StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 03-03-2010
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelBouwleges; het is eindelijk weer rustig in bouwland, maar voor hoelang...
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingOp 14 augustus 2009 verschafte de Hoge Raad duidelijkheid over een voor de bouwpraktijk belangrijk vraagstuk inzage bouwleges. De Hoge Raad oordeelde dat tariefstelling voor bouwleges tegen een vast percentage (zonder maximum of degressie) niet in strijd is met de wet of enig algemeen rechtsbeginsel. Hiermee kwam een einde aan jarenlange onduidelijkheid.
In dit artikel zal ik, na een korte uiteenzetting over rechten als bedoeld in artikel 229 Gemeentewet (Gemw), het arrest van de Hoge Raad bespreken. Hierbij komen ook de arresten van verschillende gerechtshoven die niet op één lijn lagen ter sprake. Ik sluit af met een paragraaf over leges in verband met ontheffingen, projectbesluiten en bestemmingsplannen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Mogen ten aanzien van deze ruimtelijke besluiten leges geheven worden?
Auteur(s)L. Gerritsen
Pagina8-13
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200808068/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-01
SamenvattingArtikel 4 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen is niet in strijd met de IPPC-richtlijn.

(Oude IJsselstreek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en vleeskuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 september 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina14-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-01
SamenvattingArtikel 4 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen is niet in strijd met de IPPC-richtlijn.
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-10-2009, 200905692/3/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-02
SamenvattingHet stellen van prejudiciële vragen is geen obstakel voor vergunningverlening nu geen sprake is van onomkeerbare gevolgen.

(GS Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nuon Power Projects I B.V. (hierna: Nuon) opnieuw een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrieterrein Eemshaven, gemeente Eemsmond. Dit besluit is op 16 juli 2009 ter inzage gelegd.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200809428/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-03
SamenvattingAan een last onder dwangsom hoeven geen specifieke maatregelen te worden gekoppeld?

(Westland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) een last onder dwangsom opgelegd aan [vergunninghoudster] wegens het in strijd met artikel 2.1, tweede lid, aanhef en onder g, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer binnen de inrichting, gelegen aan de [locatie] te [plaats], in werking hebben van een warmtekrachtkoppelinginstallatie.
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200901446/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-04
SamenvattingDe vergunning is terecht gedeeltelijk geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.

(Barneveld)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor de inrichting gelegen aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200901403/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-05
SamenvattingOndanks dat de milieuvergunning nimmer in werking is getreden, is deze door het verstrijken van de driejarentermijn komen te vervallen.

(Helden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een legpluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200802830/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-06
SamenvattingVerplichting tot openbaarmaking van de exacte plaats tot introductie van genetisch materiaal.

(minister van VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH te Breda (hierna: Pioneer) een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: het Besluit) verleend voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde maïs, waarin gat4621, coderend voor glyfosaat-tolerantie, en zm-hra, coderend voor sulfonylurea herbiciden-tolerantie, zijn ondergebracht, in de gemeenten Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordoostpolder, Reiderland en Zeewolde. Dit besluit is op 2 april 2008 ter inzage gelegd.
Pagina26-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809174/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-07
SamenvattingRuimere uitleg van begrip belanghebbende in procedure tot vaststelling van hogere geluidgrenswaarden.

(minister van VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege de spoorweg "traject 180" voor de gevels van de in dit besluit genoemde te saneren woningen en school vastgesteld. Tevens heeft de minister bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting van de betrokken woningen en de school.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina32-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200901919/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-08
SamenvattingBestuursdwang op grond van zorgplichtbepaling Wm. Deze bepaling is een vangnetbepaling die geldt in gevallen waarin ernstige nadelige gevolgen optreden of acuut dreigen op te treden.

(Twenterand)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand (hierna: het college) besloten bestuursdwang toe te passen ter zake van een asbestbrand van de sporthal van [appellanten] op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901639/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-09
SamenvattingTaxiënde vliegtuigen en testprocedures vlak voor de start vallen onder het regime van de Luchtvaartwet.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap N.V. Luchthaven Teuge (hierna: Luchthaven Teuge) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het faciliteren van luchtvaartverkeer, het afleveren van brandstoffen en het beproeven van vliegtuigmotoren op het adres De Zanden 15 te Teuge. Dit besluit is op 29 januari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200902459/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-10
SamenvattingDoor het ontbreken van een begrenzing en het nabijheidvereiste vormen 4WD-activiteiten op een landgoed geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Mill en Sint Hubert)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot fourwheeldrive-activiteiten (hierna: 4WD-activiteiten) op het landgoed De Princepeel te Wilbertoord (hierna: het landgoed) afgewezen.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-11
SamenvattingIn dit geval heeft het bevoegd gezag de kosteneffectiviteit of economische haalbaarheid van maatregelen terecht bij de beoordeling van de individuele inrichting betrokken.
Pagina42-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 23-12-2009, 200809437/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-11
SamenvattingIn dit geval heeft het bevoegd gezag de kosteneffectiviteit of economische haalbaarheid van maatregelen terecht bij de beoordeling van de individuele inrichting betrokken.

(Hoogheemraadschap Rijnland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) aan de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de gemeente) opnieuw een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor de duur van vijf jaar voor het indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, via de gemeentelijke riolering en afvalwaterzuiveringsinstallatie "Alphen Noord" te Alphen aan den Rijn op het oppervlaktewater van de Oude Rijn. Dit besluit is op 20 november 2008 ter inzage gelegd.
Pagina42-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200807110/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. K1
SamenvattingBestaande rechten milieuvergunning gelden niet als bestaande rechten voor vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet.

(GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2008, kenmerk 2008/10631, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] voor het exploiteren van een nertsenfokkerij en -pelserij in de omgeving van het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Mariapeel".
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200807930/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K2
SamenvattingIn het besluit is miskend dat de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende zuiver moet zijn om aan landbouwdoeleinden te kunnen voldoen.

(Waterschap Wetterskip)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2008 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Wetterskip Fryslân (hierna: het dagelijks bestuur) aan de gemeente Weststellingwerf een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het door middel van een overstort lozen van met regenwater verdund rioolwater vanuit de kern Nijeholtpade op het oppervlaktewater. Dit besluit is op 26 september 2008 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200808328/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K3
SamenvattingBesluit glastuinbouw biedt geen grondslag voor het opleggen van controlevoorschriften als nadere eis.

(Westland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) vier nadere eisen gesteld op grond van het Besluit glastuinbouw (hierna: het Besluit) voor het glastuinbouwbedrijf van [appellant] op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 10 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200902333/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K4
SamenvattingAan zijn hobby kan appellant niet een bijzonder individueel belang ontlenen; geen belanghebbende.

(Vlagtwedde)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het gebruik van een skybeamer door horecagelegenheid Café Full House aan de Stationsstraat 53 te Ter Apel, afgewezen.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200808838/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K5
SamenvattingSloop van woningen kon als toekomstige ontwikkeling bij de beoordeling van de geluidbelasting worden betrokken.

(Bunschoten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het storten van diverse afvalstoffen en baggerspecie, en het overslaan van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, grof afval afkomstig van milieustraten en particulieren en afvalhout aan de [locatie] te [plaats], gemeente Amersfoort. Dit besluit is op 29 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200900023/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K6
SamenvattingDoor wijziging stalsysteem zou grondslag aanvraag worden verlaten.

(Hof van Twente)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) het verzoek van [appellanten] om de bij besluit van 1 oktober 1996 verleende vergunning voor het fokvarkensbedrijf gelegen aan de [locatie] te [plaats] met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer te wijzigen, afgewezen.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200900678/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K7
SamenvattingDoor overschakeling bestaande grasdrooginstallatie van gas op kolen is sprake van een nieuw te bouwen installatie in de zin van de NeR.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) geweigerd aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van de inrichting aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 december 2008 ter inzage gelegd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200807964/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K8
SamenvattingEen recreatiewoning is een (te beschermen) woning indien deze permanent wordt bewoond.

(Noord-Beveland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om bestuurlijke handhavingsmiddelen te treffen ten aanzien van acht windturbines aan de Jacobahaven en in de Jacobapolder te Kamperland afgewezen.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200901595/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K9
SamenvattingActiviteit geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen op het adres [locatie] te [plaats]. Tevens heeft het college bij dit besluit vergunning geweigerd voor de opslag van afgedankte voertuigbanden. Dit besluit is op 22 januari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200805334/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K10
SamenvattingOp grond van Activiteitenbesluit kunnen activiteiten worden verboden.

(het Bildt)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van het Bildt (hierna: het college) met toepassing van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) maatwerkvoorschriften gesteld voor de door [appellante] geëxploiteerde inrichting aan de [locatie] te Sint Annaparochie.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200809273/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K11
SamenvattingVoorgenomen bouw van recreatiewoningen niet dermate concreet dat dit moet worden aangemerkt als een toekomstige ontwikkeling bij de besluitvorming had moeten worden betrokken.

(Uden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uden (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 november 2008 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-12-2009, 200809438/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K12
SamenvattingWat betreft de binnenshuis optredende geluidsbelasting van het wegverkeer dient de geluidbelasting van het totale wegverkeer te worden berekend en niet slechts die van het verkeer van en naar de inrichting.

(Katwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuid-Holland (hierna: Van Gansewinkel) voor de duur van 10 jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan en grof voorsorteren van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en bitumineuze afvalmengsels en het op- en overslaan van diverse soorten bedrijfsafval op het perceel Lageweg 1 te Katwijk. Dit besluit is op 17 november 2008 ter inzage gelegd.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 30-12-2009, 200808723/1/M1
CiteertitelStAB 2010, nr. K13
SamenvattingOndanks expireren onderliggende vergunning kan niet buiten beschouwing blijven dat inrichting langere tijd op basis van rechtsgeldige vergunning in werking is geweest.

(GS Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2008 heeft het college aan [appellante sub 1] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de duur van tien jaar verleend voor een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval aan de [locatie a] te [plaats]. Dit besluit is op 27 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK8004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 30-12-2009, 200903452/1/M2
CiteertitelStAB 2010, nr. K14
SamenvattingBij de beoordeling van geurhinder zijn ten onrechte alleen woningen betrokken.

(Leudal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de [locatie] te [plats]. Dit besluit is op 2 april 2009 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200802543/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-12
SamenvattingVrijstellingsbepaling is in casu niet geschikt om de huisvesting van tijdelijke werknemers in glastuinbouwbedrijven te regelen.

(Deurne / bestemmingsplan "Projectvestiging glastuinbouw Deurne)

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2008, nummer 1317475, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Deurne (hierna: de raad) bij besluit van 27 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Projectvestiging glastuinbouw Deurne" (hierna: het plan).
AnnotatorT. Lam
Pagina51-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900801/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-13
SamenvattingWgv. Overschrijding norm voor veehouderij betekent nog niet dat ter plaatse geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

(Laarbeek / bestemmingsplan "Woonpark Zonnetij").

Noot onder StAB 10-18.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Laarbeek (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woonpark Zonnetij" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina55-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200902723/1/H1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-14
SamenvattingUitleg over doorwerking reconstructieplan.

(Best / bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 2 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) de beslissing op de aanvragen van [appellant] om verlening van bouwvergunning voor het oprichten van een sleufsilo en het uitbreiden van twee bestaande sleufsilo's aan de [locatie 1] te Best, onderscheidenlijk het oprichten van een biggen-, kraam- en zeugenstal aan de [locatie 2] te Best, aangehouden.
Pagina58-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200809208/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-15
SamenvattingToepassing van laatste versie VNG-brochure. Uitleg begrippen gemengd gebied en functiemengingsgebied.

(Katwijk / bestemmingsplan "Klei-Oost Zuid")
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-912765, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Rijnsburg, thans gemeente Katwijk, (hierna: de raad) bij besluit van 2 juni 2005 vastgestelde bestemmingsplan "Klei-Oost Zuid".
Pagina61-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200809198/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-16
SamenvattingRuimtelijke uitstraling ambassade. Maatbestemming verdraagt zich niet met Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen.

(Wassenaar / bestemmingsplan "Waalsdorperlaan Wassenaar")
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008, kenmerk PZH-2008-504024, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Wassenaar (hierna: de raad) bij besluit van 31 maart 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Waalsdorperlaan Wassenaar" (hierna: het plan).
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900671/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-17
SamenvattingPlanperiode langer dan tien jaar is in casu aanvaardbaar.

(Rotterdam / bestemmingsplan "Maasvlakte 2")
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk PZH-2008-1065064, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Rotterdam (hierna: de raad) bij besluit van 22 mei 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Maasvlakte 2".
Pagina66-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1951
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809313/1/R2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-18
SamenvattingEen paardenhouderij moet worden aangemerkt als een veehouderij in de zin van de Wgv.

(Reusel-De Miereden / bestemmingsplan "Culitsrode, Innovatief Hippisch Expertisecentrum te Hooge Mierde")
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2008, kenmerk 1403070, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden (hierna: de raad) bij besluit van 25 maart 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Culitsrode, Innovatief Hippisch Expertisecentrum te Hooge Mierde".
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina67-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-10-2009, AWB 09/5185
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-19
SamenvattingTen aanzien van een bestemmingsplan dat tot stand is gekomen als uitbreidingsplan onder de Woningwet 1962 is artikel 7.10 Wro niet van toepassing.

(Weigering verzoek ontheffing)
Samenvatting (Bron)Weigering verzoek ontheffing voor gebruik bedrijfsruimte voor kinderopvang. Bestemmingsplan is tot stand gekomen als uitbreidingsplan onder de Woningwet 1962 en heeft daarom geen gebruiksvoorschriften. Die zijn ook nadien niet alsnog aan het plan verbonden. De bouwverordening van de gemeente Rijswijk kent ook geen gebruiksverbod. Vraag of artikel 7.10 Wro (nieuw) van toepassing is. De voorzieningenrechter oordeelt dat uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2008, LJN BG5339 (Aa en Hunze) moet worden afgeleid dat die bepaling niet van toepassing is. Dat betekent dat er geen gebruiksverbod geldt en dat verzoekers geen ontheffing nodig hebben. De voorzieningenrechter voorziet zelf in de zaak door te bepalen dat geen ontheffing vereist is. Geen belang meer bij een voorlopige voorziening, verzoek afgewezen. Beroep gegrond.
Pagina69-70
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2009:BK0230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901438/1/R3
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-20
SamenvattingWelke stukken moeten elektronisch beschikbaar zijn. Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau voor geregelde aankopen/dagelijkse boodschappen. Ontvankelijkheid in geval van het niet vaststellen van een exploitatieplan.

(Haarlemmerliede en Spaarnwoude / bestemmingsplan "Halfweg West 2008").
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Halfweg West 2008" vastgesteld.
Pagina71-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200801932/1/R1
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-21
SamenvattingVerschillen assimilatie- en cyclische belichting. Bouwvoorschriften: volwaardigheids- en doelmatigheidscriterium. Diepgang archeologisch onderzoek en vergoeding van kosten.

(Westvoorne / bestemmingsplan "Landelijk gebied Westvoorne")
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Westvoorne (hierna: de raad) bij besluit van 29 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westvoorne".
Pagina74-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 30-09-2009, 200900549/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-22
SamenvattingDat op afbraak van het gebouw en terugplaatsing van de achtergevel bij nieuwbouw geen zicht bestond, betekent wat daar verder van zij, niet dat onder het stadsvernieuwingsplan de realisering van buitenterrassen zo onwaarschijnlijk was, dat daar bij de planvergelijking niet van mocht worden uitgegaan.

(Utrecht / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2007 heeft appellant (hierna: het college) een verzoek van [verzoekers] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina83-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200902213/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-23
SamenvattingHet betoog van appellante laat onverlet dat er geen wettelijke voorschriften waren die aan de gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid in de weg stonden, zodat niet kon worden uitgesloten dat belangenafweging tot gevolg zou hebben gehad dat het college van deze bevoegdheid gebruik zou maken. De gronden waren bestemd voor tuinbouw met de daarbij behorende werken. Dit betekent dat hierop wegen en paden ten behoeve van de bestemming konden worden gerealiseerd.

(Overbetuwe / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe (hierna: het college) een verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200900590/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 24
SamenvattingVoor zover appellante in verband met de tijdelijke vrijstelling voor een gronddepot al enige schade zou lijden, dient deze, gelet op de aard, de geringe ernst en de beperkte duur daarvan, redelijkerwijs voor haar rekening te blijven.

(Amersfoort / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2006 heeft de raad van de gemeente Amersfoort (hierna: de gemeenteraad) [appellante] ter vergoeding van planschade 20.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 januari 2005 tot de dag van uitbetaling, toegekend.
Pagina84-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200900289/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-25
SamenvattingHet vervallen van een onder het oude planologische regime niet gebruikte wijzigingsmogelijkheid kan op zichzelf geen schade veroorzaken. De rechtbank heeft terecht overwogen dat aan het door appellant gemaakte onderscheid tussen directe en indirecte planschade in deze zaak geen betekenis toekomt.

(Zaltbommel / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2007 heeft de raad der gemeente Zaltbommel (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina85-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200900755/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-26
SamenvattingDe gevestigde voorzienbaarheid op basis van de aanduiding 'toekomstige woongebieden' op de plankaart van het structuurplan is doorbroken door de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan, waarin het preceel is bestemd voor 'Argrarische doeleinden', op grond waarvan woningbouw niet is toegestaan.

(Hellendoorn / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2007 heeft de raad van de gemeente Hellendoorn (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant A] en [appellante B], [appellant C] en [appellante D], en [appellant E] en [appellante F] (hierna gezamenlijk: [appellanten]) om vergoeding van planschade afwezen.
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200902653/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-27
SamenvattingAangezien de nieuwbouw op een afstand van ongeveer vijf meter van de percelen van appellanten wordt gerealiseerd, betekent dit dat uitgesloten moet worden geacht dat binnen de planperiode de bestemmingsgrens van het bestemmingsvlak 'Wonen (W)' richting hun percelen zal opschuiven en dat zal worden gebouwd op de vijf meter brede strook grond tussen de percelen van appellanten en de nieuwbouw. Onder deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen gebruik zal worden gemaakt van de vrijstellingsbevoegdheid.

('s-Hertogenbosch / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2007 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch (hierna: de gemeenteraad) de door [appellant A] en [appellant B] (hierna: [appellanten]) tegen het besluit van 21 september 2004 tot afwijzing van hun verzoeken om vergoeding van planschade gemaakte bezwaren opnieuw afgewezen.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900806/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-28
SamenvattingOp grond van de Beleidslijn 'Ruimte voor de rivier' bestond voor Building Buyers Vastgoed ten tijde van de koop van het perceel aanleiding om rekening te houden met de kans dat de ingevolge het bestemmingsplan bestaande bouwmogelijkheden op het preceel zouden vervallen.

(Zaltbommmel / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2007 heeft de raad van de gemeente Zaltbommel (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Building Buyers Vastgoed B.V. (hierna: Building Buyers Vastgoed) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901313/1/H2
CiteertitelStAB 2010, nr. 10-29
SamenvattingEen redelijke wetsuitleg brengt mee dat degene die na de inwerkingtreding van artikel 49a van de WRO een planschadeovereenkomst heeft gesloten met het college belanghebbende is bij besluiten op planschadeverzoeken waarop ingevolge het in artikel II, eerste lid, van de wijzigingswet WRO neergelegde overgangsrecht door de gemeenteraad dient te worden beslist.

(Drechterland / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 9 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland (hierna: het college) aan de eigenaren van achttien percelen, gelegen aan de Vangershof en Streekweg te Hoogkarspel, planschade toegekend.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1942
Artikel aanvragenVia Praktizijn