet op de kansspelen
AnnotatorR. Kooper
Pagina625-630
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BI7334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808758/1/H2
CiteertitelGst. 2009, 133
SamenvattingAfrekening in verband met bestuursoverdrachtg aan verzelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs. Rechtshandeling naar burgerlijk recht. Ambtshalve toetsing: geen besluit. (Edam-Volendam)
Samenvatting (Bron)In zijn vergadering van 23 juni 2005 heeft de raad van de gemeente Edam-Volendam (hierna: de raad) de afrekening ten behoeve van de stichting Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (hierna: de stichting) vastgesteld en een bedrag groot 234.970,21 aan de stichting betaalbaar gesteld. Dit is bij brief van dezelfde datum aan de stichting medegedeeld.
AnnotatorP.W.A. Huisman
Pagina630-632
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-09-2009, AWB 08/9247, 09/776 en 09/803
CiteertitelGst. 2009, 134
SamenvattingOverdracht van bevoegdheden aan bestuur gemeenschappelijk openbaar lichaam. Verhouding verordening gemeenschappelijk openbaar lichaam en anterieure verordening gemeente. Instemming deelnemers aan gemeenschappelijke regeling. Bekendmaking en inwerkingtreding verordening gemeenschappelijk openbaar lichaam. (Midden-Delfland)
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom opgelegd op grond van de APV. APV vervallen door inwerkingtreding van Algemene verordening gemeenschappelijke regeling. B&W beroepen zich vergeefs op totstandkominsgebreken van die verordening. B&W niet bevoegd tot handhavend optreden. Beroepen gegrond.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
Pagina632-636
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BJ9619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelInteger spreken over integriteit
CiteertitelGst. 2009, 135
SamenvattingIn Binnenlands Bestuur van 20 november j.l. staat een artikel van Max Pam onder de titel Vallende bestuurders. In de inleiding staat: 'Ruud Vreeman, Gerrit Zalm, Ed Nijpels en Gerd Leers zijn slechts enkele namen in een lange rij struikelende bestuurders. Nederland kampt met een integriteitsprobleem'. Het valt mij op dat Pam nogal gemakkelijk gevallen onder de noemer integriteitsprobleem brengt. Ik kan niet alle gevallen gaan bespreken, maar pik er enkele uit.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina640-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn