Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 27-02-2010
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelDear Josť Manuel
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
SamenvattingOp 13 juli 2009 stuurde de minister-president van Nederland namens de regering een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, waarin hij verzocht stappen te nemen om de Europese natuurbeschermingsregelgeving 'up to date' te maken. De brief en het antwoord daarop van de voorzitter van de Europese Commissie illustreren fraai twee verschillende manieren van denken over, en omgaan met, recht in het algemeen en omgevingsrecht in het bijzonder.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe praktijk van de last onder dwangsom in het milieurecht
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
SamenvattingDe last onder dwangsom wordt in het milieurecht al ruim een kwaart eeuw gebruikt. Veel (actuele) kennis over de feitelijke toepassing van deze bevoegdheid is echter niet voorhanden. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijk van de last onder dwangsom in het milieurecht: hoe vaak, door wie, hoe, waarom en met welk effect werden lasten onder dwangsom opgelegd en ten uitvoer gelegd? Is de last onder dwangsom een effectief en doelmatig handhavingsinstrument?
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels , A.M.P.J.H. Sauve
Pagina68-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe regeling voor de ambtshalve wijziging van de milieuvergunning in het licht van het richtlijnvoorstel industriŽle emissies
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
SamenvattingEen milieuvergunning voor een inrichting wordt in principe voor onbepaalde tijd verleend. Soms zijn er aanvullende instrumenten (bijvoorbeeld een heffing) of andere ontwikkelingen (zoals een vrijwillige afspraak) die bedrijven aanzetten tot verdere reductie van de conform de vergunning toegestane milieu last. Het kan echter nodig zijn dat op initiatief van het bevoegd gezag een verleende vergunning op actualiteit wordt beoordeeld en wordt aangescherpt. Bij een dergelijke procedure kan het belang van de overheid (met name verbetering milieukwaliteit) en het belang van de vergunninghouder (minimalisatie kosten) al snel strijden. De actualisering van de milieuvergunning op initiatief van de overheid is in ons nationale recht thans geregeld in afdeling 8.1.2 van de Wet milieubeheer (Wm).
Auteur(s)M. Boeve , M. Peeters , M. Poortinga
Pagina77-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCrisis- en herstelwet: duurzame versnelling?
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
SamenvattingOp vrijdagmiddag 4 december 2009 vond in Utrecht de studiebijeenkomst van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) plaats over het wetsvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (CHW). Dit wetsvoorstel is na een razendsnelle procedure op 18 november 2009 door de Tweede Kamer aangenomen (Kamerstukken II 2009/10, 32127, A). Het was de bedoeling dat het voorstel, na goedkeuring door de Eerste Kamer, op 1 januari 2010 in werking zou treden. Door de vele aangenomen amendementen heeft de Eerste Kamer op de rem getrapt. Het wetsvoorstel zal daar begin 2010 worden behandeld.
Auteur(s)C. Pasteuning , M.J.C. Visser
Pagina85-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
SamenvattingAfval - Ammoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Bodem - Dierenwelzijn - Energie - Exoten - Externe veiligheid - Geluid - Industrie - Klimaat - Lucht - Mest - Natuur - Producten - Ruimte - Stoffen - Strafrecht - Vis - Water
Auteur(s)B. Arentz
Pagina87-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelF.A.G. Groothuijse, Water weren. Het publiekrechtelijk instrumentarium voor aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Auteur(s)H. Havekes
Pagina94-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.N. Boeve en R. Uylenburg, Kansen in het Omgevingsrecht, opstellen aangeboden aan prof. N.S.J. Koeman
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina97-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.F.X.W. Veul, M.J.H. Langenhuijsen, P. de Nijs, Compact bodembescherming. Editie 2010
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Pagina99-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelCh.W. Backes, J. Bouckaert, e.a. Europees milieu in de lage landen, verslag 104de ledenvergadering Vereniging voor Milieurecht
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Pagina99-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.A. Bolkenstein, A. Driesprong, S. Handgraaf, e.a., Wegwijzer Waterwet 2010
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Pagina99-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Pagina99-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/2, nr.
Pagina102-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 15-12-2009, 08/00076 E
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 5K
SamenvattingRuime uitleg van het begrip 'zich ontdoen van' een afvalstof
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Economische zaak. Grondslagverlating. Zich ontdoen van een afvalstof a.b.i. art. 10.2 Wm. s Hofs oordeel dat van het zich ontdoen van afvalstoffen geen sprake kan zijn in een geval als i.c., waarin verdachte door hem betrokken afvalstoffen door de leveranciers daarvan buiten een inrichting heeft laten storten zonder dat hij zelf daartoe nog een nadere handeling heeft verricht, is onjuist omdat het van een te beperkte betekenis van het bestanddeel "zich ontdoen van" in de zin van art.10.2.1 Wm getuigt.
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI9326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200808762/1/M1
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 6K
SamenvattingToepassing BBT betekent niet noodzakelijkerwijs dat de hinder voldoende voorkomen wordt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het produceren, verpakken en opslaan van vloeibare was- en reinigingsmiddelen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-10-2009, 200901446/1/M2
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 7K
SamenvattingGedoogsituatie bestemmingsplan geen reden om af te zien van weigering milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor de inrichting gelegen aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 februari 2009 ter inzage gelegd.
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200807930/1/M1
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 8K
SamenvattingBewoner van woning op 150 m afstand van een rioolverstort geen belanghebbende / CWI-rapporten inzake riooloverstorten (juni 2001) beschrijven meest recente en algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten/veedrenking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2008 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Wetterskip Frysl‚n (hierna: het dagelijks bestuur) aan de gemeente Weststellingwerf een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het door middel van een overstort lozen van met regenwater verdund rioolwater vanuit de kern Nijeholtpade op het oppervlaktewater. Dit besluit is op 26 september 2008 ter inzage gelegd.
Pagina104-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200901021/1/H3
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 9K
SamenvattingGegevens over brandstofverbruik op installatie- en bronniveau zijn geen milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu; wetgeving openbaarmaking gerechtvaardigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2006 heeft de directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting (hierna: de NEa) het door de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) ingediende verzoek om openbaarmaking van de emissieverslagen over het jaar 2005 van zeventien inrichtingen afgewezen, voor zover het gegevens betreft die door de exploitanten van de inrichtingen als vertrouwelijk zijn aangemerkt.
Pagina105-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 30-04-2009, C-75/08
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 10
SamenvattingMotiveren of niet motiveren, that is the question.

(Christopher Mellor / Secretary of State for Communities and Local Government).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 april 2009. # The Queen, op verzoek van Christopher Mellor tegen Secretary of State for Communities and Local Government. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling - Verplichting tot openbaarmaking van motivering van beslissing om project niet aan beoordeling te onderwerpen. # Zaak C-75/08.
Annotator Jans
Pagina105-111
UitspraakECLI:EU:C:2009:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-10-2009, C-232/08
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 11
SamenvattingGedogen niet gedoogd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 oktober 2009. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Niet-nakoming - Verordening (EG) nr. 850/1998 - Artikel 29, lid 2 - Beperkingen ten aanzien van visserij op schol - Maximaal motorvermogen van vissersvaartuigen - Verordening (EEG) nr. 2847/93 - Artikel 2, lid 1 - Verordening (EG) nr. 2371/2002 - Artikel 23 - Controle en handhaving ten aanzien van regels. # Zaak C-232/08.
Annotator Jans
Pagina111-114
UitspraakECLI:EU:C:2009:629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-12-2009, 20-001982-07
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 12
SamenvattingRepresentativiteit monsterneming van te lozen naspoelwater. Bewijstechnische aspecten: vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Verontreiniging van het oppervlaktewater door lozing van afvalwater. Geen representatief monster bij monsterneming onder het wateroppervlak in een bermsloot. Het hof spreekt verdachte vrij.
Annotator van Ham
Pagina115-117
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BK6835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 17-11-2009, AWB 09/1641, AWB 09/1683, AWB 09/1685 en AWB 09/1688
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 13
SamenvattingKapvergunning; Stichting Boom & Bosch en de Bomenstichting ontvankelijk, economische redenen en alternatievenonderzoek.
Samenvatting (Bron)Drie afzonderlijke kapvergunningen voor de kap van diverse bomen, waaronder een paardenkastanje, in de museumtuin van het Noordbrabants Museum. Stichting Boom & Bosch en de Bomenstichting zijn belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb. Geen weigeringsgronden in APV. Algemene belangenafweging. Gemeentelijk beleid is niet onredelijk. Economische redenen op grond waarvan wordt afgeweken van het uitgangspunt dat kapvergunning voor waardevolle boom niet wordt verleend, zijn voldoende onderbouwd. Het college heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar de drie door eisers aangedragen alternatieven. Het college heeft kunnen besluiten dat de alternatieven niet leiden tot een gelijkwaardig resultaat met minder bezwaren. Vierde alternatief pas in beroepsfase ingebracht, zodat het buiten beschouwing blijft. Het college heeft zijn besluiten voldoende gemotiveerd. Beroepen ongegrond.
Annotator Warendorf
Pagina117-120
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2009:BK3464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200702756/3/M1
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 14
SamenvattingOpenbaarheid locatie proefvelden genetisch gemodificeerde gewassen.
Samenvatting (Bron)Bij verwijzingsuitspraak van 16 juli 2008 in zaak met nr. 200702756/1 heeft de Afdeling in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof van Justitie) verzocht bij wege van prejudiciŽle beslissing uitspraak te doen op zeven vragen, de behandeling van het beroep van de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) geschorst tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht, verwezen.
Annotator Vogelezang-Stoute
Pagina121-124
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200807261/1/M2
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 15
SamenvattingDeelsanering van voormalige stortplaats; belang van de bescherming van de bodem verzet zich niet tegen deelsanering. Bedrijvenregeling. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) onder meer vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging op de locatie Zelling Schanspolder te Ouderkerk aan den IJssel. Tevens heeft het college bij dit besluit ingestemd met een saneringsplan voor een gedeelte van dit geval van verontreiniging. Dit besluit is op 27 augustus 2008 ter inzage gelegd.
Annotator Warendorf
Pagina124-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-10-2009, 200900049/1/H1 en 200900050/1/H1 en 200900051/1/H1
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 16
SamenvattingVrijstelling bestemmingsplan ten behoeve van jaarlijkse terugkerend eendaags evenement. Gebreken m.e.r.-procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) aan ID&T Mysteryland B.V. vrijstelling verleend voor het gebruik van een gedeelte van het voormalig Floriadeterrein (hierna: het Floriadeterrein) voor een periode van 5 jaar voor het houden van het eendaagse evenement Mystery Land en voor een periode van op- en afbouw van maximaal vier weken, en het gebruik van het terrein naast IJweg 844 te Hoofddorp (hierna: het perceel) als parkeerterrein op de dag van het evenement.
Annotator Nijmeijer
Pagina127-132
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK0775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200902821/1/H3
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 17
SamenvattingOpen WKO-systeem valt onder vergunningplicht Grondwaterwet (ook als het grondwater niet boven maaiveld komt).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: gedeputeerde staten) het college van burgemeester en wethouders van Raalte (hierna: het college) onder oplegging van een dwangsom gelast om het koude- en warmteopslagsysteem (hierna: KWO-systeem) in het gemeentehuis aan de Zwolsestraat te Raalte buiten werking te stellen en te verwijderen en om maatregelen te nemen om de mogelijke verstoring van de ionenbalans in de bodem te herstellen.
Annotator Arentz
Pagina132-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-11-2009, 200809417/1/M1
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 18
SamenvattingHandhaving art. 10.37 lid 1 Wm en art. 13 Wbb; bestuurlijke verwevenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) aan [belanghebbende A] en aan [appellante], [belanghebbende B], [belanghebbende C], [belanghebbende D], [belanghebbende E] en [belanghebbende F] alsmede [directeur] en [belanghebbende G] (hierna: [appellante] en andere) diverse lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.37, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met de artikelen 10.38 en 10.39 van de Wet milieubeheer en wegens overtreding van artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 13 van de Wet bodembescherming.
Annotator Warendorf
Pagina136-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK4382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-08-2009, 200902644/2/R2
CiteertitelM en R 2010/2, nr. 19
SamenvattingMitigerende maatregelen bij habitattoets (IJburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2008, kenmerk 2008-41903, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) aan de gemeente Amsterdam een vergunning onder voorwaarden verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het realiseren van de woonwijk IJburg tweede fase in Amsterdam.
Annotator Verschuuren
Pagina140-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7155
Artikel aanvragenVia Praktizijn