Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-01-2010
Aflevering 1
RubriekBoeken
TitelG.B. Vinke, Over de Wvo gesproken... Herinneringen uit de rijke historie van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren WVO en een doorkijkje naar de toekomst
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Auteur(s)H. Havekes
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. Uylenburg, N.S.J. Koeman, A.M.E. Veldkamp, Tekst & Commentaar Milieurecht, derde druk
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H. Granneman, H. Wolfert, Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelW.G.M. Visser, Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag editie 2010, 9e druk
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. van Overveld, Handboek Bouwbesluit 2003 en gebruiksbesluit, 7e druk
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelT. Markus, European Fisheries Law; from promotion tot management
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingStudiedag Wabo en omgevingsvergunning:
23-09-2010: Regardz La Vie, Utrecht
23-09-2010: Regardz La Vie, Utrecht
30-11-2010: MeetingPlaza, Utrecht.

Studiedag Samenwerkingsovereenkomsten bij locatieontwikkeling:
30-03-2010: Regardz La Vie, Utrecht
12-10-2010: Regardz La Vie, Utrecht.

Studiemiddag Gevolgen invoering van de Wro/Bro:
11-05-2010: Regardz La Vie, Utrecht
05-10-2010: Regardz La Vie, Utrecht.
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingStand van zaken 10 december 2009.
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Amsterdam, 11-11-2009, AWB 09/206 VEROR
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 1K
SamenvattingVernietiging van kapvergunning voor 13 iepen die op de lijst met bijzonder beschermwaardige houtopstand staan. Onvoldoende gemotiveerd dat met de aanleg van vrijliggende fietspaden een zwaarwegend publiek belang is gemoeid.
Samenvatting (Bron)De rechtbank vernietigt het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel De Baarsjes om kapvergunning te verlenen voor 13 monumentale beeldbepalende iepen die staan vermeld op de lijst met bijzonder beschermwaardige houtopstand. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van een zwaarwegend publiek belang. Niet gebleken is dat de herprofilering van de Admiraal de Ruijterweg uit oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is en dat de worteldruk van de bomen leidt tot een gevaarlijke situatie.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK2765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200806674/1/M2
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 2K
SamenvattingEen overtreding van bepalingen van een EG-verordening impliceert niet dat, indien die verordening wordt gewijzigd, ook sprake is van overtreding van de nieuwe bepalingen die moeten worden beschouwd als voortzetting van de oude bepalingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IEH Group B.V. vier lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van bepalingen van Verordening (EG) 1013/2006.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200901564/1/H3
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 3K
SamenvattingGestelde geluidsoverlast van afvalcontainers dient in kader van aanwijzing op grond van afvalstoffenverordening aan de orde te komen en niet in kader van APV.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) aan ROVA Amersfoort een vergunning verleend voor het plaatsen van vier afvalcontainers op het parkeerterrein bij de Laan der Hoven.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900801/1/R3
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 4K
SamenvattingUit niet voldoen aan voor veehouderij toepasselijke geurcontour volgt niet dat ter plaatse van in bestemmingsplan voorziene woningen geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Laarbeek (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woonpark Zonnetij" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina28-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingBaggerspecie - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Bodem - Dierenwelzijn - Energie - Externe veiligheid - Industrie - Klimaat - Landbouw - Luchtvaart - MER - Natuur - Producten - Stoffen - Vervoer - Vis.
Pagina14-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag discussie VMR-Studiemiddag 'Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgsbeginsel en het omgaan met onzekerheden'
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingOp donderdag 29 oktober 2009 vond in Utrecht de VMR-studiemiddag over het voorzorgsbeginsel plaats. De bijeenkomst werd voorgezeten door mw. mr. M.A. Robesin (Stichting Natuur en Milieu). De inleidingen werden verzorgd door mw. ir. J.F.M. Versteegh (RIVM, teamleider drinkwater), prof. mr. B.J. Schueler (hoogleraar bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Utrecht) en dr. R. Pieterman (universitair hoofddocent rechtssociologie Erasmus Universiteit Rotterdam). Na de inleidingen vond een plenaire discussie plaats, waarvan in deze bijdrage beknopt verslag wordt gedaan.
Auteur(s)H.K. Gilissen
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een nieuw milieuverslag: het integrale PRTR-verslag
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingMilieurapportages spelen in het milieubeleid een belangrijke rol. Ze zijn essentieel voor de monitoring van de voortgang van het milieubeleid en voor rapportages die Nederland in internationaal verband uitbrengt. Voorts bieden deze rapportages het publiek inzicht in de emissies en afvalstromen van grote stationaire vervuilingsbronnen. Sedert 1 juli 2009 zijn het milieujaarverslag en het PRTR-verslag ge´ntegreerd. Deze bijdrage beschrijft de consequenties van de integratie van deze twee milieurapportages.
Auteur(s)M.E. van den Kommer
Pagina9-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGevolgen Dienstenrichtlijn voor het milieurecht
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingDe invloed van Europese richtlijnen op het Nederlandse milieurecht wordt steeds groter. Dat geldt niet alleen voor de 'typische' milieurichtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de IPPC-richtlijn. Ook uit meer algemene richtlijnen kunnen gevolgen voortvloeien. De Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) is zo'n algemene richtlijn. Deze richtlijn moet uiterlijk op 28 december 2009 zijn ge´mplementeerd. Dit artikel gaat in op de gevolgen die de Dienstenrichtlijn heeft voor het Nederlandse milieurecht.
Auteur(s)R.A.C. Luinge
Pagina2-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe luiken open!
CiteertitelM en R 2010/1, nr.
SamenvattingNegenentachtig procent van de burgers is het eens met de stelling 'Bankbestuurders die onverantwoord met spaargeld omgaan, moeten strafrechtelijk kunnen worden aangepakt'. Dat constateerde TNS NIPO in november 2008, kort nadat de gevolgen van de kredietcrisis in Nederland voelbaar waren geworden. Deze kredietcrisis heeft een ontwrichtende werking, en niet enkel binnen de financiŰle sector. Zij heeft geleid tot een economische recessie waarvan de gevolgen in de gehele maatschappij merkbaar zijn.
Auteur(s)T. de Lange
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 23-09-2009, T-183/07
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 1
SamenvattingBesluit van de Commissie tot aanpassing van het Poolse toewijzingsplan vernietigd.

(Polen / Europese Commissie).
AnnotatorM. Peeters
Pagina28-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 07-07-2009, C-558/07
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 2
SamenvattingREACH; registratieplicht, monomeren en polymeren.

(The Queen, op verzoek van SPCM SA, C.H. Erbsl÷h KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juli 2009. # The Queen, op verzoek van S.P.C.M. SA, C.H. Erbsloh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd en Hercules Inc. tegen Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Verenigd Koninkrijk. # Verordening (EG) nr. 1907/2006 - Chemische stoffen - Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van deze stoffen (REACH) - Begrip ,monomeren' - Geldigheid - Evenredigheid - Gelijke behandeling. # Zaak C-558/07.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina40-45
UitspraakECLI:EU:C:2009:430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-10-2009, C-255/08
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 3
SamenvattingDrempelwaarden en selectiecriteria Besluit m.e.r. niet verenigbaar met m.e.r.-richtlijn.

(Commissie van de EG / Koninkrijk der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2009. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Niet-nakoming - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Vaststelling van drempelwaarden - Omvang van project - Onvolledige omzetting. # Zaak C-255/08.
AnnotatorC. Pasteuning
Pagina45-50
UitspraakECLI:EU:C:2009:630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-06-2009, K08/0139
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 4
SamenvattingBevel tot vervolging (art. 12 Sv) aangaande NK Moutainbike in relatie tot de Ff-wet.
Samenvatting (Bron)Artt. 12 Sr; 10, 11 en 76 Flora- en faunawet. Het hof acht, gelet op de ernst en omvang van de beweerdelijk gepleegde strafbare feiten en de zich in het dossier bevindende aanwijzingen met name de verklaringen afgelegd door [vertegenwoordiger van klaagster] alsmede de (kleuren)fotos die door zowel [vertegenwoordiger van klaagster] als [verbalisant] ter plaatse zijn gemaakt - termen aanwezig om het beklag gegrond te verklaren en de vervolging van beklaagde te bevelen ter zake van: het opzettelijk verontrusten van dassen (artikel 10 van de Flora- en Faunawet) c.q. het verstoren van een dassenburcht (artikel 11 van de Flora- en faunawet) en het houden van een wielerwedstrijd zonder ontheffing (artikel 76 van de Flora- en faunawet).
AnnotatorC.J. Bastmeijer , H.J.A. van Ham
Pagina51-53
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BJ0656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200806534/1/R1
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 5
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan. Betekenis geluidnormen in kader van woon- en leefklimaat. Goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2008, kenmerk 2008-30263, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) bij besluit van 29 november 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Zaandam Oud-West".
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina53-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-08-2009, 200806880/1/M1
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 6
SamenvattingBestaande riolering; beheersprogramma overeenkomstig het CUR/PBV-Rapport 2001-3 kan niet worden verlangd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan [appellante] voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor aanneming, sloop, containerverhuur, mechanisch scheiden van bouw- en sloopafval en breken van puin aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 31 juli 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina56-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-09-2009, 200807568/1/M1
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 7
SamenvattingMaatwerkvoorschrift m.b.t. lozing koelwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2008 heeft het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het dagelijks bestuur) krachtens het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld aan het lozen in het oppervlaktewater van de Ouderkerkerplas van koelwater, afkomstig van de door de naamloze vennootschap N.V. Nuon Warmte (hierna: Nuon) gedreven koudecentrale gelegen aan de Schepenbergweg 29 te Amsterdam. Dit besluit is op 4 september 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorB. Arentz
Pagina58-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ6670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200808095/1/M1
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 8
SamenvattingMaatwerkvoorschrift m.b.t. geluidsproductie scholkgolfgenerator.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kapelle (hierna: het college) op grond van artikel 2.20, zesde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van een schokgolfgenerator aan [locatie] te [plaats], kadastraal bekend [gemeente], sectie [], nummer [].
AnnotatorB. Arentz
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-09-2009, 200808889/1/M2
CiteertitelM en R 2010/1, nr. 9
SamenvattingRevisievergunning; voorschrift dat verplicht de bodem te herstellen van verontreinigingen die zijn ontstaan t.g.v. activiteiten van vˇˇr de inwerkingtreding van de vergunning niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. (hierna: GTO) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een galvaniseerbedrijf aan de Industriestraat 6 en Goorsestraat 5 te 's-Heerenberg. Dit besluit is op 29 oktober 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8894
Artikel aanvragenVia Praktizijn