Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 20-02-2010
Aflevering 2
RubriekOfficile mededelingen
TitelMededeling van de redactie en Octrooicentrum Nederland
SamenvattingOctrooicentrum Nederland (sinds kort NL Octrooicentrum geheten) gaat de uitgave van het Bijblad bij de Industriële Eigendom stopzetten. Het voor u liggende nummer (februari 2010) is de laatste dat in die formule onder die naam verschijnt. De formule van het blad zal worden overgedragen aan uitgeverij deLex. Eind maart zal het eerste nummer uitkomen onder de nieuwe naam Bulletin Industriële Eigendom.
Pagina79-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-05-2007, ---
Samenvatting(kunstgrasreiniger I)

De SILICAIR-machine beantwoordt niet aan de letter van de conclusies van het 669-octrooi; de machine biedt wel in wezen een oplossing voor hetzelfde probleem met in wezen hetzelfde resultaat; er is daarom wel sprake van equivalentie.

(Air-Force / Smillie e.a.).
Pagina43-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 25-09-2007, ---
Samenvatting(kunstgrasreiniger II)

Er bestaat een gerede kans dat conclusie 19 van EP 276 en conclusie 12 van EP 669 een nietigheidsprocedure niet zullen overleven, de eerste vanwege niet nieuwheid in het licht van US 483, de tweede vanwege niet-inventiviteit in het licht van algemene vakkennis en AT 387 139; de proceskostenveroordeling wordt ambtshalve aanzienlijk lager vastgesteld dan het bedrag waarover partijen overeenstemming hadden bereikt.

(B.W.G. Doornewaard h.o.d.n. Silica Nova / Air Force Limited (St. Helier, Jersey, Kanaaleilanden)).
Pagina48-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelHoge Raad, 06-03-2009, C07/085HR
Samenvatting(dilatatie ballonkatheter)

De Hoge Raad is van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn arrest van 16 februari 2001 (Spiro-Flamco) niet meer van toepassing is voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van een Nederlands deel van een Europees octrooi; een inmiddels via de centrale limiteringsprocedure gewijzigd octrooi zal opnieuw beoordeeld moeten worden.

(Boston / Medinol).
Samenvatting (Bron)Octrooirecht. Europees octrooi; beschermingsomvang, uitleg, maatstaf; nietigheid, nieuwheid en inventiviteit; overgangsrecht, onmiddellijke werking van EOV 2000, terugwerkende kracht voor op 13 december 2007 verleende Europese octrooien; samenloop nietigheidsprocedure nationale rechter (art. 138 EOV 2000) en centrale beperkingsprocedure EOB (art. 105a-c EOV 2000), invloed besluit EOB op beslissing rechter; partiële vernietiging Nederlands deel van Europees octrooi, maatstaf uit HR 16 februari 2001, nr. C99/195, NJ 2001, 393 (Wiva/Van Egmond) niet verenigbaar met per 13 december 2007 geldend verdragsrecht; cassatie, ontvankelijkheid, belang; feitelijke grondslag middelen (art. 419 Rv.), toelaatbaar feitelijk novum; verwijzingsinstructie, door wijziging conclusies beperkt octrooi uitgangspunt van beoordeling in geding na verwijzing.
AnnotatorJ.H.J. den Hartog
Pagina51-68
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG7412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-07-2009, ---
Samenvatting(HTS / Bébécar)

Partijen verklaren dat de uit HR 9 februari 1996 (Spiro-Flamco) kenbare leer, ook ná het arrest HR 6 maart 2009 (Boston Scientific / Medinol) onverkort van toepassing is te achten op Nederlandse octrooien.

(HTS Hans Torgensen & Sonn (Noorwegen) / Bébécar Utilidades Para Criança SA (Portugal)).
Pagina69-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-09-2009, ---
Samenvatting(zero roosters)

Ook afbeeldingen waarop kenmerken staan die onzichtbaar blijven bij normaal gebruik kunnen van belang zijn voor de vaststelling van het uiterlijk van het wel zichtbare deel van het model; alleen indien een kenmerk uitsluitend wordt bepaald door een technische functie, is er grond voor nietigverklaring van het model; de technische voordelen zijn niet relevant voor de gebruiker.

(Easy Sanitairy Solutions BV / I-Drain BVBA).
AnnotatorA.A. Quaedvlieg
Pagina74-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn