Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 08-02-2010
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelHet verplichte karakter van het kostenverhaal ingevolge de Wro
CiteertitelTBR 2010/18, p. 114-119
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stilgestaan bij een aantal nadelige gevolgen van het verplichte karakter van kostenverhaal. Enerzijds kunnen deze gevolgen zich voordoen in de situatie waarbij gemeenten het grootste deel van de gronden in handen hebben en de bijdrage van particuliere eigenaren in de kosten van grondexploitatie niet middels de privaatrechtelijke anterieure overeenkomst hebben kunnen verzekeren, maar desalniettemin van het publiekrechtelijke kostenverhaal willen afzien. Anderzijds kunnen de nadelige gevolgen van het verplichte karakter van het kostenverhaal zich manifesteren bij het maken van exploitatieplannen voor gebieden waar sprake is van krimp en daarmee gepaard gaande economische neergang. In die laatste gevallen zijn particuliere eigenaren van gronden in een plangebied misschien nog wel bereid bij te dragen in de kosten van de grondexploitatie, maar kunnen zij dat niet, eenvoudig omdat zij niet beschikken over de middelen om deze bijdrage te financieren.
Auteur(s)T. Grundmeijer , E.A. Minderhoud
Pagina114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNederlandse vestigingseisen voor detailhandel langs de Europeesrechtelijke lat gelegd
CiteertitelTBR 2010/2, p. 120-127
SamenvattingIn de praktijk is het gebruik van gronden en gebouwen voor diverse doeleinden in de bestemmingsplannen vaak tot in de kleinste details geregeld. In dit artikel zal vooral stilstaan worden bij bepalingen die zien op het gebruik voor detailhandel, maar voor diverse andere vormen van bedrijvigheid geldt hetzelfde. Aan de hand van een aantal concrete en gangbare voorbeelden uit de Nederlandse regelgeving wordt stilgestaan bij de vraag hoe deze zich verhoudt tot de Europese regelgeving op dit gebied, waaronder de Verdragsbepalingen en de Dienstenrichtlijn en de relevante Europeesrechtelijke rechtspraak van het Hof van Justitie EG.
Auteur(s)I.L. Haverkate
Pagina120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKraken en leegstand: genezen en voorkomen (I)
CiteertitelTBR 2010/20, p. 128-138
SamenvattingIn dit eerste deel wordt de huidige stand van zaken rondom kraken en het voorkomen van leegstand op een rijtje gezet. Daarbij staat het beantwoorden van drie vragen centraal: welke mogelijkheden bestaan er om een gekraakt pand weer ontruimd te krijgen? Waarom zouden leegstand en kraken moeten worden tegen gegaan? En: hoe kan onnodige leegstand en daarmee het kraakrisico worden voorkomen?
Auteur(s)N. Eeken , H.J. Moné
Pagina128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ’on demand’ bankgarantie en de UAV 1989; vereisten en verhouding
CiteertitelTBR 2010/21, p. 139-145
SamenvattingIn de bouw is het gebruikelijk dat een opdrachtgever van een aannemer zekerheid verlangt voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de aannemingsovereenkomst. De aannemer heeft verschillende mogelijkheden om die zekerheid te bieden. De meest gangbare wijze is het door de aannemer stellen van een bankgarantie. In dit artikel van mr. B.R. van Veen en mr. L. Mundt staat de ’on demand’ bankgarantie in relatie tot de UAV 1989 centraal. Hoe verhoudt een ’on demand’ bankgarantie zich tot de UAV 1989?
Auteur(s)L. Mundt , B.R. van Veen
Pagina134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropese selectie van architecten
CiteertitelTBR 2010/22, p. 146-152
SamenvattingBij het zoeken naar oplossingen voor mogelijke verbeteringen bij de aanbesteding van architectendiensten dient de jurisprudentie een belangrijke rol te spelen. Immers, uit de jurisprudentie blijkt vaak waar de knelpunten in de uitvoering van de selectie zaten. Inmiddels zijn er een aantal uitspraken geweest die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Naar aanleiding van de uitspraak over de Utrechtse bibliotheek Smakkelaarsveld wordt stilgestaan bij twee aspecten: de positie en taak van een deskundigenjury en de betekenis van de visie c.q. ontwerp in het kader van de inschrijving. Eerst worden de spelregels behandeld volgens de Richtlijn 2004/18/EG, zoals omgezet in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Daarna wordt ingegaan op de rechterlijke uitspraken over de Utrechtse bibliotheek en de consequenties daarvan, gevolgd door een conclusie.
Auteur(s)A.A.M. Evers
Pagina146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelE.H.A. Kocken, Van bouwen, breken en branden in de lage landen. Oorsprong en ontwikkeling van het middeleeuws stedelijk bouwrecht tussen ± 1200 en ± 1500. Een terreinverkennend onderzoek
CiteertitelTBR 2010/23, p. 153-154
Auteur(s)F.M. van Cassel
Pagina153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelM. Dierikx, Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Nederlandse en Belgische woningbouwmarkt/Bijdrage aan een mogelijke Europese regulering
CiteertitelTBR 2010/24, p. 155-156
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2010/, p. 203-206
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2010/, p. 207-207
SamenvattingAankondigingen van bijeenkomsten, studiedagen, cursussen en (kwartaal)vergaderingen van het Instituut voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) en andere juristenverenigingen.
Pagina207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200903017/1/H1
CiteertitelTBR 2010/25, p. 157-159
SamenvattingLast onder dwangsom. Bouwvergunning van rechtswege? Reële beslissing op bouwaanvraag treedt in de plaats van een mogelijkerwijs van rechtswege verleende bouwvergunning.

(Reclamebord Hilversum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (hierna: het college) Poster Vision Outdoor Media B.V. (hierna: Poster Vision) onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen acht weken na verzending van dat besluit de reclame-uiting op de gevel van het pand Langestraat 126 te Hilversum te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina157
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 19-01-2009, 200807852/2
CiteertitelTBR 2010/26, p. 159-160
SamenvattingWoningbouwmogelijkheden in bestemmingsplan in relatie tot geurhinder. Nader onderzoek in bodemprocedure. Voorkomen van onomkeerbare ontwikkelingen. Voorlopige voorziening. Proceskostenveroordeling.

(Verzoek om voorlopige voorziening inzake 
goedkeuringsbesluit bestemmingsplan 'Dalmeden', Hengelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2008, kenmerk 2008/0134677, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hengelo (hierna: de raad) bij besluit van 29 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Dalmeden".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina159
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200705538/1
CiteertitelTBR 2010/27, p. 160-162
SamenvattingPlan voorziet in de bouw van ca. 70 woningen. Geurhinder veehouderijen. In beginsel geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat wanneer geurnorm wordt overschreden. Geurgevoelige objecten.

(Bestemmingsplan 'Megen Kapelstraat/Meerstraat', Oss).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2007, kenmerk 1256015, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oss (hierna: de raad) bij besluit van 21 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Megen Kapelstraat/Meerstraat".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina160
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900801/1/R3
CiteertitelTBR 2010/28, p. 162-165
SamenvattingPlan voorziet in onder meer de bouw van 95 appartementen. Geurhinder veehouderijen. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat de belangen van de veehouderijen door het plan niet worden geschaad. Plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is voorbereid of genomen is in strijd met het recht.

(Bestemmingsplan 'Woonpark Zonnetij', Laarbeek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Laarbeek (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woonpark Zonnetij" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina162
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 06-01-2010, 200807852/1/R2
CiteertitelTBR 2010/29, p. 165-169
SamenvattingGeen relativiteitsvereiste. Plan voorziet onder meer in de bouw van maximaal 521 woningen. Geurhinder veehouderijen. Inzichtelijk moet zijn dat toegestane milieubelasting in overeenstemming is met de uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbare inrichting van het gebied. Cumulatie van stankhinder vanwege alle omliggende veehouderijen had bij de beoordeling betrokken moeten worden. Strijd met motiveringsbeginsel. Proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan 'Dalmeden', Hengelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2008, kenmerk 2008/0134677, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hengelo (hierna: de raad) bij besluit van 29 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Dalmeden".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina165
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BK8369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902836/1/H1
CiteertitelTBR 2010/30, p. 169-171
SamenvattingAanzegging. Bestuursdwang. Handhaving. Aanbouw.

(Bestuursdwang Enschede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de aanbouw aan de zijgevel en de aanbouw aan de achtergevel (de serre) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina169
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 24-02-2009, 104.004.565
CiteertitelTBR 2010/31, p. 171-178
SamenvattingKabelschade. Kring van aansprakelijken. Loonwerker (machineverhuurder).

(Kabelschade loonwerker).
Samenvatting (Bron)Ten slotte heeft [geïntimeerde] (eerst ter comparitie in hoger beroep) nog aangevoerd dat de kabel nu wel op een goede manier is ingegraven. Essent heeft in de memorie van grieven (sub 54) uitgelegd en aangevoerd dat er maar een klein deel van de kabel is vervangen: het vervangen gedeelte is door middel van twee verbindingsstukken met de oude kabel verbonden. De verbindingsstukken zijn de zwakste onderdelen van een kabel. Op enig moment zal Essent deze kabel moeten vervangen. [geïntimeerde] heeft hiertegen geen gemotiveerd verweer gevoerd (mva sub 4, laatste alinea) noch onderbouwd welk voordeel Essent hier heeft behaald door de kabel te vervangen en op een bepaalde diepte in te graven. Dat het op diepte ingraven van de kabel geleid heeft tot extra kosten volgt ook niet uit de factuur d.d. 13 december 2004 van Essent (prod. 3 inl. dagv.). Dit verweer van [geïntimeerde] faalt ook. Aan getuigenbewijs komt het hof niet toe nu (nader) bewijs niet van invloed is op de hiervoor weergegeven oordelen; het bewijsaanbod van [geïntimeerde] mist derhalve relevantie. Nu grief 1 slaagt en de verweren van [geïntimeerde] niet opgaan zal het bestreden vonnis moeten worden vernietigd. Het hof zal de vorderingen van Essent alsnog toewijzen, uitvoerbaar bij voorraad zoals gevorderd. [geïntimeerde] heeft geen ander, gemotiveerd verweer gevoerd tegen de hoogte van de gevorderde hoofdsom en de daarover berekende wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten (inl. dagv. sub 31-32), zodat die vorderingen toewijsbaar zijn.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina171
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH4132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Utrecht, 24-09-2008, 234995/HA ZA 07-1489
CiteertitelTBR 2010/32, p. 179-186
SamenvattingRail-infraschade. Ontspoorde wagons (Toegangs)overeenkomst. Aansprakelijkheid (indirecte) schade. Kwalitatieve aansprakelijkheid gebrekkige zaken. Tenzij-formule.

(Ontspoorde wagons).
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid Railion voor schade aan spoor na ontsporing. Geen eigen schuld Prorail doordat het "hotbox"-systeem niet aan stond.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina179
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BF3231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 20-08-2008, 107.001.665/01
CiteertitelTBR 2010/33, p. 187-194
SamenvattingIntrillen stalen damwand. Leidingschade. Onderzoek met spuitlans. Onderzoeksplicht. Gebrekkige asbestcementleiding? Wijze van herstel. Bypass.

(Spuitlans en asbestcementleiding).
Samenvatting (Bron)Het staat vast dat [naam 1 ] v.o.f. bekend was met het feit dat ter plaatse een leiding aanwezig was. De informatie in KLIC en de aanwezigheid van zinkerborden wezen [naam 1 ] v.o.f. er op dat een leiding in het werkgebied aanwezig moest zijn. [naam 1 ] v.o.f. heeft dan ook terecht nader onderzoek verricht naar de precieze locatie, meer in het bijzonder de diepte, van de leiding. De vraag rijst echter of [naam 1 ] v.o.f. aan haar onderzoeksverplichting heeft voldaan door het met de spuitlans verrichte onderzoek, zoals zij stelt, maar Waterbedrijf betwist. Ook wanneer er met [appellanten ], veronderstellenderwijs, vanuit wordt gegaan dat het zoeken met een spuitlans een adequate methode is om de leiding te lokaliseren, staat daarmee immers nog niet vast dat [naam 1 ] v.o.f. aan haar onderzoeksverplichting heeft voldaan. Het zoeken met de spuitlans dient ook op zorgvuldige wijze te zijn uitgevoerd. Vaststaat dat [naam 1 ] v.o.f. de leiding, ofschoon die wel op 3,60 meter diepte aanwezig was, bij het onderzoek met de spuitlans niet heeft gelokaliseerd. [appellanten ] hebben daar geen verklaring voor gegeven. Aldus hebben zij hun verweer tegen de stelling van Waterbedrijf, dat [appellanten ] onzorgvuldig gehandeld heeft, onvoldoende weersproken.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina187
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2008:BE9098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Utrecht, 01-04-2009, 237077/HA ZA 07-1795
CiteertitelTBR 2010/34, p. 195-200
SamenvattingFunderingswerkzaamheden. Beschadiging kabels. Gestuurde boring. Aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Onderzoeksplicht. Aanduidingen op beheertekening.

(Kabelschade gestuurde boring).
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid jegens eigenaar kabels uit onrechtmatige, wegens beschadiging van kabels bij funderingswerkzaamheden, omdat aannemer onvoldoende zorgvuldig is geweest bij opsporen kabels, die op een Klic-tekening waren aangegeven; de omstandigheid dat eigenaar heeft nagelaten eigener beweging gegevens over de (ongebruikelijke) diepteligging te verstrekken naar aanleiding van de Klic-melding, levert geen eigen schuld eigenaar op.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina195
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2009:BH9633
Artikel aanvragenVia Praktizijn