Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 31-12-2009
Aflevering 11
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-10-2009, 200.013.202/01
CiteertitelPJ 2009/182
SamenvattingTijdsevenredige opbouw en financiering van pensioenaanspraken; beschikbarepremieregeling; C-polis
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina1213-1219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelKantongerecht Zutphen, 08-09-2009, 342325 / CV 08-1742 en 360314 / CV 09-460
CiteertitelPJ 2009/183
SamenvattingWerkgever schoot tekort in de nakoming van pensioenovereenkomst; werkgever kan niet nakoming uitvoeringsovereenkomst door verzekeraar niet aan werknemer tegenwerpen; geen rechtsverhouding tussen werkgever en verzekeraar strekt tot vrijwaring van werkgever.
Pagina1219-1226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank Almelo, 25-06-2009, 304795
CiteertitelPJ 2009/184
SamenvattingLeeftijdsonderscheid bij 55 jaar in sociaal plan; onderscheid arbeidsduur
Samenvatting (Bron)Gemaakt leeftijdsonderscheid bij 55 jaar in Sociaal Plan levert leeftijdsdiscriminatie op. Onderscheid is evenwel objectief gerechtvaardigd.
Pagina1227-1230
UitspraakECLI:NL:RBALM:2009:BJ9786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 10-09-2009, 2009-89 en 2009-84
CiteertitelPJ 2009/185
SamenvattingNaar leeftijd gedifferentieerde werknemersbijdrage in premieregeling valt niet onder uitzondering voor actuariŽle berekeningen en is niet objectief gerechtvaardigd.
AnnotatorR.A.C.M. Langemeijer
Pagina1230-1234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-09-2009, 09/1803 WW
CiteertitelPJ 2009/186
SamenvattingAnticumulatie WW met pensioen. Geen schending eigendomsrecht.
Samenvatting (Bron)Uitbetaling van WW-uitkering beŽindigd, wegens toekenning een zogenoemd uitgesteld pensioen vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Niet gezegd kan worden dat de wetgever met deze keuze voor een anticumulatieregeling van uitkering met inkomsten in verband met het einde van het arbeidsleven in strijd is gekomen met artikel 1 van het Eerste Protocol, bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, al dan niet gelezen in samenhang met een aantal internationale verdragen.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina1235-1239
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK0170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-04-2009, 200.009.309
CiteertitelPJ 2009/187
SamenvattingWijziging pensioenregeling wegens gewzijzigde fiscale wetgeving.
AnnotatorW. van Heest
Pagina1240-1249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelHof 's-Gravenhage, 08-09-2009, 105.006.633/01
CiteertitelPJ 2009/188
SamenvattingVaststellingsoveeenkomst niet tot stand gekomen; geen overeenstemming over vergoeding, concurrentiebeding en pensioenvoorziening
Pagina1249-1254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Zutphen, 18-03-2008, 86605 / KG ZA 07-164
CiteertitelPJ 2009/189
SamenvattingUitleg overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Uitleg van pensioenafspraken tussen bedrijf en haar inmiddels ex-directeur. Partijen komen in dit kader bindend advies overeen. Adviseur schendt bij de opneming van een bedrag als koopsom voor een nabestaandenpensioen. het beginsel van hoor en wederhoor. Bedrijf niet gebonden aan dit onderdeel van het advies
Pagina1254-1261
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2008:BD7121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Haarlem, 27-05-2009, 420114/AO VERZ 09-299
CiteertitelPJ 2009/190
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst; pensioenschade niet getoetst in ontbindingsprocedure
Samenvatting (Bron)Arbeidsontbinding. Werknemer verzet zich ertegen omdat hij langer wil blijven werken dan de in het verleden met de werkgever overeengekomen prepensioendatum. Beoordeeld moet worden of aan de werknemer in redelijkheid een vergoeding toekomt. Tussen partijen staat vast dat op de werknemer per 1 juni 2009 de prepensioenregeling van toepassing zal zijn. Dit brengt met zich dat de werknemer per die datum 85% van zijn huidige salaris zal ontvangen. Voorts heeft de werkgever aangeboden gedurende 1 jaar dit prepensioen aan te vullen tot 100%. De werknemer heeft verzocht rekening te houden met de door hem gestelde pensioenschade. De kantonrechter houdt daar geen rekening mee. Of sprake is van dergelijke schade kan in het bestek van deze procedure niet worden onderzocht. De kantonrechter houdt er voorts rekening mee dat een ontbindingsvergoeding nimmer hoger kan zijn dan de inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast heeft nog te gelden dat de werkgever heeft gewacht met het sluiten van de winkel tot het moment waarop het verval van de functie van de werknemer op aanvaardbare wijze zou samenvallen met het prepensioen, althans dat de periode tot het prepensioen genoeglijk overbrugd kon worden met de afhandeling van werkzaamheden die -onder meer- verband hielden met de sluiting van de winkel. Alle omstandigheden tegen elkaar afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de door de werkgever aangeboden vergoeding billijk is.
Pagina1261-1264
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2009:BJ2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-08-2009, 317660 / HA ZA 08-2719
CiteertitelPJ 2009/191
SamenvattingBeleggingsverzekering. Verzekeringnemer verliest recht op het vorderen van schadevergoeding omdat hij bij de assurantietussenpersoon en de verzekeraar te laat heeft geklaagd over de lage verzekeringsuitkering als gevolg van een tegenvallende beursontwikkeling.
AnnotatorW.M.A. Kalkman
Pagina1264-1271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Amsterdam, 06-10-2009, 439874 / KG ZA 09-2154 SR/MV
CiteertitelPJ 2009/192
SamenvattingOnrechtmatige voorgenomen staking gericht tegen de overheid teneinde AOW-leeftijd op 65 te houden.
Samenvatting (Bron)Een viertal vakbonden heeft een staking aangekondigd voor woensdag 7 oktober 2009 bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De staking is aangekondigd als protest tegen het verhogen van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op vordering van de drie vervoersmaatschappijen (GVB, RET en HTM) geoordeeld dat de staking niet is geoorloofd. Het betreft een zogenaamde politieke staking die zich richt tegen de overheid. Het betreft niet een staking die als doel heeft het beÔnvloeden van arbeidsvoorwaardenoverleg tussen vakbonden en werkgevers.
Pagina1271-1273
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Maastricht, 14-10-2009, 325086 CV EXPL 09-898
CiteertitelPJ 2009/193
SamenvattingOpzegging arbeidsovereenkomst; kennelijk onredelijk ontslag; relevantie duur tot pensioengerechtigde leeftijd bij omvang schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Opzegging arbeidsovereenkomst 60-jarige werkneemster na bijna 30 jaar dienstverband kennelijk onredelijk verklaard zowel in verband met (deel van de) gehanteerde reden als wegens ontbreken (financiŽle) voorziening. Afwezigheid van aanwijsbare scholingsinspanningen mede in verband met slechte arbeidsmarktpositie werkneemster relevant. Geen doorslaggevende betekenis (late) functioneringsklachten. FinanciŽle tegenslag werkgever levert geen situatie van 'habe nichts' of 'habe wenig' op. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder belang. Voor schadevergoeding volop aansluiting gezocht bij kantonrechterformule, zij het onder verdiscontering verschil in duur van procedures ex 7:685 BW respectievelijk 7:681 BW (+ 6 BBA). Grens wordt echter bepaald door hetgeen - met overneming van 70%-regel van Hof Den Haag - door werkneemster als schadevergoeding is gevorderd. Rente niet eerder verschuldigd dan per datum waartegen arbeidsovereenkomst is opgezegd (vordering al ingesteld lopende de termijn van opzegging). Overweging ten overvloede over betekenis 'verwachte inkomensderving tot pensioengerechtigde leeftijd' : er dient te worden geabstraheerd van reguliere werkloosheidsuitkering, mede ter vermijding van leeftijddiscriminatie.
Pagina1273-1278
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2009:BK0188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Zwolle, 27-10-2009, 434977 CV 09-299
CiteertitelPJ 2009/194
SamenvattingLedencontract. Premieplicht zonder verplichtstelling. CAO-norm. Verjaring. Afstand van recht. Gezag van gewijsde.
Samenvatting (Bron)Prepensioenpremiezaak. Bevoegdheid van de kantonrechter. Bindende kracht van protocol van CAO-partijen. Onterecht beroep op gezag van gewijsde van een arrest in een eerdere procedure van partijen. Premierestitutie op verzoek van werkgever ten onrechte, zodat vordering van Prepensioenfonds wegens onverschuldigde (terug)betaling wordt toegewezen.
AnnotatorA.G. Marwijk Kooy
Pagina1278-1286
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2009:BK2769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKantongerecht Amsterdam, 17-08-2009, CV 08-29250
CiteertitelPJ 2009/195
SamenvattingLedencontract. Bevoegdheid bestuur. Protocol en CAO.

(1. Laarhuis Transport VOF; 2. Gebroeders A en H Dekkers en 39 anderen / Stichting Prepensioenfonds voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen).
AnnotatorA.G. van Marwijk Kooy
Pagina1286-1290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-09-2009, 07/5537 AW
CiteertitelPJ 2009/196
SamenvattingDoorwerken na 65 jaar.
Samenvatting (Bron)Doorwerken na 65 jaar; procesbelang; omvang geding; volle toetsing bijzonder geval of terughoudende toetsing discretionaire bevoegdheid
Pagina1291-1292
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BJ9368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-08-2009, 08/00453
CiteertitelPJ 2009/197
SamenvattingDubbele heffing inkomstenbelasting; uitleg besluit naar strekking.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft vanaf zijn pensionering in mei 1986 tot september 2003 in Belgie gewoond en aldaar pensioen genoten. Vanaf 5 september 2003 woont belanghebbende in Nederland. De opbouw van zijn pensioen heeft voor een groot deel plaatsgevonden in de Verenigde Staten van Amerika. Het pensioen was in Belgie onderworpen aan een forfaitaire heffing: 3 % van de betaalde pensioenpremies werd onderworpen aan een vast tarief van 25 %. Na de verhuizing naar Nederland belast de inspecteur een evenredig deel van het in dat jaar genoten pensioen. Belanghebbende doet een beroep op het Besluit van de Staatssecretaris van 6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M en bepleit een aftrek van 14.568,- . Het Hof stelt voorop dat de rechter beleidsregels naar de strekking mag toepassen en oordeelt dat genoemd bBesluit een dergelijke beeidsregel is. Omdat het Besluit er toe dient om economisch dubbele heffing te voorkomen, moet worden bezien of en in hoeverre er bij de door de inspecteur opgelegde aanslag sprake is van economisch dubbele heffing. Naar het oordeel van het Hof heeft Belgie uitsluitend op forfaitaire wijze het rentebestanddeel van de pensioenuitkeringen heeft belast. Belanghebbende slaagt niet in de op hem rustende bewijslast aannemelijk te maken dat er een kleiner deel buiten de heffing in Belgie is gebleven dan waar de inspecteur reeds rekening mee heeft gehouden. Hoger beroep ongegrond.
Pagina1293-1297
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BK0157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof Arnhem, 29-09-2009, 08/00361
CiteertitelPJ 2009/198
SamenvattingVennootschapsbelasting; verkoop aandelenportefeuille.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Met verkoop van aandelenportefeuille behaalde winst kan niet via de ruilgedachte als niet gerealiseerd worden beschouwd.
Pagina1297-1300
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK0418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelRechtbank Breda, 03-08-2009, 08/5669
CiteertitelPJ 2009/199
SamenvattingDeclausering kapitaalverzekering met lijfrentclausule; aanbod en aanvaarding.
Samenvatting (Bron)Tijdstip waarop declausulering van een kapitaalverzekering tot stand komt. X heeft - met tussenkomst van zijn tussenpersoon- op 31 december 2002 een verzoek tot declausulering van zijn kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij zijn verzekeraar neergelegd. Volgens X is daarmee de declausulering tot stand gekomen. De inspecteur is het niet met hem eens en meent dat nu de administra≠tieve afwikkeling door de verzekeraar pas in 2003 heeft plaatsgevonden, de declausulering pas in 2003 tot stand is gekomen. De rechtbank oordeelt dat het door X ingevulde verzoek tot declausulering heeft te gelden als aanvaarding van een aanbod van de verzekeraar tot wijziging van de kapitaalverzekering, zodat de declausulering tot stand is gekomen op 31 december 2002, het tijdstip waarop het verzoek de verzekeraar heeft bereikt. De omstandigheid dat de clausule eerst in de loop van 2003 daadwerkelijk uit de polis is verwijderd en gerenseigneerd, maakt dit niet anders.
Pagina1300-1302
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BJ7886
Artikel aanvragenVia Praktizijn