Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 22-12-2009
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelWetgevingscongestie in het omgevingsrecht: overdaad schaadt?
CiteertitelTO 2009, nr. 4, p. 153
SamenvattingIn dit nummer wordt aandacht besteed aan de Waterwet, die vermoedelijk op 22 december van dit jaar in werking zal treden. Havekes bespreekt in zijn bijdrage de hoofdlijnen van de Waterwet en Van Rijswick gaat nader in op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de waterbeheerder in de Waterwet krijgt toebedeeld. Claessens en Franssen bespreken de in procedure zijnde AMvB Ruimte, waar in hoofdstuk 4 onder meer enkele ruimtelijke aspecten van het waterbeheer worden geregeld. Evenals de Waterwet zal dee AMvB Ruimte hoogstwaarschijnlijk binnenkort (medio 2010) in werking treden.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina153-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Waterwet: innovatie van het waterrecht
CiteertitelTO 2009, nr. 4, p. 156
SamenvattingDe Nederlandse waterbeheerwetgeving is momenteel erg verbrokkeld. bijna elk onderdeel van het waterbeheer kent zijn eigen wet. Dit komt de transparantie en praktische toepassing van deze wetten niet ten goede. Vandaar dat al langer wordt aangedrongen op integratie van deze aparte wetten. Eind dit jaar is het zover en treedt de Waterwet in werking. Deze bijdrage beschrijft op hoofdlijnen de achtergrond, strekking en inhoud van deze wet, waarbij de nadruk ligt op de nieuwe elementen daarvan. Uitgegaan is van de wettekst zoals deze door de Invoeringswet Waterwet is komen te luiden (Stb. 2009, 489 en 490). De Waterwet heeft voor de praktijk grote consequenties. Er verandert het nodige. Het kan dan ook bepaald geen kwaad als omgevingsjuristen, vergunningverleners, handhavers en beleidsmakers van Rijkswaterstaat, ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, waterleidingbedrijven en adviesbureaus zich daarin alvast verdiepen.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina156-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie is de waterbeheerder en wat moet hij doen?; Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de waterbeheerder in de Waterwet
CiteertitelTO 2009, nr. 4, p. 164
SamenvattingIn een themanummer over de Waterwet kan een beschrijving van de waterbeheerder en zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet ontbreken. De Waterwet regelt het beheer en gebruik van het watersysteem in al zijn aspecten. De nadruk ligt daarbij op het watersysteem: het samenhangende geheel van ÚÚn of meer oppervlaktelichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Deze definiŰring geeft ook de ruime reikwijdte van de wet: het gaat om het gehele watersysteem, maar de Waterwet reguleert niet de waterketen. De drinkwatervoorziening en het verzamelen en transport van afvalwater vallen buiten de reikwijdte van de wet. De Waterwet kent wel een zorgplicht voor het waterschap voor het zuiveren van afvalwater.
Auteur(s)H.F.M.W. van Rijswick
Pagina164-177
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan Pkb naar AMvB; De systematiek van het nationale waterbeleid onder de AMvB Ruimte
CiteertitelTO 2009, nr. 4, p. 178
SamenvattingDe Ministerraad heeft 2 juni 2009 op voorstel van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: AMvB Ruimte). De AMvB Ruimte bevat alle ruimtelijke beleidskaders van het Rijk en vormt het sluitstuk van het nieuwe stelsel van de ruimtelijke ordening. Dit stelsel is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijk ordening (Wro) op 1 juli 2008 ge´ntroduceerd. Met de Wro wordt een nieuwe sturingsfilosofie ge´ntroduceerd, waar de AMvB in kwestie een uitwerking van is. De sturingsfilosofie gaat uit van de gedachte dat de verschillende overheden, met het Rijk in de regierol, worden gedwongen om te bepalen wat van nationaal en provinciaal belang is binnen het ruimtelijk beleid, en voorts te bepalen op welke wijze deze nationale en provinciale belangen moeten doorwerken op gemeentelijk niveau. De AMvB Ruimte vormt het instrument waarmee de vˇˇraf in kaart gebrachte nationale belangen kunnen doorwerken naar provinciaal en/ of gemeentelijk niveau.
Auteur(s)M. Claessens , D.S.P. Fransen
Pagina178-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn