Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 05-01-2010
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelHet valse veiligheidsdilemma
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 1-1
SamenvattingOp 3 november publiceerde het kabinet zijn standpunt over het advies van de Commissie Brouwer-Korf, over de veiligheid en privacy, en de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. De kop boven het begeleidende persbericht belooft 'Meer privacy voor burgers', maar dat dekt niet de lading van de brief. In werkelijkheid gaat de overheid meer gegevens opslaan en uitwisselen. De brief markeert zelfs een fundamentele stap in het denken over veiligheid en burgerrechten. Zij moeten niet meer in concrete gevallen tegen elkaar worden afgewogen; vanaf nu gaat veiligheid voor. Het is een even onjuiste als onnodige keuze.
Auteur(s)R.D. Chavannes
Pagina1-1
LinkVolledige tekst artikel (chavannes.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelKroniek aftappen en gegevensvergaring
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 2-11
SamenvattingHet Nederlands openbaar ministerie heeft zijn record aftappen uit 2007 verbroken met 26.425 telefoontaps in 2008. De actuele stand van de inlichtingendiensten is (staats)geheim. Het aantal internettaps met ingang van 2010 niet meer. Volgens de minister van Justitie is aftappen 'een effectief opsporingsmiddel', met name de van de tap afgeleide resultaten geven namelijk 'sturing aan het opsporingsonderzoek'. Deze kroniek geeft een schets van recente ontwikkelingen in aftappen en vordering van verkeersgegevens door Justitie, bezien vanuit het perspectief van burgers en telecomaanbieders. De belangrijkste tendensen zijn: meer bevoegdheden, ruimer gebruik van bevoegdheden en het begin van een tegenbeweging.
Auteur(s)D. Verhulst
Pagina2-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet 'embedden' van een YouTube-filmpje op een Hyves-pagina
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 12-16
SamenvattingIs het 'embedden' van een YouTube-filmpje op een HYves-pagina aan te merken als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking, waardoor Buma er geld voor kan vragen? Deze vraag werd begin oktober 2009 actueel toen Buma aankondigde voor deze vorm van 'muziekgebruik' te gaan heffen, een voornemen dat zij binnen een week onder politieke en publicitaire druk weer introk. In deze bijdrage wordt deze vraag onderzocht. Uiteraard zijn YouTube, Hyves en Buma slechts (bekende) voorbeelden en kan dezelfde vraag gesteld worden voor alle websites waarop zonder toestemming van rechthebbenden of hun organisaties 'embedded' materiaal van andere websites is opgenomen.
Auteur(s)D.J.G. Visser
Pagina12-16
LinkVolledige tekst (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-11-2009, 23-003081-08
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 22-24
SamenvattingArt. 137c Sr. Belediging. Internetforum.
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt de verdachte die zich op een openbaar internetforum meermalen beledigend heeft uitgelaten over groepen mensen als bedoeld in art. 137c Sr. Naar het oordeel van het hof dragen die uitlatingen niet bij aan enig publiek debat en heeft de verdachte dat ook niet beoogd. Hij vond zijn eigen (extreme) uitlatingen spannend, fantasievol en ludiek, terwijl deze als onnodig grievend zijn te beschouwen. Het hof verwerpt het beroep op de vrijheid van meningsuiting als bedoelt in art. 10 EVRM.
AnnotatorA.J. Nieuwenhuis
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BK4139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-10-2009, AWB 08/6941
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 25-27
SamenvattingPublicatie universiteitkrant. Website. Journalistieke exceptie. Wbp.

(X / Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)).
Samenvatting (Bron)Eiser heeft indertijd zijn medewerking verleend aan publicatie van een artikel in de Universiteitskrant. In dit artikel wordt hij met voor- en achternaam genoemd. Het artikel bevindt zich op de website van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder, in het online archief van de Universiteitskrant. Eiser heeft verweerder op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verzocht zijn achternaam van de website te verwijderen. De rechtbank oordeelt dat in het onderhavige geval de zogeheten "journalistieke exceptie" van artikel 3 van de Wbp van toepasing is, zodat de Wbp toepassing mist. Dit heeft tot gevolg dat de beroepstermijn niet is opgeschort doordat eiser de bemiddeling van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft ingeroepen en tevens dat geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Verschoonbare termijnoverschrijding, nu eiser er op basis van door het CBP verstrekte informatie op mocht vertrouwen dat de beroepstermijn wel was opgeschort en gegrond beroep, nu verweerder het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk had dienen te verklaren. Beroep gegrond.
AnnotatorT.A. Schiphof
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK1467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-11-2009, 347365 / KG ZA 09-1217
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 27-32
SamenvattingRaamovereenkomst. Marktanalysebesluit vaste telefonie 2005. Tariefverhoging.

(Staat / KPN).
Samenvatting (Bron)In dit kort geding verschillen partijen van mening over de uitleg van artikel 24 lid 7 van Raamovereenkomst OT2006. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de door KPN doorgevoerde tariefverhogingen geoorloofd zijn dient de Raamovereenkomst nader te worden uitgelegd. Op grond van het een en ander, in onderling verband en samenhang bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands genoegzaam is gebleken dat KPN geen tariefverhogingen had mogen doorvoeren. KPN dient zich te houden aan de met de Staat overeengekomen tarieven in de Raamovereenkomst en dient over te gaan tot correcte facturering.
AnnotatorP. Burger
Pagina27-32
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK3963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2008, 36207/03
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 17-17
SamenvattingArt. 10 EVRM. Perspublicatie. Publiek persoon.

(Rumyana Ivanova / Bulgarije).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 6-1+6-3-d;No violation of Art. 10
Pagina17-17
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0214JUD003620703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-07-2008, 22824/04
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 17-17
SamenvattingArt. 10 EVRM. Journalistieke verantwoordelijkheid. Anonieme bron.

(Flux / Moldavië).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 10
Pagina17-17
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD002282404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-11-2009, 25367/05
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 17-17
SamenvattingArt. 10 EVRM. Perspublicatie. Smaad.

(Flux / Moldavië).
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General}
Pagina17-17
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:1124JUD002536705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-11-2009, 75300/01 en 4637/02
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 17-17
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad. Perspublicatie.

(Ieremeiov / Roemenië).
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 6-1;Violation of Art. 10;Non-pecuniary damage - award
Pagina17-17
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:1124JUD007530001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 12-11-2009, C-192/08
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 17-17
SamenvattingToegangsrichtlijn. Interconnectie. Onderhandelingsverplichting. Prejudiciële vragen.

(TeliaSonera Finland Oyj / Finland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 november 2009. # TeliaSonera Finland Oyj. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Korkein hallinto-oikeus - Finland. # Telecommunicatiesector - Elektronische communicatie - Richtlijn 2002/19/EG - Artikel 4, lid 1 - Netwerken en diensten - Interconnectieovereenkomsten tussen telecommunicatieondernemingen - Verplichting om te goeder trouw te onderhandelen - Begrip 'exploitant van openbare communicatienetwerken' - Artikelen 5 en 8 - Bevoegdheid van nationale regelgevende instanties - Onderneming zonder aanmerkelijke marktmacht. # Zaak C-192/08.
Pagina17-17
UitspraakECLI:EU:C:2009:696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-11-2009, AWB 09/1334
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 20-20
SamenvattingArtt. 12.2 en 12.5 Tw. Interoperabiliteit. Geschilbeslechting.

(Lycamobile Ltd. / OPTA en T-Mobile).
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
Pagina20-20
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BK2112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 06-10-2009, T-8/06, T-21/06 en T-24/06
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 87 EG. Staatssteun. DVB-T. Beschikking 2006/513/EG.

Gevoegde zaken:

T-8/06 = FAB / Europese Commissie
T-21/06 = Duitsland / Europese Commissie
T-24/06 = MABB / Europese Commissie.
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-11-2009, 23-003081-08
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 137c Sr. Belediging. Internetforum.
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt de verdachte die zich op een openbaar internetforum meermalen beledigend heeft uitgelaten over groepen mensen als bedoeld in art. 137c Sr. Naar het oordeel van het hof dragen die uitlatingen niet bij aan enig publiek debat en heeft de verdachte dat ook niet beoogd. Hij vond zijn eigen (extreme) uitlatingen spannend, fantasievol en ludiek, terwijl deze als onnodig grievend zijn te beschouwen. Het hof verwerpt het beroep op de vrijheid van meningsuiting als bedoelt in art. 10 EVRM.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BK4139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 03-11-2009, 24-002069-08
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 261 Sr. Smaad. Publieke Hyves-pagina.
Samenvatting (Bron)Veroordeling tot voorwaardelijke werkstraf ter zake van smaad. Verdachte heeft op haar (afgeschermde) hyves-pagina geschreven "ik moet mijn kind meegeven aan een pedo", hiermee doelend op haar ex-man. Het hof is van oordeel dat in het onderhavige geval het enkele plaatsen van genoemde tekst op een pagina waar 20 tot 25 personen dit kunnen lezen, valt aan te merken als het geven van ruchtbaarheid a.b.i. art. 261 Sr.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2009:BK1897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 17-11-2009, 200.033.928/01
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 10 EVRM. Prospectus. Rectificatie.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Rectificatie onrechtmatige mededeling in prospectus.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2009:BK3740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 06-11-2009, 439885 / KG ZA 09-2155
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 10 EVRM. Perspublicatie. Rectificatie.
Samenvatting (Bron)In een artikel in Het Parool is aandacht besteed aan een van belasingfraude verdachte belastingconsulent. Het artikel kan bij de gemiddelde krantenlezer de indruk achterlaten dat familieleden van deze belastingconsulent mogelijk betrokken zijn bij deze belastingfraude. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Het Parool hierdoor onzorgvuldig heeft gehandeld. De mogelijke betrokkenheid van de familieleden kan niet met feiten worden gestaafd. Verder heeft Het Parool geen hoor-en wederhoor toegepast, hetgeen eveneens onzorgvuldig is. De voorzieningenrechter heeft Het Parool veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK2781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 18-11-2009, 420096 / HA ZA 09-554
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad. Televisie-uitzending.

(Friesland Vlees / de Staat en TROS).
Samenvatting (Bron)Verzoek om vergoeding van schade van slachterij na televisie-uitzending over de misstanden bij het transport van vee en de gebrekkige overheidscontrole daarop.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK3788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 19-11-2009, 442367 / KG ZA 09-2399
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-18
SamenvattingPerspublicatie. Eer en goede naam. Rectificatie.

(Avalon Media en Music Store / Het Parool).
Samenvatting (Bron)Parool moet kop van krantenartikel: 'Verdacht geld Music Store' rectificeren. Dat er bij dit bedrijf "verdacht geld" in omloop zou zijn vindt geen steun in het beschikbare feitenmateriaal.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK3946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Assen, 24-11-2009, 19.606217-07
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 18-19
SamenvattingArt. 54a Sr. Internet providers. Beledigende website.
Samenvatting (Bron)De wetgever heeft een wettelijk kader geschapen om internet providers te bewegen beledigende teksten op websites van hun cliënten te verwijderen. De doelstelling van dit wettelijke kader is (ook) te voorkomen dat internet providers overgaan tot het toepassen van preventieve censuur, dat het recht op vrije meningsuiting zou kunnen aantasten, althans beknotten. Evident is dat bij toepassing van de wetgeving in onderhavige zaak de benodigde machtiging van de rechter-commissaris ontbreekt. Instemming met het standpunt van de officier van justitie zou er toe leiden dat dit door de wetgever ingestelde wettelijke kader niet wordt gevolgd en dat de rechtbank op de stoel van de wetgever gaat zitten. Dit zou er toe leiden dat de verdachte wordt geconfronteerd met een strafrechtelijke vervolging terwijl het wettelijke systeem dat niet toestaat. De officier van justitie kan indien hij in die situatie tot vervolging overgaat zelf bepalen dat er wel en wat er niet gepubliceerd wordt, zonder dat er door de machtiging van de rechter-commissaris een bepaalde -inhoudelijke- waarborg aan gekoppeld is. Daarmee is eveneens niet voldaan aan de voorwaarde van een rechterlijke uitspraak uit artikel 12, 3e lid van de Europese Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2003/31/EG, PbEG L 178). Het ligt op de weg van de wetgever om -indien hij dit aangewezen acht- de door de officier van justitie gestelde onvolkomenheden in de geldende wetgeving te herstellen.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RBASS:2009:BK4226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-10-2009, AWB 08/6941
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingPublicatie universiteitkrant. Website. Journalistieke exceptie. Wbp.

(X / Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)).
Samenvatting (Bron)Eiser heeft indertijd zijn medewerking verleend aan publicatie van een artikel in de Universiteitskrant. In dit artikel wordt hij met voor- en achternaam genoemd. Het artikel bevindt zich op de website van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder, in het online archief van de Universiteitskrant. Eiser heeft verweerder op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verzocht zijn achternaam van de website te verwijderen. De rechtbank oordeelt dat in het onderhavige geval de zogeheten "journalistieke exceptie" van artikel 3 van de Wbp van toepasing is, zodat de Wbp toepassing mist. Dit heeft tot gevolg dat de beroepstermijn niet is opgeschort doordat eiser de bemiddeling van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft ingeroepen en tevens dat geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Verschoonbare termijnoverschrijding, nu eiser er op basis van door het CBP verstrekte informatie op mocht vertrouwen dat de beroepstermijn wel was opgeschort en gegrond beroep, nu verweerder het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk had dienen te verklaren. Beroep gegrond.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK1467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-11-2009, 347365 / KG ZA 09-1217
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingRaamovereenkomst. Marktanalysebesluit vaste telefonie 2005. Tariefverhoging.

(Staat c.s. / KPN).
Samenvatting (Bron)In dit kort geding verschillen partijen van mening over de uitleg van artikel 24 lid 7 van Raamovereenkomst OT2006. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de door KPN doorgevoerde tariefverhogingen geoorloofd zijn dient de Raamovereenkomst nader te worden uitgelegd. Op grond van het een en ander, in onderling verband en samenhang bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands genoegzaam is gebleken dat KPN geen tariefverhogingen had mogen doorvoeren. KPN dient zich te houden aan de met de Staat overeengekomen tarieven in de Raamovereenkomst en dient over te gaan tot correcte facturering.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK3963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-11-2009, 351983 / KG ZA 09-1547
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingArt. 10 EVRM. Eer en goede naam. Rectificatie.

(Sam Bharatsingh / de Staat).
Samenvatting (Bron)Uitlating staatssecretaris van Financiën over eiser in het televisieprogramma 'De Wereld Draait Door' onrechtmatig jegens eiser. De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde op de voorpagina's van vier landelijke dagbladen de gedane uitlating te rectificeren middels plaatsing van de in het vonnis opgenomen tekst.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK3928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-11-2009, 09/754109-09
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingArt. 10 EVRM. Privé-e-mailbox staatssecretaris. Computervredebreuk.
Samenvatting (Bron)Vast staat slechts dat verdachte op verzoek van de hoofdredactie van het tijdschrift [tijdschrift] het artikel heeft geschreven en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van de informatie van de hacker, met wie hij door de redactie in contact was gebracht. Niet gebleken is dat hij zelf in dit verband (uitlokkings)handelingen heeft verricht of toegang heeft gehad tot het emailaccount van aangever. Onvoldoende aanwijzingen dat sprake is van medeplegen van gedragingen. Niet is komen vast staan dat sprake was van in dit verband voldoende nauwe en bewuste samenwerking met degene die daadwerkelijk heeft ingebroken in de privé emailaccount van aangever. Evenmin is gebleken dat verdachte deze feiten heeft uitgelokt. Vrijspraak. (zie ook LJ-nummer: BK4065)
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK4047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-11-2009, 09/754002-09
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingArt. 10 EVRM. Privé-e-mailbox Staatssecretaris. Computervredebreuk.
Samenvatting (Bron)Verdachte is hoofdredacteur van [tijdschrift]. In het eindejaarsnummer van [tijdschrift] is een artikel verschenen waarin wordt aangegeven dat én op welke (onrechtmatige) wijze door een hacker toegang is gekregen tot de privémailbox van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie. [..]Tevens wordt beschreven dat, nadat toegang is verkregen, een back-up programma wordt geïnstalleerd waardoor alle e-mails die binnenkomen in de mailbox ook direct, onzichtbaar voor aangever, binnenkomen in het programma van de hacker. Met behulp daarvan zijn een aantal mails doorgestuurd waaronder twee privéberichten van aangever. [..] Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan computervredebreuk (feit 1 primair) en aan het medeplagen en feitelijk leidinggeven aan het doorsturen van e-mails door middel van een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt (feit 2, primair). Strafvervolging voor feit 1 is naar het oordeel van de politierechter in strijd met het in artikel 10 van het EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting, zodat ontslag van alle rechtsvervolging dient te volgen. Dit heeft echter niet te gelden voor feit 2. Met het slagen van de hackpogingen was het journalistieke doel bereikt. Immers aangetoond was dat de beveiliging van de privé emailbox van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie niet optimaal was. Vaststaat dat vervolgens kennis is genomen van de inhoud van de emailbox (die op dat moment leeg was) en dat een programma is geïnstalleerd waardoor alle e-mails die binnen zouden komen in de mailbox ook direct, niet zichtbaar voor aangever, binnen zouden komen in het programma van de hacker. Een aantal e-mails zijn daardoor ter kennis gekomen van de hacker en [freelancer Y] waaronder twee privé berichten van aangever. Naar het oordeel van de politierechter kan hiervoor geen rechtvaardiging gevonden worden in het algemene publieke belang en belemmert strafvervolging van verdachte met betrekking tot dit feit verdachte niet in de artikel 10 EVRM neerlegde vrijheid van meningsuiting. Geldboete van 450,-. (Zie ook LJ-nummer: BK4047)
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK4065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Haarlem, 02-11-2009, 161141 / KG ZA 09-518
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-19
SamenvattingOnrechtmatige uitlatingen. Rectificatie.
Samenvatting (Bron)Geschil om investering in vastgoed in Dubai. Het verweer van gedaagden dat eiser toestemming heeft gegeven om het restantbedrag van de opbrengst uit de verkoop van een vastgoedproject in Dubai opnieuw te investeren in een villa aldaar is niet aannemelijk. De vordering in conventie tot betaling wordt toegewezen. Gelet op deze uitspraak wordt de reconventionele vordering tot opheffing van beslag en plaatsing van een rectificatie afgewezen, waarbij de voorzieningenrechter heeft overwogen dat de wijze waarop en de uitingen waarmee de advocaat namens eisers de publiciteit heeft gezocht voor gedaagde sub 1 onnodig grievend en belastend zijn geweest.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2009:BK1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 23-07-2009, AWB 08/180
CiteertitelMediaforum 2010-1, p. 19-20
SamenvattingHfdst. 6a Tw. Marktanalysebesluit FTA. Tariefmaatregel. Belanghebbende besluit.

(KPN / OPTA).
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet/Last onder dwangsom, geschil over hoogte FTA-tarieven tussen KPN en BT; belanghebbendheid van concurrenten
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BK3455
Artikel aanvragenVia Praktizijn