Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-02-2010
Aflevering 7331
TitelDe provincale ontheffingsbevoegdheid in algemene regels nader bezien
CiteertitelGst. 2010, 10
SamenvattingKan in regels als bedoeld in art. 4.1 lid 1 Wro de mogelijkheid van een ontheffing van gedeputeerde staten worden opgenomen of is daar een expliciete formeelwettelijke grondslag voor vereist? Deze vraag wordt onder ogen gezien vanuit de Wet ruimtelijke ordening en vanuit de toezichtbepalingen van de Awb. Waar zou de wetgever rekening mee moeten houden voor het geval dat hij ertoe overgaat een dergelijke grondslag in de Wet ruimtelijke ordening op te nemen?
Auteur(s)D. Korsse , C.F. Moet
Pagina41-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArt. 2 Polw 1993, politiebevelen, artikel 184 Sr en het handhaven van de openbare orde
CiteertitelGst. 2010, 11
SamenvattingIn zijn op 29 januari 2008 gewezen arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat art. 2 Polw 1993 niet kan worden aangemekert als een wettelijk voorschrift op basis waarvan vorderingen of bevelen kunnen worden gegeven waaraan op straffe van het plegen van het misdrijf van art. 184 ld 1 Sr moet worden voldaan. In deze bepaling is kort gezegd 'het niet opvolgen van een ambtelijk bevel' strafbaar gesteld. Deze bijdrage gaat over de gevolgen van dit arrest voor de uitvoering van de aan de politie krachtens art. 2 Polw 1993 opgedragen taak om de openbare orde te handhaven.
Auteur(s)J.W.P. van Heusden
Pagina51-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 23-11-2009, 13/994522-07 (PROMIS)
CiteertitelGst. 2010, 12
SamenvattingRechtspersoonlijkheid deelgemeente. Strafrechtelijke vervolging deelgemeente. (Stadsdeel Amsterdam-Noord)
Samenvatting (Bron)Is een stadsdeel/deelgemeente een rechtspersoon in de zin van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht? Verdachte heeft een aannemersbedrijf werkzaamheden laten uitvoeren op een terrein dat was verontreinigd met asbest, terwijl hij wist dat daardoor schade aan het milieu kon onstaan. Aldus heeft hij gehandeld in strijd met artikel 10.1, eerste lid van de Wet milieubeheer. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een geldboete ter hoogte van 10.000 euro.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
Pagina55-64
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK4052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200902068/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 13
SamenvattingLast onder bestuursdwang. Bestuursdwangtoepassing. Kosten. Rechtsbescherming. Overgangsrecht vierde tranche Awb. (Dronten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dronten (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast een woonboot, die is aangemeerd aan de [locatie] te [plaats], voor 1 oktober 2008 te verwijderen en verwijderd te houden dan wel te verplaatsen naar een legale ligplaats.
Annotator Boesveld
Pagina65-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 29-08-2008, AWB 07 / 2206
CiteertitelGst. 2010, 14
SamenvattingGoedkeuring gemeenschappelijke regeling. Ontbreken wettelijke grondslag goedkeuring. (Streekgewest Westelijke Mijnstreek)
Samenvatting (Bron)Besluiten tot opheffing/vaststelling liquidatieplan Streekgewest Westelijke Mijnstreek niet onderworpen aan goedkeuring door GS.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
Pagina67-70
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2008:BE9499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200902729/1/H2
CiteertitelGst. 2010, 15
SamenvattingKapvergunning. Ontvankelijkheid aanvrager. Zakelijk recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het kappen van twee bomen op het perceel [locatie] in [plaats].
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5828
Artikel aanvragenVia Praktizijn