Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 27-01-2010
Aflevering 1
TitelEen ander NTB?
CiteertitelNTB 2010,
SamenvattingEen ander NTB? In zekere zin wel, want met ingang van dit eerste nummer 2010 is een wijziging in de indeling doorgevoerd. Ieder nummer opent voortaan met een bijdrage van een bijdrage van één van de redacteuren, toepasselijk en overeenkomstig de gebruiken 'Redactioneel' genaamd. [...]
Auteur(s) Redactie
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelEen nieuw begin
CiteertitelNTB 2010, 1
SamenvattingEen nieuw decennium, een nieuw begin, ook voor 'het redactioneel' dat voortaan ieder nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht zal openen. Dat noopt tot een korte reflectie op het verleden, maar zeker ook tot een vooruitblik op hetgeen de komende tien jaren mogelijk zullten kunnen gaan brengen. Vanaf de zeventiger jaren is stapsgewijs toegewerkt naar een systematisering van het bestuurs(proces)recht.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOverheidsbijdragen aan infrastructuur: gerechtvaardigde ondersteuning of onrechtmatige staatssteun?
CiteertitelNTB 2010, 2
SamenvattingStel: een gemeente wil een bijdrage leveren aan het realiseren aan een nieuw voetbalstadion voor de plaatselijke profvoetbalclub. Ze besluit daarvoor gelden vrij te maken en de voetbalclub voor de bouw van het stadion te subsidiëren. De gemeente verstrekt de subsidie onder voorwaarde dat er ook ander activiteiten kunnen plaatsvinden in het stadion, zoals het gebruik doot amateurvoetbalclubs en andere sportverenigingen en het houden van popconcerten en andere evenementen die toegankelijk zijn voor een breder publiek dan alleen voetballiefhebbers. De voetbalclub is het hier niet mee eens: immers als zij niet exclusieve gebruik heeft van het stadion, zijn er risico's voor de kwaliteit van de grasmat, maar ook voor de kwaliteit van het voetbal zelf.
Auteur(s)E. Steyger
Pagina3-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelExcuses in het openbaar bestuur
CiteertitelNTB 2010, 3
SamenvattingIs er een verbinding tussen het maken van excuses en het bestuursrecht? Deze vraag is relevant omdat in deze tijd steeds vaker discussies ontstaan over de mogelijkheid voor de overheid om excuses aan te bieden. De minister-president stelde recent in het Kamerdebat over de Catshuisbrand expliciet dat de term 'excuus' al snel juridische betekenis krijgt en volstond daarom met de gewraakte handelwijze te 'betreuren'. Maatschappelijk gezien is het aanbieden van excuses van grote betekenis. Toenmalig burgemeester Opstelten weigerde excuses aan te bieden vanwege het feit dat 800 Feyenoord-supporters die waren opgepakt, onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden waren. Hoofdofficier van justitie Korvinus bood hiervoor wél excuses aan.
Auteur(s)A.F.M. Brenninkmeijer
Pagina12-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelGemeenschapstrouw
CiteertitelNTB 2010, 4
SamenvattingUit de Staatsalmanak weten wij dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer tot taak heeft het toetsen van wetgeving en beleidsvoornemens van BZK en andere ministeries aan het Statuut, de Grondwet en aan verdragsbepalingen. Die toetsing wordt niet altijd serieus uitgevoerd. In november 2007 schreef de Minister van BZK aan de Tweede Kamer een brief betreffende het landelijk kader voor de politie, waarin onder meer werd gesteld dat van degenen die in de periode tot 2011 door de Kroon worden benoemd in de korpsleiding een vrouw en/of allochtoon zou moet zijn (Kamerstukken II 2007/08, 28824, nr. 35, p. 4 e.v.).
Auteur(s)F.H. van der Burg
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2010,
SamenvattingDe Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking houdt vrijdag 22 januari 2010 haar jaarvergadering met als thema: 'Bewijsrecht in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht'.

Het instituut voor bouwrecht organiseert op 28 januari 2010 een actualiteiten college getiteld: 'Nieuwe Wro'.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn