Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-03-2010
Aflevering 7333
TitelWet openbaarheid van bestuur in de praktijk. Een praktisch overzicht van mogelijkheden, verplichtingen en valkuilen
CiteertitelGst. 2010, 24
SamenvattingInformatie is een belangrijk en (soms) kostbaar goed in de huidige samenleving. De wet openbaarheid van bestuur ('WOB') vormt het algemen juridische kader voor de informatievoorziening door bestuursorganen. De WOB is meer en meer onderwerp van gesprek en geschil. In minder en meer belangwekkende zaken zoals de brand bij het cellencomplex op Schiphol, de Volendam-brand, de overname van Fortis door ABN AMRO, het gebruik van het regeringsvliegtuig door het Koninklijk Huis of de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Jurisprudentie en praktijkervaring in deze en andere zaken leidt tot ons oordeel dat de toepassing van de WOB in de praktijk weerbarstig is. Met deze bijdragen proberen wij enig inzicht te geven in de mogelijkheden die de WOB biedt, en wijzen we op verplichtingen en mogelijke valkuilen die de WOB kent. Hieran wordt (onder 1) ingegaan op de eisen die worden gesteld aan een WOB-verzoek en aan de daarop volgende besluitvorming. Apart wordt stilgestaan bij de vereisten van de (interne) voorbereiding tot en met het moment van besluitvorming en de eisen die aan een beschikking op een WOB-verzoek worden gesteld (onder 2). En tot slot komt (onder 3) de rechtsbescherming aan de orde. Het jaar 2009 is een jaar gebleken met veel in het oog springende WOB-uitspraken, die we niet onvermeld zullen laten en separaat bespreken in deel II.
Auteur(s)M.G.J. Maas-Cooymans , C.N. van der Sluis
Pagina99-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening en antidiscriminatiebureaus
CiteertitelGst. 2010, 25
SamenvattingOp 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. Deze wet heeft tot doel een landelijk sluitend systeem van (inter)gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen tot stand te brengen. Sinds 28 januari 2010 zijn alle gemeenten verplicht een antidiscriminatievoorziening in stand te houden. Er bestaan reeds meerdere antidiscriminatiebureaus zowel op gemeentelijk als intergemeentelijk/regionaal niveau. Deze antidiscriminatiebureaus hebben soms al een lange geschiedenis, die teruggaat tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Voor gemeenten die nog geen (definitieve) keuze voor de vormgeving hebben gemaakt, bestaan verschillende mogelijkheden. Echter ook voor gemeenten en discriminatiebureaus die al langer met elkaar zaken doen kan onder omstandigheden heroverweging opportuun zijn. Daarbij spelen de onstaansgeschiedenis, maar ook de wisselwerking tussen verschillende partijen een grote rol.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , L.C.L. Huntjens , F.H.T. Theissen
Pagina110-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-12-2009, 200901438/1/R3
CiteertitelGst. 2010, 26
SamenvattingMét ontwerpbestemmingsplan moeten ook bijbehorende relevante stukken ter visie worden gelegd, die zijn opgenomen bij planregels en plantoelichting. Distributieplanologisch onderzoek. Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau? Begrenzing binnenplanse wijzigingbevoegdheid. Functielimiteringssysteem met rechtstreekse bebouwings- en gebruiksmogelijkheden niet strijdig met rechtszekerheid.

(Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Halfweg West 2008" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina117-124
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-02-2010, 200901488/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 27
SamenvattingBevoegdheid tot verlenging van huisverbod gebruikt voor een ander doel (doen aanvaarden hulpaanbod) dan waarvoor gegeven. (Helmond)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2009 heeft de burgemeester van Helmond (hierna: de burgemeester) aan [wederpartij] een huisverbod opgelegd met betrekking tot de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Bij besluit van 13 januari 2009 (hierna: het verlengingsbesluit) heeft de burgemeester het huisverbod verlengd met achttien dagen.
Pagina124-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL4143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-07-2009, 200808549/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 28
SamenvattingTenaamstelling exploitatievergunning is toetsingskader; intrekking exploitatievergunning coffeeshop op grond van slecht levensgedrag mede-exploitant. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 22 augustus 2007 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) algehele sluiting bevolen van coffeeshop "The Comic" aan de Prins Hendrikstraat 217 A te Hoek van Holland (hierna: de coffeeshop) voor een periode van zes maanden en de exploitatievergunning van de coffeeshop ingetrokken voor een periode van zes maanden.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina127-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ3404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
CiteertitelGst. 2010, 29
SamenvattingTekstuele versus wetshistorische interpretatie; a.b.b.b. contra legem; materieel zorgvuldigheidsbeginsel; heffingsrente bij te late aanslag.
Samenvatting (Bron)Art. 30f AWR. Geen heffingsrente. Zorgvuldigheidsbeginsel bij trage aanslagregeling.
AnnotatorR.J.B. Schutgens
Pagina129-133
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BJ8524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-01-2010, 200904982/1/H3
CiteertitelGst. 2010, 30
SamenvattingUitschrijving uit de GBA met vermelding 'vertrokken naar onbekend'. Betrokkene niet volkomen onbereikbaar. Onvoldoende zorgvuldig onderzoek verricht naar feitelijk woonadres. Zelf in zaak voorzien.

(Alphen aand den Rijn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn (hierna: het college) [appellant] met ingang van 25 augustus 2008 uitgeschreven als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn, met de vermelding 'vertrokken naar onbekend'.
Pagina133-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL0749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelLegislatieve ADHD
CiteertitelGst. 2010, 31
SamenvattingOnze wetgever lijdt an ADHD. Gemeenten worden in het nieuwe decennium van het nieuwe millennium overspoeld door een wetgevingstsunami die haar weerga niet kent. Momenteel geldt dat vooral op het terrein van het omgevingsrecht. Je moet toch eigenlijk niet goed bij je hoofd zijn als er in een periode van anderhalf jaar een ingrijpende herziening van de bouwregeling (op 1 april 2007), een stelselverandering in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en vervanging van de bestaande algemene regel-AMvB's door één Activiteiten-AMvB (1 januari 2008) invoert en er daarover heen nog eens een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doorheen wilt jassen, zei ik tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht van 2008.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina136-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn