Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-12-2009
Aflevering 12
RubriekKort & bondig
TitelHet pachtrecht als open systeem
CiteertitelAgr.r 2010, p. 487
SamenvattingKenmerkend voor het privaatrecht is onder andere de plaats die rechtssystematische argumentatie inneemt, bijvoorbeeld in geval van rechtsvinding op basis van analogie. Coherentie en co÷rdinatie zijn hier sleutelwoorden. Een gesloten systeem is het privaatrecht gelukkig niet. Invloeden van buiten zijn er op allerlei manieren, bijvoorbeeld via open normen, algemene rechtsbeginselen en via het Europese recht.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina487-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVennootschappen en pacht (1)
CiteertitelAgr.r 2010, p. 489
SamenvattingTitel 7.5 BW gaat ervan uit dat een pachter een natuurlijk persoon is. Een pachter kan bijvoorbeeld overlijden, in welk geval de pacht niet eindigt, maar zijn erfgenamen kunnen bepalen of - en zo ja: door wie van hen - de pachtovereenkomst wordt voortgezet (art. 7:366 BW). Onder de per 1 september 2007 ingetrokken Pachtwet was dit nauwelijks anders. In art. 41 lid 2 sub a Pachtwet was nog wel een bijzondere bepaling opgenomen voor het geval dat de pachter een rechtspersoon was; de pachtkamer moest dan 'naar billijkheid' op een verlengingsverzoek beslissen. In de huidige wettelijke regeling treft men een dergelijke bepaling niet aan.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina489-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelPacht en multifunctionele landbouw
CiteertitelAgr.r 2010, p. 496
SamenvattingOntwikkelingen in de agrarische sector laten veelal een onderscheid zien tussen bedrijven die zich in versterkte mate richten op de agrarische productie zelf - door specialisatie, intensivering en schaalvergroting - enerzijds en agrarische ondernemers die het zoeken in een verbreding van de activiteiten anderzijds. Deze verbreding of diversificatie is soms direct verbonden met de agrarische productie, zoals de verkoop van eigen producten, en soms is deze verbinding alleen maar gelegen in de locatie, namelijk in het buitengebied op het boerenerf. De vorm van landbouw waarbij ook andere functies worden vervuld wordt wel multifunctionele landbouw genoemd.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina496-499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 500
SamenvattingAlgemeen:
Kroniek Agrarisch recht - Jurisprudentiewijzer Grondzaken, Pacht en Landelijk gebied 2010;

Ruimtelijke Ordening:
Rechtspraak: vaststelling bestemmingsplan/afstandsnormen en open teelt;

Beheer landelijk gebied:
Verhouding vergunningverlening Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer - Rechtspraak: Natura 2000;

Structuurbeleid:
LNV-subsidies;

Marktordening:
Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten;

Planten:
Rechtspraak: Zaaizaad- en plantgoedwet (Zpw);

Producten:
Diergeneesmiddelen;

Milieurecht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet - Activiteitenbesluit - Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wetr milieubeheer/Wet stankemissie - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/handhaving - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet stankemissie/IPPC-richtlijn - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/best beschikbare technieken/IPPC-richtlijn;

Fiscaal recht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet;

Europees agrarisch recht:
Landbouw- en Visserijraad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina500-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 18-08-2009, 200.013.525
CiteertitelAgr.r 2010, p. 505
SamenvattingPacht. Agrarisch natuurbeheer. Tekortkoming. Wijziging bestemming. Ontbinding.
Samenvatting (Bron)BW 6:265; 7:348; 7:376. Pachter schakelt over van gangbare landbouw op agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer is vorm van bodemcultuur, maar pachter behoefde in verband met de bij de pachtovereenkomst overeengekomen gebruiksbestemming toestemming van de verpachter, dan wel vervangende machtiging van de grondkamer. Ontbinding met onmiddellijke ingang heeft voor de pachter zeer ingrijpende gevolgen, omdat hij in ieder geval voor de komende jaren en mogelijk ook met terugwerkende kracht zijn aanspraak op subsidie verliest. Pachter zal de periode tussen het aflopen van het subsidietijdvak en het einde van de lopende pachttermijn kunnen benutten om de onkruiddruk op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met die welke zou hebben bestaan bij een zorgvuldige onkruidbestrijding binnen de gangbare landbouw. Bedoelde periode zal hij bovendien kunnen benutten voor het aanvullen van eventuele tekorten wat betreft mineralen en sporenelementen, uitgaande van hetgeen gebruik voor gangbare landbouw vereist. Een en ander afwegende komt het hof tot de slotsom dat de tekortkomingen ontbinding met ingang van een eerdere datum dan per einde lopende pachttermijn niet rechtvaardigen voor zover voldoende zekerheid bestaat dat pachter adequaat gebruikmaakt van deze mogelijkheden. Volgt gelegenheid tot uitlating door pachter. Proceskosten voor rekening van pachter als nodeloos door hem veroorzaakt.
Pagina505-508
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BJ5920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelGerechtshof Arnhem, 10-11-2009, 104.003.317
CiteertitelAgr.r 2010, p. 508
SamenvattingVastlegging pachtverhouding na landinrichting. Vordering pachtprijs. Verjaring. Onverschuldigde betaling. Verrekenbeding. Ontbinding.
Samenvatting (Bron)Vervolg op PK hof Arnhem 9 februari 2008. Verrekening teveel/te weinig betaalde pacht met achterstallige betaling waterschapslasten en ruilverkavelings-/landinrichtingsrente. Tekortschieten in de betalingsverplichting van de pachter in dit geval onvoldoende om ontbinding te rechtvaardigen.
Pagina508-511
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK8032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-04-2009, 200.014.073
CiteertitelAgr.r 2010, p. 511
SamenvattingPacht. Melkquotum. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Melkquotum. Exhibitieplicht. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 22 en 262, 843a Incident tot overlegging van stukken met betrekking tot melkquotum. Opdracht op de voet van artikel 22 Rv. Zie ook LJN BN5858
Pagina511-515
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI4184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-11-2009, 200.014.812
CiteertitelAgr.r 2010, p. 515
SamenvattingPacht. Indeplaatsstelling. Tekortkoming. Ontbinding. Bewijswaardering.
Samenvatting (Bron)BW 7:312 en 7:363. Indeplaatsstelling. Bedrijfsmatige landbouw? Geen aanleiding om aan pachter op te dragen om aanvullende cijfers in het geding te brengen, omdat alles wijst op een bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte.
Pagina515-518
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK9398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegisters jaargang 2009
CiteertitelAgr.r 2010, p. 519
Pagina519-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn