Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2009
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelSpoedig herstel?
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingHet zal de lezers van Milieu en Recht niet zijn ontgaan: in Nederland wordt de economische crisis bestreden door het omgevingsrecht aan te pakken. De regering maakt zich sterk voor snelle en zorgvuldige procedures die de uitvoering van voor de economie belangrijke projecten moeten bespoedigen. Hierbij is vooral gedacht aan de versnelling van infrastructurele projecten en grote bouwprojecten. Het gaat daarnaast om projecten op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina617-617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Crisis- en herstelwet samengevat
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingOp 15 september 2009 hebben de Minister-President, de Minister van Justitie, de Minister van VROM en de Minister van Verkeer en Waterstaat wetsvoorstel 32127 aan de Tweede Kamer aangeboden: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet). Het wetsvoorstel is het gevolg van de economische crisis waarin de mondiale economie sinds het najaar van 2008 verkeert. De economie krimpt fors en de werkloosheid stijgt in snel tempo. In het Aanvullend Beleidsakkoord zijn gerichte investeringen aangekondigd (2,65 miljard euro), onder meer op de terreinen duurzaamheid, energie en innovatie, alsmede een crisis- en herstelwet om deze investeringen te bespoedigen. De kern van de voorgestelde Crisis- en herstelwet (CHW) is volgens het kabinet dat met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Het gaat met name om de versnelling van infrastructurele projecten en andere grote bouwprojecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2010.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina618-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCrisistijden voor de waarborgfunctie van het bestuursrecht? De algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Crisis- en herstelwet
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet (CHW) bevat een hele reeks ingrijpende wijzigingen van algemeen bestuurs(proces) rechtelijke regels. Deels gaat het om thema's die al langer in discussie zijn en die ook in andere recente wetten en wetsvoorstellen uitwerking hebben gevonden of in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen zullen worden opgenomen, zoals de bestuurlijke lus, het relativiteitsbeginsel of de regel van het het positief besluit bij termijnoverschrijding. Deels gaat het echter ook om nieuwe elementen, zoals het uitsluiten van beroepsmogelijkheden voor 'lagere overheden' of het buiten toepassing verklaren van wettelijke besluitvormingskaders. Volgens de Memorie van toelichting zijn dit alles slechts tijdelijke noodmaatregelen om in een economische crisis de besluitvorming over investeringen te versnellen. Een belangrijke vraag is of dit doel wordt bereikt. Een tweede, nauwelijks in de toelichtende stukken door de regering behandelde vraag is, welke prijs hiervoor betaald wordt en of de waarborgen voor de rechten van burgers, maar ook voor de kwaliteit van de besluitvorming, door enkele maatregelen en de som van alle maatregelen niet erg onder druk komen te staan. Deze beide vragen vormen het kompas voor mijn behandeling van enkele algemene bestuursrechtelijke thema's uit de CHW. Op het positief besluit bij termijnoverschrijding (art. 1.12), de 'vergewisplicht' (art. 1.3), de 'houdbaarheid' van onderzoeksgegevens (art. 1.10), de bestuurlijke lus (art. 1.7) en nog enkele andere algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen uit de CHW ga ik vanwege ruimtegebrek niet nader in.
Auteur(s)C.W. Backes
Pagina622-627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNatuurbeschermingsrecht in crisistijd: 'opzij, opzij, opzij... maak plaats, maak plaats, maak plaats... wij hebben ongelofelijke haast'
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingHet is goed om regelmatig te bezien of een bepaalde wet of regeling kwalitatief goed in elkaar steekt en een goede balans kent tussen lusten (beoogde werking) en lasten (bijv. administratieve lasten). De Nederlandse rijksoverheid besteedt hieraan al decennia lang aandacht, ook op het gebied van het milieurecht. Gedacht kan worden aan het project Strategie Efficiencyverbetering Milieuregelgeving (STEM) van het ministerie van VROM, begin jaren negentig, en de kort daarop volgende rijksbrede MDW-operatie (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit). In de loop der jaren is daarbij een toenemend accent komen te liggen op minder regels en administratieve lastenverlichting als zelfstandige doelstellingen. Zo vormde de taakstelling van 25% administratieve lastenvermindering onderdeel van de laatste twee kabinetsakkoorden. Deze doelstelling is niet gemakkelijk haalbaar (het lage fruit is al geplukt), waarmee druk ontstaat die minder ruimte toelaat voor de inhoud van het debat. Deze tendens komt ook in andere beleidsuitganspunten tot uiting, bijvoorbeeld in het algemene uitgangspunt dat bij de implementatie van Europees recht 'nationale koppen' moeten worden gemeden.
Auteur(s)C.J. Bastmeijer
Pagina628-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingsgebieden. Een regeling waarmee ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt, maar die wel enige aanpassingen behoeft
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingDe regeling voor ontwikkelingsgebieden biedt de mogelijkheid om in bepaalde gebieden waar milieunormen in de weg staan aan ruimtelijke ontwikkelingen, deze ruimtelijke ontwikkelingen toch mogelijk te maken. Daartoe worden ontwikkelingsgebieden aangewezen. Voor ontwikkelingsgebieden wordt een gebiedsontwikkelingsplan vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden mogelijk gemaakt. Er mag daarbij tijdelijk worden afgeweken van milieunormen.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam , A. ten Veen
Pagina634-637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe voorgestelde regeling van stikstofdepositie in de Crisis- en Herstelwet
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
Samenvatting'Niet sneller en beter, maar langzamer en slechter', betoogde directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten tijdens de door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting over de Crisis- en herstelwet op 6 oktober 2009. Hij refereerde daarbij aan het rapport 'Sneller en Beter' van de Commissie Elverding uit 2008. Dit rapport ging over de versnelling van de besluitvorming over infrastructurele projecten. De uitspraak van De Graeff is echter evenzeer van toepassing op de in de Crisis- en herstelwet voorgestelde regeling van de stikstofdepositie. Die regeling lost de bestaande problemen niet op en vormt een belemmering voor een voortvarende aanpak van de stikstofdepositie.
Auteur(s)G. Smits , J. Veltman
Pagina638-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe Crisis- en herstelwet: een stap verder
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingIn deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de opbouw van de wet, vervolgens op de (wensen vanuit de) bouwpraktijk, daarna op enkele specifieke bepalingen en tot slot zal wat uitgebreider aandacht worden besteed aan de verhouding tot de aanbevelingen van de commissie Elverding.
Auteur(s)M.J. Verwoerd
Pagina642-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelCrisis en herstel, van wat?
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingRond het midden van de 19e eeuw probeerde het Amsterdamse stadsbestuur de inmiddels nogal kwijnende handelsmetropool nieuw economisch leven in te blazen. Dit wilde men in die dagen bereiken door 'welgestelden' naar de stad te trekken. Er werd dan ook volop reclame gemaakt voor bouwkavels in Amsterdam Zuid. Toch werkte deze strategie aanvankelijk nauwelijks, terwijl in het Gooi, de duinen bij Haarlem en zelfs Arnhem de villa's en herenhuizen als paddestoeken uit de grond schoten. Een klein probleem bij het opnieuw opstoten van de stad in de vaart der volken was dat een strategische locatie, naast het huidige Museumplein, ingenomen werd door een zeer overlastgevende waskaarsenfabriek. Pas toen deze verdwenen was en nieuwe voorzieningen en een aantrekkende economie Amsterdam weer aantrekkelijk maakten, kon het gebied er alsnog ontwikkeld worden. Wat heeft Amsterdam in de negentiende eeuw nu met de Crisis- en herstelwet te maken? Wel iets.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina644-646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
SamenvattingAfval - Belasting - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Dierenwelzijn - GGO - Industrie - Klimaat - Landbouw - Lucht - Luchtvaart - Mest - Milieu - Natuur - Ruimte - Straling - Vis.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina647-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/10, nr.
Pagina651-652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-08-2009, 200807801/1/R2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 65K
SamenvattingTijdens termijn voor terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan dient onverwijld inzage te kunnen worden gegeven in het ontwerp en de daarbij behorende stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2008, nr. 2008-25486, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Uitgeest (hierna: de raad) bij besluit van 5 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "HMS-terrein Uitgeest" (hierna: het plan).
Pagina655-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200806239/1/R2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 66K
SamenvattingBeroep gericht tegen zonering intensieve veehouderij in bestemmingsplan afgestuit op Reconstructiewet concentratiegebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Olst-Wijhe (hierna: de raad) bij besluit van 3 december 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Bestemmingsplannen buitengebied Olst-Wijhe, partiële herziening intensieve veehouderij".
Pagina655-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807145/1/M1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 67K
SamenvattingKantoor is een geluidgevoelig object indien het de toepassing van de Wet milieubeheer betreft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de opslag en bewerking van schroot en metalen op het adres [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 20 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Pagina655-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807252/1/M1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 68K
SamenvattingEen melding als bedoeld in art. 8.19 lid 1 kan niet worden geaccepteerd indien deze betrekking heeft op twee inrichtingen, waarvoor twee afzonderlijke oprichtingsvergunningen zijn verleend, ook niet indien deze inrichtingen worden samengevoegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) de melding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAR Duurzame brandstoffen B.V. (hierna: VAR), als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van een tweetal veranderingen van haar inrichting aan de Spijksedijk te Spijk, geaccepteerd.
Pagina655-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807414/1/M1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 69K
SamenvattingHet niet betrekken van tijdig ingediende zienswijzen bij het nemen van het besluit tot vergunningverlening leidt tot vernietiging van dat besluit, ook al zou het besluit niet anders hebben geluid in geval het college de zienswijze zou hebben gekend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van puin, bouw- en sloopafval en de opslag van asbesthoudende materialen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 september 2008 ter inzage gelegd.
Pagina656-656
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200808618/1/M1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 70K
SamenvattingIn Wm-vergunning opgenomen voorschrift om de na schietoefeningen achtergebleven restanten van projectielen en de doelplaat op het strand op te ruimen wordt onvoldoende geacht. De ruimplicht voorkomt niet dat kleine munitie- en doelplaatresten achterblijven op het strand. Niet aangetoond is dat deze stoffen niet in de bodem zullen indringen of dat de hoeveelheid of samenstelling geen merkbare verandering van de bodemkwaliteit kan veroorzaken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (hierna: de minister) aan de minister van Defensie een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van het militaire schietterrein Petten KM te Zijpe. Dit besluit is op 16 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina656-656
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-10-2009, C-263/08
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 97
SamenvattingOntvankelijkheod Zweedse milieu-organisaties.

(Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening / Stockholms Kommin genom dess marknämnd).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2009. # Djurgarden-Lilla Vartans Miljoskyddsforening tegen Stockholms kommun genom dess marknamnd. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hogsta domstolen - Zweden. # Richtlijn 85/337/EEG - Inspraak van publiek in milieubesluitvormingsprocedure - Recht om in beroep te gaan tegen beslissingen inzake verlening van vergunning voor projecten die aanzienlijk milieueffect kunnen hebben. # Zaak C-263/08.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina656-663
UitspraakECLI:EU:C:2009:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 07-07-2009, AWB 08/1997
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 98
SamenvattingHandhaving open karakter van het landschap. Natuurlijke anwas. Toelatingsplanologie.
Samenvatting (Bron)Handhaving bestemmingsplan. Karakter open landschap. Feitelijke aanplant. Natuurlijke aanwas.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina663-665
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2009:BJ1441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802863/1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 99
SamenvattingStrijd Vrijstellingenbesluit (Flora- en faunawet) met artikel 16 Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de gemeente Edam-Volendam (hierna: de gemeente) ten behoeve van het projectgebied "Zuidpolder-Oost", voor het tijdvak 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 ontheffing verleend van de verbodsbepalingen in de artikelen 9, 11 en 13 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw), voor zover die betreffen het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, vervoeren en onder zich hebben van de rugstreeppad (Bufo calamita).
AnnotatorC.J. Bastmeijer
Pagina665-671
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200803861/1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 100
SamenvattingAanwijzing bergingsgebied in bestemmingsplan. Relevantie schaderegeling waterschap. Bebouwingsmogelijkheden afhankelijk maken van verlenen binnenplanse vrijstelling, mits hoogwaterbestendig gebouwd. Verhaalbaarheid extra kosten hoogwaterbestendig bouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2008, kenmerk 2008-21.290/17/B.5, RP, heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Haren (hierna: de raad) bij besluit van 27 augustus 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Facet-bestemmingsplan Noodbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder Lappenvoort en polder het Oosterland".
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina671-679
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200805498/1/R2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 101
SamenvattingHerziening bestemmingsplan ten behoeve van slachterij. Inpassing in landschap door afschermende groenstrook. Ontbreken van een groenbestemming onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2008, kenmerk PZH-2008-383955, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle (hierna: de raad) bij besluit van 18 september 2007 vastgestelde bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied" (hierna: de herziening).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina677-679
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-07-2009, 200807889/1/H2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 102
SamenvattingPlanschade i.v.m. geluidsscherm. Voorzienbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2006 heeft de raad van de gemeente Maasdonk (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoeker sub 2], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel/Restaurant Nuland Exploitatie B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Valk Internationale Holding B.V. (hierna gezamenlijk: [verzoeker sub 2]), het verzoek van [verzoeker sub 1A], [verzoeker sub 1B], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLN Handelsonderneming B.V. en [verzoekster sub 1D] (hierna gezamenlijk: [verzoeker sub 1A]), het verzoek van [verzoeker sub 1E], het verzoek van [verzoeker sub 1I] en [verzoekster sub 1H] (hierna: gezamenlijk: [verzoeker sub 1I]), en het verzoek van [verzoeker sub 1G] en [verzoekster sub 1F (hierna: [verzoeker sub 1G]) om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina679-681
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ1853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-08-2009, 200808985/1/H1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 103
SamenvattingVrijstelling bestemmingsplan ten behoeve van biogasinstallatie. Goede ruimtelijke onderbouwing. Industriële activiteit; duurzaamheid. Provinciaal beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bio Energie Bunne Holding B.V. (hierna: Bio) voor het oprichten van een biogasinstallatie op het perceel Roderweg 0, op de hoek van de Bongveenweg en Roderweg, te Bunne (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina681-684
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ4601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200806997/1/M1
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 104
SamenvattingBodemkwaliteitskaart o.g.v. Besluit bodemkwaliteit geeft slechts indicatie van de kwaliteit van de te accepteren partij grond; in Wm-vergunning terecht niet als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de te accepteren grond geaccepteerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het inwerking treden van het besluit voor de op- en overslag van afval- en bouwstoffen, het overslaan en sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval, het breken en zeven van steenachtige afvalstoffen, de op- en overslag en het zeven van grond, de op- en overslag en het shredderen van houtafval en overige activiteiten zoals opslag van bouwmaterialen en uitvoeren van noodreparaties aan installaties aan de Fokmast te Goirle. Dit besluit is op 4 augustus 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina684-687
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-09-2009, 200808697/1/M2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 105
SamenvattingMelding m.b.t. een verandering van een asfaltproductiebedrijf terecht geaccepteerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid en onder c, van de Wet milieubeheer gegeven met betrekking tot een verandering van een asfaltproductiebedrijf aan de Energieweg 28 te Nijmegen.
AnnotatorB. Arentz
Pagina687-689
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200900349/1/M2
CiteertitelM en R 2009/10, nr. 106
SamenvattingGraafwerkzaamheden op verontreinigd perceel; handhaving Wbb.
Samenvatting (Bron)Op 28 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem (hierna: het college) met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, (oud) van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van [appellante] bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 (oud) van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van graafwerkzaamheden op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina689-691
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0103
Artikel aanvragenVia Praktizijn