Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-01-2010
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelCrisis- en herstelwet: megaproject in turbotempo
CiteertitelTBR 2010/, p. 2-8
SamenvattingInleidende bijdrage over de Crisis- en herstelwet die centraal staat in het januarinummer 2010 van het Tijdschrift voor Bouwrecht.
Auteur(s)F.A.M. Hobma , W.C.T.F. de Zeeuw
Pagina2-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet projectuitvoeringsbesluit
CiteertitelTBR 2010/2, p. 9-16
SamenvattingIn deze bijdrage staat afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de Crisis en -herstelwet (hierna: ‘Chw’) centraal. De afdeling is getiteld ‘Versnelde uitvoering van bouwprojecten’. De essentie van deze afdeling is dat ten behoeve van bepaalde woningbouwprojecten en andere projecten van maatschappelijke betekenis een zogenaamd projectuitvoeringsbesluit kan worden genomen dat strekt ter vervanging van de vergunningen, ontheffingen en andere besluiten die normaal gesproken voor zo’n project zijn vereist. Het projectuitvoeringsbesluit is een tijdelijke voorziening om de bouwsector te stimuleren. Afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Chw gaat over de versnelde besluitvorming van lokale projecten met nationale betekenis. Deze versnelde besluitvorming geschiedt echter niet door het nemen van een projectuitvoeringsbesluit. Aan de versnelde besluitvorming worden enkele zinnen gewijd aan het slot van paragraaf 1.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina9-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProjectbesluitvorming in de Crisis- en herstelwet
CiteertitelTBR 2010/3, p. 17-22
SamenvattingMiddels de Crisis- en herstelwet wordt gepoogd besluitvorming over infrastructurele en andere bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie te versnellen. De vergroting van de mogelijkheden van projectbesluitvorming vormt daarbij één van de belangrijkste instrumenten. Dit artikel is aan dit instrument uit de Crisis- en herstelwet gewijd. Daarbij zal naar een antwoord worden gezocht op verschillende vragen: Wat wordt onder projectbesluitvorming verstaan? In welke vormen heeft projectbesluitvorming zich gedurende de afgelopen jaren in wetgeving gemanifesteerd? Op welke wijzen voorziet de Crisis- en herstelwet in projectbesluitvorming? Wat zou de betekenis van de Crisis- en herstelwet kunnen betekenen voor de toekomst van projectbesluitvorming?
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina17-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van de Crisis- en herstelwet voor de m.e.r.
CiteertitelTBR 2010/4, p. 23-34
SamenvattingIn deze bijdrage worden enkele beschouwingen gewijd aan het toepassingsbereik van artikel 1.11 Chw. Zo wordt besproken voor welke projecten dit artikel 1.11 Chw van betekenis is en welke wijzigingen artikel 1.11 Chw voor de te volgen besluit-m.e.r. voor deze projecten met zich brengt. Ook wordt ingegaan op de verenigbaarheid van artikel 1.11 Chw met het Europese recht. Verder wordt op hoofdlijnen bekeken hoe artikel 1.11 Chw zich verhoudt tot de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten en het wetsvoorstel Modernisering m.e.r. Tot slot wordt ingegaan op de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 oktober 2009 voor de Chw.
Auteur(s)J. Gundelach , M.A.A. Soppe
Pagina23-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe relativiteitseis: sneller of beter?
CiteertitelTBR 2010/5, p. 35-41
SamenvattingIn het voorstel voor de Crisis- en herstelwet (Chw) is de relativiteitseis opgenomen. De bedoeling daarvan is het rechterlijke oordeel te beperken tot de rechtsnormen die strekken tot bescherming van de belangen van de eiser. De auteur onderwerpt dit fenomeen aan een nadere beschouwing, met name in relatie tot doel en strekking van de Chw.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina35-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTijdelijk afwijken van milieukwaliteitsnormen. (Geen) zorgen voor morgen?
CiteertitelTBR 2010/6, p. 42-49
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stil gestaan bij een specifiek element in het wetsvoorstel: ten einde een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten mogelijk te maken kan in voorkomend geval van in het omgevingsrecht bestaande ‘milieukwaliteitsnormen’ worden afgeweken, maar na verloop van tijd moet weer ‘gewoon’ aan die milieukwaliteitsnormen worden voldaan. Bezien zal worden of dat eindresultaat afdoende door het wetsvoorstel wordt gewaarborgd.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina42-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen in de Onteigeningswet. Over symboolwetgeving, politiek onvermogen en het menselijk tekort
CiteertitelTBR 2010/7, p. 50-55
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet bevat aanpassingen van een groot aantal wetten. Veel van die maatregelen zijn expliciet aangeduid als tijdelijke maatregelen. Dat geldt niet voor de beoogde wijzigingen van de Onteigeningswet: zij zullen ook na de zogenaamde crisisjaren van kracht blijven. Dat is nogal bijzonder, en temeer zo, nu de regering kennelijk van oordeel is dat deze wijzigingen de al geruime tijd in het vooruitzicht gestelde ‘integrale herziening’ van de Onteigeningswet zouden kunnen ‘deprioriteren’. We hebben dus te maken met - ook in de ogen van de regering - fundamentele wijzigingen in het onteigeningsrecht. Voldoende reden voor de auteur om hier op die wijzigingen in te gaan.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina50-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebieds- en innovatie-experimenten in de Crisis- en herstelwet
CiteertitelTBR 2010/8, p. 56-64
SamenvattingIn hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet zijn de zogenaamde bijzondere voorzieningen opgenomen, zoals onder meer de mogelijkheid om bij wijze van experiment een milieuontwikkelingsgebied aan te wijzen waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken en de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening. Op deze experimenteerartikelen betreffende (milieu)ontwikkelingsgebied en innovatieve ontwikkelingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.
Auteur(s)A.R. Klijn , H.A.H. Stam
Pagina56-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeperking van het beroepsrecht van de decentrale overheden in de Crisis- en herstelwet: niet doen!
CiteertitelTBR 2010/9, p. 65-70
SamenvattingTot de tijdelijke maatregelen die in de Crisis- en herstelwet (Chw) worden voorgesteld, behoort een beperking van het beroepsrecht van de decentrale overheden in ons land. Het gaat daarbij om het beroepsrecht van (bestuursorganen van) provincies, gemeenten, waterschappen, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie etc. De auteur gaat nader in op wat deze beperking van het beroepsrecht in ieder geval betekent wanneer het gaat om besluiten van bestuursorganen van de centrale overheid.
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina65-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Deltawet grote rivieren en de Crisis- en herstelwet. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
CiteertitelTBR 2010/10, p. 71-78
SamenvattingNaast de door de regering in de Crisis- en herstelwet voorgestelde aanpak van de door de financiële crisis - en door andere reeds langer bestaande oorzaken - veroorzaakte problemen, zijn ook andere oplossingsrichtingen denkbaar. Daarop wijst de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel, met daarin een expliciete verwijzing naar de methode gevolgd in de Deltawet grote rivieren (Dgr) uit 1995. In dit artikel gaan de auteurs in kort bestek in op de door de Raad van State gedane suggestie en wordt, meer in het bijzonder, in relatie tot het onderwerp van hoofdstuk 2, afdeling 6 van het wetsvoorstel, de versnelde uitvoering van (bouw)projecten bezien.
Auteur(s)A.A.J. de Gier , F.A.G. Groothuijse
Pagina71-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitspraak binnen zes maanden… Jaarrede van de Voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 26 november 2009 te Amersfoort
CiteertitelTBR 2010/11, p. 79-87
SamenvattingHet onderwerp van de laatste jaarrede van de aftredend voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht is de termijn die de Chw aan de rechter stelt om tot zijn uitspraak te komen. In de Chw wordt in artikel 1.6, vierde lid, bepaald dat de rechter uitspraak doet binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn. Dat is voor geschillen die over bestemmingsplannen, over tracébesluiten of over besluiten op grond van de Spoedwet wegverbreding gaan een ongekend korte termijn.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina79-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMoratorium op omgevingswetgeving dringend gewenst
CiteertitelTBR 2010/12, p. 88-91
SamenvattingReflectie op de bijdragen van deze Chw-special. Per bijdrage is een kernthema geselecteerd, dat wordt voorzien van een bespreking. In een conclusie wordt de rode draad van die kernthema’s aangegeven.
Auteur(s)J. Struiksma
Pagina88-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/17, p. 108-111
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina108-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRechtbank Roermond, 05-08-2009, 89898 / HA ZA 08-765
CiteertitelTBR 2010/13, p. 92-96
SamenvattingNietigheid van een contractuele betalingsverplichting onder vigeur van de WRO. Betalingsverplichting voortvloeiend uit Ruimte-voor-Ruimte beleid.
Samenvatting (Bron)Ruimte voor Ruimte regeling. Overtreding van het verbod van détournement de pouvoir én miskenning van de door de (WRO)wetgever beoogde spreiding van taken en bevoegdheden over de diverse betrokken overheden, waardoor sprake is van strijd met de openbare orde in de zin van artikel 3:40 BW. Het beding in de overeenkomst tussen de Gemeente en gedaagde, inhoudende dat gedaagde een financiële vergoeding aan de Gemeente betaalt ten behoeve van de financiering van de sloop van agrarische bedrijfgebouwen, is derhalve nietig.
AnnotatorM.A.M. Dieperink
Pagina92-96
UitspraakECLI:NL:RBROE:2009:BJ4026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Zwolle, 12-08-2008, 147221 / KG ZA 08-337
CiteertitelTBR 2010/14, p. 96-99
SamenvattingOptie tot aankoop appartementsrecht. Recht op levering appartementsrecht. Verhouding. Botsing persoonlijke rechten.
Samenvatting (Bron)Optierecht in verhouding tot koop-/aannemingsovereenkomst en leveringsrecht in het licht van artikel 3:298 BW.
AnnotatorJ.J. Dammingh
Pagina96-99
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2008:BH3019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.008.014/01
CiteertitelTBR 2010/15, p. 100-105
SamenvattingAppartementsrecht. Vervangende toestemming voor constructieve uitbouw en plaatsing airco units.
Samenvatting (Bron)appartementsrecht; vervangende toestemming voor uitbouw en op dank plaatsen van aico-units?
AnnotatorG.G.J.D. Verdoes Kleijn
Pagina100-105
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH6045
Artikel aanvragenVia Praktizijn