Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 06-03-2010
Aflevering 2
RubriekVrij verkeer van goederen en diensten
TitelZelfrijzend Europees bakmeel: de voorstellen voor een nieuw toezicht op de financiŽle sector
CiteertitelNTER 2010, p. 33
SamenvattingSinds het begin van de kredietcrisis in 2007 staat het toezicht op de financŽle sector volop in de belangstelling. In september 2009 presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor een stelselwijziging. Deze behelzen het opzetten van een ESRB (European Systemic Risk Board) voor het macroprudentieel toezicht en een netwerk voor de microprudentiŽle aspecten, genaamd ESFS (European System of Financial Supervisors). Drie nieuwe sectorale toezichthouders zullen de piŤce resistance van het ESFS vormen. De voorstellen zijn politiek controversieel en zullen in 2010 voor het nodige Europese interinstitionele vuurwerk zorgen.
Auteur(s)J.C. van Haersolte , H. van Meerten
Pagina33-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVrij verkeer van kapitaal
TitelEen woningcorporatie over de grens: het arrest Sint Servatius
CiteertitelNTER 2010, p. 43
SamenvattingHet Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van Justitie van de Europese Unie) heeft op 1 oktober 2009 geantwoord op prejudiciŽle vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een geschil tussen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en Woningstichting Sint Servatius uit Maastricht over een vastgoedproject van Servatius in Luik. De vragen betroffen het vrij verkeer van kapitaal, en in het bijzonder de mogelijkheid voor een lidstaat om ter rechtvaardiging van een beperking daarvan een beroep te doen op artikel 86 lid 2 EG-Verdrag (thans: art. 106 lid 2 VWEU). Het arrest van het Hof is interessant, hoewel - of juist omdat - het zich over dat laatste punt niet uitlaat.

HvJ EG 1 oktober 2009 (Eerste kamer), zaak C-567/07 Minister voor Wonen, Wijken en Integratie / Woningstichting Sint Servatius, n.n.g.
Auteur(s)E. Oude Elferink
Pagina43-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervoer
TitelHerziening economische regulering goederenvervoer over de weg: het vrachtverkeer in zijn achteruit
CiteertitelNTER 2010, p. 52
SamenvattingMedio november 2009 is een tweetal verordeningen vastgesteld over respectievelijk de toegang tot het beroep van vervoerder en over de toegang tot de vervoersmarkt voor goederen over de weg. Met deze verordeningen is een modernisering van de regels over het goederenvervoer over de weg doorgevoerd die erop is gericht om 'de regels te harmoniseren, de efficiŽntie te verbeteren en een eerlijke concurrentie te waarborgen'. Een overzicht van de doorgevoerde vernieuwingen leidt tot de vaststelling dat met deze verdere harmonisering niet beoogd is om meteen ook de liberalisering van de markt van het goederenvervoer over de weg te voltooien.

Verordening (EG) nr. 1071/2009.
Auteur(s)K. Sevinga
Pagina52-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelArcher Daniels Midland: Punten van bezwaar en rechten van de verdediging
CiteertitelNTER 2010, p. 60
SamenvattingIn de uitspraak van 9 juli 2009 in de zaak Archer Daniel Midland spreekt het Hof van Justitie zich onder meer uit over de eisen die aan 'mededeling van de punten van bezwaar' worden gesteld in het kader van de rechten van verdediging. Centraal staat de wijze waarop de Europese Commissie in deze mededeling dient om te gaan met juridische kwalificaties van fweiten die in de uiteindelijke beslissing aan bod komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de omstandigheid dat de Europese Commissie zich bij vaststelling van de boetebeschikking wegens overtreding van artikel 81 lid 1 EG-Verdrag (thans art. 107 lid 1 VWEU), heeft gebaseerd op feiten die volgen uit verklaringen, terwijl deze feiten niet in de mededeling van de punten van bezwaar als zodanig waren genoemd, maar de verklaringen slechts als bijlagen waren bijgevoegd.

HvJ EG 9 juli 2009, zaak C-511/06 P, Archer Daniels Midland / Europese Commissie, n.n.g.
Auteur(s)E. Belhadj , C.T. Dekker
Pagina60-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropees strafrecht
Titel'Coming of age': de ontwikkeling van het ne bis in idem-beginsel in de EU-rechtsorde
CiteertitelNTER 2010, p. 66
SamenvattingDe dynamiek van het Europese integratieproces stelt vaak nieuwe eisen aan de uitlegging en toepassing van aloude rechtsbeginselen, zowel door de Gemeenschapsrechter als door de rechters in de lidstaten. In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op het beginsel ne bis in idem, de regel die verbiedt dat een tweede vervolging wordt ingesteld voor een feit waarover onherroepelijk door een rechter is beslist. Hoewel de uitlegging en toepassing van dit rechtsbeginsel van oudsher sterk national is bepaald, kan deze inmiddels niet meer los worden gezien van de rechtsontwikkeling binnen het juridische kader van politiŽle en justitiŽle samenwerking tussen de lidstaten van de EU (tot voor kort aangeduid als de zogeheten 'derde pijler' van de EU)
Auteur(s)W.B. van Bockel
Pagina66-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelNTER 2010, p. 73
SamenvattingOp donderdag 18 maart organiseert het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht de cursus 'Overheden en de ontwikkeling van diensten in eigen beheer na Lissabon. Zijn gemeenten niet meer gehouden het Europese aanbestedingsrecht in acht te nemen bij de inrichting van hun afvalbeleid?'
Pagina73-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn