Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 21-01-2010
Aflevering 1
TitelHoge Raad, 27-11-2009, 08/02570
CiteertitelJB 2010/1
SamenvattingProceskosten. Door derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Huwelijksrelatie tussen belanghebbende en gemachtigde.
Samenvatting (Bron)Artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1, letter a, Besluit proceskosten bestuursrecht. Kosten voor beroepsprocedure?
Pagina4-5
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BJ7929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200807965/1/H1
CiteertitelJB 2010/2
SamenvattingAanvraag, bouwvergunning. Besluit. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2007 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan [appellante sub 3] bouwvergunning verleend voor het aanleggen van een zwembad op het perceel [locatie] te Weert (hierna: het perceel).
AnnotatorT.H. Lam
Pagina5-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200900139/1/H1
CiteertitelJB 2010/3
SamenvattingAanvraag, buiten behandeling stellen. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van den Haag (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel Uitenhagestraat 3 te Den Haag.
AnnotatorT.H. Lam
Pagina8-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200900020/1/M2
CiteertitelJB 2010/4
SamenvattingVerzoek, om intrekking milieuvergunning. Milieuvergunning, verzoek om intrekking door belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) het verzoek van [appellanten] om de bij besluit van 1 oktober 1996 verleende milieuvergunning voor het fokvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats] met toepassing van artikel 8.25, tweede lid, van de Wet milieubeheer in te trekken, afgewezen.
Pagina12-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200900909/1/H2
CiteertitelJB 2010/5
SamenvattingSchadevergoeding. Redelijke termijn, overschrijding ~. Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister), voor zover thans van belang, een verzoek van [verzoeker] om schadevergoeding afgewezen.
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901512/1/M1
CiteertitelJB 2010/7
SamenvattingDwangsom, last onder. Handhaving, preventieve. Toezichthouder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) aan [appellante] lasten onder dwangsom opgelegd die ertoe strekken in het pand aan de [locatie] te [plaats] vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en zogenoemde CMR-stoffen in verpakking op te slaan boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak en de buiten gebruik gestelde bovengrondse dieseltank te ledigen, schoon te maken en af te voeren.
Pagina19-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901103/1/H1
CiteertitelJB 2010/6
SamenvattingBestuursdwang, zicht op legalisatie. Belanghebbende, rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) het bezwaar van de Vereniging Vrienden van het Albaveld (hierna: de vereniging) tegen het besluit van 3 maart 2006, waarbij het college het verzoek van de vereniging om handhavend op te treden tegen het gebruik van de drie oefenholes van Golf- en businessclub De Scherpenbergh b.v. (hierna: de golfclub) op het perceel Albaweg 43 te Lieren (hierna: het perceel) heeft afgewezen, opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina17-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901776/1/H3
CiteertitelJB 2010/8
SamenvattingKentekenregister. Vervallen verklaren tenaamstelling. Terugwerkende kracht. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2008 heeft de directie van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) het verzoek van 4 januari 2008 van [wederpartij] om de tenaamstelling van het op haar naam gestelde voertuig met kenteken DP-HD-50 (hierna: het voertuig) te laten vervallen, afgewezen.
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902262/1/H3
CiteertitelJB 2010/9
SamenvattingBesluit, rechtsgevolg. Mededeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 mei 2008 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) [appellante] meegedeeld dat haar zoon, indien hij overlast veroorzaakt of zich na 21.00 uur 's avonds zonder begeleiding van één van de ouders op straat bevindt, door de politie of een andere aan het toezichtmodel deelnemende partij zal worden meegenomen en thuisgebracht.
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902604/1/H1
CiteertitelJB 2010/10
SamenvattingBesluit, niet-tijdig nemen. Horen, achterwege laten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: gedeputeerde staten) beslist op het door [appellant] gemaakte bezwaar tegen het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit omtrent een door het college van burgemeester en wethouders van Lith (hierna: het college) ingediende aanvraag om een verklaring van geen bezwaar af te geven. Hierbij hebben gedeputeerde staten dit bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200903415/1/H3
CiteertitelJB 2010/11
SamenvattingProstitutie-inrichting, exploitatievergunning. Toetsingsmaatstaf. Beoordelingsruimte. Bibob-advies, betekenis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2008 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) afwijzend beslist op de door [wederpartij] ingediende aanvragen om vergunningen voor de exploitatie van raambordelen in de panden [raambordelen].
Pagina28-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200902182/1/H1
CiteertitelJB 2010/12
SamenvattingHandhaving. Belanghebbende, bij last tot terugbrengen pand in oorspronkelijke staat. Dwangsom, overtreder. Begunstigingstermijn. Dwangsom, begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 31 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Jumbo supermarkten B.V. (hierna: Jumbo) en [appellant sub 1 A] gelast: a. binnen zes maanden na de datum van het besluit het gebruik van het pand en het perceel [locatie] (hierna: het perceel) ten behoeve van een supermarkt te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 50.000,00 per dag, met een maximum van 10.000.000,00. b. binnen zes weken na de onder a gegeven begunstigingstermijn van zes maanden het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat, te weten die waarin het zich bevond voorafgaand aan de op 13 mei 2005 verleende bouwvergunning, onder oplegging van een dwangsom van 2000,00 per dag met een maximum van 80.000,00.
Pagina31-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200902862/1/H3
CiteertitelJB 2010/13
SamenvattingGelijkheidsbeginsel. Dwangsom. Bewijs. Bewijsopdracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit verzonden op 19 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college) appellante onder opleggen van een last onder dwangsom gelast alle reclame-uitingen van haar winkelpanden [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats] volledig te verwijderen.
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809174/1/M2
CiteertitelJB 2010/13
SamenvattingBelanghebbende. Geluidbelasting vanwege spoorweg, vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde. Geluidbelasting vanwege spoorweg, vaststelling maatregelen die strekken tot het terugbrengen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege de spoorweg "traject 180" voor de gevels van de in dit besluit genoemde te saneren woningen en school vastgesteld. Tevens heeft de minister bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting van de betrokken woningen en de school.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-09-2009, 07/5537 AW
CiteertitelJB 2010/15
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)Doorwerken na 65 jaar; procesbelang; omvang geding; volle toetsing bijzonder geval of terughoudende toetsing discretionaire bevoegdheid
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BJ9368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-10-2009, 08/1015 AOW
CiteertitelJB 2010/16
SamenvattingZelfstandig schadebesluit. Verzoek om schadevergoeding i.v.m. vermeende schendig redelijke termijn. Afzonderlijke procedure in het kader van de redelijkertermijnproblematiek.
Samenvatting (Bron)Afwijzing schadevergoeding. Geen overschrijding redelijke termijn. Het verzoek tot schadevergoeding betreft de door appellant geleden schade in de procedure over de korting op zijn AOW. De Raad deelt niet het standpunt van appellant dat bij de beoordeling van dit verzoek de procedure in aanmerking moet worden genomen. In lijn met de uitspraak van 24 juni 2009 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN BI9696) is de Raad van oordeel dat sprake is van twee te onderscheiden procedures en dat per procedure afzonderlijk dient te worden beoordeeld of sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift van appellant in de eerste procedure totdat die procedure is geëindigd, zijn nog geen vier jaar verlopen.
Pagina43-45
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2009, 07/6661 WWB
CiteertitelJB 2010/17
SamenvattingBelastend besluit. Bewijslast. Anonieme getuigenverklaringen.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstandsuitkering. Beoordelingsperiode. Woonadres, beoordelen aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. De belanghebbende is verplicht juiste en volledige informatie over zijn woonadres te verstrekken, aangezien dat gegeven van essentieel belang is voor de verlening van bijstand. Belastend besluit. Bewijslast rust op het College. Met de overweging dat onduidelijk is gebleven of appellant zijn hoofdverblijf had op het door hem bij het College opgegeven adres en dat appellant die duidelijkheid niet heeft weggenomen, heeft het College eraan voorbij gezien dat het op zijn weg lag aannemelijk te maken dat appellant niet op dat adres woonde. Vernietiging bestreden besluit.
Pagina45-47
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK3095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-11-2009, 07/6135 WSF
CiteertitelJB 2010/18
SamenvattingWijze van vaststelling ouderlijke bijdrage door IB-Groep in strijd met de wet. Computersysteem en privacybelangen van de ouders rechtvaardigen niet het (blijven) handelen in strijd met de wet.
Samenvatting (Bron)Vaststelling van de veronderstelde ouderlijke bijdrage van appellant voor zijn kinderen. Het bestreden besluit is in strijd met de wet. Bij dit besluit is anders dan in het besluit is vermeld niet de veronderstelde ouderlijke bijdrage als bedoeld in artikel 3.13 van de Wsf 2000 vastgesteld, maar een bedrag dat één van de ouders - appellant - moet bijdragen. De wet voorziet niet in een vaststelling van de ouderlijke bijdrage per ouder. Immers, de veronderstelde ouderlijke bijdrage bedraagt de som van ieder van de beide ouders vastgestelde berekeningsgrondslag als bedoeld in artikel 3.9 van de Wsf 2000. De enkele omstandigheid dat de uiteindelijke uitkomst van een besluitvormingsproces - overigens eerst na het uitvoeren van een nadere berekening - juist is, rechtvaardigt niet een wijze van vaststelling die zich niet verdraagt met de wet. Problemen met of kosten van aanpassing van computersystemen rechtvaardigen niet het (blijven) handelen in strijd met de wet. Geen sprake van schending privacybelangen van de ouders. Vernietiging bestreden besluit.
Pagina47-51
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK5210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-11-2009, 07/6943 WWB + 07/6944 WWB
CiteertitelJB 2010/19
SamenvattingHuisbezoek. Huisrecht. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Redelijke grond. Toestemming. Eis van "informed consent". Bewijslast. Geen uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs. Fair trial. Onjuiste opgave woonadres. Schending inlichtingenplicht. Intrekking en terugvordering van bijstand.
Samenvatting (Bron)Huisbezoek; redelijke grond; geen volledig informed consent; inbreuk huisrecht; bevindingen huisbezoek wel mee te nemen bij beoordeling recht op bijstand; onjuiste opgave woonadres; intrekking en terugvordering bijstand.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina51-58
LinkVolledige tekst annotatie (overkleeft-verburg.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK4064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-11-2009, 08/5521 WWB
CiteertitelJB 2010/20
SamenvattingHuisbezoek. Redelijke grond. "informed consent". Huisbezoek, onrechtmatig. Huisbezoek gebruik bevindingen voor nader onderzoek.
Samenvatting (Bron)Huisbezoek; anonieme tip; geen redelijke grond; geen informed consent; inbreuk huisrecht; bevindingen tijdens onrechtmatig huisbezoek niet mee te nemen bij beoordeling recht op bijstand; nadere onderzoeksbevindingen in beginsel wel mee te nemen; gezamenlijke huishouding.
Pagina58-62
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK4057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2009, 09/4557 MAW-VV
CiteertitelJB 2010/21
SamenvattingVoorlopige voorziening. Beslissen over het horen van getuigen in de hoofdzaak. Geen taak voorzieningenrechter.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uit het in de Beroepswet en de Awb geregelde procesrecht in hoger beroep - zie artikel 21 van de Beroepswet in verbinding met titel 8:2 van de Awb - komt naar voren dat het beslissen over het horen van getuigen in de hoofdzaak een aangelegenheid is die tot de competentie van de Raad behoort. De voorzieningenrechter merkt op dat de vraag of, zoals verzoeker heeft gesteld, de staatssecretaris in gebreke is gebleven bij het tijdig horen van mogelijk ontlastende getuigen en zo ja, tot welke gevolgtrekking zulks moet leiden, door de Raad ten volle kan worden beoordeeld bij de behandeling van de hoofdzaak. Verzoeker heeft geen andere gronden aangevoerd dan dat het getuigenverhoor door de staatssecretaris ontoereikend is geweest. Geen voorlopige voorziening.
Pagina62-65
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BK3694
Artikel aanvragenVia Praktizijn